• recent gepubliceerde adviezen

  Kies een thema

  • andere controleopdrachten
  • belgische boekhoudwetgeving
  • bijzondere aspecten van het commissarismandaat
  • bijzondere opdrachten in het WVV
  • bijzondere wetgevingen en reglementering
  • commissaris
  • deontologie
  • financiële informatie
  • IBR
  • IFRS
  • IFRS
  • informatie aan de ondernemingsraad
  • kapitaal en aandelen
  • normen
  • ondernemingen in moeilijkheden
  • openbaarmakingsverplichtingen
  • vzw's en stichtingen
  • witwassen, fraude en corruptie
Uw selectie:

  5 juli 2024

  Boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden – (stagiair) bedrijfsrevisor / Activités comptables et fiscales – (stagiaire) réviseur d’entreprises (24-027)

  Een stagiair bedrijfsrevisor mag geen boekhouding voeren namens derden.

  28 juni 2024

  Wie is consolidatieplichtig: de maatschap of de leden van een consortium? / Qui a une obligation de consolidation : la société simple ou les membres d’un consortium ? (24-026)

  De consolidatieplicht geldt uitsluitend voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en dus niet voor maatschappen. In de gevallen waarin er sprake is van een consortium geldt een specifieke consolidatieverplichting in hoofde van de leden van het consortium.

  31 mei 2024

  Andere commissaris tijdens het voorgaande boekjaar – Vaststelling van een afwijking van materieel belang mbt de voorgaande boekjaren / Autre commissaire au cours de l'exercice précédent – Identification d'une anomalie significative relative à l’exercice précédent (23-010)

  In het kader van de aanstelling van een nieuwe commissaris voor boekjaar N werd een gebrek aan interne controle vastgesteld met betrekking tot de werken in uitvoering in de voorgaande boekjaren. Significante verliezen moeten worden geboekt, maar de exacte impact op elk eerder boekjaar kan niet worden bepaald. De nieuwe commissaris moet artikel 3:19 van het WVV toepassen voor materiële fouten van het vorige boekjaar. Als de potentiële impact van materieel belang is, kan een oordeelonthouding of een oordeel met voorbehoud nodig zijn. De deontologische principes en communicatie met de vorige commissaris moeten ook worden nageleefd.

  31 mei 2024

  Nettoactieftest en liquiditeitstest – statutair onbeschikbare eigen vermogens / Tests d’actif net et de liquidité – capitaux propres statutairement indisponibles (23-014)

  In het kader van de aanpassing van de statuten aan het nieuw WVV en de omzetting van onbeschikbare eigen vermogens in beschikbare eigen vermogens, moeten de netto-actieftest en de liquiditeitstest worden uitgevoerd bij de notariële akte. 

  31 mei 2024

  Uitstel van de goedkeuring van de jaarrekening / Report de l’approbation des comptes annuels (24-023)

  Wat zijn de uitstel mogelijkheden van de jaarrekening en van de algemene vergadering?

  Wat dient de commissaris in dit geval te doen? 

  27 mei 2024

  Benoeming van een commissaris in een vennootschap die in overtreding is met het WVV / Nomination d'un commissaire dans une société en infraction avec le CSA (24-021)

  Risico's en voorzorgsmaatregelen bij de benoeming van een commissaris in een vennootschap die in overtreding is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

  27 mei 2024

  De afschaffing van het niet-opgevraagde deel van de inbreng door de vermindering van de inbreng – nettoactieftest en liquiditeitstest / Suppression de la part non appelée de l’apport par réduction de l’apport – tests d’actif net et de liquidité (24-005)

  In het kader van de afschaffing van het niet-opgevraagde deel van de inbreng door de vermindering van de inbreng, is het, in het licht van het arrest van het Hof van beroep van Antwerpen van 15 december 2022, raadzaam om de nettoactieftest en liquiditeitstest uit te voeren.

  17 mei 2024

  Offerte voor een commissarismandaat zonder ontslag van de voorganger / Offre pour un mandat de commissaire sans démission du prédécesseur (24-015)

  Kan een bedrijfsrevisor een offerte betreffende een commissarismandaat sturen naar een vennootschap waarin het mandaat van de voorganger niet werd onderbroken?

  19 april 2024

  VZW – Publicatie van de benoeming van de commissaris in het Belgisch Staatsblad / ASBL - Publication de la nomination du commissaire au Moniteur belge (24-019)

  Een VZW is verplicht om de benoeming van een commissaris te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

  19 april 2024

  Vergoeding commissaris van de rekeningen van een mede-eigendom / Rémunération commissaire aux comptes d’une copropriéte (24-017)

  Een mogelijke jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden van een “commissaris van de rekeningen” van een mede-eigendom is wettelijk niet geregeld. Het is aan de algemene vergadering van de mede-eigendom in kwestie om per jaar te stemmen over het al dan niet toekennen van een jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden van een “commissaris van de rekeningen”.

  19 april 2024

  Bijkomende inbreng zonder uitgifte van aandelen door middel van een omzetting lening van een aandeelhouder / Apport supplémentaire sans émission d’actions par le biais de la conversion d’un crédit d’un actionnaire (24-013)

  Een verslag van de bedrijfsrevisor is vereist in een BV in geval van een bijkomende inbreng zonder uitgifte van aandelen door middel van de omzetting van een lening van een aandeelhouder.

  19 april 2024

  Melding aan de CFI / Déclaration à la CTIF (24-009)

  Moet een bedrijfsrevisor zijn/haar eenmalige opdracht stopzetten na een melding aan de CFI ? Komt hij/zij met een eventuele beëindiging van de opdracht dan niet in conflict met het mededelingsverbod waarin de Antiwitwaswet voorziet ?

  19 april 2024

  Omgekeerde fusie – toepassing van de vereenvoudigde procedure / Omgekeerde fusie – toepassing van de vereenvoudigde procedure (23-064)

  In het kader van een omgekeerde fusie, is het mogelijk om de vereenvoudigde procedure te gebruiken? Is het verslag van inbreng in natura vereist?

  5 april 2024

  Al dan niet opstelling van verslag van niet-bevinding voor een geconsolideerde jaarrekening / Rédaction d’un (éventuel) rapport de carence pour les comptes consolidés (24-007)

  Dient een verslag van niet-bevinding opgesteld te worden voor een geconsolideerde jaarrekening?

  5 april 2024

  Boekhoudkundige verwerking van een erfpachtcontract / Traitement comptable d’un bail emphytéotique (23-060)

  Een erfpachtcontract moet worden geboekt volgens de boekhoudwetgeving en het totale bedrag van de canons die tijdens de duur van het contract moeten worden betaald, moet worden opgenomen in de rekeningen 25 en 17 (en niet in de orderrekeningen).

  4 april 2024

  Benoeming van een plaatsvervangende commissaris na het ontslag van de commissaris / Nomination d’un commissaire suppléant après démission du commissaire (24-010)

  Is het mogelijk om het mandaat van een commissaris te beëindigen indien hij ontslag neemt vóór het einde van zijn mandaat?

  4 april 2024

  Retroactieve benoeming van een commissaris / Nomination rétroactive d’un commissaire (24-008)

  Indien de commissaris retroactief in X+1 is benoemd voor boekjaren X, X+1 en X+2, dient de controle voor boekjaar X als bedrijfsrevisor op contractuele basis (i.e. in de vorm van een “bijzondere opdracht”) te gebeuren. Een verslag over een contractuele controle van de jaarrekening is niet voor publicatie vatbaar en zou anders een miskenning van het commissarismandaat inhouden.

  4 april 2024

  Overgangsperiode Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen / Période transitoire Code des sociétés et des associations (24-006)

  Wat is de impact op het commissarisverslag indien een vennootschap haar statuten niet tijdig heeft aangepast overeenkomstig de overgangsbepalingen van het WVV?

  4 april 2024

  Vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen – Splitsing en oprichting van een nieuwe vennootschap / Sociétés en défaut de nommer un commissaire – Scission et constitution d’une nouvelle société (24-004)

  Mag een bedrijfsrevisor een opdracht van inbreng in natura aanvaarden in een op te richten vennootschap n.a.v. de splitsing van een vennootschap die nalaat een commissaris te benoemen? Is er een risico van sanctie ten opzichte van artikel 3:97 van het WVV indien de bedrijfsrevisor de opdracht aanvaardt?

  4 april 2024

  Verzekeringsonderneming – aanvaarding van opdracht door al dan niet erkende bedrijfsrevisor / Entreprise d’assurance – acceptation d’une mission par un réviseur (non) agréé (23-061)

  Dienen éénmalige wettelijke opdrachten met betrekking tot een verzekeringsmakelaar steeds worden gedaan door de bedrijfsrevisoren erkend door het FSMA?

  4 april 2024

  Aanpassing statuten aan het WVV na 1 januari 2024 / Adaptation des statuts au CSA après le 1er janvier 2024 (23-041)

  Wat is de impact op het commissarisverslag en op de procedure van ontbinding en vereffening in één akte indien een vennootschap haar statuten niet tijdig heeft aangepast overeenkomstig de overgangsbepalingen van het WVV?

  25 maart 2024

  Belangenconflict bedoeld in artikel 7:96 van het WVV / Conflit d’intérêts visé à l’article 7:96 du CSA (24-011)

  Het feit dat een bestuurder van een NV tevens bestuurder en oprichter is van een VZW waarmee de betreffende NV een sponsorovereenkomst heeft gesloten, is niet voldoende om te spreken van een belangenconflict van vermogensrechtelijke aard op grond van artikel 7:96 van het WVV, aangezien de betreffende bestuurder zelf geen indirect vermogensrechtelijk belang kan hebben in de betreffende VZW, maar slechts een moreel of immaterieel belang.

  25 maart 2024

  Verslag over de inbreng in natura – Gelijkgestelde verrichtingen met fusie door overneming / Rapport sur l’apport en nature – Opérations assimilées à la fusion par absorption (23-051)

  Is een verslag over de inbreng in natura vereist in het kader van een gelijkgestelde verrichting met fusie door overneming (in casu, een zusterfusie)?

  22 maart 2024

  Aanpassing van statuten aan het WVV – ontbinding / Adaptation des statuts au CSA – dissolution (23-045)

  7 maart 2024

  Omgekeerde fusie – 100% overneming van de moedervennootschap door de dochtervennootschap / Fusion inversée - absorption de la société mère par la filiale à 100 % (24-002)

  Le régime de la fusion simplifiée peut-il s’appliquer à une fusion inversée ?

  7 maart 2024

  Overgangsrecht – niet-conformiteit van de statuten voor of na 30 juni 2024 / Droit transitoire – non-conformité des statuts avant le ou après le 30 juin 2024 (24-001)

  Quelles sont les conséquences pour le rapport du commissaire en cas de non-conformité aux statuts ? La situation diffère-t-elle selon la date d’émission du rapport (avant ou après le 30 juin 2024) ?

  7 maart 2024

  Economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad (informatieniveau) / Information économique et financière au conseil d’entreprise (niveau d’information) (23-063)

  7 maart 2024

  Commissaris die een fout heeft vastgesteld in de authentieke akte van de statuten van een VZW / Commissaire qui a constaté une erreur dans l’acte authentique des statuts d’une ASBL (23-062)

  7 maart 2024

  Notie “te publiceren” van artikel 3:72, 2° van het WVV / Notion “à publier” de l’article 3:72, 2° du CSA (23-059)

  Wat wordt verstaan onder de notie “te publiceren” van de geconsolideerde jaarrekening van artikel 3:72, 2° van het WVV?

  7 maart 2024

  Omzetting VOF - BV zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder bijkomende inbreng / Transformation SNC - SRL sans émission de nouvelles actions et sans apport complémentaire (23-057)

  Een VOF wil omgevormd worden naar een BV. Kan ze dit doen zonder bijkomende inbreng? Is dit mogelijk zonder uitgifte van aandelen?

  Une SNC souhaite se transformer en SRL, peut-elle le faire sans apport complémentaire ? Est-il possible de ne pas émettre d’action dans le cadre de la transformation ?

  7 maart 2024

  Beroepsgeheim van de commissaris ten aanzien van de aandeelhouders / Secret professionnel du commissaire vis-à-vis des actionnaires (23-055)

  Mag de commissaris de PV’s van de algemene vergadering aan de aandeelhouder doorsturen?

  7 maart 2024

  Toepasselijk recht voor potentiële rechtszaken van Belgische dochter van Amerikaanse moeder / Droit applicable aux litiges potentiels impliquant une filiale belge d’une société mère américaine (23-050)

  7 maart 2024

  Aanvaarding eenmalig opdracht na nalatigheid om commissaris te benoemen in voorgaand boekjaar / Acceptation d’une mission unique après avoir omis de nommer un commissaire lors de l’exercice précédent (23-044)

  Mag een dochtervennootschap, dat niet langer deel uitmaakt van een consolidatiekring die nagelaten heeft een commissaris te benoemen, een éénmalige opdracht aanvaarden?

  7 maart 2024

  Commissaris van Belgisch bedrijf met klanten in landen met verhoogd AML-risico / Commissaire d’une entreprise belge ayant des clients dans un pays à haut risque d’AML (23-037)

  7 maart 2024

  Overgangsregeling voor bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2024 / Régime transitoire pour les sociétés existantes à partir du 1er janvier 2024 (23-052)

  Welke procedure geldt er voor de bestaande vennootschappen die van rechtswege omgezet worden vanaf 1 januari 2024?

  19 januari 2024

  Vennootschap in gerechtelijke reorganisatie en commissarismandaat / Société en procédure de réorganisation judiciaire et mandat de commissaire (23-053)

  19 januari 2024

  Omzetting van een economisch samenwerkingsverband (ESV) in een VZW / Transformation d’un groupement d'intérêt économique (GIE) en ASBL (23-046)

  19 januari 2024

  Vordering op moedervennootschap in moeilijkheden – ontbinden vennootschap / Créance sur une société-mère en difficultés – dissolution d’une société (23-033)

  19 januari 2024

  Weigering om de volledige schema’s aan te nemen – gevolgen op het commissarisverslag / Refus d’adopter les schémas complets – conséquences sur le rapport de commissaire (23-030)

  19 januari 2024

  Verslagvereisten in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte van een VZW / Exigences de rapport dans le cadre d’une dissolution et d’une liquidation en un acte d’une ASBL (23-025)

  19 januari 2024

  Financiële steunverlening - Naamloze vennootschap / Assistance financière - Société anonyme (23-023)

  12 januari 2024

  Inbreng in natura van aandelen van een maatschap in een BV of een NV / Apport en nature des parts d’une société simple dans une SRL ou SA (23-049)

  10 januari 2024

  Gelijkgestelde verrichting aan de fusie door overneming – vereiste verslagen – boeking / Opération assimilée à la fusion par absorption – rapports requis – comptabilisation (23-039)

  8 december 2023

  Inbreng in natura – Vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen / Apport en nature – Sociétés en défaut de nommer un commissaire (23-042)

  8 december 2023

  Inbreng in natura onder opschortende voorwaarde / Apport en nature sous condition suspensive (23-034)

  8 december 2023

  Benoeming van een commissaris door een goudwisselkantoor / Désignation d’un commissaire par un comptoir de l’or (23-031)

  10 november 2023

  Indexatie-effect op de voorziening voor vakantiegeld / Effet de l’indexation sur la provision pour le pécule de vacances (23-009)

  27 oktober 2023

  Revidocs en het verslag van de commissaris / Revidocs et le rapport du commissaire (23-040)

  27 oktober 2023

  Omzetting van een naamloze vennootschap in een coöperatieve vennootschap / Transformation d’une société anonyme en société coopérative (23-038)

  27 oktober 2023

  Nettoactieftest en liquiditeitstest - overgangsrecht / Tests d’actif net et de liquidité – Droit transitoire (23-036)

  27 oktober 2023

  Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalsubsidie in het eigen vermogen van een ingebrachte bedrijfstak tussen VZW’s / Traitement comptable d’un subside en capital dans les capitaux propres d’une branche d’activités entre des ASBL (23-013)

  6 oktober 2023

  Algemene vergadering via schriftelijke besluitvorming / Assemblée générale via décisions écrites (23-028)

  6 oktober 2023

  Interimdividend en regularisatieverslag / Acompte sur dividende et rapport de régularisation (23-002)

  29 september 2023

  Kwalificatie van dochtervennootschap als organisatie van openbaar belang (OOB) / Qualification d’une filiale en tant qu'entité d'intérêt public (PIE) (23-027)

  29 september 2023

  Fusie omgekeerde richting – verkrijging/bezit eigen effecten / Fusion inversée – acquisition/détention de titres propres (23-026)

  29 september 2023

  Cumul van functies binnen het bestuursorgaan van een VZW / Cumul de fonctions au sein de l’organe d’administration d’une ASBL (23-024)

  29 september 2023

  Boeking van een recht van opstal in een VZW / Comptabilisation d'un droit de superficie au sein d’une ASBL (23-021)

  29 september 2023

  Boekhoudkundige verwerking van een cafetariaplan / Traitement comptable d’un plan cafétaria (23-019)

  29 september 2023

  Gelijkgestelde verrichtingen met fusie door overneming - nieuw artikel 12:7, 2° WVV / Opération assimilée à la fusion par absorption – nouvel article 12:7, 2° CSA (23-035)

  9 juni 2023

  Facturatie van de erelonen van de commissaris in het kader van een openbare aanbesteding (23-018)

  9 juni 2023

  Beroepsgeheim – Mededeling van een attest of van een bevestiging (23-016)

  9 juni 2023

  Ontbinding en vereffening van een CommV (23-015)

  9 juni 2023

  Nettoactieftests en liquiditeitstests – gedeeltelijke absorptie van beschikbare inbreng door overgedragen verliezen (23-012)

  9 juni 2023

  Ontbinding en vereffening in één akte – Schriftelijke instemming (23-011)

  9 juni 2023

  Opdracht van de bedrijfsrevisor (geen commissaris) bij de Ondernemingsraad (23-008)

  9 juni 2023

  Voorziening voor geschatte kosten van de vereffenaar (23-007)

  8 juni 2023

  Voorziening of belastingschuld (23-005)

  8 juni 2023

  Indexatie van vakantiegeld (22-085)

  8 juni 2023

  Verslag over de ontbinding in één akte – datum van de buitengewone algemene vergadering (22-075)

  8 juni 2023

  Limited review bij een vennootschap die geen commissaris heeft benoemd maar hiertoe wettelijk verplicht is (22-074)

  21 maart 2023

  Boekhoudkundige verwerking van een inbreng om niet van een bedrijfstak tussen VZW’s / Traitement comptable d’un apport à titre gratuit d’une branche d’activité entre des ASBL (23-006)

  Wat is, in geval van een inbreng om niet van een bedrijfstak tussen VZW’s, de methode voor het verwerken van het verlies aan eigen vermogen bij de inbrengende vereniging verbonden aan een bedrijfstak ingebracht onder het regime van de juridische en boekhoudkundige continuïteit?

  21 maart 2023

  Wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen in een BV / Modification des droits attachés à des classes d’actions dans une SRL (23-004)

  Wat zijn de gevolgen van wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen. Is een verslag vanwege de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist?

  21 maart 2023

  Evaluatie van de rechtspositie van de cliënt – Commissarismandaat / Evaluation de la situation juridique du client – mandat de commissaire (23-003)

  Est-ce que il y a une obligation, pour le commissaire, de communiquer à l’Administration de la Trésorerie les discordances constatées au niveau du registre UBO, en vertu de la loi AML ? Est-ce que le commissaire doit procéder automatiquement à une évaluation de la situation juridique de son client dans le cadre de son mandat de commissaire ?

  21 maart 2023

  Onafhankelijkheid - Landenrapport / Indépendance - Déclaration pays par pays (23-001)

  Dans le cadre du reporting country-by-country de l'OCDE, en termes d'indépendance, y a-t-il une incompatibilité pour le commissaire - réviseur d'entreprises de rédiger ce reporting? 

  21 maart 2023

  Aangepaste ontwerpnorm m.b.t. de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen – Projet de norme adapté relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés (22-084)

  Waarom is geen melding en paragraaf voorzien in de aangepaste ontwerpnorm voor fusies en splitsingen, dat de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, vijftien dagen vóór de algemene vergadering kennis mogen nemen van de andere verslagen die dit wetboek voorschrijft?

  21 maart 2023

  Andere financiële vaste activa - Autres immobilisations financières (22-077)

  A quoi réfère exactement par la notion de « lien durable et spécifique » et quels documents justificatifs devraient être communiqués au commissaire pour justifier le classement comptable d’un portefeuille de titres ?

  21 maart 2023

  De uitoefening van een mandaat in een college van commissarissen – L’exercice d'un mandat en collège de commissaires (22-071)

  La répartition du travail entre les différents membres, lors de l'exercice d'un mandat en collège de commissaires, doit-elle être réalisée à parts égales ou peut-elle être disproportionnée ? Quelles sont, à la lumière des normes ISA les documents relevants ? 

  18 januari 2023

  Voortijdige onderbreking van het mandaat van commissaris – impact van het ontbreken van verklaring aan het CTR voor de opvolger - Interruption anticipée d’un mandat de commissaire – impact de l’absence de déclaration au CSR pour le successeur

  Si le commissaire qui succède constate que l'entité n'a pas établi une déclaration au Collège de Supervision des Réviseurs pour interruption anticipée du mandat de commissaire, est-ce que l'absence de déclaration pourra remettre en cause juridiquement la nomination du successeur (non-respect de la procédure de nomination) ?

  18 januari 2023

  Omzetting – VOF – Transformation - SNC

  Kan een vennootschap van rechtswege nog bestaan gelet op het feit dat gedurende haar bestaan de VOF tijdens een periode van 1 maand éénhoofdig was en kan er dan nog een omvorming plaatsvinden?

  18 januari 2023

  Gerechtelijke beslissing van nietigverklaring van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris - Décision judiciaire prononçant la nullité d’une assemblée générale de nomination d’un commissaire

  Quelle est la légalité d’une décision judiciaire prononçant la nullité d’une assemblée générale et par conséquent la nullité de la nomination d’un commissaire alors que celui-ci a déjà exercé sa mission et établi une attestation ? Quelles sont les précautions utiles en cas d'interruption de mandat?

  18 januari 2023

  Uitkeringen aan werknemers van winstpremie – nettoactief- en liquiditeitstest - Paiement d’une prime bénéficiaire aux travailleurs - test d'actif net et de liquidité

  Dient er in een BV zowel een nettoactieftest als een liquiditeitstest uitgevoerd te worden in het kader van uitkeringen die gebeuren aan werknemers (code 696 van de jaarrekening) onder de vorm van winstpremie? Wat is de juridische basis voor het al dan niet toepassen van voorgenoemde testen?”

  12 januari 2023

  Ronseling - Démarchage

  Des actions de démarchage (marketing direct) respectent-t-elles le code de déontologie des réviseurs d’entreprises et d'éthique et notamment les lignes de conduite des titulaires des professions libérales économiques ?

  12 januari 2023

  Overdracht van mandaten uitgeoefend als natuurlijk persoon aan het bedrijfsrevisorenkantoor - Transfert des mandats exercés en personne physique à la société de révision

  Modus operandi lors d’un transfert des mandats exercés en personne physique à la société de révision

  12 januari 2023

  Wijziging van het aantal aandelen vóór een fusie – Modification du nombre d’actions avant une fusion

  Zijn er wet- of regelgevingen die een wijziging van het aantal aandelen vóór een fusie verbieden?

  12 januari 2023

  Indexatie-effect op de voorziening voor vakantiegeld – Effet de l’indexation sur la provision pour le pécule de vacances

  Is het  aangeraden om de voorziening voor vakantiegeld te verhogen met de indexatie (zoals deze bekend is op het einde van het jaar) of wordt het indexatie-effect beter beschouwd als een kost van het volgende jaar ?

  12 januari 2023

  Inbreng van algemeenheid op kostenloze basis - Apport d’universalité à titre gratuit – ASBL

  Quelle est la base légale pour un apport d’universalité entre deux ASBL? Le commissaire a-t-il une mission légale à réaliser pour cette opération d’apport d’universalité? Comment doivent être présentés les comptes annuels dans ce cas? 

  11 januari 2023

  Boeking van een superdividend – Comptabilisation d’un superdividende

  Wanneer dient een onderneming een opbrengst te boeken als niet-recurrente opbrengst?

  8 december 2022

  Key audit matters (kernpunten van de controle) in het commissarisverslag van een niet OOB - Key audit matters (points clés d’audit) dans le rapport de commissaire d’une entité non EIP

  Peut-on inclure la description des points clés de l’audit d’une entité non EIP dans le rapport du commissaire ?

  6 december 2022

  Vervanging van vaste vertegenwoordiger – Remplacement du représentant permanent

  Hoeft er een algemene vergadering plaats te vinden om te beslissen over de aanstelling van de nieuwe vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor? Wat zijn de openbaarmakingsverplichtingen?

  6 december 2022

  Benoeming van een commissaris in een Canadese sub-dochteronderneming van een Franse groep - Nomination d’un commissaire dans une sous-filiale canadienne d’un groupe français

   Une filiale belge qui est détenue par un groupe français, est-elle tenue de nommer un commissaire conformément au droit belge? Une sous-filiale étrangère de celle-ci, est-elle tenue de nommer un commissaire conformément au droit belge ?

  18 november 2022

  Verzoek van de Thesaurie als gevolg van een kennisgeving inzake het UBO-register - Demande de la Trésorerie suite à une notification concernant le registre UBO

  Dient het beroepsgeheim te worden gevolgd bij een verzoek van de Thesaurie als gevolg van een kennisgeving inzake het UBO-register (om bijkomende documentatie en bewijsstukken te bezorgen ter staving van het verschil), en mag er derhalve geen documentatie aangeleverd worden of geldt het beroepsheim in deze niet?


  17 november 2022

  Inbreng in natura met uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde – Apport en nature avec émission d'actions en dessous du pair comptable

  Indien een revisoraal verslag inzake inbreng in natura dient opgemaakt te worden gepaard met een uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, hoe dient hiermee omgegaan te worden in het besluit? 

  16 november 2022

  Provisie – kosten van vereffening in één akte - Provision – frais de liquidation en un seul acte

  Les frais de liquidation, peuvent-ils être provisionnés? Comment savoir sous quelle rubrique les frais doivent être provisionnés?

  16 november 2022

  Inbreng in natura van een negatief nettoactief - Apport en nature d’un actif net comptable négatif

   Est-il possible d’effectuer un apport en nature d’un actif net comptable négatif ? Le cas échéant, comment en tenir compte dans les conclusions du rapport de révision sur l’apport en nature ?

  16 november 2022

  Bewaren van boeken en verantwoordingsstukken - Conservations des livres et pièces justificatives

   Le code de droit économique prévoit que les pièces justificatives peuvent être conservées en original ou en copie. Si on les conserve en copie, peut-on détruire les originaux s'agissant de "document papier"?

  Qu'en est-il des fichiers électroniques et autres PDF ou documents reçus électroniquement, doit-on conserver le support électronique (mail par exemple) d’origine, reçu dans sa forme originelle ?

  16 november 2022

  Opdracht commissaris – private privak – Mission commissaire - pricaf privée

   Wat zijn de wettelijke rapporteringsverplichtingen van een commissaris (niet erkend door de FSMA) die werd aangesteld in een private privak?

   

  16 november 2022

  Boekhoudkundige uitwerking van een fusie door overneming in de toekomst - Impact comptable d'une fusion par absorption dans le futur

   Is een fusie met uitgestelde juridische en boekhoudkundige werking mogelijk?

  16 november 2022

  International Valuation Standards (IVS)

   Dient bij een toegekende revisorale opdracht in het kader van waarderingen de internationale norm “IVS - International valuation standards” te worden gevolgd? Waar staat dat deze norm gevolgd dient te worden of dat bedrijfsrevisoren gebonden zijn door deze norm?

  16 november 2022

  Uitkering van een dividend door het bestuursorgaan in een coöperatieve vennootschap - Distribution d’un dividende par l’organe d’administration dans une société coöpérative

  Dans le cadre de la distribution d'un dividende en cours d'année par le CA dans une société coopérative (art 6:114 et 115 du CSA) doit-on interpréter la notion de "rapport d'évaluation limité" prévue à l'article 6:115 de la même manière que le terme " examen limité" prévu à l'article 7:213 relatif aux acomptes sur dividendes dans les SA ? L'avis émis par l'IRE concernant les acomptes sur dividendes en SA peut-il être appliqué en ce qui concerne la nature des travaux relatifs à la distribution d'un dividende intermédiaire par le CA d'une coopérative ?

  16 november 2022

  Moment van afsluiting van een boekjaar - Moment de la clôture d’un exercice

  Peut-on envisager que la clôture d'un exercice corresponde à un moment précis de la journée plutôt qu'à une fin de journée de manière à pouvoir considérer que les comptes annuels à la date de dissolution sont ceux qui s'arrêtent après la décision de dissolution et la démission des administrateurs plutôt que de renvoyer à la notion de "jour" qui laisserait sous-entendre que les comptes annuels sont arrêtés à la fin de la journée durant laquelle l'assemblée générale a décidé de la dissolution ?

  27 september 2022

  Boeking van een superdividend – Comptabilisation d’un superdividende

  “Een vennootschap A (niet-verbonden vennootschap) heeft een 40%-deelneming in een vennootschap B. Vennootschap A heeft in het boekjaar 31/12/2021 en 31/12/2020 een (uitzonderlijk) hoog dividend ontvangen vanuit vennootschap B

  In dit kader stelt het bestuursorgaan dat het uitgekeerd dividend aanzien kan worden als een niet-recurrente opbrengst waardoor dit uit de berekeningsbasis van de omzet gelaten kan worden.

   

  16 september 2022

  Overtreding van statuten of wetgeving - Infraction aux statuts ou à la législation

  Indien een overtreding van statuten of wetgeving vermeld zal worden in deel 2 van het commissarisverslag, dient de formulering van deze paragraaf dan voorafgaand meegedeeld te worden aan de met governance belaste personen? Zo ja, waar wordt dit vermeld in de ISA’s?”

  16 september 2022

  Notie van « politiek prominente persoon » - Notion de « Personne politiquement exposée »

  Les intercommunales détenues par des communes sont-elles des entreprises publiques au sens de l'article 4,28° de la LAB et est-ce que les membres de l’organe d’administration de ces intercommunales sont considérés comme des personnes politiquement exposées?

  22 augustus 2022

  Overdracht van commissarismandaten - transfert des mandats de commissaire

  De volgende situatie wordt beschreven: “Op vandaag voert een bedrijfsrevisor Z commissarismandaten uit via de vennootschap X. De bedoeling is om deze over te brengen naar een andere vennootschap Y. De bedrijfsrevisor Z zal als vaste vertegenwoordiger aanblijven.

  Moet dit via een ontslag (en bijhorende procedure) en herbenoeming voor een nieuwe periode van 3 jaar (en nieuwe opdrachtbrief) of bestaat hiervoor een administratief “eenvoudigere” procedure?

  22 augustus 2022

  Betaling van commissieloon voor aanbrengen van wettelijke opdracht - Paiement d’une commission pour l’apport d’une mission légale

  Is het een bedrijfsrevisor of bedrijfsrevisorenkantoor deontologisch toegestaan om een commissie te betalen voor de aanbreng van een wettelijke opdracht? Brengt dit de onafhankelijkheid niet in gevaar? E.g., Er wordt een cliënt aangebracht door een accountantskantoor voor een inbreng in natura. Hier wordt in ruil een vergoeding voor gevraagd door het accountantskantoor.

  16 augustus 2022

  Mission de conseil pendant le délai de viduité - Raadgevende opdracht tijdens de wachtperiode (“cooling off period”)

  Un réviseur d’entreprises, ancien commissaire d’une société anonyme (non EIP), peut-il, durant le délai de viduité, accepter une mission de conseil au sein de cette société (accompagnement d’une démarche de cession) ?

  4 augustus 2022

  Onafhankelijkheid van de commissaris - Indépendance du commissaire

  Een bedrijfsrevisorenkantoor is aangesteld als commissaris bij een familiale holding die de facto controle heeft over een beursgenoteerde groep. Is het aanvaardbaar dat een accountantskantoor, binnen hetzelfde netwerk, accountancy-diensten zou leveren aan een aantal dochtervennootschappen van deze beursgenoteerde groep? 

  8 juli 2022

  Partiële splitsing -controleverslagen vereist door het WVV - Scission partielle – rapports de contrôle requis par le CSA

  Scission partielle de la SRL A via l’apport d’une branche d’activité à la SRL B, préexistante. A possède déjà 100% des actions de B avant l’opération. Est-ce-que cette opération est assimilée à scission » (ou scission silencieuse) au sens de l’article 12:8, 2° CSA ou plutôt à une scission partielle au sens de l’article 12:8, 1° CSA ? Cette opération serait-elle qualifiée différemment si B possédait 100% des actions de A avant l’opération ?

  7 juni 2022

  Commissarisverslag met betrekking tot de liquiditeitstest – Termijn van ondertekening - Rapport du commissaire sur le test de liquidité – délai de signature

  Qui réalise les rapports d’évaluation sur les deux tests de liquidité dans la situation d’une intercommunale avec rotation externe du réviseur d’entreprises et que se passe-t-il avec le délai de signature?

  31 mei 2022

  Frequentie van de raadpleging van het pandregister als commissaris -Fréquence de la consultation du registre des gages en tant que commissaire

  Is het verplicht om in het kader van een commissarismandaat elk jaar opnieuw het pandregister op te vragen of kan het in bepaalde gevallen volstaan om dit slechts éénmaal in de loop van een commissarismandaat op te vragen?

   

  31 mei 2022

  Herwaardering van immateriële vaste activa – Réévaluation des immobilisations incorporelles

   Is het mogelijk om een herwaardering te boeken op een immaterieel vast actief, met name een IT-platform? 

  31 mei 2022

  Inbreng in natura van een toekomstige vordering in een NV – Apport en nature d’une créance à venir dans une SA

   Is een inbreng in natura van toekomstige vorderingen ingevolge een serviceovereenkomst door vennootschap A in vennootschap B tegen uitgifte van aandelen juridisch mogelijk? 

  20 mei 2022

  Bestemming van niet-opgevraagde dividenden – effecten aan toonder - Destination des dividendes non réclamés – titres au porteur

  Les dividendes mis en paiement mais non réclamés depuis de très nombreuses années peuvent-ils être pris en résultat compte tenu des délais de prescription, ou doivent-ils toujours être consignés à la Caisse des dépôts et consignations ?

  10 mei 2022

  Neerlegging van de niet-goedgekeurde jaarrekening – impact op het verslag van de commissaris – Dépôt de comptes annuels non-approuvés -impact sur le rapport du commissaire

   Heeft de CBN een nieuw standpunt ingenomen inzake de voorlopige neerlegging van de niet-goedgekeurde jaarrekening na het tegenovergesteld standpunt van de NBB?  De jaarrekening 2020 is opgemaakt door het bestuursorgaan waarover de commissaris verslag heeft uitgebracht. Het bestuursorgaan heeft een algemene vergadering bijeengeroepen voor de enige aandeelhouder, de Belgische moedervennootschap, maar omwille van onenigheid tussen aandeelhouders bij de moedervennootschap verschijnt de vaste vertegenwoordiger niet. Quid naleving van het WVV en invloed ervan op het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2021? De volgende situatie wordt beschreven:

  5 mei 2022

  Weigering van neerlegging van revisorale verslagen getekend met gekwalificeerde elektronische handtekening door de griffie van de Ondernemingsrechtbank – Refus de dépôt de rapports révisorales signés par signature électronique qualifiée par le greffe du Tribunal de l’entreprise

  De griffie van een ondernemingsrechtbank weigert revisorale verslagen getekend met gekwalificeerde elektronische handtekening. Ook zijn er notarissen die deze verslagen niet als eensluidend willen verklaren, omdat ook zij de elektronische handtekening niet aanvaarden en aan de bedrijfsrevisor vragen om voorafgaand aan de aanvaarding bij hen ter plaatse op kantoor te komen. Begaat de bedrijfsrevisor een professionele fout als hij weigert om een handgetekend verslag door te sturen en quid als daardoor het verslag niet wordt neergelegd? 

  5 mei 2022

  Ontbinding en vereffening in één akte – bouwonderneming - tienjarige aansprakelijkheid – Dissolution et liquidation en un seul acte – entreprise de construction - responsabilité décennale

  Is een vereffening in één akte mogelijk ingeval van een bouwonderneming op basis van de vermelding in de notariële akte van een erkenning ten persoonlijke titel van de tienjarige aansprakelijkheid door de bestuurders-aandeelhouders?

  4 mei 2022

  Geruisloze partiële splitsing en verslag over de inbreng in natura – Scission partielle silencieuse et rapport concernant l’apport en nature

   Een vennootschap BV X wordt gesplitst en de verkrijgende vennootschappen zijn  BV Y (zustervennootschap) en BV Z (moedervennootschap) die alle (100%) aandelen van BV X bezit. Voor de inbreng van een deel van het vermogen van BV X in BV Z worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Dient een verslag over de inbreng in natura te worden opgesteld in hoofde van BV Z?

  27 april 2022

  Inbreng in natura en DAC6-verplichting – Apport en nature et obligation DAC6

  Indien een verrichting kwalificeert als een DAC6-transactie, is de commissaris dan gehouden door het beroepsgeheim en kan hij als intermediair dus zelf geen melding doen? Indien hij zijn cliënt schriftelijk inlicht dat deze verrichting door de cliënt moet worden gemeld, heeft hij dan geen zoekplicht en is hij aldus niet verplicht om na te kijken of de melding is gebeurd? Of is men als commissaris verplicht om een lijst op te vragen van alle DAC6-meldingen? Als de melding er niet bijstaat, moet hij de overtreding dan opnemen in het commissarisverslag omwille van het beroepsgeheim? 

  19 april 2022

  Dividend toegekend door de algemene vergadering en latere betaling - Dividende affecté par l’assemblée générale et payable ultérieurement

   Sur une affectation de dividende dont 50% reste non distribué, ce montant brut peut-il rester en dette de dividende sur une longue durée sans générer de soucis fiscaux ? 

  6 april 2022

  Statuten van een middelenvennootschap - Statuts d’une société de moyens

  Les clauses statutaires typiques d’un cabinet de révision sont-ils bien en phase avec une société de moyens (à vision purement patrimoniale qui effectue exclusivement des prestations consistant en des facturations de prestations vis-à-vis de la SRL X réviseurs d'entreprises – pas de facturation de prestations révisorales à des tiers) ?

  1 april 2022

  Duur van het commissarismandaat, fusie en het begrip wettige reden - Durée du mandat de commissaire, fusion et la notion de juste motif

  Kan de fusie van een sociale huisvestingsmaatschappij tot een woonmaatschappij een ‘wettige reden’ zijn op basis waarvan het commissarismandaat vóór het einde van de minimum- en maximumtermijn van drie jaar kan worden beëindigd?

  1 april 2022

  Voorwaarden voor de boeking van een voorziening – Conditions pour la comptabilisation d’une provision

  Voldoet de inkomstenderving door leegstand aan de gestelde voorwaarden om geboekt te worden als een voorziening voor risico's en kosten op 31 december 2021 (cf. CBN-advies 2018/25)?

  1 april 2022

  Regels van toepassing inzake het afronden van non-cash verrichtingen - Règles applicables en matière d'arrondi pour des transactions non-cash

  Quelles sont les règles applicables en matière d'arrondi en eurocent pour des transactions non-cash ?

  30 maart 2022

  Ontbinding en vereffening in één akte en termijn van drie maanden – Dissolution et liquidation en un seul acte et délai de trois mois

  Geldt de uiterste termijn van drie maanden voor de vereffenings-en controlewerkzaamheden bij vereffening van een BV tevens voor de notariële akte tot onmiddellijke sluiting van de vereffening?

  30 maart 2022

  Fusie door overneming van een BV door een VZW - Fusion par absorption d’une SRL par une ASBL

  Est-ce correct qu’une fusion par absorption d'une SRL par une ASBL est impossible (et l'inverse également) ?

  22 maart 2022

  Vraag naar ontmoeting tussen de ondernemingsraad en de bedrijfsrevisor - Demande de rencontre entre le conseil d’entreprise et le réviseur d’entreprises

  Est-ce qu’une demande de rencontre de la part du conseil d’entreprise avec le réviseur d’entreprises est possible sans que le management y soit invité ?

  21 maart 2022

  Leasing – boeking van een betalingsvermindering als gevolg van de COVID-pandemie – Leasing – comptabilisation d’une réduction de paiement par suite de la pandémie COVID

   In het huidig boekjaar heeft de vennootschap de leasingbetalingen in het resultaat opgenomen. Moeten de verhoogde betalingen van de laatste jaren worden gespreid over alle nog lopende jaren, hetgeen met zich mee brengt dat de huurlasten aanzienlijk stijgen in de komende maanden en jaren? 

  21 maart 2022

  Ontslag van de commissaris ter algemene vergadering - Démission du commissaire lors d’une assemblée générale

  La perte de confiance dans l'organe d'administration (et l'actionnaire) est-elle un motif acceptable de démission du commissaire lors d'une assemblée générale ? 

  8 maart 2022

  Aanstellen van een wettelijke auditor uit een andere EU-lidstaat voor de controle van een Belgische vennootschap - Désignation d’un contrôleur légal des comptes d’un autre Etat membre de l’UE pour le contrôle d’une société belge

  Kan een Belgische vennootschap van een buitenlandse groep die verplicht een commissaris dient aan te stellen, een bedrijfsrevisor uit een ander land dan België benoemen? Of kunnen enkel bedrijfsrevisoren die zijn opgenomen in het openbaar register van het IBR worden benoemd als commissaris? En wanneer een auditkantoor op de lijst van de netwerken vermeld staat, mag er dan van worden uitgegaan dat het mag worden benoemd in België als commissaris?

  8 maart 2022

  Taal van de jaarrekening en andere neer te leggen stukken bij de Nationale Bank van België - Langue des comptes annuels et autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique

  Dans quelle langue doivent être établis les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire relatifs aux comptes  31.12.2021 dans le cas d'une société dont le siège est localisé en Flandre mais qui a été absorbée début 2022 par sa société mère localisée à Bruxelles et dont les statuts sont rédigés en français ?

  4 maart 2022

  Tweede uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag over een inbreng in natura - Deuxième exception à l’établissement d’un rapport de révision sur l’apport en nature

  Dans le cadre d’une authentification notariale de la constitution d’une SA, l’ICCI est interrogée sur la question de savoir si un rapport sur l’apport en nature par constitution, dressé par un réviseur luxembourgeois peut être utilisé et si, dans le cadre de cette opération, il est possible de se référer à un rapport de réviseur valorisant la société dont les parts sont apportées non spécifiquement dans le cadre de l’apport à réaliser. 

  1 maart 2022

  Wettelijke controle van de jaarrekening – kleine vennootschap die deel uitmaakt van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren – Contrôle légal des comptes – petite société qui fait partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes annuels consolidés

  Indien een Belgische onderneming een 100%-dochtervennootschap is van een buitenlandse onderneming, en deze buitenlandse onderneming is controleplichtig in haar land, is de Belgische onderneming dan ook controleplichtig volgens Belgische maatstaven ongeacht haar omvang?”

   

  22 februari 2022

  Beroepsgeheim ten aanzien van een buitenlands auditkantoor – Secret professionnel par rapport à un cabinet d’audit étranger

  Mag aan medewerkers van een buitenlands auditkantoor in het kader van een aanvraag van een beursnotering op de US Stock Exchange toegang/inzage gegeven worden tot de werkpapieren die in het kader van de groepsaudit werden opgemaakt door de Belgische commissaris wiens mandaat is afgelopen?

   

  17 februari 2022

  Verplichte aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergadering – Présence obligatoire du commissaire à l’assemblée générale

  Kan een commissaris verzaken om aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd? En indien een commissaris of bedrijfsrevisor een verslag opmaakt voor een wettelijke opdracht en de buitengewone algemene vergadering voor notaris beraadslaagt op grond van dit verslag, kan de commissaris/bedrijfsrevisor dan verzaken om aanwezig te zijn op deze buitengewone algemene vergadering?

  4 februari 2022

  Inhoud model verslag – inbreng in natura - Contenu du modèle de rapport – apport en nature

  Klopt het dat de inhoud van het controleverslag van de inbreng in natura gewijzigd is in die zin dat het niet meer nodig is de wijze waarop men de controle heeft uitgevoerd (apart) te vermelden in het verslag? Dit op basis van een lezing van de paragrafen 64 en verder van de nieuwe Norm.

  4 februari 2022

  Artikel 7:215 van het WVV en inkoop van eigen aandelen - L’article 7:215 du CSA et achat d'actions propres

  Pour l'achat des actions propres, les sommes distribuables sont-elles constituées uniquement des réserves comptables telles qu'elles résultent des comptes annuels de l'exercice 2021 ou peuvent-elles également comprendre le dividende perçu en 2022, préalable à l'opération d'achat d'actions propres ?

  4 februari 2022

  Afschrijving – consolidatieverschil – Amortissement – différence de consolidation

  Is het verplicht om positieve consolidatieverschillen af te schrijven of is het mogelijk om binnen BE GAAP af te wijken van het boeken van afschrijvingen en over te stappen op een jaarlijkse impairment toetsing conform IFRS?

  2 februari 2022

  Fusie van stichtingen – aanwijzing van een beroepsbeoefenaar – Fusion des fondations - désignation d’un professionnel

  Dient het verslag over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva ingeval van fusie van stichtingen te worden opgesteld door de commissaris van de stichting van openbaar nut (verkrijgende rechtspersoon) en kan de private stichting (te ontbinden rechtspersoon), die geen commissaris heeft, een bedrijfsrevisor of externe account aanstellen voor de controle van hun staat van activa en passiva?

  26 januari 2022

  Gecombineerde toepassing van de effectennorm en de norm inbreng in natura – Application combinée de la norme titres et de la norme apport en nature

  In het ontwerp van effectennorm worden de verantwoordelijkheden uitgebreider beschreven. Dienen de paragrafen opgenomen in het ontwerp van effectennorm integraal te worden opgenomen in een verslag van inbreng in natura waarbij tevens een beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens dient te gebeuren? 

  20 januari 2022

  Uitvoering van een verenigbare contractuele opdracht – Exécution d’une mission contractuelle compatible

  Mag een bedrijfsrevisor een verslag opstellen waarin wordt geattesteerd dat er overeenstemming is tussen

  de door het kantoor geregistreerde hoeveelheden edelmetalen en de hoeveelheid geregistreerd door de vennootschap die de fysieke bewaring van deze edelmetalen behartigt? Zo ja, mag het opgestelde attesteringsverslag integraal worden bekendgemaakt op de website van het kantoor?

   

  20 januari 2022

  Artikel 29, § 2, 2° van de wet van 7 december 2016 en de onverenigbaarheden van toepassing op de bedrijfsrevisor - L’article 29, § 2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 et les incompatibilités applicables au réviseur d’entreprises

   Exercer un mandat d’administrateur dans (1) une société abritant uniquement un centre de coworking avec mise à disposition de services exclusifs pour les professionnels du chiffre, (2) au sein d’une société patrimoniale détenant l’immeuble professionnel loué à des sociétés dé révision et d’expertise comptable ou (3) au sein d’une structure agréée ITAA, est-il compatible avec la profession de réviseur d’entreprises ?

  13 januari 2022

  Benoeming van een commissaris voor dochtervennootschappen van buitenlandse vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen - Nomination de commissaire pour les filiales des sociétés étrangères établissant des comptes consolidés

   Est-ce que l’ICCI peut clarifier la problématique de nomination de commissaire pour les filiales (ne dépassant pas individuellement les critères) des sociétés étrangères établissant des comptes consolidés, à savoir une petite filiale n'ayant elle-même aucune filiale devrait-elle nommer un commissaire ? 

  12 januari 2022

  Digisprong-subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid aan scholen – Subventions “Digisprong” (“saut digital”) attribuées aux écoles par l’Autorité flamande

   Is de door Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorgestelde boekingswijze opgenomen onder boekingsposten 3 en 6 niet strijdig met het KB van 29 april 2019 inzake kapitaalsubsidies, aangezien er geen gebruik wordt gemaakt van de specifieke rubriek 15 kapitaalsubsidies bij het inboeken van ICT-investeringen?

  21 december 2021

  Beroepsgeheim ten aanzien van de buitenlandse regulator van de groepsauditor - Secret professionnel vis-à-vis du régulateur étranger d’un auditeur de groupe

  Is het een Belgische bedrijfsrevisor (commissaris) toegelaten toegang tot een individuele (specifiek voor groepsrapporteringsdoeleinden opgestelde) engagement file te geven aan de buitenlandse regulator van de groepsauditor en dit via de groepsauditor wanneer de groepsauditor dergelijke vraag krijgt van zijn regulator?

  21 december 2021

  Verlenging van commissarismandaten binnen dezelfde groep - Prolongement des mandats de commissaire au sein d’un même groupe

  Un groupe de sociétés désire harmoniser pour toutes les sociétés, les dates de clôtures des missions de commissaire la même année. Est-ce envisageable de prolonger le mandat pour lesquels le mandat est actuellement en cours afin que ceux-ci se clôturent tous durant l'assemblée générale prochaine ?

  21 december 2021

  Aanstellen van een commissaris en artikel 3:72, 2° WVV – Désignation d’un commissaire et l’article 3:72, 2° CSA

   Artikel 3:72, 2° WVV stelt dat, voor de toepassing van dit hoofdstuk, iedere vennootschap afzonderlijk wordt beschouwd. Betekent dit dat men, voor de berekening of de moedervennootschap commissarisplichtig is, de groottecriteria afzonderlijk dient toe te passen op de moedervennootschap? Of geldt de berekening zoals opgenomen in artikel 1:24, § 6 en § 7 WVV en dient men aldus de geconsolideerde balanstotalen en omzet te nemen die getoetst dienen worden aan de groottecriteria vermeerderd met 20 %?

  16 december 2021

  Inbreng in natura van één derde van onverdeelde roerende goederen in de BV van één van de drie aandeelhouders – Apport en nature d'un tiers des biens mobiliers indivis dans la SRL de l'un des trois actionnaires

   Kan een inbreng in natura van één derde van onverdeelde roerende goederen worden verricht en, zo ja, welke zijn de speciale aandachtspunten bij deze transactie?

   

  16 december 2021

  Begrip van de opdracht van de commissaris in artikel 7:96 WVV wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben - Compréhension de la mission du commissaire dans l'article 7:96 CSA lorsque tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts

  Est-ce que le commissaire doit évaluer dans une section séparée de son rapport, les conséquences patrimoniales pour la société d’une décision, pour laquelle il existe un intérêt opposé tel que visé à l'alinéa 1er de l'article 7:96 CSA alors que la décision a été prise par l'assemblée générale et qu'elle est donc déjà informée de la situation ?

  14 december 2021

  Opdracht van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de vakbondsafvaardiging (bij gebrek aan ondernemingsraad) - Mission du réviseur d’entreprises à l’égard de la délégation syndicale (à défaut de conseil d’entreprise)

  Tout comme pour les entreprises dans lesquelles un conseil d'entreprise est institué, faut-il nommer un réviseur d'entreprises dans les sociétés de construction dont la délégation syndicale exerce les fonctions du conseil d’entreprise ? Le réviseur d’entreprises a-t-il les mêmes obligations envers la délégation syndicale ?

  7 december 2021

  Materialiteitsbegrip ingeval van bijzondere opdrachten inzake omzetting en ontbinding – Notion de matérialité en cas de missions spéciales en matière de transformation et de dissolution

  Op welke wijze dient het materialiteitsbegrip te worden benaderd ingeval van bijzondere opdrachten inzake omzetting en ontbinding, en meer in het bijzonder de benadering van de treshold (materialiteitsniveau voor manifest niet van materieel belang zijnde afwijkingen)?

  1 december 2021

  Verificateur van de rekeningen - kleine VZW - Vérificateur aux comptes – petite ASBL

  Quelles sont les compétences d’un vérificateur aux comptes?

  30 november 2021

  Vaststellen van de jaarrekening -Stichtingen - Arrêt des comptes annuels – Fondations

  « Comment gérer la problématique de l’absence de la phase de l’arrêt des comptes annuels prévue dans le CSA en ce qui concerne les fondations ? 

  30 november 2021

  Aanstelling van commissaris na fusie van VZW’s – Désignation d’un commissaire après la fusion d’ASBL

   Dient een nieuw opgerichte VZW die vervolgens fuseert met 4 bestaande VZW’s, waarbij 2 van de 3 groottecriteria worden overschreden, reeds vanaf het eerste boekjaar een commissaris aan te stellen? 

  29 november 2021

  Onmiddellijke sluiting van vereffening – neerleggen van de jaarrekening –Clôture immédiate de la liquidation – dépot des comptes annuels

  Dient er in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte nog een jaarrekening m.b.t. de periode voor de ontbinding te worden opgemaakt en een controleverslag over deze jaarrekening te worden verstrekt?

  19 november 2021

  Artikel 2:110, § 2 WVV en vrijwillige ontbinding en vereffening in één akte van een kleine VZW – Article 2:110, § 2 CSA et la dissolution et la liquidation volontaire en un seul acte d’une petite ASBL

  Moet een VZW, die geen commissaris moet aanstellen, voldoen aan artikel 2:110, § 2 WVV indien de VZW in één akte wordt ontbonden en vereffend?

   

  19 november 2021

  Onmiddellijke sluiting van vereffening – neerleggen van de jaarrekening – Clôture immédiate de la liquidation – dépot des comptes annuels

   Dient in geval van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening over de periode van het boekjaar tussen de aanvang van het lopende boekjaar en de datum van het ontbindingsbesluit door de algemene vergadering te worden neergelegd? 

  8 november 2021

  Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening – Publicatie “Het Commissarisverslag” - Rapport dans le cadre d’une dissolution et liquidation – Publication “Le rapport du commissaire”

  Enkele vragen met betrekking tot hoofdstuk 5 – Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in het boek van het commissarisverslag uitgegeven door het ICCI op 18/12/2020:

  3 november 2021

  Liquiditeits- en nettoactieftest - Test de liquidité et test d’actif net – application dans le cadre d’une liquidation

  Le test de liquidité et le test d’actif net s’appliquent-ils dans le cas d’attributions aux associés effectuées dans le cadre de la liquidation ? 

  3 november 2021

  Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng - norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport

  Enkele vragen met betrekking tot de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

  18 oktober 2021

  Uitstel van een algemene vergadering door het bestuursorgaan – Vermelding van overtredingen van het WVV die geen impact hebben op de jaarrekening

   Kan men beslissen om de goedkeuring van de jaarrekening uit te stellen, indien er zelfs nog geen jaarrekening voorhanden is en dient het niet-aanwezig zijn van een fysiek bureau op een elektronische algemene vergadering te worden vermeld in het commissarisverslag?

  29 september 2021

  Vennootschap met aandelen verhandeld op Euronext Access en de notie “organisatie van openbaar belang” – Société avec actions négociées sur Euronext Access et la notion d’ « entité d’intérêt public »

  Wordt een vennootschap die wordt verhandeld op Euronext Access beschouwd als een organisatie van openbaar belang?

  9 september 2021

  Tegenstrijdigheid tussen de ICCI-tool Revidocs en het ICCI-boek “Het commissarisverslag” – Contradiction entre l’outil ICCI Revidocs et la publication ICCI “le rapport de commissaire”

  6 augustus 2021

  Overstromingen – Werkdossiers van de bedrijfsrevisor - Inondations – dossiers de travail du réviseur d’entreprises

  Est-ce que face à un cas de force majeure (inondation), le réviseur d'entreprises peut ne pas conserver ses dossiers de travail et les détruire ?

  23 juli 2021

  Jaarverslag van een dochtervennootschap van een groep die als een kleine vennootschap wordt beschouwd - Rapport de gestion d’une filiale d’un groupe considérée comme petite société

  Une filiale d’un groupe considérée comme petite en vertu des critères de taille de l'article 1:24 du CSA doit-elle publier un rapport de gestion ?

  16 juli 2021

  Herleving van rapporteringsvereisten van inbreng in natura bij een geruisloze partiële splitsing – Renaissance des obligations de reporting d’apport en nature en cas de scission partielle silencieuse

   Een verslag van inbreng in natura bij een geruisloze partiële splitsing moet worden opgesteld. Wat is de formulering van het besluit van de bedrijfsrevisor in dit kader?

  16 juli 2021

  Afstand van een gedeelte van de huurprijs als gevolg van de COVID-19 pandemie - Renonciation d’une partie du loyer suite à la pandémie COVID-19

  Suite à la pandémie Covid-19, une société immobilière accepte de laisser « tomber » une partie du loyer qu'elle réclame à ses locataires. Cette remise, doit-elle être prise en charges en totalité au cours de l'exercice ou lissée sur la durée restante du contrat ?

  9 juli 2021

  Ontbinding en vereffening in één akte - Dissolution et liquidation en un seul acte

  En complément aux travaux liés à l'article 2:71 du CSA, faut-il une opinion de commissaire sur les comptes annuels à approuver par l'assemblée générale au jour du passage devant notaire et, dans l'affirmative, une dérogation est-elle envisageable dans la mesure où la situation à soumettre pour approbation est similaire (ou quasi similaire) à la situation intermédiaire déjà fournie ? La question suivante est posée :

  7 juli 2021

  Verslag van niet-bevinding - Rapport de carence

  Est-ce qu’un rapport de carence doit être établi par le commissaire si les documents nécessaires au contrôle des comptes annuels ne peuvent pas être transmis dans les temps, purement et simplement en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement en réponse à la crise COVID-19 ?

  29 juni 2021

  Impact van een onthouding op de resultatenrekening van boekjaar N-1 op het oordeel over de resultatenrekening van boekjaar N - Impact d’une abstention sur le compte de résultats de l’exercice N-1 sur l’opinion du compte de résultats de l’exercice N

   Qu'en est-il d'une abstention au niveau du compte de résultats de l'exercice N-1 sur l’opinion du compte de résultats de l’exercice N?

  29 juni 2021

  Bijzondere opdrachten (WVV) – Vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen – Missions spéciales (CSA) – Sociétés en défaut de nommer un commissaire

  Zijn bestuurders en bedrijfsrevisoren of gecertificeerd accountants strafrechtelijk aansprakelijk bij het uitvoeren van bijzondere opdrachten door laatstgenoemden in vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen?

  24 juni 2021

  Bewaring van boeken en documenten – VZW in vereffening – Conservation des livres et documents – ASBL en liquidation

  Welke stukken moeten VZW’s bij ontbinding en vereffening bijhouden en gedurende welke termijnen?

   10 juni 2021

   Uitstel van de gewone algemene vergadering door een buitengewone algemene vergadering - Report de l’assemblée générale ordinaire par l’assemblée générale extraordinaire

   Quelles sont les conséquences d’un report de l’assemblée générale ordinaire par l’assemblée générale extraordinaire sur le plan des délais légaux pour l'arrêt des comptes par l’organe d’administration et de la remise du rapport du commissaire ? 

   28 mei 2021

   Inbreng van cryptomunten - verslag

   Zijn cryptomunten te beschouwen als een munt en de inbreng ervan als een inbreng in geld dan wel als onlichamelijke roerende goederen en een inbreng daarvan als een vorm van inbreng in natura?

   7 mei 2021

   Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een BV volgens het WVV - Apport en nature sans création de nouvelles actions dans une SRL selon le CSA

   Une SRL souhaite augmenter son capital par un apport de créance sans créer de nouvelles actions. Quelle pourrait-être la rémunération hors actions nouvelles etcomment se positionner dans le rapport sur l'apport ?

   7 mei 2021

   Contractuele controle van de jaarrekening – publicatie van het verslag – Contrôle contractuel des comptes annuels – publication du rapport

    Kan een verslag van contractuele controle van de jaarrekening publiek worden gemaakt door dit toe te voegen aan de jaarrekening die is bestemd voor publicatie bij de Nationale Bank van België?       

   27 april 2021

   Taalgebruik – documenten bestemd voor de algemene vergadering - Emploi des langues – documents remis à l’assemblée générale

   En quelle langue les rapports prévus aux articles 14:3 et 14:4 CSAdoivent être rédigés lors d’une transformation de la forme juridique d'une SNC en une SRL dont le siège social est situé en région flamande ?

   27 april 2021

   Economische en financiële informatie voor de Belgische ondernemingsraad van een buitenlandse groep – Informations économiques et financières pour le conseil d’entreprise d’un groupe étranger

   Welke financiële informatie (en in welke vorm) dient er aan de Belgische ondernemingsraad  opgericht in de vorm van een technische bedrijfseenheid te worden bezorgd in het kader van de toepassing van artikel 15bis van de wet van 20 september 1948 en vervolgens van artikel 3:83 WVV?

   27 april 2021

   Onverenigbaarheden – bedrijfsrevisoren – Incompatiblités – réviseurs d’entreprises

   Kan een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon intreden in een reeds bestaande vennootschap, waarvan de activiteit bestaat uit financiële dienstverlening, met één bestuurder en aandeelhouder die niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of is dit in strijd met het verbod om een bestuurdersfunctie op te nemen in handelsvennootschappen?

       

   26 april 2021

   Beroepsgeheim – Nationaal secretariaat van de vakbond – Secret professionnel – Secrétariat national du syndicat

   Mag of moet de commissaris, aangesteld in een vennootschap met een ondernemingsraad, vragen beantwoorden die rechtstreeks aan hem vanuit het nationaal secretariaat van de vakbond werden gesteld  met betrekking tot de ingevulde sociale balans van de vennootschap waarvoor de commissaris de economische en financiële informatie (EFI) heeft geattesteerd?

   26 april 2021

   Betwiste BTW-schuld opgenomen in “voorzieningen voor belastingen” - Dette TVA contestée inscrite en « provisions pour charge fiscale »

   Peut-on enregistrer une dette TVA, maintenue en compte « dette à long terme », au fil des ans en provision pour risques et charges et spécifiquement en cas de contestation ? La situation suivante est décrite : 

   26 april 2021

   Voorlopige neerlegging van niet goedgekeurde jaarrekeningen - Dépôt provisoire des comptes annuels non approuvés

    Wanneer de jaarrekening niet binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar is goedgekeurd, mag/moet het bestuursorgaan dan een niet-goedgekeurde jaarrekening neerleggen?

   15 april 2021

   Interpretatie van art. 3:72, 2° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Interprétation de l’article 3:72, 2° in fine du Code des sociétés et des associations

   Dient een Belgische BV, die een 100% dochtervennootschap is van een Nederlandse BV die vrijgesteld is van consoldatie omdat zij op haar beurt een 100% dochtervennootschap is van een genoteerde Amerikaanse vennootschap die een geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen en te publiceren, een commissaris in toepassing van artikel 3:72, 2° in fine  WVV te benoemen?

   15 april 2021

   UBO-register – bestuurders met beslissende stem en bestuurders met raadgevende stem - Registre UBO – administrateurs avec voix délibérative et administrateurs avec voix consultative

   Est-ce que les administrateurs d’une fondation avec voix consultative doivent être repris dans la déclaration UBO ?

   15 april 2021

   Splitsing door overneming van een VZW – Scission par absorption d’une ASBL

   Enkele praktische vragen inzake de splitsing door overneming van een VZW

   15 april 2021

   Impact van WVV op nieuw schema jaarrekening en gevolgen – Impact du CSA sur le nouveau schéma des comptes et conséquences

   Enkele praktische vragen inzake de impact van het WVV op het nieuwe schema van de jaarrekening.

   31 maart 2021

   Omzetting van een landbouwvennootschap in een BV na de hervorming van het WVV - Transformation d’une société agricole en SRL suite à la réforme du CSA

   Une société agricole souhaite, suite à la réforme du CSA et à la disparition de la société agricole, transformer sa société en SRL. Elle n'a dès lors pas réalisé d'opt-in. Doit-il y avoir un rapport de transformation d'un expert sur base d'une situation à moins de 3 mois ?

   31 maart 2021

   Interpretatie van de woorden “in voorkomend geval” in het WER - Interprétation des termes « le cas échéant » dans le CDE

   Comment faut-il interpréter les mots "le cas échéant" dans le CDE et dans le CSA?

   31 maart 2021

   UBO – categorie – vermelding in het commissarisverslag - UBO – catégorie – mention dans le rapport du commissaire

   Dient er een vermelding te worden gemaakt in het commissarisverslag indien de uiteindelijke begunstigden werden geregistreerd in het UBO-register maar werden opgenomen onder de verkeerde categorie?

   5 maart 2021

   Goed bestuur als criterium voor uitsluiting van een commissaris in een lastenboek - Bonne gouvernance comme critère d’exclusion d’un commissaire après un mandat dans un cahier des charge

   Voir problématique ci-dessous.

   24 februari 2021

   UBO-register – Nalaten om de economische begunstigden te vermelden - Registre UBO – Omission de mentionner les bénéficiaires économiques

   Faut-il, dans le cadre d’un mandat de commissaire, en complément à une mention en seconde partie de rapport, signaler à l'Administration de la trésorerie l'infraction du registre UBO qui ne renseigne pas les bénéficiaires économiques de la société?

    

   24 februari 2021

   Uitvoering van wettelijke opdracht voor cliënt van ander kantoor aangesloten bij hetzelfde netwerk – Exécution d’une mission légale pour le cliënt d’un autre cabinet lié au même réseau

   Is het deontologisch toegelaten om een wettelijke opdracht uit te voeren voor een accountancy klant van een ander kantoor dat lid is van hetzelfde netwerk (en waar dus ook een deel dezelfde aandeelhouders zijn dan ons revisorenkantoor)?

   23 februari 2021

   Boekhoudkundige verwerking van het vakantiegeld naar aanleiding van de assimilering van de tijdelijke werkloosheid en de compensatie van de periodes van tijdelijke werkloosheid voor overmacht verbonden met het coronavirus

   Comptabilisation du pécule de vacance à la suite de l’assimilation du chômage temporaire et de la compensation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés– COVID-19

   22 februari 2021

   Quasi-inbreng -regularisatie - Quasi-apport – régularisation

   Si un client souhaiterait un rapport de régularisation pour un quasi-apport à une société constituée le 1er mars 2019 sous la forme d’une SPRL, le réviseur d’entreprises peut-il encore établir un rapport (de régularisation) selon l'ancien Code des sociétés pour cette mission ?

   15 februari 2021

   Definitie van “nettoactief” – Omzetting van een VZW in een IVZW – Définition d’ « actif net » – Transformation d’une ASBL en AISBL

   Welke definitie van nettoactief voor de staat van activa en passiva in artikel 14:47 WVV dient te worden weerhouden, voor de omzetting van een VZW in een IVZW?

   12 februari 2021

   Omzetting CommV met negatief nettoactief in BV – Transformation d’une SComm avec actif net négatif en SRL

   “Kan een CommV met een negatief nettoactief worden omgezet in een BV en, zo ja, wat zijn de aansprakelijkheden voor de aandeelhouders?

   8 februari 2021

   Economische en financiële informatie ondernemingsraad (informatieniveau) – Informations économiques et financières conseil d’entreprise (niveau d’information)

    Zie schema.

   schema advies ICCI 21-003

   8 januari 2021

   UBO-register - entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap van een Gewest vallen – Registre UBO – entités détenues directement ou indirectement par une Région

   Si une société est détenue en cascade par une personne morale de droit public, faut-il remonter jusqu'à l'actionnaire ultime qui correspond toujours à une personne physique ?

   Qui doit fournir les informations pour satisfaire aux exigences visées dans l’article 1:35 CSA ?

   Lorsque le bénéficiaire effectif ultime de l’entité est une personne politiquement exposée, les mesures de vigilances accrues visées à l’article 41 de la loi anti-blanchiment doivent-elles être mises en place par les réviseurs d’entreprises ?

   5 januari 2021

   Informatieverstrekking en attestering door de bedrijfsrevisor ten aanzien van ondernemingsraad/CPBW Fourniture des informations et attestation par le réviseur d’entreprises vis-à-vis du conseil d’entreprise/ CPPT

   Moet de commissaris, na de sociale verkiezingen van 2020 waarbij een vennootschap nog steeds een personeelsbestand heeft tussen 50 en 100 werknemers, nog steeds de basisinformatie en jaarinformatie attesteren ten behoeve van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) die in de periode 2016-2020 de functie van de ondernemingsraad overnam of komt dit te vervallen omdat de drempel van 100 werknemers twee keer niet werd overschreden (nl. in 2016 en opnieuw in 2020)?

   5 januari 2021

   Révocation du commissaire - convocation du commissaire à l’assemblée générale – Opzegging van de commissaris – Oproeping van de commissaris op de algemene vergadering

    Dans le cadre d’une procédure de révocation du commissaire doit-il être convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui va statuer sur sa révocation ? Plus généralement, le commissaire doit-il être convoqué à toutes les assemblées générales de la société ou uniquement à celle(s) qui statue sur base de son rapport ?

   5 januari 2021

   Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte – roerende voorheffing en liquidatieboni – Dissolution et clôture de liquidation en un seul acte – précompte mobilier et boni de liquidation

    Dient de jaarrekening over de periode vanaf het begin van het boekjaar tot de datum van de notariële akte inzake ontbinding en sluiting van vereffening opgemaakt te worden rekening houdend met de dividenduitkering en de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni?

    

   5 januari 2021

   Vrijwillige ontbinding van een kleine VZW of een IVZW (art. 2:110, § 2 WVV) – Dissolution volontaire d’une petite ASBL ou AISBL (art. 2:110, § 2 CSA)

   Het opmaken van een verslag van een bestuursorgaan in het kader van een vrijwillige ontbinding is volgens het WVV enkel van toepassing op de grote (I)VZW’s. Is een kleine (I)VZW die vrijwillig een commissaris heeft aangesteld, onderworpen aan artikel 2:110, § 2 WVV? Als onderdeel van de procedure van ontbinding en vereffening die niet in één akte is, dient het bestuursorgaan een verslag op te stellen over het voorstel tot ontbinding en een staat van activa en passiva?

    

   18 december 2020

   COVID-19-crisis – Vermelding van uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting

   Dient een onderneming die uitstel tot betaling van de RSZ heeft ontvangen ten gevolge van de Covid-19-crisis, dit ook in de toelichting bij de jaarrekening op te nemen onder “vervallen sociale schulden”?

   17 december 2020

   UBO-register en koninklijk besluit van 23 september 2020

    En tant que commissaire (réviseur d'entreprises), doit-on vérifier si l'entreprise / ASBL a bien ajouté toutes les annexes ad hoc (requises par l’ajout de la loi du 20 juillet 2020 sur l’AML) aux inscriptions dans le registre UBO ?

   Est-ce que le commissaire (réviseur d’entreprises) a un pouvoir d’appréciation quant à l'adéquation des documents annexés (sont-ils suffisants) pour justifier l’inscription dans le registre UBO ?

   17 december 2020

   Bekendmaking van het jaarverslag in verenigingen/stichtingen

   Lorsqu’une ASBL ou fondation nomme volontairement un commissaire, le rapport du commissaire et le rapport de gestion doivent-ils faire l’objet d’une publication ?;

   Est-ce qu’en cas de publication volontaire d'un rapport de gestion, la petite association/fondation devrait-elle au moins veiller à ce que le rapport de gestion (s'il est ainsi dénommé) soit complet au sens des articles3:48 et 3:52 CSA ?

   30 november 2020

   Waarneming van monitoringopdracht als wettelijk verhinderde bedrijfsrevisor

   Mag een bedrijfsrevisor die wettelijk verhinderd is, de monitoringopdracht waarnemen in een bedrijfsrevisorenkantoor?

   25 november 2020

   Tweede lockdown – adjusting of non-adjusting gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020

   Kwalificeert de tweede lock-down naar aanleiding van COVID-19 aangekondigd in oktober 2020 als een “adjusting” of  “non-adjusting” gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020?

   3 november 2020

   Artikel 2:21 WVV – vermelding nettoactief

    Dient men wanneer een NV haar gestort kapitaal aangetast blijkt te zijn (omwille van aanhoudende verliezen gedurende het boekjaar) in lijn met artikel 2:21 te kennen te geven dat het kapitaal is aangetast op stukken zoals bepaald in artikel 2:20? Is het dan eveneens nodig dat de entiteit een publicatie in het Belgisch Staatsblad laat geschieden?

   3 november 2020

   Cumul van titel – bedrijfsrevisor, accountant, fiscaal accountant

   Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-accountant? Kunnen beide activiteiten in een afzonderlijke vennootschap worden uitgeoefend?

   Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-fiscaal accountant?

   23 oktober 2020

   Splitsing van een VZW en opmaken van het commissarisverslag

   De splitsing van een VZW vindt boekhoudkundig plaats per 1 september 2020. Dient de commissaris naast een verslag over de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 13:3 WVV eveneens een commissarisverslag op te stellen over de periode van 1 januari 2020 tot 31 augustus 2020?

    14 oktober 2020

    Rechtsgeldigheid van bekomen van handtekeningen via het programma DocuSign

    Binnen het beroep van bedrijfsrevisor is het bekomen van handtekeningen op engagement letters, (saldo)bevestigingen en letters of representation door de leden van het bestuursorgaan van gecontroleerde vennootschappen rechtsgeldig wanneer dit gebeurt via het programma DocuSign

    20 augustus 2020

    Geruisloze partiële splitsing – revisoraal verslag over inbreng in natura

    Dient er een revisoraal verslag over de inbreng in natura te worden opgesteld bij een geruisloze partiële splitsing in de mate dat er geen kapitaalsverhoging is in het kader van deze verrichting?

    6 augustus 2020

    Elektronische handtekening bijzondere wettelijke opdrachten

    Kunnen revisorale verslagen van bijzondere opdrachten via een digitale/elektronische handtekening (bv. eID) worden ondertekend waarbij deze beschikbaar dienen te zijn bij de notariële akte en door de notaris ter griffie in origineel worden neergelegd?

    14 juli 2020

    Mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen

    Welke mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen van een niet-genoteerde vennootschap bestaan er, die echter overeenkomstig de sectorspecifieke wetgeving (elektriciteitswet) een auditcomité moet hebben? Moet een onafhankelijkheidsverklaring worden afgeleverd aan het auditcomité?

    2 juli 2020

    IFIC – loonjaarafsluiting boekhouding 2019 in woonzorgcentra e.a.

    De volgende situatie wordt beschreven.
    Enkele maanden geleden werd reeds de vertraging in de digitale maandfacturatie van de woonzorgcentra aangekaart.
    Thans is er een ander element waar private woonzorgcentra mee worden geconfronteerd, namelijk het in voege treden van IFIC vanaf november 2019. 

    24 juni 2020

    Oud-aandeelhouders – Beroepsgeheim van bedrijfsrevisor

    Mogen oud-aandeelhouders van een vennootschap contact opnemen met de commissaris en hem informatie vragen over bepaalde rekeningen en de proef- en saldibalansen?

    22 juni 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte – neerlegging van jaarrekening bij de NBB

    Neerlegging van de jaarrekening bij de NBB over de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020 ingeval van ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening gebeurt

    26 mei 2020

    Technische nota IBR met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

    Enkele praktische vragen in het kader van de technische nota van het IBR inzake de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

    15 mei 2020

    Cumul commissarismandaat

    Mag het commissarismandaat in een vennootschap worden gecombineerd met het mandaat van erkende commissaris bij een Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening?

    14 mei 2020

    Nieuw WVV – commissarisverslag - liquiditeitstest

    Enkele vragen omtrent de verslaggeving van de commissaris naar aanleiding van het WVV en diens opdracht inzake de liquiditeitstest

    8 mei 2020

    Hypothecaire inschrijvingen – vermelding in de jaarrekening

    In welke rubriek van de jaarrekening dienen hypothecaire inschrijvingen op onroerende goederen van een aandeelhouder natuurlijke persoon te worden opgenomen?

    16 april 2020

    Art. 5:143 WVV – ondertekening representation letter

    Liquiditeitstest – impact op de controleverklaring ingeval van weigering van ondertekening door bestuurders van de representation letter

    16 april 2020

    Fusie - goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap

    Dient er bij fusie een aparte (bijzondere) algemene vergadering te worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap?

     

    31 maart 2020

    Inbreng van rekening-courant zonder uitgifte van nieuwe aandelen (update 17/12/2020)

    Is in toepassing van het WVV de tussenkomst van de bedrijfsrevisor vereist indien er een rekening-courant wordt geïncorporeerd in het vermogen van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen?

    27 maart 2020

    Artikel 7:197 WVV – Revisoraal verslag i.h.k.v. een inbreng in natura in een NV

    Enkele vragen omtrent de draagwijdte van de opdracht en de werkzaamheden in het kader van het revisoraal verslag bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura in een NV.

     

    17 maart 2020

    Liquiditeitstest in de BV

    Enkele situaties met betrekking tot de timing van de liquiditeitstest in de BV

    17 maart 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte en openstaand pand op handelsfonds

    Vormt het openstaan van zekerheden een belemmering voor een ontbinding en vereffening in één akte van een vennootschap?

    12 maart 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte en afsluiting van het boekjaar (art. 2:70 in fine WVV)

    Wanneer moet in kader van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening inzake dit boekjaar worden opgemaakt?

    3 maart 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte – neerleging van jaarrekening bij NBB

    Is een vennootschap verplicht om de jaarrekening van het afgesloten boekjaar per 31 december 2019 op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank van België (NBB), die zal worden gebruikt als staat van actief en passief in het kader van een voorstel tot ontbinding en vereffening in één akte op de algemene vergadering van 31 maart 2020?

    27 februari 2020

    Bezoldigingen aan bestuurders – vermelding in jaarrekening

    In welke gevallen moeten de totale bestuurdersbezoldigingen effectief in de toelichting worden opgenomen?  En indien ze moeten worden gemeld  en de vennootschap weigert om zulks te doen, is dit dan een inbreuk die in het commissarisverslag moet worden gemeld (eerste en/of tweede deel)?

     

    27 februari 2020

    Norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (I)VZW’S en stichtingen en het WVV

    Is de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen niet van toepassing op de opdracht volgens artikel 2:71, § 2, derde lid WVV?

    21 februari 2020

    Uitkering tantième– verlies in jaarrekening boekjaar

     Enkele vragen omtrent de uitkering van tantièmes.

    21 februari 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte – bouwonderneming - tienjarige aansprakelijkheid

    Kan de bedrijfsrevisor een controleverslag afleveren voor een ontbinding en vereffening in één akte voor bouwondernemingen, gezien de eventuele toekomstige claims inzake de tienjarige aansprakelijkheid?

    18 februari 2020

    Quasi-inbreng - regularisatie

    Welke vormvereisten moeten worden geëerbiedigd bij de regularisatie van een quasi-inbreng zonder algemene vergadering en is een revisoraal regularisatieverslag nog vereist?

    18 februari 2020

    Schema jaarrekening – WVV

    Moet een vennootschap die een opt-in heeft gedaan de jaarrekening volgens het “oude” schema opstellen, indien de statutenwijziging (inzake opt-in) slechts wordt gepubliceerd na de afsluitingsdatum van het boekjaar?

    18 februari 2020

    Consolidatieplicht en benoeming commissaris

    Kleine vennootschappen die deel uitmaken van de groep van beperkte omvang en commissarisplicht

     

    23 januari 2020

    Huurverbintenissen - boekhoudkundige overzichten

    Verschillende vragen over de boekhoudkundige verwerking van huurinkomsten

    14 januari 2020

    Externe bevestigingen inzake eigendom en hypotheken op onroerende goederen binnen wettelijke opdrachten en ISA 505

    Kan een bedrijfsrevisor voor zijn verslag inzake wettelijke opdrachten gebruik maken van de confirmaties inzake het eigendom en hypothecaire getuigschrift zoals opgevraagd door de notaris en aan hem bezorgd?

     

    3 december 2019

    Stagiair-bedrijfsrevisor en KBO-code 69203 “Bedrijfsrevisor”

    Mag een stagiair-bedrijfsrevisor tijdens zijn stage reeds de code 69203 “Bedrijfsrevisor” in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) gebruiken?

     

    14 november 2019

    Uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

    Geniet een aandeelhouder van een op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschap  van een vrijstelling van een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor (art. 7:197, § 2, 1° WVV) indien hij zijn aandeelpakket zou willen onderbrengen in een vennootschap?

    Wanneer hij toch opteert voor een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor, is hij dan vrijgesteld voor de verslaggeving inzake artikel 7:197, § 3 WVV?

     

    8 november 2019

    Inbreng in natura van een onroerend goed

    Kan een bedrijfsrevisor een ondertekend verslag van inbreng in natura afleveren aan de notaris met voorbehoud voor het eigendomsattest?

    25 oktober 2019

    Artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

    Enkele vragen betreffende artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

    27 september 2019

    Omzetting van rechtsvorm – notie “eigen vermogen”

    Wat wordt in artikel 14:4 WVV bedoeld met de noties “nettoactief” en “eigen vermogen”?

    28 augustus 2019

    UBO-register

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

    28 augustus 2019

    Uitstel van de algemene vergadering

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

    25 juli 2019

    Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag

    De vraag wordt gesteld of de gepubliceerde versie van het commissarisverslag dient te zijn ondertekend

    17 juli 2019

    Commissarisverslag en Autonoom Gemeentebedrijf

    Kan het ICCI een advies geven over onderstaande situatie?

    7 juni 2019

    Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding

    Moet een verslag van niet-bevinding  worden opgemaakt indien de commissaris niet tijdig beschikt over het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening?

    27 februari 2019

    Revisoraal verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het in een procedure van ontbinding en vereffening in één akte verplicht om een revisoraal verslag te laten opstellen?

    7 februari 2019

    Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

    24 januari 2019

    Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheden?

    21 december 2018

    Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

    21 december 2018

    Partiële splitsing en mogelijke toepassing van procedure van quasi-inbreng

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

    11 december 2018

    Interpretatie van art. 141, 2°W. Venn. / art. 3:72, 2° WVV (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

    14 augustus 2018

    Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige termijn wordt verkocht (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    11 juli 2018

    Mandaat van bedrijfsrevisor als zaakvoerder in een BIBF-vennootschap ?

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    10 juli 2018

    Voorwaarden en gevolgen van statuut van “tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor”

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    11 juni 2018

    Opdracht onafhankelijke auditor overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 517/2014

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    19 juni 2018

    Neerlegging van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar en de datum van de fusie (art. 704 en 693, § 2 W. Venn. /art. 12:35 en12:24 WVV ) (upd. 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    15 juni 2018

    Aanbieden van data-analysesoftware aan andere bedrijfsrevisoren – deontologie en op te stellen documenten (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    30 maart 2018

    Herbenoeming als commissaris en het vrijwillig ontslag van de commissaris (wetgevende update 8/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

    30 maart 2018

    Artikel 43 van de wet van 26 maart 1999 – stock options (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met onderstaande problematiek?

    2 maart 2018

    Commissarisverslag en materialiteit voor controle van een OOB (wetgevende update 8/10/2020)

    Dient de commissaris van een beursgenoteerde OOB in zijn commissarisverslag de toegepaste materialiteit te vermelden?

    26 december 2017

    Artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het controleverslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke vorm/inhoud moet het controleverslag hebben in het kader van artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de hieronder vermelde info?

    26 december 2017

    Geruisloze fusie en het revisoraal verslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Men gaat vennootschap A en vennootschap B fuseren via geruisloze fusie. Is daarbij een bedrijfsrevisor nodig? Als men er geen aanduidt, heeft dat dan nadelige effecten?

    24 november 2017

    Onmogelijkheid van stilzwijgende verlenging van het mandaat van commissaris (wetgevende update 8/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

    31 oktober 2017

    Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

    Een bedrijf met 65 werknemers waar enkel een CPBW aanwezig en een bedrijfsrevisor aanwezig (doordat criteria overschreden zijn) is, dient deze bedrijfsrevisor ook certificering af te leggen aan het CPBW en aanwezig te zijn op de bespreking van de jaarinformatie?

    27 oktober 2017

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren ten aanzien van een gerechtsdeskundige

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent die hieronder geciteerde problematiek?

    29 september 2017

    Verhouding tussen artikel 133, §2 W. Venn. en artikel 133/1 W. Venn./ artikel 3:62, § 2 WVV en artikel 3:63 WVV (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

    31 juli 2017

    Mandaat van de commissaris van een gefuseerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Een vennootschap heeft op vrijwillige basis een commissaris benoemd. Ingevolge een fusie is deze vennootschap overgegaan in een andere vennootschap waar er geen commissaris is. De vraag is nu of dit commissarismandaat dient te worden voortgezet in de nieuwe gefuseerde vennootschap? Men preciseert dat er ook voor deze nieuwe gefuseerde vennootschap geen juridische verplichting bestaat om een commissaris te benoemen.

    20 juli 2017

    Impact op het commissarismandaat van de zetelverplaatsing van een vennootschap naar Zwitserland (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen in verband met onderstaande situatie?

    20 juli 2017

    Netting van rekeningen courant bij intercompany vennootschappen en compensatieverbod (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een antwoord geven op onderstaande probleemstelling?

     

    28 juni 2017

    Commissarisverslag over een voorgaand boekjaar na de zetelverplaatsing van de vennootschap vanuit België naar Nederland (wetgevende update 05/07/2019)


    Men stelt de vraag of het bedrijfsrevisorenkantoor nog een commissarisverslag kan afleveren over de jaarrekening per 31 december 2015, overwegende dat op datum van ondertekening deze vennootschap werd omgevormd naar Nederlands recht.

    19 mei 2017

    Overdracht van een deel van de commissarismandaten van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    29 mei 2017

    Bedrijfsrevisor als enige zaakvoerder/ bestuurder bij een accountancykantoor (wetgevende update 08/10/2020)

    Bedrijfsrevisor A koopt alle aandelen van Accountancykantoor B. Bedrijfsrevisor A voert taken uit als commissaris-revisor bij klant van Accountancykantoor B.
    Mag bedrijfsrevisor A de enige zaakvoerder zijn bij het accountancykantoor of mag dit deontologisch niet?

    29 mei 2017

    Boekhoudkundige behandeling van een niet-gerealiseerde meerwaarde op een onroerend goed en goodwill van een vennootschap in vereffening (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    27 april 2017

    Inbreng in natura met retroactieve werking (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies formuleren op de hieronder vermelde problematiek?

    21 maart 2016

    Boekhoudkundige verwerking van verbouwingswerken uitgevoerd in gehuurde gebouwen en de toegekende voordelen bij het afsluiten/verlengen van een huurovereenkomst (7/19)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    8 februari 2017

    Inlichtingen vanwege de commissaris aan de FOD Economie (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op onderstaande vragen?

    8 februari 2017

    Artikel 16 van de auditverordening - aanbestedingsprocedure

    Verwijzend naar de procedure om een commissaris te benoemen volgens artikel 16 van Verordening 537/2014/EU (“Auditverordening”), graag antwoord op de volgende vragen

    17 januari 2017

    Procedure van externe bevestigingen

    Op basis van de ontvangen vaststellingen tijdens de uitgevoerde confraternele nazichten tijdens het afgelopen jaar op de kantoordossiers werd een aandachtspunt naar voor gebracht met betrekking tot de uitgevoerde procedure van de confirmaties naar cliënten/leveranciers/banken, enz.

    6 oktober 2008

    Beoordeling van de grootte van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet de grootte van een BVBA / BV worden beoordeeld die met een vzw is verbonden?

    9 november 2016

    Beantwoorden door de commissaris van vragen vanwege de algemene vergadering van aandeelhouders (wetgevende update 09/10/2020)

    In hoeverre mag/moet de commissaris op de algemene vergadering vragen beantwoorden van een aandeelhouder?

    2 november 2016

    De onafhankelijkheid van de commissaris bij inbreng in natura van aandelen (wetgevende update 9/10/2020)

    Kan een bedrijfsrevisor een verslag van inbreng in natura opstellen voor de inbreng van de aandelen, of een deel ervan, van een vennootschap waarin hij commissaris is, in een andere vennootschap? Kan de revisor commissaris worden in de ontvangende vennootschap.

    27 oktober 2016

    Bijzondere opdrachten en de internationale auditstandaarden – stand van zaken

    Kan het ICCI melden welke normen of standaarden van toepassing zijn voor onderstaande bijzondere opdrachten?

    25 juli 2016

    Openbare aanbesteding en opdrachtbrief zoals voorzien door ISA 210 (wetgevende update 05/07/2019)

    Op basis van een openbare aanbesteding weigeren de betreffende klanten een opdrachtbrief zoals voorzien door ISA 210 te ondertekenen, waarvan reden niet is voorzien in de openbare aanbesteding.

    29 juni 2016

    Vervanging van een bedrijfsrevisor door een stagiair waarvan de stage werd opgeschort (wetgevende update 9/10/2020)

    Mag een bedrijfsrevisor zich op een seminarie laten vervangen door een stagiair die zijn stage tijdelijk heeft stopgezet?

    15 juni 2016

    Boekhoudkundige compensatie van bestellingen met ontvangen vooruitbetalingen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI informeren omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    26 mei 2016

    Inbreng van aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor in een Belgische burgerlijke maatschap (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verlenen met betrekking tot de vermogensplanning van een van de cliënten?

    13 mei 2016

    Leasing op een vast actief waarvoor de leasinggever een kapitaalsubsidie heeft ontvangen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde situatie?

    11 mei 2016

    Duur, bezoldiging en controle van het commissarismandaat (wetgevende update 11/10/2020)

    Graag een antwoord op de volgende vragen met betrekking tot de algemene standaardprocedures?

    9 mei 2016

    Politieke partijen – verslag van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Een politieke partij, wiens boekhouding men naziet, vraagt om begin mei het verslag af te leveren. Nochtans is de uiterste indiendatum wettelijk aangepast naar 30 juni. Kan dit?

    20 april 2016

    Jaarrekeningrubriek beginvermogen in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    De vraag is of er mag worden geraakt aan het beginvermogen van een vzw, m.a.w. staat dit beginvermogen vrij ter beschikking van de algemene vergadering om b.v. bij de jaarlijkse bestemming van het resultaat, een overboeking te maken van het beginvermogen naar bestemde fondsen of er gemaakte verliezen op aan te rekenen?

    20 april 2016

    Toepassing van artikel 135 W. Venn. / 3:66 WVV in het kader van een commissarismandaat toegewezen in een VZW na een openbare aanbesteding

    Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    7 april 2016

    Benoeming van de commissaris (wetgevende update 11/10/2020)

    Een vennootschap is groot en moet een commissaris aanstellen wanneer de criteria in artikel 15 van het Wetboek van vennootschap zijn overschreden.

    23 maart 2016

    Huurovereenkomst aan vennootschap in oprichting en belangenconflictregeling (wetgevende update 05/07/2019)

    Aangezien de huur wordt toegerekend vanaf moment X (in splitsingsakte), zijnde vooraleer de immovennootschap bestaat, is de vraag welke partijen de huurovereenkomst dienen te ondertekenen?

    18 maart 2016

    Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag (wetgevende update 12/10/2020)

    Dient de gepubliceerde versie van het controleverslag te worden ondertekend?

    25 juni 2015

    Duur van het mandaat van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag de opdracht van de commissaris na de hernieuwde termijn van drie jaar voor één jaar verlengd worden om de vereniging de mogelijkheid te geven een beperkte aanbesteding tot aanstelling van een bedrijfsrevisor uit te schrijven om alzo te voldoen aan de wet op de overheidsopdrachten?

    22 februari 2016

    Boekhoudkundige verwerking van een aankoop van een machine waaraan op balansdatum nog installatiewerkzaamheden dienen te gebeuren (update 05/07/2019)

    Klopt de visie van de bedrijfsrevisor dat onderstaande aankoop, ongeacht of de machine reeds operationeel was per jaareinde, als MVA (zij het onder machines, zij het onder overige MVA) dient te worden gerubriceerd?

    22 februari 2016

    Niet-herbenoeming van een commissaris in een vennootschap met ondernemingsraad (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    5 februari 2016

    Artikel 141 W. Venn. / artikel 3:72 WVV in het kader van een verplichte consolidatie in Nederland (wetgevende update 12/10/2021)

    Moet de Belgische vennootschap een commissaris aanstellen, de vraag kadert in artikel 141 W. Venn. binnen de context van een verplichte consolidatie in Nederland? 

    5 februari 2016

    Modaliteiten voor de benoeming van een commissaris

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen bij de hieronder vermelde probleemstelling?

    10 februari 2016

    EFRO interreg 2014 – interpretatieve vraag onverenigbaarheden voor auditoren/revisoren (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    5 februari 2016

    Inbreng in natura van de naakte eigendom van een schuldvordering

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    5 februari 2016

    Precisering ICCI advies m.b.t. taalwetgeving: vervolg (wetgevende update 05/07/2019)

    Na consultatie van de Juridische Commissie van het IBR kan het volgende advies worden gegeven omtrent de taalwetgeving.

    13 april 2010

    Inbreng van een bedrijfstak met netto-actief in 0 EUR (of zelfs negatief netto-actief) (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de inbreng van een bedrijfstak mogelijk - die momenteel opereert als bijkantoor van een Franse vennootschap - met een netto-actief van 0 EUR  en aandelen uit te geven zonder verhoging van het kapitaal?

    18 januari 2016

    Partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het volgende opgenomen worden in een partiële splitsing?

    11 januari 2016

    Opname van VZW’s in de consolidatie (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet er in de hieronder vermelde vzw’s een commissaris worden benoemd en moeten hun cijfers mee worden opgenomen in de consolidatie?

    18 december 2015

    Commissaris natuurlijke persoon die vennoot/bestuurder wordt in een bestaand bedrijfsrevisorenvennootschap

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde casus?

    15 december 2015

    Omzetting van een VOF naar een Comm. V (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de omzetting bij onderhandse akte mogelijk bij een omvorming naar een gewone commanditaire vennootschap van een vennootschap onder firma?

    15 december 2015

    Consolidatiekring van een Belgische groep van vennootschappen en vzw’s (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie a.u.b.?

    1 december 2015

    Precisering van ICCI-advies met betrekking tot de taalwetgeving (wetgevende update 05/07/2019)

    Graag had men een duidelijk ICCI-advies gekregen omtrent de hieronder vermelde situatie die zich heeft voorgedaan.

    1 december 2015

    Activiteiten van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    26 november 2015

    Invloed van het verlengen van een boekjaar op de erelonen van de commissaris

    Het boekjaar 2014 van een NV werd op 11 december 2014 verlengd naar 30 juni 2015. Uit de lezing van de publicatie van het ICCI nr. 2-2007 pag. 162, kan men begrijpen dat de verlenging van het boekjaar een invloed heeft op de vergoeding van de commissaris?

    5 november 2015

    “Uitbreng” van een onroerend goed in een NV via een reële kapitaalsvermindering (wetgevende update 12/10/2020)

    Een kort vraagje i.v.m. een uitbreng van een onroerend goed in een NV via een kapitaalvermindering (werkelijk gestort kapitaal).

    23 oktober 2015

    Verslaggevingsplicht in het kader van een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    19 oktober 2015

    Subcategorieën met specialisaties of kennisdomeinen in het openbaar register

    Graag had men geweten of er binnen de lijst van erkende bedrijfsrevisoren een sublijst bestaat van leden met eens specialiteit of meer doorgedreven kennis van de publieke sector (ESR etc).

    19 oktober 2015

    Commissarisverslag en continuïteit van de gecontroleerde vennootschap (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verlenen in de hieronder vermelde problematiek?

    24 september 2015

    Doorrekening van personeelskosten (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies bezorgen omtrent de hieronder geschetste situatie?

    10 september 2015

    Quasi-inbreng van een octrooi alsmede de geïnvesteerde prestaties hiertoe (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een octrooi en de geïnvesteerde prestaties het voorwerp zijn van een quasi-inbreng?

    10 september 2015

    Aanstelling van een commissaris (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek aangaande de aanstelling van een commissaris?

    10 september 2015

    Artikel 184, § 5, 2° W. Venn. en de notie “schulden aan derden” (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken in verband met de hieronder vermelde situatie?

    17 september 2015

    Activering van herstructureringskosten (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke kosten kunnen worden geactiveerd worden als herstructureringskosten?

    19 augustus 2015

    Inbreng van een negatief boekhoudkundig netto-actief in het kader van een partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    19 augustus 2015

    Overboeking van rekening 13 “bestemde fondsen” naar rekening 10 “Fondsen van een vereniging bij een vzw” (wetgevende update 05/07/2019)

    Graag vernemen we de visie van het ICCI omtrent de situatie hieronder vermeld.

    11 augustus 2015

    External auditor in het kader van de certificering van de kosten voor een Europees steunprogramma (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI meer duiding bezorgen omtrent de vraag welke organisaties een certificaat in onderstaande situatie kunnen afleveren?

    7 augustus 2015

    Aanstelling van een bedrijfsrevisor in een vzw (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    7 augustus 2015

    Een van ambtshalve doorhaling in de KBO van een BVBA / BV wegens niet-neerlegging van jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    7 augustus 2015

    Verslag opgesteld door een Nederlandse accountant (wetgevende update 13/10/2020)

    Kan het ICCI de volgende vraagstelling beantwoorden a.u.b.?

    2 juli 2015

    Tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor als lid van de Raad van Commissarissen in een Nederlandse vennootschap (wetgevende update 12/10/2021)

    Graag verneemt men het standpunt van het ICCI in verband met de hieronder vermelde situatie.

    1 juli 2015

    Ontslag van de commissaris (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    1 juli 2015

    Waardering van ondernemingen – bepaling van de actualisatiefactor door verwijzing naar de rente van de lineaire obligatielening OLO (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    25 juni 2015

    Self-billing bij een rederij (wetgevende update 05/07/2019)

    Vormt het zelf uitschrijven van een verkoopcreditnota, in plaats van het boeken van een aankoopfactuur, een overtreding van de boekhoudwetgeving in de hieronder vermelde casus?

    29 juni 2015

    Ondertekenen door de raad van bestuur van de jaarrekening (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken in verband met de hieronder vermelde situatie?

    11 juni 2015

    Opvolging van vaste vertegenwoordigers binnen een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

    15 juni 2015

    Opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend in VZW’s in de welzijns- en gezondheidssector (05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijke visie formuleren in verband met de hieronder vermelde problematiek?

    11 juni 2015

    Tekenen van documenten in naam van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 14/10/2020)

    Een “vennoot-bedrijfsrevisor” kan in naam van de door het IBR erkende revisoren vennootschap een verslag, advies, ... tekenen. Verbindt de revisor/vennoot hiermee de vennootschap?

    4 juni 2015

    Vraag tot mogelijkheid van quasi-inbreng van renovatiewerken (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een quasi-inbreng van renovatiewerken (riolering, vloer, schilderwerken, ...) in een vennootschap waarbij het gebouw zelf, waarbinnen de werkzaamheden zijn verricht bij de privépersoon blijft?

    29 mei 2015

    Bestek in het kader van de aanstelling van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    29 mei 2015

    Controleverslag aan het college van burgemeester en schepenen omtrent de jaarrekening en de interne controle van een EVA-VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    8 mei 2015

    Overdracht van een aanzienlijk deel van de aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor aan de echtgenote (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

    8 mei 2015

    Boeken van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient onderstaande fiscale circulaire ook boekhoudkundig te worden gevolgd of dient het fiscaal toekomstig voordeel enkel geventileerd in de toelichting?

    29 april 2015

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de curator

    Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

    17 april 2015

    Impact van betwisting gewichtige redenen van ontslag gegeven aan commissaris (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    31 maart 2015

    Mededeling aan de commissaris over een beslissing genomen door de raad van bestuur van een vzw die aanzienlijke verspilling van gelden veroorzaakte (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde probleemstelling?

    31 maart 2015

    Wederinkoop van een erfpachtrecht verleend aan een derde partij (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hierna vermelde boekhoudkundige vraag betreffende erfpacht?

    2 maart 2015

    Beroepsgeheim van de commissaris op een raad van bestuur (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    10 maart 2015

    Statistisch model ter verificatie van de deugdelijkheid van een permanent voorraadbeheerssysteem

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen in verband met de hieronder vermelde case study?

    4 maart 2015

    Beroepsgeheim van de advocaten ten aanzien van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk standpunt geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    2 maart 2015

    Verslaggeving n.a.v. een partiële splitsing door overname (wetgevende update 05/07/2019)

    Graag het advies van het ICCI in verband met onderstaande situatie.

    2 februari 2015

    Inbreng van aandelen in EBVBA (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijke mening geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    14 januari 2015

    Advies 2013/01 – Raad van het IBR – inbreng in natura en uitgifte van aandelen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    13 januari 2015

    Vertegenwoordiging van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI uitsluitsel geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    13 januari 2015

    Deelname door de commissaris aan de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat financieel directeur (wetgevende update 21/10/2020)

    Mag een commissaris van een vennootschap/vereniging zetelen in de jury die overgaat tot het beoordelen van de geschiktheid van een kandidaat financieel directeur?

    14 januari 2015

    Inbreng van een schuldvordering (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een antwoord geven op de bijkomende vraag met betrekking tot de inbreng van een schuldvordering?

    5 januari 2015

    Subconsolidatie ten behoeve van de ondernemingsraad (wetgevende update 21/10/2020)

    Indien de werknemersafvaardiging verzoekt om een subconsolidatie op te maken ten behoeve van de ondernemingsraad, moet deze subconsolidatie dan voldoen aan de consolidatiebepalingen zoals deze zijn gesteld in het KB van 30 januari 2001?

    6 januari 2015

    Inbreng van een rekening-courant (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie ?

    27 oktober 2014

    Commissarisverslag in het kader van de ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk de visie van het ICCI te ontvangen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    19 november 2014

    Opdrachtgerichte kwaliteitscontrole

    Wat wordt er exact bedoeld met een andere structuur? Een bedrijfsrevisor van een ander kantoor of moet dat kantoor een andere structuur (bv. andere grootte van kantoor) hebben?

    19 november 2014

    Procedures inzake interne kwaliteitsbeheersing

    Kan het ICCI duidelijkheid scheppen omtrent het onderstaande?

    7 november 2014

    Deficitaire vereffening en het controleverslag overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder vermelde vragen?

    27 oktober 2014

    Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI klaarheid breng in de hieronder geschetste situatie a.u.b.?

    27 oktober 2014

    Oprichten van een ondernemingsraad (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI uitsluitsel geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    27 oktober 2014

    Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad in een groep (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder vermelde situatie?

    27 oktober 2014

    Inbreng van een eenmanszaak in een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    27 oktober 2014

    Inbreng in natura in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    9 september 2014

    Overdracht van vennootschapsschulden naar de rekening-courant van een aandeelhouder/vennoot in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    9 september 2014

    Ontbinding en vereffening in één akte – belasting m.b.t. meerwaarde op onroerend goed (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    1 september 2014

    Uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder geciteerde situatie?

    1 september 2014

    Commissarisverslag – transfer pricing

    Welke invloed hebben onderstaande feiten op de commissarisverklaring?

    25 augustus 2014

    Artikel 184, § 5, 3° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:80, 2° van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en de notie “schulden” (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    6 juni 2019

    Melding door handelaar of dienstverstrekker aan CFI voor betalingen in contanten boven de € 3.000

    Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder gesteld vragen?

    14 juli 2014

    Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal (wetgevende update 05/07/2019)

    Een NV heeft de RVB gevolmachtigd om het kapitaal te verhogen conform artikel 603 W. Venn. Een leverancier wenst de vordering die hij heeft t.o.v. de NV om te zetten in kapitaal.

    14 juli 2014

    Due diligence en de toepassing van artikel 10 WCO – opvolging en honorarium

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

    14 juli 2014

    Due diligence in het kader van een mogelijke management buy-out en artikel 10 WCO

    Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

    14 juli 2014

    Niet-ondertekening van opdrachtbrief van commissaris (wetgevende update 27/10/2020)

    Heerst er een probleem indien de vennootschap de opdrachtbrief van de commissaris niet heeft ondertekend, maar de commissaris wel steeds zijn opdracht heeft vervuld?

    30 juni 2014

    IFRS in Belgische ondernemingen en de uitdrukking van actieve belastinglatentie (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het voor een onderneming, die een commissaris heeft, toegestaan om een jaarrekening neer te leggen die opgesteld is volgens IFRS regelgeving?

    30 juni 2014

    Revisoraal inbrengverslag voor een vennootschap naar Luxemburgs recht

    Kan het ICCI een duidelijke visie geven op de hieronder geschetste situatie ?

    7 juli 2014

    Waardering van het vruchtgebruik op grond (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI bevestigen of het mogelijk is  de waarde van het vruchtgebruik op een grond te berekenen?

    6 juni 2019

    Huwelijksvermogenstelsel en de antiwitwaswetgeving

    Is het huwelijksvermogensrecht van belang bij de identificatie van de uiteindelijke begunstigden in het kader van de antiwitwaswetgeving?

    22 oktober 2010

    Waardering van aandelen van een gecontroleerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Een buitenlandse confrater vraagt een bedrijfsrevisor een waardering te doen van de aandelen van een vennootschap waar zij commissaris zijn.

    10 juni 2014

    Aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI een antwoord geven om de hieronder gestelde vragen?

    12 juni 2014

    Overschrijding van criteria bij benoeming van een commissaris en consolidatie (wetgevende update 27/10/2014)

    Kan het ICCI antwoorden op de hieronder geschetste case?

    7 mei 2014

    “Borrowing base” rapportering aan bank voor het bekomen van kredieten (wetgevende update 27/10/2021)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

    18 april 2014

    Het nemen van kopieën van arbeidsovereenkomsten of loonbrieven door een bedrijfsrevisor (wetgevende update 27/10/2020)

    Mag een bedrijfsrevisor kopieën nemen van arbeidsovereenkomsten of loonbrieven? Kan men de wetgeving hieromtrent citeren a.u.b.?

    14 april 2014

    Normen waaraan een erebedrijfsrevisor gebonden is (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan een erebedrijfrevisor een mandaat van bestuurder uitoefenen en/of optreden als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap die bestuurder is?

    14 april 2014

    Impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) van 3 oktober 2013 (Zaak C-322/12) (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde vragen?

    12 maart 2014

    Regelgeving inzake de opslag van data (wetgevende update van 05/07/2019)

    Kan het ICCI naar de juiste en volledige regelgeving verwijzen in verband met de hieronder geschetste situatie?

    12 maart 2014

    Inbreng in natura van gebruiksrechten op een intellectuele eigendom (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde vraagstellingen?

    12 maart 2014

    Financieren van de overname van twee vennootschappen (wetgevende update 27/10/2021)

    Kan men het standpunt kennen van het ICCI in de hieronder geschetste situatie?

    4 maart 2014

    Beëindiging van het mandaat van commissaris ingevolge een faillissement (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hierna geschetste situatie?

    24 februari 2014

    Duur van het commissarismandaat in een vzw (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

    24 februari 2014

    Toepassing van wetgeving inzake overheidsopdrachten in vzw’s met ondernemingsraad (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

    13 februari 2014

    Overwaardering van een voorraad – omgang tussen revisoren (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    27 januari 2014

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de voorlopige bewindvoerder

    Mag een kopie van de representatiebrief worden overgemaakt aan de voorlopige bewindvoerder?

    23 januari 2014

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de vereffenaar

    Graag de visie van het ICCI omtrent het hieronder vermelde voorbeeld.

    21 januari 2014

    Samenwerking tussen een bedrijfsrevisor en een niet-bedrijfsrevisor (wetgevende update 27/10/2021)

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    21 januari 2014

    Revisoraal verslag over de inbreng in natura in een NV en het bijzonder verslag van haar raad van bestuur (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is het standpunt van het ICCI in onderstaande situatie?

    6 juni 2019

    Beroepsgeheim in het kader van de anti-witwaswetgeving van 18 september 2017

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    9 december 2013

    Fusie door overneming van vzw’s (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI helpen bij het beantwoorden van de hieronder gestelde vragen?

    11 december 2013

    Opmaken en neerleggen van jaarrekeningen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situaties?

    22 november 2013

    Standpunten omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen

    In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen, gaf men tijdens een seminarie de referenties weer van enkele standpunten die hieromtrent worden geformuleerd.

    31 oktober 2013

    Erelonen van de bedrijfsrevisor in het kader van een partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan bij een partiële splitsing waar enkel een inbrengverslag moet worden opgesteld het ereloon van de bedrijfsrevisor gefactureerd worden aan de gesplitste vennootschap in plaats van aan de vennootschap die de inbreng ontvangt?

    5 november 2013

    Ereloon van de bedrijfsrevisor aangesteld bij een federale overheidsinstelling

    Hoeveel bedraagt de vacatie van een bedrijfsrevisor aangesteld bij een federale overheidsinstelling? En is het bedrag afhankelijk van instelling tot instelling?

    5 november 2013

    Kapitaalsverhoging door middel van inbreng in geld (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI meer duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste problematiek?

    23 september 2013

    Samenwerking tussen een accountancykantoor en een bedrijfsrevisorenkantoor via een holdingstructuur (wetgevende update 27/10/2020)

    Kunnen een accountancykantoor en een bedrijfsrevisorenkantoor samenwerken via een holdingstructuur die 100 % van de aandelen houdt in deze vennootschappen?

    23 september 2013

    Benoeming en erelonen van een commissaris (wetgevende update 27/10/2021)

    Graag duidelijk informatie onder welke voorwaarden een vennootschap een commissaris(-revisor) moet benoemen?

    23 september 2013

    Verzaking door moedervennootschap aan tijdig opstellen en neerleggen van geconsolideerde jaarrekening – Implicaties voor jaarrekening VOL 5.17.1 van dochtervennootschap

    Is het fout van de dochtervennootschap om te verwijzen naar de moedervennootschap in haar toelichting voor wat de consolidatie betreft?