• recent gepubliceerde adviezen

  Kies een thema

  • andere controleopdrachten
  • belgische boekhoudwetgeving
  • bijzondere aspecten van het commissarismandaat
  • bijzondere opdrachten in het wetboek van vennootschappen
  • bijzondere wetgevingen en reglementering
  • commissaris
  • controlenormen
  • deontologie
  • financiële informatie
  • IBR
  • IFRS
  • informatie aan de ondernemingsraad
  • kapitaal en aandelen
  • ondernemingen in moeilijkheden
  • openbaarmakingsverplichtingen
  • vzw's en stichtingen
  • witwassen, fraude en corruptie
Uw selectie:

  16 augustus 2022

  Mission de conseil pendant le délai de viduité - Raadgevende opdracht tijdens de wachtperiode (“cooling off period”)

  Un réviseur d’entreprises, ancien commissaire d’une société anonyme (non EIP), peut-il, durant le délai de viduité, accepter une mission de conseil au sein de cette société (accompagnement d’une démarche de cession) ?

  4 augustus 2022

  Onafhankelijkheid van de commissaris - Indépendance du commissaire

  Een bedrijfsrevisorenkantoor is aangesteld als commissaris bij een familiale holding die de facto controle heeft over een beursgenoteerde groep. Is het aanvaardbaar dat een accountantskantoor, binnen hetzelfde netwerk, accountancy-diensten zou leveren aan een aantal dochtervennootschappen van deze beursgenoteerde groep? 

  8 juli 2022

  Partiële splitsing -controleverslagen vereist door het WVV - Scission partielle – rapports de contrôle requis par le CSA

  Scission partielle de la SRL A via l’apport d’une branche d’activité à la SRL B, préexistante. A possède déjà 100% des actions de B avant l’opération. Est-ce-que cette opération est assimilée à scission » (ou scission silencieuse) au sens de l’article 12:8, 2° CSA ou plutôt à une scission partielle au sens de l’article 12:8, 1° CSA ? Cette opération serait-elle qualifiée différemment si B possédait 100% des actions de A avant l’opération ?

  7 juni 2022

  Commissarisverslag met betrekking tot de liquiditeitstest – Termijn van ondertekening - Rapport du commissaire sur le test de liquidité – délai de signature

  Qui réalise les rapports d’évaluation sur les deux tests de liquidité dans la situation d’une intercommunale avec rotation externe du réviseur d’entreprises et que se passe-t-il avec le délai de signature?

  31 mei 2022

  Frequentie van de raadpleging van het pandregister als commissaris -Fréquence de la consultation du registre des gages en tant que commissaire

  Is het verplicht om in het kader van een commissarismandaat elk jaar opnieuw het pandregister op te vragen of kan het in bepaalde gevallen volstaan om dit slechts éénmaal in de loop van een commissarismandaat op te vragen?

   

  31 mei 2022

  Herwaardering van immateriële vaste activa – Réévaluation des immobilisations incorporelles

   Is het mogelijk om een herwaardering te boeken op een immaterieel vast actief, met name een IT-platform? 

  31 mei 2022

  Inbreng in natura van een toekomstige vordering in een NV – Apport en nature d’une créance à venir dans une SA

   Is een inbreng in natura van toekomstige vorderingen ingevolge een serviceovereenkomst door vennootschap A in vennootschap B tegen uitgifte van aandelen juridisch mogelijk? 

  20 mei 2022

  Bestemming van niet-opgevraagde dividenden – effecten aan toonder - Destination des dividendes non réclamés – titres au porteur

  Les dividendes mis en paiement mais non réclamés depuis de très nombreuses années peuvent-ils être pris en résultat compte tenu des délais de prescription, ou doivent-ils toujours être consignés à la Caisse des dépôts et consignations ?

  10 mei 2022

  Neerlegging van de niet-goedgekeurde jaarrekening – impact op het verslag van de commissaris – Dépôt de comptes annuels non-approuvés -impact sur le rapport du commissaire

   Heeft de CBN een nieuw standpunt ingenomen inzake de voorlopige neerlegging van de niet-goedgekeurde jaarrekening na het tegenovergesteld standpunt van de NBB?  De jaarrekening 2020 is opgemaakt door het bestuursorgaan waarover de commissaris verslag heeft uitgebracht. Het bestuursorgaan heeft een algemene vergadering bijeengeroepen voor de enige aandeelhouder, de Belgische moedervennootschap, maar omwille van onenigheid tussen aandeelhouders bij de moedervennootschap verschijnt de vaste vertegenwoordiger niet. Quid naleving van het WVV en invloed ervan op het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2021? De volgende situatie wordt beschreven:

  5 mei 2022

  Weigering van neerlegging van revisorale verslagen getekend met gekwalificeerde elektronische handtekening door de griffie van de Ondernemingsrechtbank – Refus de dépôt de rapports révisorales signés par signature électronique qualifiée par le greffe du Tribunal de l’entreprise

  De griffie van een ondernemingsrechtbank weigert revisorale verslagen getekend met gekwalificeerde elektronische handtekening. Ook zijn er notarissen die deze verslagen niet als eensluidend willen verklaren, omdat ook zij de elektronische handtekening niet aanvaarden en aan de bedrijfsrevisor vragen om voorafgaand aan de aanvaarding bij hen ter plaatse op kantoor te komen. Begaat de bedrijfsrevisor een professionele fout als hij weigert om een handgetekend verslag door te sturen en quid als daardoor het verslag niet wordt neergelegd? 

  5 mei 2022

  Ontbinding en vereffening in één akte – bouwonderneming - tienjarige aansprakelijkheid – Dissolution et liquidation en un seul acte – entreprise de construction - responsabilité décennale

  Is een vereffening in één akte mogelijk ingeval van een bouwonderneming op basis van de vermelding in de notariële akte van een erkenning ten persoonlijke titel van de tienjarige aansprakelijkheid door de bestuurders-aandeelhouders?

  4 mei 2022

  Geruisloze partiële splitsing en verslag over de inbreng in natura – Scission partielle silencieuse et rapport concernant l’apport en nature

   Een vennootschap BV X wordt gesplitst en de verkrijgende vennootschappen zijn  BV Y (zustervennootschap) en BV Z (moedervennootschap) die alle (100%) aandelen van BV X bezit. Voor de inbreng van een deel van het vermogen van BV X in BV Z worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Dient een verslag over de inbreng in natura te worden opgesteld in hoofde van BV Z?

  27 april 2022

  Inbreng in natura en DAC6-verplichting – Apport en nature et obligation DAC6

  Indien een verrichting kwalificeert als een DAC6-transactie, is de commissaris dan gehouden door het beroepsgeheim en kan hij als intermediair dus zelf geen melding doen? Indien hij zijn cliënt schriftelijk inlicht dat deze verrichting door de cliënt moet worden gemeld, heeft hij dan geen zoekplicht en is hij aldus niet verplicht om na te kijken of de melding is gebeurd? Of is men als commissaris verplicht om een lijst op te vragen van alle DAC6-meldingen? Als de melding er niet bijstaat, moet hij de overtreding dan opnemen in het commissarisverslag omwille van het beroepsgeheim? 

  19 april 2022

  Dividend toegekend door de algemene vergadering en latere betaling - Dividende affecté par l’assemblée générale et payable ultérieurement

   Sur une affectation de dividende dont 50% reste non distribué, ce montant brut peut-il rester en dette de dividende sur une longue durée sans générer de soucis fiscaux ? 

  6 april 2022

  Statuten van een middelenvennootschap - Statuts d’une société de moyens

  Les clauses statutaires typiques d’un cabinet de révision sont-ils bien en phase avec une société de moyens (à vision purement patrimoniale qui effectue exclusivement des prestations consistant en des facturations de prestations vis-à-vis de la SRL X réviseurs d'entreprises – pas de facturation de prestations révisorales à des tiers) ?

  1 april 2022

  Duur van het commissarismandaat, fusie en het begrip wettige reden - Durée du mandat de commissaire, fusion et la notion de juste motif

  Kan de fusie van een sociale huisvestingsmaatschappij tot een woonmaatschappij een ‘wettige reden’ zijn op basis waarvan het commissarismandaat vóór het einde van de minimum- en maximumtermijn van drie jaar kan worden beëindigd?

  1 april 2022

  Voorwaarden voor de boeking van een voorziening – Conditions pour la comptabilisation d’une provision

  Voldoet de inkomstenderving door leegstand aan de gestelde voorwaarden om geboekt te worden als een voorziening voor risico's en kosten op 31 december 2021 (cf. CBN-advies 2018/25)?

  1 april 2022

  Regels van toepassing inzake het afronden van non-cash verrichtingen - Règles applicables en matière d'arrondi pour des transactions non-cash

  Quelles sont les règles applicables en matière d'arrondi en eurocent pour des transactions non-cash ?

  30 maart 2022

  Ontbinding en vereffening in één akte en termijn van drie maanden – Dissolution et liquidation en un seul acte et délai de trois mois

  Geldt de uiterste termijn van drie maanden voor de vereffenings-en controlewerkzaamheden bij vereffening van een BV tevens voor de notariële akte tot onmiddellijke sluiting van de vereffening?

  30 maart 2022

  Fusie door overneming van een BV door een VZW - Fusion par absorption d’une SRL par une ASBL

  Est-ce correct qu’une fusion par absorption d'une SRL par une ASBL est impossible (et l'inverse également) ?

  22 maart 2022

  Vraag naar ontmoeting tussen de ondernemingsraad en de bedrijfsrevisor - Demande de rencontre entre le conseil d’entreprise et le réviseur d’entreprises

  Est-ce qu’une demande de rencontre de la part du conseil d’entreprise avec le réviseur d’entreprises est possible sans que le management y soit invité ?

  21 maart 2022

  Leasing – boeking van een betalingsvermindering als gevolg van de COVID-pandemie – Leasing – comptabilisation d’une réduction de paiement par suite de la pandémie COVID

   In het huidig boekjaar heeft de vennootschap de leasingbetalingen in het resultaat opgenomen. Moeten de verhoogde betalingen van de laatste jaren worden gespreid over alle nog lopende jaren, hetgeen met zich mee brengt dat de huurlasten aanzienlijk stijgen in de komende maanden en jaren? 

  21 maart 2022

  Ontslag van de commissaris ter algemene vergadering - Démission du commissaire lors d’une assemblée générale

  La perte de confiance dans l'organe d'administration (et l'actionnaire) est-elle un motif acceptable de démission du commissaire lors d'une assemblée générale ? 

  8 maart 2022

  Aanstellen van een wettelijke auditor uit een andere EU-lidstaat voor de controle van een Belgische vennootschap - Désignation d’un contrôleur légal des comptes d’un autre Etat membre de l’UE pour le contrôle d’une société belge

  Kan een Belgische vennootschap van een buitenlandse groep die verplicht een commissaris dient aan te stellen, een bedrijfsrevisor uit een ander land dan België benoemen? Of kunnen enkel bedrijfsrevisoren die zijn opgenomen in het openbaar register van het IBR worden benoemd als commissaris? En wanneer een auditkantoor op de lijst van de netwerken vermeld staat, mag er dan van worden uitgegaan dat het mag worden benoemd in België als commissaris?

  8 maart 2022

  Taal van de jaarrekening en andere neer te leggen stukken bij de Nationale Bank van België - Langue des comptes annuels et autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique

  Dans quelle langue doivent être établis les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire relatifs aux comptes  31.12.2021 dans le cas d'une société dont le siège est localisé en Flandre mais qui a été absorbée début 2022 par sa société mère localisée à Bruxelles et dont les statuts sont rédigés en français ?

  4 maart 2022

  Tweede uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag over een inbreng in natura - Deuxième exception à l’établissement d’un rapport de révision sur l’apport en nature

  Dans le cadre d’une authentification notariale de la constitution d’une SA, l’ICCI est interrogée sur la question de savoir si un rapport sur l’apport en nature par constitution, dressé par un réviseur luxembourgeois peut être utilisé et si, dans le cadre de cette opération, il est possible de se référer à un rapport de réviseur valorisant la société dont les parts sont apportées non spécifiquement dans le cadre de l’apport à réaliser. 

  1 maart 2022

  Wettelijke controle van de jaarrekening – kleine vennootschap die deel uitmaakt van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren – Contrôle légal des comptes – petite société qui fait partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes annuels consolidés

  Indien een Belgische onderneming een 100%-dochtervennootschap is van een buitenlandse onderneming, en deze buitenlandse onderneming is controleplichtig in haar land, is de Belgische onderneming dan ook controleplichtig volgens Belgische maatstaven ongeacht haar omvang?”

   

  22 februari 2022

  Beroepsgeheim ten aanzien van een buitenlands auditkantoor – Secret professionnel par rapport à un cabinet d’audit étranger

  Mag aan medewerkers van een buitenlands auditkantoor in het kader van een aanvraag van een beursnotering op de US Stock Exchange toegang/inzage gegeven worden tot de werkpapieren die in het kader van de groepsaudit werden opgemaakt door de Belgische commissaris wiens mandaat is afgelopen?

   

  17 februari 2022

  Verplichte aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergadering – Présence obligatoire du commissaire à l’assemblée générale

  Kan een commissaris verzaken om aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd? En indien een commissaris of bedrijfsrevisor een verslag opmaakt voor een wettelijke opdracht en de buitengewone algemene vergadering voor notaris beraadslaagt op grond van dit verslag, kan de commissaris/bedrijfsrevisor dan verzaken om aanwezig te zijn op deze buitengewone algemene vergadering?

  4 februari 2022

  Inhoud model verslag – inbreng in natura - Contenu du modèle de rapport – apport en nature

  Klopt het dat de inhoud van het controleverslag van de inbreng in natura gewijzigd is in die zin dat het niet meer nodig is de wijze waarop men de controle heeft uitgevoerd (apart) te vermelden in het verslag? Dit op basis van een lezing van de paragrafen 64 en verder van de nieuwe Norm.

  4 februari 2022

  Artikel 7:215 van het WVV en inkoop van eigen aandelen - L’article 7:215 du CSA et achat d'actions propres

  Pour l'achat des actions propres, les sommes distribuables sont-elles constituées uniquement des réserves comptables telles qu'elles résultent des comptes annuels de l'exercice 2021 ou peuvent-elles également comprendre le dividende perçu en 2022, préalable à l'opération d'achat d'actions propres ?

  4 februari 2022

  Afschrijving – consolidatieverschil – Amortissement – différence de consolidation

  Is het verplicht om positieve consolidatieverschillen af te schrijven of is het mogelijk om binnen BE GAAP af te wijken van het boeken van afschrijvingen en over te stappen op een jaarlijkse impairment toetsing conform IFRS?

  2 februari 2022

  Fusie van stichtingen – aanwijzing van een beroepsbeoefenaar – Fusion des fondations - désignation d’un professionnel

  Dient het verslag over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva ingeval van fusie van stichtingen te worden opgesteld door de commissaris van de stichting van openbaar nut (verkrijgende rechtspersoon) en kan de private stichting (te ontbinden rechtspersoon), die geen commissaris heeft, een bedrijfsrevisor of externe account aanstellen voor de controle van hun staat van activa en passiva?

  26 januari 2022

  Gecombineerde toepassing van de effectennorm en de norm inbreng in natura – Application combinée de la norme titres et de la norme apport en nature

  In het ontwerp van effectennorm worden de verantwoordelijkheden uitgebreider beschreven. Dienen de paragrafen opgenomen in het ontwerp van effectennorm integraal te worden opgenomen in een verslag van inbreng in natura waarbij tevens een beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens dient te gebeuren? 

  20 januari 2022

  Uitvoering van een verenigbare contractuele opdracht – Exécution d’une mission contractuelle compatible

  Mag een bedrijfsrevisor een verslag opstellen waarin wordt geattesteerd dat er overeenstemming is tussen

  de door het kantoor geregistreerde hoeveelheden edelmetalen en de hoeveelheid geregistreerd door de vennootschap die de fysieke bewaring van deze edelmetalen behartigt? Zo ja, mag het opgestelde attesteringsverslag integraal worden bekendgemaakt op de website van het kantoor?

   

  20 januari 2022

  Artikel 29, § 2, 2° van de wet van 7 december 2016 en de onverenigbaarheden van toepassing op de bedrijfsrevisor - L’article 29, § 2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 et les incompatibilités applicables au réviseur d’entreprises

   Exercer un mandat d’administrateur dans (1) une société abritant uniquement un centre de coworking avec mise à disposition de services exclusifs pour les professionnels du chiffre, (2) au sein d’une société patrimoniale détenant l’immeuble professionnel loué à des sociétés dé révision et d’expertise comptable ou (3) au sein d’une structure agréée ITAA, est-il compatible avec la profession de réviseur d’entreprises ?

  13 januari 2022

  Benoeming van een commissaris voor dochtervennootschappen van buitenlandse vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen - Nomination de commissaire pour les filiales des sociétés étrangères établissant des comptes consolidés

   Est-ce que l’ICCI peut clarifier la problématique de nomination de commissaire pour les filiales (ne dépassant pas individuellement les critères) des sociétés étrangères établissant des comptes consolidés, à savoir une petite filiale n'ayant elle-même aucune filiale devrait-elle nommer un commissaire ? 

  12 januari 2022

  Digisprong-subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid aan scholen – Subventions “Digisprong” (“saut digital”) attribuées aux écoles par l’Autorité flamande

   Is de door Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorgestelde boekingswijze opgenomen onder boekingsposten 3 en 6 niet strijdig met het KB van 29 april 2019 inzake kapitaalsubsidies, aangezien er geen gebruik wordt gemaakt van de specifieke rubriek 15 kapitaalsubsidies bij het inboeken van ICT-investeringen?

  21 december 2021

  Beroepsgeheim ten aanzien van de buitenlandse regulator van de groepsauditor - Secret professionnel vis-à-vis du régulateur étranger d’un auditeur de groupe

  Is het een Belgische bedrijfsrevisor (commissaris) toegelaten toegang tot een individuele (specifiek voor groepsrapporteringsdoeleinden opgestelde) engagement file te geven aan de buitenlandse regulator van de groepsauditor en dit via de groepsauditor wanneer de groepsauditor dergelijke vraag krijgt van zijn regulator?

  21 december 2021

  Verlenging van commissarismandaten binnen dezelfde groep - Prolongement des mandats de commissaire au sein d’un même groupe

  Un groupe de sociétés désire harmoniser pour toutes les sociétés, les dates de clôtures des missions de commissaire la même année. Est-ce envisageable de prolonger le mandat pour lesquels le mandat est actuellement en cours afin que ceux-ci se clôturent tous durant l'assemblée générale prochaine ?

  21 december 2021

  Aanstellen van een commissaris en artikel 3:72, 2° WVV – Désignation d’un commissaire et l’article 3:72, 2° CSA

   Artikel 3:72, 2° WVV stelt dat, voor de toepassing van dit hoofdstuk, iedere vennootschap afzonderlijk wordt beschouwd. Betekent dit dat men, voor de berekening of de moedervennootschap commissarisplichtig is, de groottecriteria afzonderlijk dient toe te passen op de moedervennootschap? Of geldt de berekening zoals opgenomen in artikel 1:24, § 6 en § 7 WVV en dient men aldus de geconsolideerde balanstotalen en omzet te nemen die getoetst dienen worden aan de groottecriteria vermeerderd met 20 %?

  16 december 2021

  Inbreng in natura van één derde van onverdeelde roerende goederen in de BV van één van de drie aandeelhouders – Apport en nature d'un tiers des biens mobiliers indivis dans la SRL de l'un des trois actionnaires

   Kan een inbreng in natura van één derde van onverdeelde roerende goederen worden verricht en, zo ja, welke zijn de speciale aandachtspunten bij deze transactie?

   

  16 december 2021

  Begrip van de opdracht van de commissaris in artikel 7:96 WVV wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben - Compréhension de la mission du commissaire dans l'article 7:96 CSA lorsque tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts

  Est-ce que le commissaire doit évaluer dans une section séparée de son rapport, les conséquences patrimoniales pour la société d’une décision, pour laquelle il existe un intérêt opposé tel que visé à l'alinéa 1er de l'article 7:96 CSA alors que la décision a été prise par l'assemblée générale et qu'elle est donc déjà informée de la situation ?

  14 december 2021

  Opdracht van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de vakbondsafvaardiging (bij gebrek aan ondernemingsraad) - Mission du réviseur d’entreprises à l’égard de la délégation syndicale (à défaut de conseil d’entreprise)

  Tout comme pour les entreprises dans lesquelles un conseil d'entreprise est institué, faut-il nommer un réviseur d'entreprises dans les sociétés de construction dont la délégation syndicale exerce les fonctions du conseil d’entreprise ? Le réviseur d’entreprises a-t-il les mêmes obligations envers la délégation syndicale ?

  7 december 2021

  Materialiteitsbegrip ingeval van bijzondere opdrachten inzake omzetting en ontbinding – Notion de matérialité en cas de missions spéciales en matière de transformation et de dissolution

  Op welke wijze dient het materialiteitsbegrip te worden benaderd ingeval van bijzondere opdrachten inzake omzetting en ontbinding, en meer in het bijzonder de benadering van de treshold (materialiteitsniveau voor manifest niet van materieel belang zijnde afwijkingen)?

  1 december 2021

  Verificateur van de rekeningen - kleine VZW - Vérificateur aux comptes – petite ASBL

  Quelles sont les compétences d’un vérificateur aux comptes?

  30 november 2021

  Vaststellen van de jaarrekening -Stichtingen - Arrêt des comptes annuels – Fondations

  « Comment gérer la problématique de l’absence de la phase de l’arrêt des comptes annuels prévue dans le CSA en ce qui concerne les fondations ? 

  30 november 2021

  Aanstelling van commissaris na fusie van VZW’s – Désignation d’un commissaire après la fusion d’ASBL

   Dient een nieuw opgerichte VZW die vervolgens fuseert met 4 bestaande VZW’s, waarbij 2 van de 3 groottecriteria worden overschreden, reeds vanaf het eerste boekjaar een commissaris aan te stellen? 

  29 november 2021

  Onmiddellijke sluiting van vereffening – neerleggen van de jaarrekening –Clôture immédiate de la liquidation – dépot des comptes annuels

  Dient er in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte nog een jaarrekening m.b.t. de periode voor de ontbinding te worden opgemaakt en een controleverslag over deze jaarrekening te worden verstrekt?

  19 november 2021

  Artikel 2:110, § 2 WVV en vrijwillige ontbinding en vereffening in één akte van een kleine VZW – Article 2:110, § 2 CSA et la dissolution et la liquidation volontaire en un seul acte d’une petite ASBL

  Moet een VZW, die geen commissaris moet aanstellen, voldoen aan artikel 2:110, § 2 WVV indien de VZW in één akte wordt ontbonden en vereffend?

   

  19 november 2021

  Onmiddellijke sluiting van vereffening – neerleggen van de jaarrekening – Clôture immédiate de la liquidation – dépot des comptes annuels

   Dient in geval van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening over de periode van het boekjaar tussen de aanvang van het lopende boekjaar en de datum van het ontbindingsbesluit door de algemene vergadering te worden neergelegd? 

  8 november 2021

  Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening – Publicatie “Het Commissarisverslag” - Rapport dans le cadre d’une dissolution et liquidation – Publication “Le rapport du commissaire”

  Enkele vragen met betrekking tot hoofdstuk 5 – Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in het boek van het commissarisverslag uitgegeven door het ICCI op 18/12/2020:

  3 november 2021

  Liquiditeits- en nettoactieftest - Test de liquidité et test d’actif net – application dans le cadre d’une liquidation

  Le test de liquidité et le test d’actif net s’appliquent-ils dans le cas d’attributions aux associés effectuées dans le cadre de la liquidation ? 

  3 november 2021

  Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng - norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport

  Enkele vragen met betrekking tot de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

  18 oktober 2021

  Uitstel van een algemene vergadering door het bestuursorgaan – Vermelding van overtredingen van het WVV die geen impact hebben op de jaarrekening

   Kan men beslissen om de goedkeuring van de jaarrekening uit te stellen, indien er zelfs nog geen jaarrekening voorhanden is en dient het niet-aanwezig zijn van een fysiek bureau op een elektronische algemene vergadering te worden vermeld in het commissarisverslag?

  6 augustus 2021

  Overstromingen – Werkdossiers van de bedrijfsrevisor - Inondations – dossiers de travail du réviseur d’entreprises

  Est-ce que face à un cas de force majeure (inondation), le réviseur d'entreprises peut ne pas conserver ses dossiers de travail et les détruire ?

  23 juli 2021

  Jaarverslag van een dochtervennootschap van een groep die als een kleine vennootschap wordt beschouwd - Rapport de gestion d’une filiale d’un groupe considérée comme petite société

  Une filiale d’un groupe considérée comme petite en vertu des critères de taille de l'article 1:24 du CSA doit-elle publier un rapport de gestion ?

  16 juli 2021

  Herleving van rapporteringsvereisten van inbreng in natura bij een geruisloze partiële splitsing – Renaissance des obligations de reporting d’apport en nature en cas de scission partielle silencieuse

   Een verslag van inbreng in natura bij een geruisloze partiële splitsing moet worden opgesteld. Wat is de formulering van het besluit van de bedrijfsrevisor in dit kader?

  16 juli 2021

  Afstand van een gedeelte van de huurprijs als gevolg van de COVID-19 pandemie - Renonciation d’une partie du loyer suite à la pandémie COVID-19

  Suite à la pandémie Covid-19, une société immobilière accepte de laisser « tomber » une partie du loyer qu'elle réclame à ses locataires. Cette remise, doit-elle être prise en charges en totalité au cours de l'exercice ou lissée sur la durée restante du contrat ?

  9 juli 2021

  Ontbinding en vereffening in één akte - Dissolution et liquidation en un seul acte

  En complément aux travaux liés à l'article 2:71 du CSA, faut-il une opinion de commissaire sur les comptes annuels à approuver par l'assemblée générale au jour du passage devant notaire et, dans l'affirmative, une dérogation est-elle envisageable dans la mesure où la situation à soumettre pour approbation est similaire (ou quasi similaire) à la situation intermédiaire déjà fournie ? La question suivante est posée :

  7 juli 2021

  Verslag van niet-bevinding - Rapport de carence

  Est-ce qu’un rapport de carence doit être établi par le commissaire si les documents nécessaires au contrôle des comptes annuels ne peuvent pas être transmis dans les temps, purement et simplement en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement en réponse à la crise COVID-19 ?

  29 juni 2021

  Bijzondere opdrachten (WVV) – Vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen – Missions spéciales (CSA) – Sociétés en défaut de nommer un commissaire

  Zijn bestuurders en bedrijfsrevisoren of gecertificeerd accountants strafrechtelijk aansprakelijk bij het uitvoeren van bijzondere opdrachten door laatstgenoemden in vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen?

  24 juni 2021

  Bewaring van boeken en documenten – VZW in vereffening – Conservation des livres et documents – ASBL en liquidation

  Welke stukken moeten VZW’s bij ontbinding en vereffening bijhouden en gedurende welke termijnen?

   10 juni 2021

   Uitstel van de gewone algemene vergadering door een buitengewone algemene vergadering - Report de l’assemblée générale ordinaire par l’assemblée générale extraordinaire

   Quelles sont les conséquences d’un report de l’assemblée générale ordinaire par l’assemblée générale extraordinaire sur le plan des délais légaux pour l'arrêt des comptes par l’organe d’administration et de la remise du rapport du commissaire ? 

   28 mei 2021

   Inbreng van cryptomunten - verslag

   Zijn cryptomunten te beschouwen als een munt en de inbreng ervan als een inbreng in geld dan wel als onlichamelijke roerende goederen en een inbreng daarvan als een vorm van inbreng in natura?

   7 mei 2021

   Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een BV volgens het WVV - Apport en nature sans création de nouvelles actions dans une SRL selon le CSA

   Une SRL souhaite augmenter son capital par un apport de créance sans créer de nouvelles actions. Quelle pourrait-être la rémunération hors actions nouvelles etcomment se positionner dans le rapport sur l'apport ?

   7 mei 2021

   Contractuele controle van de jaarrekening – publicatie van het verslag – Contrôle contractuel des comptes annuels – publication du rapport

    Kan een verslag van contractuele controle van de jaarrekening publiek worden gemaakt door dit toe te voegen aan de jaarrekening die is bestemd voor publicatie bij de Nationale Bank van België?       

   27 april 2021

   Taalgebruik – documenten bestemd voor de algemene vergadering - Emploi des langues – documents remis à l’assemblée générale

   En quelle langue les rapports prévus aux articles 14:3 et 14:4 CSAdoivent être rédigés lors d’une transformation de la forme juridique d'une SNC en une SRL dont le siège social est situé en région flamande ?

   27 april 2021

   Economische en financiële informatie voor de Belgische ondernemingsraad van een buitenlandse groep – Informations économiques et financières pour le conseil d’entreprise d’un groupe étranger

   Welke financiële informatie (en in welke vorm) dient er aan de Belgische ondernemingsraad  opgericht in de vorm van een technische bedrijfseenheid te worden bezorgd in het kader van de toepassing van artikel 15bis van de wet van 20 september 1948 en vervolgens van artikel 3:83 WVV?

   27 april 2021

   Onverenigbaarheden – bedrijfsrevisoren – Incompatiblités – réviseurs d’entreprises

   Kan een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon intreden in een reeds bestaande vennootschap, waarvan de activiteit bestaat uit financiële dienstverlening, met één bestuurder en aandeelhouder die niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of is dit in strijd met het verbod om een bestuurdersfunctie op te nemen in handelsvennootschappen?

       

   26 april 2021

   Beroepsgeheim – Nationaal secretariaat van de vakbond – Secret professionnel – Secrétariat national du syndicat

   Mag of moet de commissaris, aangesteld in een vennootschap met een ondernemingsraad, vragen beantwoorden die rechtstreeks aan hem vanuit het nationaal secretariaat van de vakbond werden gesteld  met betrekking tot de ingevulde sociale balans van de vennootschap waarvoor de commissaris de economische en financiële informatie (EFI) heeft geattesteerd?

   26 april 2021

   Betwiste BTW-schuld opgenomen in “voorzieningen voor belastingen” - Dette TVA contestée inscrite en « provisions pour charge fiscale »

   Peut-on enregistrer une dette TVA, maintenue en compte « dette à long terme », au fil des ans en provision pour risques et charges et spécifiquement en cas de contestation ? La situation suivante est décrite : 

   26 april 2021

   Voorlopige neerlegging van niet goedgekeurde jaarrekeningen - Dépôt provisoire des comptes annuels non approuvés

    Wanneer de jaarrekening niet binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar is goedgekeurd, mag/moet het bestuursorgaan dan een niet-goedgekeurde jaarrekening neerleggen?

   15 april 2021

   Interpretatie van art. 3:72, 2° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Interprétation de l’article 3:72, 2° in fine du Code des sociétés et des associations

   Dient een Belgische BV, die een 100% dochtervennootschap is van een Nederlandse BV die vrijgesteld is van consoldatie omdat zij op haar beurt een 100% dochtervennootschap is van een genoteerde Amerikaanse vennootschap die een geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen en te publiceren, een commissaris in toepassing van artikel 3:72, 2° in fine  WVV te benoemen?

   15 april 2021

   UBO-register – bestuurders met beslissende stem en bestuurders met raadgevende stem - Registre UBO – administrateurs avec voix délibérative et administrateurs avec voix consultative

   Est-ce que les administrateurs d’une fondation avec voix consultative doivent être repris dans la déclaration UBO ?

   15 april 2021

   Splitsing door overneming van een VZW – Scission par absorption d’une ASBL

   Enkele praktische vragen inzake de splitsing door overneming van een VZW

   15 april 2021

   Impact van WVV op nieuw schema jaarrekening en gevolgen – Impact du CSA sur le nouveau schéma des comptes et conséquences

   Enkele praktische vragen inzake de impact van het WVV op het nieuwe schema van de jaarrekening.

   31 maart 2021

   Omzetting van een landbouwvennootschap in een BV na de hervorming van het WVV - Transformation d’une société agricole en SRL suite à la réforme du CSA

   Une société agricole souhaite, suite à la réforme du CSA et à la disparition de la société agricole, transformer sa société en SRL. Elle n'a dès lors pas réalisé d'opt-in. Doit-il y avoir un rapport de transformation d'un expert sur base d'une situation à moins de 3 mois ?

   31 maart 2021

   Interpretatie van de woorden “in voorkomend geval” in het WER - Interprétation des termes « le cas échéant » dans le CDE

   Comment faut-il interpréter les mots "le cas échéant" dans le CDE et dans le CSA?

   31 maart 2021

   UBO – categorie – vermelding in het commissarisverslag - UBO – catégorie – mention dans le rapport du commissaire

   Dient er een vermelding te worden gemaakt in het commissarisverslag indien de uiteindelijke begunstigden werden geregistreerd in het UBO-register maar werden opgenomen onder de verkeerde categorie?

   24 februari 2021

   UBO-register – Nalaten om de economische begunstigden te vermelden - Registre UBO – Omission de mentionner les bénéficiaires économiques

   Faut-il, dans le cadre d’un mandat de commissaire, en complément à une mention en seconde partie de rapport, signaler à l'Administration de la trésorerie l'infraction du registre UBO qui ne renseigne pas les bénéficiaires économiques de la société?

    

   24 februari 2021

   Uitvoering van wettelijke opdracht voor cliënt van ander kantoor aangesloten bij hetzelfde netwerk – Exécution d’une mission légale pour le cliënt d’un autre cabinet lié au même réseau

   Is het deontologisch toegelaten om een wettelijke opdracht uit te voeren voor een accountancy klant van een ander kantoor dat lid is van hetzelfde netwerk (en waar dus ook een deel dezelfde aandeelhouders zijn dan ons revisorenkantoor)?

   23 februari 2021

   Boekhoudkundige verwerking van het vakantiegeld naar aanleiding van de assimilering van de tijdelijke werkloosheid en de compensatie van de periodes van tijdelijke werkloosheid voor overmacht verbonden met het coronavirus

   Comptabilisation du pécule de vacance à la suite de l’assimilation du chômage temporaire et de la compensation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés– COVID-19

   22 februari 2021

   Quasi-inbreng -regularisatie - Quasi-apport – régularisation

   Si un client souhaiterait un rapport de régularisation pour un quasi-apport à une société constituée le 1er mars 2019 sous la forme d’une SPRL, le réviseur d’entreprises peut-il encore établir un rapport (de régularisation) selon l'ancien Code des sociétés pour cette mission ?

   15 februari 2021

   Definitie van “nettoactief” – Omzetting van een VZW in een IVZW – Définition d’ « actif net » – Transformation d’une ASBL en AISBL

   Welke definitie van nettoactief voor de staat van activa en passiva in artikel 14:47 WVV dient te worden weerhouden, voor de omzetting van een VZW in een IVZW?

   12 februari 2021

   Omzetting CommV met negatief nettoactief in BV – Transformation d’une SComm avec actif net négatif en SRL

   “Kan een CommV met een negatief nettoactief worden omgezet in een BV en, zo ja, wat zijn de aansprakelijkheden voor de aandeelhouders?

   8 januari 2021

   UBO-register - entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap van een Gewest vallen – Registre UBO – entités détenues directement ou indirectement par une Région

   Si une société est détenue en cascade par une personne morale de droit public, faut-il remonter jusqu'à l'actionnaire ultime qui correspond toujours à une personne physique ?

   Qui doit fournir les informations pour satisfaire aux exigences visées dans l’article 1:35 CSA ?

   Lorsque le bénéficiaire effectif ultime de l’entité est une personne politiquement exposée, les mesures de vigilances accrues visées à l’article 41 de la loi anti-blanchiment doivent-elles être mises en place par les réviseurs d’entreprises ?

   5 januari 2021

   Informatieverstrekking en attestering door de bedrijfsrevisor ten aanzien van ondernemingsraad/CPBW Fourniture des informations et attestation par le réviseur d’entreprises vis-à-vis du conseil d’entreprise/ CPPT

   Moet de commissaris, na de sociale verkiezingen van 2020 waarbij een vennootschap nog steeds een personeelsbestand heeft tussen 50 en 100 werknemers, nog steeds de basisinformatie en jaarinformatie attesteren ten behoeve van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) die in de periode 2016-2020 de functie van de ondernemingsraad overnam of komt dit te vervallen omdat de drempel van 100 werknemers twee keer niet werd overschreden (nl. in 2016 en opnieuw in 2020)?

   5 januari 2021

   Révocation du commissaire - convocation du commissaire à l’assemblée générale – Opzegging van de commissaris – Oproeping van de commissaris op de algemene vergadering

    Dans le cadre d’une procédure de révocation du commissaire doit-il être convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui va statuer sur sa révocation ? Plus généralement, le commissaire doit-il être convoqué à toutes les assemblées générales de la société ou uniquement à celle(s) qui statue sur base de son rapport ?

   5 januari 2021

   Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte – roerende voorheffing en liquidatieboni – Dissolution et clôture de liquidation en un seul acte – précompte mobilier et boni de liquidation

    Dient de jaarrekening over de periode vanaf het begin van het boekjaar tot de datum van de notariële akte inzake ontbinding en sluiting van vereffening opgemaakt te worden rekening houdend met de dividenduitkering en de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni?

    

   5 januari 2021

   Vrijwillige ontbinding van een kleine VZW of een IVZW (art. 2:110, § 2 WVV) – Dissolution volontaire d’une petite ASBL ou AISBL (art. 2:110, § 2 CSA)

   Het opmaken van een verslag van een bestuursorgaan in het kader van een vrijwillige ontbinding is volgens het WVV enkel van toepassing op de grote (I)VZW’s. Is een kleine (I)VZW die vrijwillig een commissaris heeft aangesteld, onderworpen aan artikel 2:110, § 2 WVV? Als onderdeel van de procedure van ontbinding en vereffening die niet in één akte is, dient het bestuursorgaan een verslag op te stellen over het voorstel tot ontbinding en een staat van activa en passiva?

    

   18 december 2020

   COVID-19-crisis – Vermelding van uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting

   Dient een onderneming die uitstel tot betaling van de RSZ heeft ontvangen ten gevolge van de Covid-19-crisis, dit ook in de toelichting bij de jaarrekening op te nemen onder “vervallen sociale schulden”?

   17 december 2020

   UBO-register en koninklijk besluit van 23 september 2020

    En tant que commissaire (réviseur d'entreprises), doit-on vérifier si l'entreprise / ASBL a bien ajouté toutes les annexes ad hoc (requises par l’ajout de la loi du 20 juillet 2020 sur l’AML) aux inscriptions dans le registre UBO ?

   Est-ce que le commissaire (réviseur d’entreprises) a un pouvoir d’appréciation quant à l'adéquation des documents annexés (sont-ils suffisants) pour justifier l’inscription dans le registre UBO ?

   17 december 2020

   Bekendmaking van het jaarverslag in verenigingen/stichtingen

   Lorsqu’une ASBL ou fondation nomme volontairement un commissaire, le rapport du commissaire et le rapport de gestion doivent-ils faire l’objet d’une publication ?;

   Est-ce qu’en cas de publication volontaire d'un rapport de gestion, la petite association/fondation devrait-elle au moins veiller à ce que le rapport de gestion (s'il est ainsi dénommé) soit complet au sens des articles3:48 et 3:52 CSA ?

   30 november 2020

   Waarneming van monitoringopdracht als wettelijk verhinderde bedrijfsrevisor

   Mag een bedrijfsrevisor die wettelijk verhinderd is, de monitoringopdracht waarnemen in een bedrijfsrevisorenkantoor?

   25 november 2020

   Tweede lockdown – adjusting of non-adjusting gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020

   Kwalificeert de tweede lock-down naar aanleiding van COVID-19 aangekondigd in oktober 2020 als een “adjusting” of  “non-adjusting” gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020?

   3 november 2020

   Artikel 2:21 WVV – vermelding nettoactief

    Dient men wanneer een NV haar gestort kapitaal aangetast blijkt te zijn (omwille van aanhoudende verliezen gedurende het boekjaar) in lijn met artikel 2:21 te kennen te geven dat het kapitaal is aangetast op stukken zoals bepaald in artikel 2:20? Is het dan eveneens nodig dat de entiteit een publicatie in het Belgisch Staatsblad laat geschieden?

   3 november 2020

   Cumul van titel – bedrijfsrevisor, accountant, fiscaal accountant

   Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-accountant? Kunnen beide activiteiten in een afzonderlijke vennootschap worden uitgeoefend?

   Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-fiscaal accountant?

   23 oktober 2020

   Splitsing van een VZW en opmaken van het commissarisverslag

   De splitsing van een VZW vindt boekhoudkundig plaats per 1 september 2020. Dient de commissaris naast een verslag over de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 13:3 WVV eveneens een commissarisverslag op te stellen over de periode van 1 januari 2020 tot 31 augustus 2020?

    14 oktober 2020

    Rechtsgeldigheid van bekomen van handtekeningen via het programma DocuSign

    Binnen het beroep van bedrijfsrevisor is het bekomen van handtekeningen op engagement letters, (saldo)bevestigingen en letters of representation door de leden van het bestuursorgaan van gecontroleerde vennootschappen rechtsgeldig wanneer dit gebeurt via het programma DocuSign

    20 augustus 2020

    Geruisloze partiële splitsing – revisoraal verslag over inbreng in natura

    Dient er een revisoraal verslag over de inbreng in natura te worden opgesteld bij een geruisloze partiële splitsing in de mate dat er geen kapitaalsverhoging is in het kader van deze verrichting?

    6 augustus 2020

    Elektronische handtekening bijzondere wettelijke opdrachten

    Kunnen revisorale verslagen van bijzondere opdrachten via een digitale/elektronische handtekening (bv. eID) worden ondertekend waarbij deze beschikbaar dienen te zijn bij de notariële akte en door de notaris ter griffie in origineel worden neergelegd?

    14 juli 2020

    Mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen

    Welke mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen van een niet-genoteerde vennootschap bestaan er, die echter overeenkomstig de sectorspecifieke wetgeving (elektriciteitswet) een auditcomité moet hebben? Moet een onafhankelijkheidsverklaring worden afgeleverd aan het auditcomité?

    2 juli 2020

    IFIC – loonjaarafsluiting boekhouding 2019 in woonzorgcentra e.a.

    De volgende situatie wordt beschreven.
    Enkele maanden geleden werd reeds de vertraging in de digitale maandfacturatie van de woonzorgcentra aangekaart.
    Thans is er een ander element waar private woonzorgcentra mee worden geconfronteerd, namelijk het in voege treden van IFIC vanaf november 2019. 

    24 juni 2020

    Oud-aandeelhouders – Beroepsgeheim van bedrijfsrevisor

    Mogen oud-aandeelhouders van een vennootschap contact opnemen met de commissaris en hem informatie vragen over bepaalde rekeningen en de proef- en saldibalansen?

    22 juni 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte – neerlegging van jaarrekening bij de NBB

    Neerlegging van de jaarrekening bij de NBB over de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020 ingeval van ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening gebeurt

    26 mei 2020

    Technische nota IBR met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

    Enkele praktische vragen in het kader van de technische nota van het IBR inzake de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

    15 mei 2020

    Cumul commissarismandaat

    Mag het commissarismandaat in een vennootschap worden gecombineerd met het mandaat van erkende commissaris bij een Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening?

    14 mei 2020

    Nieuw WVV – commissarisverslag - liquiditeitstest

    Enkele vragen omtrent de verslaggeving van de commissaris naar aanleiding van het WVV en diens opdracht inzake de liquiditeitstest

    8 mei 2020

    Hypothecaire inschrijvingen – vermelding in de jaarrekening

    In welke rubriek van de jaarrekening dienen hypothecaire inschrijvingen op onroerende goederen van een aandeelhouder natuurlijke persoon te worden opgenomen?

    16 april 2020

    Art. 5:143 WVV – ondertekening representation letter

    Liquiditeitstest – impact op de controleverklaring ingeval van weigering van ondertekening door bestuurders van de representation letter

    16 april 2020

    Fusie - goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap

    Dient er bij fusie een aparte (bijzondere) algemene vergadering te worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap?

     

    31 maart 2020

    Inbreng van rekening-courant zonder uitgifte van nieuwe aandelen (update 17/12/2020)

    Is in toepassing van het WVV de tussenkomst van de bedrijfsrevisor vereist indien er een rekening-courant wordt geïncorporeerd in het vermogen van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen?

    27 maart 2020

    Artikel 7:197 WVV – Revisoraal verslag i.h.k.v. een inbreng in natura in een NV

    Enkele vragen omtrent de draagwijdte van de opdracht en de werkzaamheden in het kader van het revisoraal verslag bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura in een NV.

     

    17 maart 2020

    Liquiditeitstest in de BV

    Enkele situaties met betrekking tot de timing van de liquiditeitstest in de BV

    17 maart 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte en openstaand pand op handelsfonds

    Vormt het openstaan van zekerheden een belemmering voor een ontbinding en vereffening in één akte van een vennootschap?

    12 maart 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte en afsluiting van het boekjaar (art. 2:70 in fine WVV)

    Wanneer moet in kader van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening inzake dit boekjaar worden opgemaakt?

    3 maart 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte – neerleging van jaarrekening bij NBB

    Is een vennootschap verplicht om de jaarrekening van het afgesloten boekjaar per 31 december 2019 op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank van België (NBB), die zal worden gebruikt als staat van actief en passief in het kader van een voorstel tot ontbinding en vereffening in één akte op de algemene vergadering van 31 maart 2020?

    27 februari 2020

    Bezoldigingen aan bestuurders – vermelding in jaarrekening

    In welke gevallen moeten de totale bestuurdersbezoldigingen effectief in de toelichting worden opgenomen?  En indien ze moeten worden gemeld  en de vennootschap weigert om zulks te doen, is dit dan een inbreuk die in het commissarisverslag moet worden gemeld (eerste en/of tweede deel)?

     

    27 februari 2020

    Norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (I)VZW’S en stichtingen en het WVV

    Is de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen niet van toepassing op de opdracht volgens artikel 2:71, § 2, derde lid WVV?

    21 februari 2020

    Uitkering tantième– verlies in jaarrekening boekjaar

     Enkele vragen omtrent de uitkering van tantièmes.

    21 februari 2020

    Ontbinding en vereffening in één akte – bouwonderneming - tienjarige aansprakelijkheid

    Kan de bedrijfsrevisor een controleverslag afleveren voor een ontbinding en vereffening in één akte voor bouwondernemingen, gezien de eventuele toekomstige claims inzake de tienjarige aansprakelijkheid?

    18 februari 2020

    Quasi-inbreng - regularisatie

    Welke vormvereisten moeten worden geëerbiedigd bij de regularisatie van een quasi-inbreng zonder algemene vergadering en is een revisoraal regularisatieverslag nog vereist?

    18 februari 2020

    Schema jaarrekening – WVV

    Moet een vennootschap die een opt-in heeft gedaan de jaarrekening volgens het “oude” schema opstellen, indien de statutenwijziging (inzake opt-in) slechts wordt gepubliceerd na de afsluitingsdatum van het boekjaar?

    18 februari 2020

    Consolidatieplicht en benoeming commissaris

    Kleine vennootschappen die deel uitmaken van de groep van beperkte omvang en commissarisplicht

     

    23 januari 2020

    Huurverbintenissen - boekhoudkundige overzichten

    Verschillende vragen over de boekhoudkundige verwerking van huurinkomsten

    14 januari 2020

    Externe bevestigingen inzake eigendom en hypotheken op onroerende goederen binnen wettelijke opdrachten en ISA 505

    Kan een bedrijfsrevisor voor zijn verslag inzake wettelijke opdrachten gebruik maken van de confirmaties inzake het eigendom en hypothecaire getuigschrift zoals opgevraagd door de notaris en aan hem bezorgd?

     

    3 december 2019

    Stagiair-bedrijfsrevisor en KBO-code 69203 “Bedrijfsrevisor”

    Mag een stagiair-bedrijfsrevisor tijdens zijn stage reeds de code 69203 “Bedrijfsrevisor” in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) gebruiken?

     

    14 november 2019

    Uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

    Geniet een aandeelhouder van een op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschap  van een vrijstelling van een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor (art. 7:197, § 2, 1° WVV) indien hij zijn aandeelpakket zou willen onderbrengen in een vennootschap?

    Wanneer hij toch opteert voor een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor, is hij dan vrijgesteld voor de verslaggeving inzake artikel 7:197, § 3 WVV?

     

    8 november 2019

    Inbreng in natura van een onroerend goed

    Kan een bedrijfsrevisor een ondertekend verslag van inbreng in natura afleveren aan de notaris met voorbehoud voor het eigendomsattest?

    25 oktober 2019

    Artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

    Enkele vragen betreffende artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

    27 september 2019

    Omzetting van rechtsvorm – notie “eigen vermogen”

    Wat wordt in artikel 14:4 WVV bedoeld met de noties “nettoactief” en “eigen vermogen”?

    28 augustus 2019

    UBO-register

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

    28 augustus 2019

    Uitstel van de algemene vergadering

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

    25 juli 2019

    Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag

    De vraag wordt gesteld of de gepubliceerde versie van het commissarisverslag dient te zijn ondertekend

    17 juli 2019

    Commissarisverslag en Autonoom Gemeentebedrijf

    Kan het ICCI een advies geven over onderstaande situatie?

    7 juni 2019

    Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet de inbreng van een rekening courant door een natuurlijke persoon worden behandeld?

    7 juni 2019

    Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding

    Moet een verslag van niet-bevinding  worden opgemaakt indien de commissaris niet tijdig beschikt over het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening?

    6 juni 2019

    Anonimiteit van de melders aan de CFI en beschermingsmaatregelen

    Bestaan er garanties dat de melding door de bedrijfsrevisor aan de CFI, in het kader van een strafonderzoek, niet wordt meegegeven aan het parket?

    6 juni 2019

    Beroepsgeheim in het kader van de anti-witwaswetgeving van 18 september 2017

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    6 juni 2019

    Huwelijksvermogenstelsel en de antiwitwaswetgeving

    Is het huwelijksvermogensrecht van belang bij de identificatie van de uiteindelijke begunstigden in het kader van de antiwitwaswetgeving?

    6 juni 2019

    Melding door handelaar of dienstverstrekker aan CFI voor betalingen in contanten boven de € 3.000

    Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder gesteld vragen?

    27 februari 2019

    Revisoraal verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het in een procedure van ontbinding en vereffening in één akte verplicht om een revisoraal verslag te laten opstellen?

    7 februari 2019

    Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

    24 januari 2019

    Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheden?

    21 december 2018

    Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

    21 december 2018

    Partiële splitsing en mogelijke toepassing van procedure van quasi-inbreng

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

    11 december 2018

    Interpretatie van art. 141, 2°W. Venn. / art. 3:72, 2° WVV (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

    14 augustus 2018

    Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige termijn wordt verkocht (wetgevende update 29/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    11 juli 2018

    Mandaat van bedrijfsrevisor als zaakvoerder in een BIBF-vennootschap ?

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    10 juli 2018

    Voorwaarden en gevolgen van statuut van “tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor”

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    11 juni 2018

    Opdracht onafhankelijke auditor overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 517/2014

    Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

    30 maart 2018

    Herbenoeming als commissaris en het vrijwillig ontslag van de commissaris (wetgevende update 8/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

    30 maart 2018

    Artikel 43 van de wet van 26 maart 1999 – stock options (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven in verband met onderstaande problematiek?

    2 maart 2018

    Commissarisverslag en materialiteit voor controle van een OOB (wetgevende update 8/10/2020)

    Dient de commissaris van een beursgenoteerde OOB in zijn commissarisverslag de toegepaste materialiteit te vermelden?

    26 december 2017

    Artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het controleverslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke vorm/inhoud moet het controleverslag hebben in het kader van artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de hieronder vermelde info?

    26 december 2017

    Geruisloze fusie en het revisoraal verslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Men gaat vennootschap A en vennootschap B fuseren via geruisloze fusie. Is daarbij een bedrijfsrevisor nodig? Als men er geen aanduidt, heeft dat dan nadelige effecten?

    24 november 2017

    Onmogelijkheid van stilzwijgende verlenging van het mandaat van commissaris (wetgevende update 8/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

    31 oktober 2017

    Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

    Een bedrijf met 65 werknemers waar enkel een CPBW aanwezig en een bedrijfsrevisor aanwezig (doordat criteria overschreden zijn) is, dient deze bedrijfsrevisor ook certificering af te leggen aan het CPBW en aanwezig te zijn op de bespreking van de jaarinformatie?

    27 oktober 2017

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren ten aanzien van een gerechtsdeskundige

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent die hieronder geciteerde problematiek?

    31 juli 2017

    Mandaat van de commissaris van een gefuseerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Een vennootschap heeft op vrijwillige basis een commissaris benoemd. Ingevolge een fusie is deze vennootschap overgegaan in een andere vennootschap waar er geen commissaris is. De vraag is nu of dit commissarismandaat dient te worden voortgezet in de nieuwe gefuseerde vennootschap? Men preciseert dat er ook voor deze nieuwe gefuseerde vennootschap geen juridische verplichting bestaat om een commissaris te benoemen.

    20 juli 2017

    Impact op het commissarismandaat van de zetelverplaatsing van een vennootschap naar Zwitserland (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen in verband met onderstaande situatie?

    20 juli 2017

    Netting van rekeningen courant bij intercompany vennootschappen en compensatieverbod (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een antwoord geven op onderstaande probleemstelling?

     

    28 juni 2017

    Commissarisverslag over een voorgaand boekjaar na de zetelverplaatsing van de vennootschap vanuit België naar Nederland (wetgevende update 05/07/2019)


    Men stelt de vraag of het bedrijfsrevisorenkantoor nog een commissarisverslag kan afleveren over de jaarrekening per 31 december 2015, overwegende dat op datum van ondertekening deze vennootschap werd omgevormd naar Nederlands recht.

    29 mei 2017

    Bedrijfsrevisor als enige zaakvoerder/ bestuurder bij een accountancykantoor (wetgevende update 08/10/2020)

    Bedrijfsrevisor A koopt alle aandelen van Accountancykantoor B. Bedrijfsrevisor A voert taken uit als commissaris-revisor bij klant van Accountancykantoor B.
    Mag bedrijfsrevisor A de enige zaakvoerder zijn bij het accountancykantoor of mag dit deontologisch niet?

    19 mei 2017

    Overdracht van een deel van de commissarismandaten van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    27 april 2017

    Inbreng in natura met retroactieve werking (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies formuleren op de hieronder vermelde problematiek?

    8 februari 2017

    Inlichtingen vanwege de commissaris aan de FOD Economie (wetgevende update 08/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op onderstaande vragen?

    8 februari 2017

    Artikel 16 van de auditverordening - aanbestedingsprocedure

    Verwijzend naar de procedure om een commissaris te benoemen volgens artikel 16 van Verordening 537/2014/EU (“Auditverordening”), graag antwoord op de volgende vragen

    17 januari 2017

    Procedure van externe bevestigingen

    Op basis van de ontvangen vaststellingen tijdens de uitgevoerde confraternele nazichten tijdens het afgelopen jaar op de kantoordossiers werd een aandachtspunt naar voor gebracht met betrekking tot de uitgevoerde procedure van de confirmaties naar cliënten/leveranciers/banken, enz.

    9 november 2016

    Beantwoorden door de commissaris van vragen vanwege de algemene vergadering van aandeelhouders (wetgevende update 09/10/2020)

    In hoeverre mag/moet de commissaris op de algemene vergadering vragen beantwoorden van een aandeelhouder?

    2 november 2016

    De onafhankelijkheid van de commissaris bij inbreng in natura van aandelen (wetgevende update 9/10/2020)

    Kan een bedrijfsrevisor een verslag van inbreng in natura opstellen voor de inbreng van de aandelen, of een deel ervan, van een vennootschap waarin hij commissaris is, in een andere vennootschap? Kan de revisor commissaris worden in de ontvangende vennootschap.

    27 oktober 2016

    Bijzondere opdrachten en de internationale auditstandaarden – stand van zaken

    Kan het ICCI melden welke normen of standaarden van toepassing zijn voor onderstaande bijzondere opdrachten?

    18 oktober 2016

    Vereffening van een niet meer actieve vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Aan wie kan de vereffenaar toelating/goedkeuring vragen voor de te nemen beslissingen in onderstaand geval?

    25 juli 2016

    Openbare aanbesteding en opdrachtbrief zoals voorzien door ISA 210 (wetgevende update 05/07/2019)

    Op basis van een openbare aanbesteding weigeren de betreffende klanten een opdrachtbrief zoals voorzien door ISA 210 te ondertekenen, waarvan reden niet is voorzien in de openbare aanbesteding.

    29 juni 2016

    Vervanging van een bedrijfsrevisor door een stagiair waarvan de stage werd opgeschort (wetgevende update 9/10/2020)

    Mag een bedrijfsrevisor zich op een seminarie laten vervangen door een stagiair die zijn stage tijdelijk heeft stopgezet?

    15 juni 2016

    Boekhoudkundige compensatie van bestellingen met ontvangen vooruitbetalingen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI informeren omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    26 mei 2016

    Inbreng van aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor in een Belgische burgerlijke maatschap (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verlenen met betrekking tot de vermogensplanning van een van de cliënten?

    13 mei 2016

    Leasing op een vast actief waarvoor de leasinggever een kapitaalsubsidie heeft ontvangen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde situatie?

    11 mei 2016

    Duur, bezoldiging en controle van het commissarismandaat (wetgevende update 11/10/2020)

    Graag een antwoord op de volgende vragen met betrekking tot de algemene standaardprocedures?

    9 mei 2016

    Politieke partijen – verslag van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Een politieke partij, wiens boekhouding men naziet, vraagt om begin mei het verslag af te leveren. Nochtans is de uiterste indiendatum wettelijk aangepast naar 30 juni. Kan dit?

    28 april 2016

    Waardering van ondernemingen door bedrijfsrevisoren (wetgevende update 11/10/2020)

    Is er een soort dienst/commissie binnen het IBR waar we te rade kunnen inzake het hieronder vermelde?

    20 april 2016

    Jaarrekeningrubriek beginvermogen in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    De vraag is of er mag worden geraakt aan het beginvermogen van een vzw, m.a.w. staat dit beginvermogen vrij ter beschikking van de algemene vergadering om b.v. bij de jaarlijkse bestemming van het resultaat, een overboeking te maken van het beginvermogen naar bestemde fondsen of er gemaakte verliezen op aan te rekenen?

    7 april 2016

    Benoeming van de commissaris (wetgevende update 11/10/2020)

    Een vennootschap is groot en moet een commissaris aanstellen wanneer de criteria in artikel 15 van het Wetboek van vennootschap zijn overschreden.

    23 maart 2016

    Huurovereenkomst aan vennootschap in oprichting en belangenconflictregeling (wetgevende update 05/07/2019)

    Aangezien de huur wordt toegerekend vanaf moment X (in splitsingsakte), zijnde vooraleer de immovennootschap bestaat, is de vraag welke partijen de huurovereenkomst dienen te ondertekenen?

    18 maart 2016

    Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag (wetgevende update 12/10/2020)

    Dient de gepubliceerde versie van het controleverslag te worden ondertekend?

    22 februari 2016

    Boekhoudkundige verwerking van een aankoop van een machine waaraan op balansdatum nog installatiewerkzaamheden dienen te gebeuren (update 05/07/2019)

    Klopt de visie van de bedrijfsrevisor dat onderstaande aankoop, ongeacht of de machine reeds operationeel was per jaareinde, als MVA (zij het onder machines, zij het onder overige MVA) dient te worden gerubriceerd?

    22 februari 2016

    Niet-herbenoeming van een commissaris in een vennootschap met ondernemingsraad (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    10 februari 2016

    EFRO interreg 2014 – interpretatieve vraag onverenigbaarheden voor auditoren/revisoren (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    5 februari 2016

    Artikel 141 W. Venn. / artikel 3:72 WVV in het kader van een verplichte consolidatie in Nederland (wetgevende update 12/10/2021)

    Moet de Belgische vennootschap een commissaris aanstellen, de vraag kadert in artikel 141 W. Venn. binnen de context van een verplichte consolidatie in Nederland? 

    5 februari 2016

    Modaliteiten voor de benoeming van een commissaris

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen bij de hieronder vermelde probleemstelling?

    5 februari 2016

    Inbreng in natura van de naakte eigendom van een schuldvordering

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    5 februari 2016

    Precisering ICCI advies m.b.t. taalwetgeving: vervolg (wetgevende update 05/07/2019)

    Na consultatie van de Juridische Commissie van het IBR kan het volgende advies worden gegeven omtrent de taalwetgeving.

    18 januari 2016

    Partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het volgende opgenomen worden in een partiële splitsing?

    11 januari 2016

    Opname van VZW’s in de consolidatie (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet er in de hieronder vermelde vzw’s een commissaris worden benoemd en moeten hun cijfers mee worden opgenomen in de consolidatie?

    18 december 2015

    Commissaris natuurlijke persoon die vennoot/bestuurder wordt in een bestaand bedrijfsrevisorenvennootschap

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde casus?

    15 december 2015

    Omzetting van een VOF naar een Comm. V (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de omzetting bij onderhandse akte mogelijk bij een omvorming naar een gewone commanditaire vennootschap van een vennootschap onder firma?

    15 december 2015

    Consolidatiekring van een Belgische groep van vennootschappen en vzw’s (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie a.u.b.?

    1 december 2015

    Precisering van ICCI-advies met betrekking tot de taalwetgeving (wetgevende update 05/07/2019)

    Graag had men een duidelijk ICCI-advies gekregen omtrent de hieronder vermelde situatie die zich heeft voorgedaan.

    1 december 2015

    Activiteiten van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    26 november 2015

    Invloed van het verlengen van een boekjaar op de erelonen van de commissaris

    Het boekjaar 2014 van een NV werd op 11 december 2014 verlengd naar 30 juni 2015. Uit de lezing van de publicatie van het ICCI nr. 2-2007 pag. 162, kan men begrijpen dat de verlenging van het boekjaar een invloed heeft op de vergoeding van de commissaris?

    5 november 2015

    “Uitbreng” van een onroerend goed in een NV via een reële kapitaalsvermindering (wetgevende update 12/10/2020)

    Een kort vraagje i.v.m. een uitbreng van een onroerend goed in een NV via een kapitaalvermindering (werkelijk gestort kapitaal).

    23 oktober 2015

    Verslaggevingsplicht in het kader van een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    19 oktober 2015

    Subcategorieën met specialisaties of kennisdomeinen in het openbaar register

    Graag had men geweten of er binnen de lijst van erkende bedrijfsrevisoren een sublijst bestaat van leden met eens specialiteit of meer doorgedreven kennis van de publieke sector (ESR etc).

    19 oktober 2015

    Commissarisverslag en continuïteit van de gecontroleerde vennootschap (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verlenen in de hieronder vermelde problematiek?

    24 september 2015

    Doorrekening van personeelskosten (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies bezorgen omtrent de hieronder geschetste situatie?

    17 september 2015

    Activering van herstructureringskosten (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke kosten kunnen worden geactiveerd worden als herstructureringskosten?

    10 september 2015

    Quasi-inbreng van een octrooi alsmede de geïnvesteerde prestaties hiertoe (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een octrooi en de geïnvesteerde prestaties het voorwerp zijn van een quasi-inbreng?

    10 september 2015

    Aanstelling van een commissaris (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek aangaande de aanstelling van een commissaris?

    10 september 2015

    Artikel 184, § 5, 2° W. Venn. en de notie “schulden aan derden” (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken in verband met de hieronder vermelde situatie?

    19 augustus 2015

    Inbreng van een negatief boekhoudkundig netto-actief in het kader van een partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    11 augustus 2015

    External auditor in het kader van de certificering van de kosten voor een Europees steunprogramma (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI meer duiding bezorgen omtrent de vraag welke organisaties een certificaat in onderstaande situatie kunnen afleveren?

    7 augustus 2015

    Aanstelling van een bedrijfsrevisor in een vzw (wetgevende update 12/10/2020)

    Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    7 augustus 2015

    Verslag opgesteld door een Nederlandse accountant (wetgevende update 13/10/2020)

    Kan het ICCI de volgende vraagstelling beantwoorden a.u.b.?

    2 juli 2015

    Tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor als lid van de Raad van Commissarissen in een Nederlandse vennootschap (wetgevende update 12/10/2021)

    Graag verneemt men het standpunt van het ICCI in verband met de hieronder vermelde situatie.

    1 juli 2015

    Ontslag van de commissaris (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    25 juni 2015

    Self-billing bij een rederij (wetgevende update 05/07/2019)

    Vormt het zelf uitschrijven van een verkoopcreditnota, in plaats van het boeken van een aankoopfactuur, een overtreding van de boekhoudwetgeving in de hieronder vermelde casus?

    29 juni 2015

    Ondertekenen door de raad van bestuur van de jaarrekening (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken in verband met de hieronder vermelde situatie?

    15 juni 2015

    Opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend in VZW’s in de welzijns- en gezondheidssector (05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijke visie formuleren in verband met de hieronder vermelde problematiek?

    25 juni 2015

    Duur van het mandaat van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag de opdracht van de commissaris na de hernieuwde termijn van drie jaar voor één jaar verlengd worden om de vereniging de mogelijkheid te geven een beperkte aanbesteding tot aanstelling van een bedrijfsrevisor uit te schrijven om alzo te voldoen aan de wet op de overheidsopdrachten?

    11 juni 2015

    Opvolging van vaste vertegenwoordigers binnen een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

    11 juni 2015

    Tekenen van documenten in naam van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 14/10/2020)

    Een “vennoot-bedrijfsrevisor” kan in naam van de door het IBR erkende revisoren vennootschap een verslag, advies, ... tekenen. Verbindt de revisor/vennoot hiermee de vennootschap?

    4 juni 2015

    Vraag tot mogelijkheid van quasi-inbreng van renovatiewerken (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een quasi-inbreng van renovatiewerken (riolering, vloer, schilderwerken, ...) in een vennootschap waarbij het gebouw zelf, waarbinnen de werkzaamheden zijn verricht bij de privépersoon blijft?

    29 mei 2015

    Bestek in het kader van de aanstelling van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    8 mei 2015

    Overdracht van een aanzienlijk deel van de aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor aan de echtgenote (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

    8 mei 2015

    Boeken van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient onderstaande fiscale circulaire ook boekhoudkundig te worden gevolgd of dient het fiscaal toekomstig voordeel enkel geventileerd in de toelichting?

    29 april 2015

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de curator

    Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

    17 april 2015

    Impact van betwisting gewichtige redenen van ontslag gegeven aan commissaris (wetgevende update 14/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    31 maart 2015

    Wederinkoop van een erfpachtrecht verleend aan een derde partij (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hierna vermelde boekhoudkundige vraag betreffende erfpacht?

    10 maart 2015

    Statistisch model ter verificatie van de deugdelijkheid van een permanent voorraadbeheerssysteem

    Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen in verband met de hieronder vermelde case study?

    4 maart 2015

    Beroepsgeheim van de advocaten ten aanzien van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk standpunt geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    2 maart 2015

    Beroepsgeheim van de commissaris op een raad van bestuur (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    2 maart 2015

    Verslaggeving n.a.v. een partiële splitsing door overname (wetgevende update 05/07/2019)

    Graag het advies van het ICCI in verband met onderstaande situatie.

    2 februari 2015

    Inbreng van aandelen in EBVBA (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijke mening geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    14 januari 2015

    Advies 2013/01 – Raad van het IBR – inbreng in natura en uitgifte van aandelen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    13 januari 2015

    Vertegenwoordiging van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI uitsluitsel geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    13 januari 2015

    Deelname door de commissaris aan de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat financieel directeur (wetgevende update 21/10/2020)

    Mag een commissaris van een vennootschap/vereniging zetelen in de jury die overgaat tot het beoordelen van de geschiktheid van een kandidaat financieel directeur?

    14 januari 2015

    Inbreng van een schuldvordering (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een antwoord geven op de bijkomende vraag met betrekking tot de inbreng van een schuldvordering?

    6 januari 2015

    Inbreng van een rekening-courant (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie ?

    5 januari 2015

    Subconsolidatie ten behoeve van de ondernemingsraad (wetgevende update 21/10/2020)

    Indien de werknemersafvaardiging verzoekt om een subconsolidatie op te maken ten behoeve van de ondernemingsraad, moet deze subconsolidatie dan voldoen aan de consolidatiebepalingen zoals deze zijn gesteld in het KB van 30 januari 2001?

    19 november 2014

    Opdrachtgerichte kwaliteitscontrole

    Wat wordt er exact bedoeld met een andere structuur? Een bedrijfsrevisor van een ander kantoor of moet dat kantoor een andere structuur (bv. andere grootte van kantoor) hebben?

    19 november 2014

    Procedures inzake interne kwaliteitsbeheersing

    Kan het ICCI duidelijkheid scheppen omtrent het onderstaande?

    27 oktober 2014

    Commissarisverslag in het kader van de ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk de visie van het ICCI te ontvangen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

    27 oktober 2014

    Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI klaarheid breng in de hieronder geschetste situatie a.u.b.?

    27 oktober 2014

    Oprichten van een ondernemingsraad (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI uitsluitsel geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

    27 oktober 2014

    Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad in een groep (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder vermelde situatie?

    27 oktober 2014

    Inbreng van een eenmanszaak in een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    27 oktober 2014

    Inbreng in natura in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    9 september 2014

    Ontbinding en vereffening in één akte – belasting m.b.t. meerwaarde op onroerend goed (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

    1 september 2014

    Opdracht als gerechtelijk deskundige of deskundige in een arbitragezaak (wetgevende update 05/09/2019)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    1 september 2014

    Uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde (wetgevende update 21/10/2020)

    Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder geciteerde situatie?

    1 september 2014

    Commissarisverslag – transfer pricing

    Welke invloed hebben onderstaande feiten op de commissarisverklaring?

    14 juli 2014

    Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal (wetgevende update 05/07/2019)

    Een NV heeft de RVB gevolmachtigd om het kapitaal te verhogen conform artikel 603 W. Venn. Een leverancier wenst de vordering die hij heeft t.o.v. de NV om te zetten in kapitaal.

    14 juli 2014

    Due diligence en de toepassing van artikel 10 WCO – opvolging en honorarium

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

    14 juli 2014

    Due diligence in het kader van een mogelijke management buy-out en artikel 10 WCO

    Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

    14 juli 2014

    Niet-ondertekening van opdrachtbrief van commissaris (wetgevende update 27/10/2020)

    Heerst er een probleem indien de vennootschap de opdrachtbrief van de commissaris niet heeft ondertekend, maar de commissaris wel steeds zijn opdracht heeft vervuld?

    7 juli 2014

    Waardering van het vruchtgebruik op grond (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI bevestigen of het mogelijk is  de waarde van het vruchtgebruik op een grond te berekenen?

    30 juni 2014

    IFRS in Belgische ondernemingen en de uitdrukking van actieve belastinglatentie (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het voor een onderneming, die een commissaris heeft, toegestaan om een jaarrekening neer te leggen die opgesteld is volgens IFRS regelgeving?

    30 juni 2014

    Revisoraal inbrengverslag voor een vennootschap naar Luxemburgs recht

    Kan het ICCI een duidelijke visie geven op de hieronder geschetste situatie ?

    10 juni 2014

    Aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI een antwoord geven om de hieronder gestelde vragen?

    7 mei 2014

    “Borrowing base” rapportering aan bank voor het bekomen van kredieten (wetgevende update 27/10/2021)

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

    18 april 2014

    Het nemen van kopieën van arbeidsovereenkomsten of loonbrieven door een bedrijfsrevisor (wetgevende update 27/10/2020)

    Mag een bedrijfsrevisor kopieën nemen van arbeidsovereenkomsten of loonbrieven? Kan men de wetgeving hieromtrent citeren a.u.b.?

    14 april 2014

    Normen waaraan een erebedrijfsrevisor gebonden is (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan een erebedrijfrevisor een mandaat van bestuurder uitoefenen en/of optreden als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap die bestuurder is?

    12 maart 2014

    Regelgeving inzake de opslag van data (wetgevende update van 05/07/2019)

    Kan het ICCI naar de juiste en volledige regelgeving verwijzen in verband met de hieronder geschetste situatie?

    12 maart 2014

    Inbreng in natura van gebruiksrechten op een intellectuele eigendom (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde vraagstellingen?

    12 maart 2014

    Financieren van de overname van twee vennootschappen (wetgevende update 27/10/2021)

    Kan men het standpunt kennen van het ICCI in de hieronder geschetste situatie?

    4 maart 2014

    Beëindiging van het mandaat van commissaris ingevolge een faillissement (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hierna geschetste situatie?

    24 februari 2014

    Duur van het commissarismandaat in een vzw (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

    24 februari 2014

    Toepassing van wetgeving inzake overheidsopdrachten in vzw’s met ondernemingsraad (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

    13 februari 2014

    Overwaardering van een voorraad – omgang tussen revisoren (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

    27 januari 2014

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de voorlopige bewindvoerder

    Mag een kopie van de representatiebrief worden overgemaakt aan de voorlopige bewindvoerder?

    23 januari 2014

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de vereffenaar

    Graag de visie van het ICCI omtrent het hieronder vermelde voorbeeld.

    21 januari 2014

    Samenwerking tussen een bedrijfsrevisor en een niet-bedrijfsrevisor (wetgevende update 27/10/2021)

    Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    11 december 2013

    Opmaken en neerleggen van jaarrekeningen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situaties?

    9 december 2013

    Fusie door overneming van vzw’s (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI helpen bij het beantwoorden van de hieronder gestelde vragen?

    22 november 2013

    Standpunten omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen

    In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen, gaf men tijdens een seminarie de referenties weer van enkele standpunten die hieromtrent worden geformuleerd.

    5 november 2013

    Kapitaalsverhoging door middel van inbreng in geld (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI meer duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste problematiek?

    5 november 2013

    Ereloon van de bedrijfsrevisor aangesteld bij een federale overheidsinstelling

    Hoeveel bedraagt de vacatie van een bedrijfsrevisor aangesteld bij een federale overheidsinstelling? En is het bedrag afhankelijk van instelling tot instelling?

    31 oktober 2013

    Erelonen van de bedrijfsrevisor in het kader van een partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan bij een partiële splitsing waar enkel een inbrengverslag moet worden opgesteld het ereloon van de bedrijfsrevisor gefactureerd worden aan de gesplitste vennootschap in plaats van aan de vennootschap die de inbreng ontvangt?

    23 september 2013

    Samenwerking tussen een accountancykantoor en een bedrijfsrevisorenkantoor via een holdingstructuur (wetgevende update 27/10/2020)

    Kunnen een accountancykantoor en een bedrijfsrevisorenkantoor samenwerken via een holdingstructuur die 100 % van de aandelen houdt in deze vennootschappen?

    23 september 2013

    Benoeming en erelonen van een commissaris (wetgevende update 27/10/2021)

    Graag duidelijk informatie onder welke voorwaarden een vennootschap een commissaris(-revisor) moet benoemen?

    23 september 2013

    Verzaking door moedervennootschap aan tijdig opstellen en neerleggen van geconsolideerde jaarrekening – Implicaties voor jaarrekening VOL 5.17.1 van dochtervennootschap

    Is het fout van de dochtervennootschap om te verwijzen naar de moedervennootschap in haar toelichting voor wat de consolidatie betreft?

    23 september 2013

    Inbreng in natura n.a.v. de splitsing van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

    9 september 2013

    Ereloon van de commissaris en de opdracht overeenkomstig art. 181 W. Venn. (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het normaal dat een commissaris voor een verslag vereffening in één akte een ereloon vraagt dat gelijk is aan een volledig jaar auditmandaat?

    4 september 2013

    Samenstelling van bestuursorgaan van bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 27/10/2020)

    Dienen de leden van het bestuursorgaan van een bedrijfsrevisorenkantoor bedrijfsrevisoren natuurlijke personen te zijn, of mogen deze leden ook vennootschappen zijn, telkens vertegenwoordigd door een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon?

    17 juli 2013

    Tussenkomst van een bedrijfsrevisor in het kader van de fiscaal gunstige omzetting van reserves in kapitaal

    Noodzaakt de programmawet van 28/6/13, die in art. 6 voorziet in de invoering van art. 537 WIB waarbij een fiscaal gunstige omzetting van reserves in kapitaal, tot een tussenkomst van een bedrijfsrevisor (inbreng in natura)?

    27 juni 2013

    Omzetting van een VOF naar een BVBA (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI bevestigen dat de hieronder uiteengezette opties 1 en 2 correct werden geïnterpreteerd?

    19 juni 2013

    Vermelding in de jaarrekening van gegevens van de commissaris en kwijting

    Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de onderstaande vragen?

    10 juni 2013

    Onafhankelijkheid van de commissaris (wetgevende update 27/10/2020)

    Zijn onderstaande werkzaamheden verenigbaar met het mandaat van commissaris bij ABC?

    16 mei 2013

    Domiciliëring van vennootschappen ten kantore van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 27/10/2020)

    Mogen vennootschappen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als een revisorenvennootschap?

    29 april 2013

    Jaarrekening en commissarisverslag bij een fusie door overneming (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    29 april 2013

    Controlebevoegdheden van de commissaris (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    17 april 2013

    Niet-naleving van de consolidatieplicht (wetgevende update 27/10/2020)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    2 april 2013

    Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen en hun boekjaar (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI uitsluitsel geven in de hieronder gestelde situatie?

    2 april 2013

    Toepasselijkheid van artikel 523, § 1 van het Wetboek van vennootschappen – deel 2 (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI helpen om antwoord te geven op de gestelde vragen in de onderstaande situatie?

    2 april 2013

    Onherroepelijke mandaten tot hypotheekstelling en inpandgeving (wetgevende update 05/07/2019)

    Dienen onherroepelijk beloofde mandaten tot inpandgeving van handelsfonds (of andere activa) eveneens te worden opgenomen onder de codes # 9181 en # 9191, rekening houdend met de hieronder vermelde situatie?

    2 april 2013

    Waardering van een deelneming resulterende uit een inbreng van een vordering op een vennootschap in moeilijkheden (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het niet opnemen in de jaarrekening van de vennootschap G afgesloten per 31 december 2012 van de waardevermindering c.q. minderwaarde conform het jaarrekeningrecht in de hieronder geschetste situatie ?

    2 april 2013

    Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) (wetgevende update 10/08/2020)

    Kan men meer duidelijkheid verschaffen omtrent de rol van een bedrijfsrevisor in het kader van een bedrijf dat geen ondernemingsraad heeft maar alleen een CPBW, maar wel met extra bevoegdheden?

    27 maart 2013

    Verplaatsing naar België van de zetel van een Nederlandse vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Een Nederlandse besloten vennootschap wil emigreren naar België. Moet er voor deze “actie” een revisoraal verslag worden opgesteld?

    7 maart 2013

    Fusie door overname – vrijstelling fusieverslag en inbreng van negatief netto-actief (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

    7 maart 2013

    Samenwerking tussen twee bedrijfsrevisorenkantoren (wetgevende update 27/10/2020)

    Dient de klant van onderstaande situatie op de hoogte te worden gesteld en wat met het

    beroepsgeheim?

    6 maart 2013

    Toepasselijkheid van artikel 523, § 1 van het Wetboek van vennootschappen – deel 1 (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI helpen om antwoord te geven op de gestelde vragen in de onderstaande situatie?

    28 januari 2013

    Commissaris als orgaan van een ivzw

    Kan men in de statuten van een ivzw opnemen dat een bedrijfsrevisor (benoemd als commissaris van de ivzw) deel uitmaakt van het bestuursorgaan?

    28 januari 2013

    Inbreng in natura in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Is er een inbrengverslag van een bedrijfsrevisor noodzakelijk indien een vzw wenst over te gaan tot een inbreng in natura of indien een vzw opgericht wordt door middel van een inbreng in natura?

    17 januari 2013

    Commissarisverslag in het kader van een voorstel tot ontbinding (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI helpen bij de volgende vraagstellingen?

    11 januari 2013

    Vaststelling van het niet-naleven van de procedure van tegenstrijdig belang tijdens het vorige boekjaar (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke vermeldingen dient de commissaris in zijn verslag op te nemen in onderstaande situatie?

    19 december 2012

    Pensioentoezeggingen en groepsverzekeringen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI zeggen waar men meer documentatie kan terugvinden met betrekking tot de hieronder geschetste situatie?

    13 december 2012

    Commissarismandaat in het kader van een fusie door overneming van een vzw (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het ICCI klaarheid brengen in onderstaande situatie?

    11 december 2012

    De aanstelling van een bedrijfsrevisor door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisor (IBR)

    Men stelt zich de vraag of de Voorzitter van het IBR onderstaande taak vervult?

    11 december 2012

    Risico-analyse en bepalen van de aard, timing en omvang van controlewerkzaamheden conform de International Standards on Auditing (ISA’s)

    Dienen de interne controles m.b.t. een significant risico jaarlijks te worden getest indien de noodzakelijke basisvoorwaarden om te kunnen steunen op de interne controle niet vervuld zijn in onderstaand geval?

    9 november 2012

    Partiële splitsing en gebruik van tussentijdse cijfers (wetgevende update 05/07/2019)

    Volgende vraagstelling had men in een dossier als gevolg van de gewijzigde wetgeving i.v.m. fusies en splitsingen van 8 januari 2012.

    6 november 2012

    Conversie van obligaties (wetgevende update 28/10/2020)

    Kan het ICCI volgende casus bevestigen?

    22 oktober 2012

    Inbreng van het vruchtgebruik van een op te richten gebouw (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het vruchtgebruik van een nog op te richten of half afgewerkt gebouw worden ingebracht in een vennootschap?

    19 oktober 2012

    Boekhoudkundige uitwerking van een fusie door overneming in de toekomst (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan de hieronder geschetste fusie uitwerking krijgen in de toekomst; d.w.z. vanaf 1 januari 2013 of dient deze fusie in te gaan vanaf 1 september 2012?

    19 oktober 2012

    Voorziening voor risico’s en kosten (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe kan/moet de vennootschap A de bijkomende aankoopkosten boeken ten laste van de resultatenrekening van het boekjaar X, in onderstaande situatie, terwijl de deelneming geboekt zal worden in het boekjaar X+1?

    2 oktober 2012

    Wijzigen van de honoraria tijdens het commissarismandaat (wetgevende update 28/10/2020)

    Kan men in de geschetste situatie voor het resterende auditmandaat een nieuwe audit fee onderhandelen aangezien de te auditeren vennootschap minder complex is geworden?

    23 augustus 2012

    Meerderheid van de stemrechten in een op te richten auditkantoor slechts onrechtstreeks in het bezit van auditkantoren en/of wettelijke auditors (wetgevende update 28/10/2020)

    Is het voldoende dat de meerderheid van de stemrechten van een auditkantoor INDIRECT in handen is van auditkantoren of wettelijke auditors?

    7 augustus 2012

    Opstellen van een inbrengverslag naar aanleiding van een fusie tussen twee vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een inbrengverslag worden opgesteld, gebaseerd op de cijfers zoals geschetst in onderstaande situatie?

    31 juli 2012

    Toepassingsgebied van de quasi-inbrengprocedure op een inbreng door een rechtspersoon (wetgevende update 05/07/2019)

    Is er bij een verkoop van vermogensbestanddelen (quasi-inbreng) door een vennootschap A aan een vennootschap B (A is oprichter en bestuurder van B) binnen de 2 jaar na de
    oprichting van vennootschap A ook een verslag van een bedrijfsrevisor vereist?

    23 juli 2012

    Uitvoering van de opdracht voorzien in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 28/10/2020)

    Kan een bedrijfsrevisor die tevens de titel van accountant bezit de opdracht voorzien in art. 166 W. venn. d.m.v. zijn bedrijfsrevisorenvennootschap of dient er een aparte entiteit te bestaan die de hoedanigheid van accountant van bezit?

    14 juni 2012

    Voorziening voor kosten van ontbinding en vereffening (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet de voorziening voor de kosten van ontbinding en vereffening beschouwd worden als een passiva (cf. nieuw art. 184, §5 W. Venn.)?

    14 juni 2012

    Boekingswijze van personeelskosten van vrijwilligers in een NGO (wetgevende update 05/07/2019)

    Bij vzw X (NGO) worden personeelskosten van vrijwilligers waarvoor geen uitgaven worden gedaan binnen de vzw X als volgt geboekt: 62 @ 73. Is dit juist?

    11 juni 2012

    Betaling van de erelonen van de bedrijfsrevisor door de moedervennootschap van de gecontroleerde vennootschap

    Kan een bedrijfsrevisor conventioneel met een vennootschap overeenkomen dat zijn erelonen worden aangerekend aan de moedervennootschap?

    11 juni 2012

    Duur van het mandaat van de commissaris en de notie 3 “jaar” (wetgevende update 28/10/2020)

    Hoe dient de herbenoeming van het mandaat van de commissaris in onderstaande situatie te gebeuren?

    9 mei 2012

    Deficitaire vereffening en het controleverslag overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen / 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

    Zijn er nog andere verplichte vermeldingen nodig in het controleverslag of eventuele andere aanbevelingen in volgende situatie?

    9 mei 2012

    De commissaris en de algemene vergadering (wetgevende update 28/10/2020)

    Is een bedrijfsrevisor bevoegd om in een NV waar hij commissaris is en de jaarrekening tekent, volgende taken op zich nemen:

    4 mei 2012

    Geruisloze fusie en het revisoraal verslag over de inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

    Waaruit bestaat de vergoeding bij een geruisloze fusie en hoe kan ze in het bijzonder verslag en het controleverslag worden beschreven?

    23 maart 2012

    Overdracht van een onroerend goed met hypotheekstelling waarvan het hypothecair krediet reeds volledig werd afgelost

    Deze vraag betreft een vastgoedvennootschap die gesplitst wordt in vier nieuw op te richten vennootschappen en waarbij op één van de over te dragen onroerende goederen nog een hypotheekinschrijving zou rusten.

    16 maart 2012

    Artikel 206 van de wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek/mededeling 2011/10 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

    De vraag betreft de toepassing van artikel 206 van het Sociaal strafwetboek en mededeling 2011/10 van het IBR.

    12 maart 2012

    Omvorming van een Limited company (naar Engels recht) naar een BVBA (wetgevende update 05/07/2019)

    Een bedrijfsrevisorenkantoor heeft de opdracht gekregen om een Limited company (naar Engels recht) om te vormen naar een BVBA. Beschikt het ICCI hieromtrent over bijkomende informatie?

    23 februari 2012

    “Conform-verklaring” van activa en passiva in het kader van een openbare aanbesteding (wetgevende update 05/07/2019)

    Is er een voorbeeldverslag of zijn er concrete procedures beschikbaar om activa en passiva in het kader van een openbare aanbesteding “conform te verklaren”?

    23 februari 2012

    Onmogelijkheid tot gebruikmaking van een financiële staat voor partiële splitsing op een latere datum dan deze van de inbreng van het afgesplitste deel in een bestaande vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een vennootschap overgaan tot een partiële splitsing op basis van een financiële staat per 30 september 2011 en het afgesplitste deel inbrengen in een bestaande vennootschap op basis van een financiële staat per 30 juni 2011?

    7 februari 2012

    Taak van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partij (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de visie van het ICCI met betrekking tot de onderstaande wettelijke vereiste en de visie van het Rekenhof? Wat mag een bedrijfsrevisor meedelen zonder zijn beroepsgeheim te schenden?

    23 januari 2012

    Mogelijke benoeming van een commissaris erkend door de FSMA in een vennootschap die een beroep doet op het publiek spaarwezen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan onderstaande opdracht worden uitgevoerd door een bedrijfsrevisor of is een speciale erkenning als “bankrevisor” nodig?

    2 december 2011

    Inbreng van een bedrijfstak (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient de bedrijfstak in volgende situatie gewaardeerd te worden in de inbreng?

    9 november 2011

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een medeoprichter in het kader van een inbreng in natura (wetgevende update 05/09/2019)

    Is het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een medeoprichter van toepassing op de informatie ontvangen in het kader van een inbreng in natura?

    2 november 2011

    Onmogelijkheid om in een BVBA aandelen uit te geven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient er in volgende situatie een revisoraal verslag onder fractiewaarde te worden opgemaakt?

    9 november 2011

    Boekhoudkundige verwerking van een erfpachtovereenkomst met periodieke vergoeding vanuit het standpunt van de erfpachtgever (wetg. update 05/07/2019)

    Dient de vestiging van de erfpacht geboekt te worden als een verkoop en aan welke waarde?

    20 september 2011

    Melding aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen bij beëindiging van een mandaat van rechtswege (wetgevende update 28/10/2020)

    Dient de commissaris te voldoen aan artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen in volgende situatie?

    30 augustus 2011

    Uitkering interimdividend in de loop van het eerste boekjaar na oprichting (wetgevende update 28/10/2020)

    Is het mogelijk om in het eerste boekjaar van een nieuw opgerichte vennootschap een

    interimdividend uit te keren op de lopende resultaten?

    22 augustus 2011

    Bewaringstermijn van de werkdocumenten van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/09/2019)

    Dient het deskundig verslag, revisoraal verslag of verslag met betrekking tot oprichting, ontbinding, fusie, vereffening, onderzoek, enz.) inclusief/exclusief de stukken gedurende een periode van 5 of 10 jaar worden bewaard?

    22 augustus 2011

    Consolidatie van technische bedrijfseenheden binnen een vzw

    Berust er in onderstaand geval een verplichting om een “geconsolideerde” jaarrekening op te stellen op het niveau van de technische bedrijfseenheid (die niet gelijk is aan de juridische entiteit)?

    27 juli 2011

    Toepassing van artikel 96, § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

    Is onderstaande formulering een voldoende toepassing van artikel 96,1° van het Wetboek en kan de commissaris daarmee genoegen nemen in het kader van zijn attestering van het jaarverslag?

    18 juli 2011

    Geldigheidsduur van het verslag van een commissaris of een bedrijfsrevisor over een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

    Een bedrijfsrevisor stelt een verslag op voor de inbreng in natura van een rekening-courant vennoot (saldo op de passiva, schuld aan vennoot in NV). De volgende vragen rijzen.

    15 juli 2011

    Vermelding van bedrag van managementvergoedingen in het verslag van commissarissen ingevolge artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

     

    Verslag commissaris moet melding maken van verslag artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De accountant vraagt om de bedragen van de vergoedingen van het management niet te vermelden het verslag (en in jaarverslag).

    15 juli 2011

    Verplichte aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergadering en ondertekening notulen (wetgevende update 28/10/2020)

    Is de aanwezigheid van de commissaris verplicht op de algemene vergadering en tekent hij mee de algemene vergadering?

    15 juli 2011

    Consolidatie nieuwe moedervennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    In welk boekjaar dient onderstaande consolidatie te worden opgenomen?

    15 juli 2011

    Deontologische regels van bedrijfsrevisoren om als cliëntenaanbrengers te fungeren binnen de banksector (wetgevende update 28/10/2020)

    Gelden er voor voormalige bedrijfsrevisoren en actieve bedrijfsrevisoren gedragsregels om als cliëntaanbrengers te fungeren binnen de banksector?

    15 juli 2011

    Boeking van het betwist deel van de prijs van een handelsfonds (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe dient een betwist deel van de prijs van een handelsfonds te worden geboekt?

    11 juli 2011

    Commissaris van een pensioenfonds van een autonoom overheidsbedrijf (wetgevende update 28/10/2020)

    Kan een bedrijfsrevisor, die over geen speciale erkenningen beschikt, de controle over de jaarrekening van onderstaande pensioenfonds aanvaarden ?

    15 juni 2011

    VAL-I-PAC aangifte en controle door een bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Deze vraag betreft de controle van de definitieve aangifte binnen de regelgeving van VAL-I-PAC.

    15 juni 2011

    Onverenigbaarheid van het mandaat van beheerscontroleur met dat van commissaris (wetgevende update 28/10/2020)

    Bestaat er een onafhankelijkheidsprobleem in volgende situatie?

    26 mei 2011

    Mogelijkheid tot de schenking van de aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor aan een niet-bedrijfsrevisor met behoud van het vruchtgebruik van de aandelen door een bedrijfsrevisor (wetgevende update 28/10/2020)

    Kan een bedrijfsrevisor de naakte eigendom van een deel of van al zijn aandelen in zijn bedrijfsrevisorenkantoor schenken aan zijn kinderen?

    26 mei 2011

    Boekhoudkundige verwerking van een huurovereenkomst voor verplaatsbare machines / installaties (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan onderstaand contract bij een vennootschap als een operationele huur worden verwerkt (BGAAP)? Zo ja, is het aangewezen om in de toelichting een vermelding te doen van de resterende huurtermijnen?

    3 mei 2011

    Onmogelijkheid om een bedrijfsrevisor voor het leven te benoemen als commissaris (wetgevende update 28/10/2020)

    Bij welke bedrijven kan een bedrijfsrevisor benoemd worden voor “het leven”?

    11 april 2011

    Boekhoudkundige verwerking door een vzw van een onroerend goed dat tegen een lagere prijs dan de marktwaarde wordt verworven (wetg. update 05/07/2019)

    Een vzw onderwijsinstelling verkoopt een onroerend goed aan een gelijkaardige vzw onderwijsinstelling voor 1.500.000 EUR. De normale verkoopwaarde door een schatter wordt bepaald op 2.000.000 EUR.  Welke waarde dient de verkrijgende vzw te activeren?

    11 april 2011

    Impact op het mandaat van commissaris van het verlijden van de ontbindingsakte van de gecontroleerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de commissaris nog in functie om verslag uit te brengen over de cijfers in volgende situatie?

    11 april 2011

    Mogelijke houding van de commissaris in geval van onbetaalde erelonen (wetgevende update 28/10/2020)

    Kan in volgende situatie de commissaris eisen dat eerst zijn onbetaalde erelonen worden betaald of om die reden zijn ontslag aanbiedt na opstelling van een aangepast verslag?

    6 april 2011

    Splitsing van een BVBA / BV waarvan het kapitaal niet volledig volgestort is (wetgevende update 05/07/2019)

    Bij een BVBA die wordt gesplitst, bestaat een deel “niet opgevraagd kaptaal” van 12.600 EUR. Moet dit proportioneel gesplitst worden of mag men dat toewijzen aan één vennootschap (het betreft nl. een vordering op vennoten en geen reserve)?

    31 maart 2011

    Commissarisverslag en systematische laattijdige neerlegging van de jaarrekening (wetgevende update 28/10/2020)

    Wat is de impact van een systematische laattijdige neerlegging van de jaarrekening op tweede deel van het commissarisverslag?

    15 maart 2011

    Boekhoudkundige verwerking van opbrengsten voor stichtingen van openbaar nut (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een stichting van openbaar nut opbrengsten als volgt boekhoudkundig verwerken?

    28 februari 2011

    Legal forms that audit firms are allowed to adopt in Belgium

    Are audit firms in Belgium allowed to choose the LLP organizational form, or are they required to have unlimited liability?

    15 februari 2011

    Splitsing van een bestaande vennootschap in twee nieuwe vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat zijn de standpunten van het ICCI met betrekking tot volgende situatie en standpunten in het kader van onderstaande splitsing van een bestaande vennootschap in twee nieuwe vennootschappen?

    4 februari 2011

    Benoeming van een bedrijfsrevisor in het kader van de wet van 4 juli 1989 (politieke partijen) (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe dient er in geval van de wet van 4 juli 1989 met betrekking tot politieke partijen gehandeld te worden bij een eerste aanstelling van de bedrijfsrevisor?

    4 februari 2011

    Publicatie van het ereloon van een commissaris (wetgevende update 28/10/2020)

    Dient de vergoeding die de commissaris ontvangt te worden vermeld in de publicatie van zijn (her)benoeming of enkel in de jaarrekening?

    4 februari 2011

    Bevoegde commissaris voor het regularisatieverslag in het kader van een quasi-inbreng (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke commissaris dient het regularisatieverslag quasi-inbreng te maken?

    4 februari 2011

    Opname van de informatie inzake de commissaris in het jaarverslag (wetgevende update 28/10/2020)

    Welke informatie met betrekking tot de commissaris (zijn activiteiten of de afwezigheid ervan) moet nog steeds worden opgenomen in het jaarverslag?

    4 februari 2011

    Revisorale controle van een private PRIVAK door een commissaris al dan niet erkend door de CBFA (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de aanstelling van een commissaris bij een private instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk en een vast aantal rechten van deelneming (PRIVAK) voorbehouden aan bankrevisoren of ook mogelijk voor (gewone) bedrijfsrevisoren?

    4 februari 2011

    Boekhoudkundige behandeling van eigen aandelen aangehouden door een partieel gesplitste vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe dient de boekhoudkundige behandeling van eigen aandelen te gebeuren bij volgende situatie?

    27 december 2010

    Verhoor door de gerechtelijke politie van een bedrijfsrevisor aangesteld als gerechtelijk deskundige (wetgevende update 05/07/2019)

    Een bedrijfsrevisor wordt aangesteld door de rechtbank van koophandel als expert in een waarderingsgeschil?

    27 december 2010

    Afwezigheid van boekhoudkundige retroactiviteit in geval van fusie (wetgevende update 05/07/2019)

    Is volgende situatie  mogelijk gezien er geen retroactiviteit is, overwegende dat 100 % van de aandeelhouders akkoord is?

    16 december 2010

    Boekhoudkundige verwerking van de verkoop van een onroerend goed met behoud van een gebruiksrecht voor drie jaar ten voordele van de verkoper (wetgevende update 05/07/2019)

    De vraag betreft de boekhoudkundige verwerking van de verkoop van bedrijfsgebouwen door een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging (DV).

    22 oktober 2010

    Waardering van aandelen van een gecontroleerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Een buitenlandse confrater vraagt een bedrijfsrevisor een waardering te doen van de aandelen van een vennootschap waar zij commissaris zijn.

    22 oktober 2010

    Neerlegging van een niet-goedgekeurde jaarrekening bij de Nationale Bank van België (NBB) (wetgevende update 05/07/2019)

    De hoofdaandeelhouder (100 % eigenaar) van een vennootschap heeft een discussie met de raad van bestuur en weigert de jaarrekening goed te keuren. Moet / kan de jaarrekening worden neergelegd bij de NBB?

    22 oktober 2010

    Mogelijkheid om bij statuut een onderverdeling in twee groepen van de leden van een VZW te maken die bij meerderheid van stemmen binnen elke groep beslissen in de algemene vergadering (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de volgende bepaling in strijd met artikel 7 van de VZW-wet / artikel 9:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen?

    22 oktober 2010

    Vermelding van bepaalde zekerheden in de toelichting bij de jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

    Volgende situatie betreft een vraag over de correcte invulling van de toelichting bij de jaarrekening.

    11 oktober 2010

    Tijdstip van contactname tussen confraters bij een offerte-aanvraag (wetgevende update 05/07/2019)

    Op welk tijdstip dient een contactname te zijn tussen een bedrijfsrevisor die een offerte uitschrijft voor het mandaat van commissaris en zijn confrater in functie in die vennootschap?

    28 september 2010

    College van commissarissen (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan er een college van commissarissen bestaan uit twee natuurlijke personen, beide vertegenwoordigers van hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor?

    15 september 2010

    Verlening van bijkomende opdrachten uit te voeren door de commissaris in het kader van de verkoop van een bedrijfstak door zijn cliënt (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het de commissaris van een vennootschap toegelaten bijkomende opdrachten uit te oefenen in het kader van de afsplitsing (verkoop) van een bedrijfstak waarbij de vergoeding hoger zou zijn dan de vergoeding voor het commissarismandaat?

    8 september 2010

    Onafhankelijkheid van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor het commissarismandaat aanvaarden in een vennootschap waarvoor een accountant uit het netwerk van de bedrijfsrevisor recentelijk de volgende diensten heeft verleend:

    24 augustus 2010

    Advies 2010/5 van de CBN omtrent de berekening van de criteria van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (wetgevende update 05/07/2019)

    Wordt een vennootschap, die slechts éénmaal in de twee voorafgaande jaren de criteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen heeft overschreden, gekwalificeerd als grote onderneming?

    18 augustus 2010

    Onafhankelijkheid van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor het commissarismandaat aanvaarden in een vennootschap waarvoor een accountant uit het netwerk van de bedrijfsrevisor recentelijk niet-verboden diensten heeft verleend?

    19 juli 2010

    Wettelijke en deontologische voorschriften bij de benoeming van een commissaris en voor zijn bezoldiging (wetgevende update 05/07/2019)

    Is volgende formulering in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften?

    6 juli 2010

    Berekening van de "one-to-one"-regel indien het commissarismandaat wordt geëindigd in april van het boekjaar na de laatste audit fee (wetgevende update 05/07/2019)

    Indien het commissarismandaat wordt beëindigd in april 2010, en de laatste audit fees betrekking hebben op het boekjaar 2009, hoe wordt de naleving van de “one-to-one”-regel dan beoordeeld voor de periode januari 2010 tot en met april 2010?

    6 juli 2010

    Toepasselijkheid aanstellingsprocedure commissaris ten aanzien van ondernemingsraad in Belgische vestiging van Duitse vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet een Duitse vennootschap met branch in België, waar ook een ondernemingsraad is, bij die ondernemingraad de aanstellingsprocedure volgen zoals beschreven in de vennootschapswet?

    21 juni 2010

    Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) / Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Toepassing nieuwe regeling voor fusies en splitsingen van VZW’s (wetgevende update 05/07/2019)

    Is artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 12:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op fusies en splitsingen binnen VZW’s?

    15 juni 2010

    Toelating om honorarium per mandaat te verhogen met de bijdrage aan het IBR (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het honorarium van de commissaris worden verhoogd met de bijdrage aan het IBR?

    8 juni 2010

    Mogelijkheid tot verdaging van de algemene vergadering van een BVBA / BV

    Is de verdaging van de algemene vergadering van een BVBA / BV mogelijk?

    1 juni 2010

    Mogelijkheid tot uitoefenen van individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid door vennoten na benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Een commissaris wordt in 2010 benoemd. Kunnen de individuele aandeelhouders dan toch met hulp van de externe accountant de jaren 2007-2008 en 2009 controleren ?

    31 mei 2010

    Kapitaalverhoging door inbreng van twee nieuwe aandeelhouders in een NV (wetgevende update 05/07/2019)

    Kunnen twee nieuwe aandeelhouders, in het kader van een kapitaalverhoging, een verschillend aantal aandelen ontvangen terwijl hun respectieve inbreng dezelfde is?

    28 mei 2010

    Mogelijkheid tot houden van algemene vergadering vóór jaarlijkse voorlichting aan ondernemingsraad in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient de ondernemingsraad de jaarlijkse financiële informatie te bekomen én erover te beraadslagen vóór de algemene vergadering van een VZW of is het mogelijk dat de ledenvergadering enkele dagen of weken vóór de ondernemingsraad wordt gehouden?

    19 mei 2010

    Weigering vanwege cliënt van publicatie commissarisverslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke acties kan een bedrijfsrevisor ondernemen wanneer een cliënt de neerlegging en publicatie van het commissarisverslag (nota bene met onthoudende verklaring) weigert?

    10 mei 2010

    Mogelijkheid tot bekomen van vrijstelling van consolidatie inclusief gevolgen (wetgevende update 05/07/2019)

    Wanneer kan de algemene vergadering gebruik maken van de vrijstelling van subconsolidatie overeenkomstig artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en heeft de ondernemingsraad hierin een stem?

    5 mei 2010

    Mandaat van een erebedrijfsrevisor in een commerciële vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk voor een erebedrijfsrevisor om een mandaat op te nemen in een commerciële vennootschap?

    3 mei 2010

    Groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (wetgevende update 05/07/2019)

    Moeten de Belgische dochtervennootschappen van een Luxemburgse moedervennootschap, die gehouden is een jaarrekening op te stellen, een commissaris benoemen?

    30 april 2010

    Toepassing van artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 28/10/2020)

    Wat verstaat men onder "voorleggen" in artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen? Is voormeld artikel 143 ook van toepassing in vzw's?

    13 april 2010

    Inbreng van een bedrijfstak met netto-actief in 0 EUR (of zelfs negatief netto-actief) (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de inbreng van een bedrijfstak mogelijk - die momenteel opereert als bijkantoor van een Franse vennootschap - met een netto-actief van 0 EUR  en aandelen uit te geven zonder verhoging van het kapitaal?

    23 maart 2010

    Uitvoeren van wettelijke opdracht/mandaat voor een boekhoudklant van een andere bedrijfsrevisor, aangesloten bij hetzelfde netwerk (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon een bijzondere wettelijke opdracht/mandaat uitvoeren voor een boekhoudklant van een andere bedrijfsrevisor aangsloten bij hetzelfde netwerk ?

    22 maart 2010

    Aanvaarden door een bedrijfsrevisor van een bestuurdersmandaat in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor een betalend bestuurdersmandaat in een VZW opnemen?

    18 maart 2010

    Boeking van kapitaal-en intrestsubsidies beslist door een lokale overheid (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe gebeurt de boekhoudkundige verwerking van kapitaal- en intrestsubsidies in een vzw waartoe door een lokale overheid werd beslist?

    5 maart 2010

    Betekenis van de notie "laatst beschikbare jaarrekening" met betrekking tot de deelneming in andere ondernemingen in VOL 6.5.1. van de jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat houdt de notie "laatst beschikbare jaarrekening" in met betrekking tot de deelneming in andere ondernemingen in VOL 6.5.1. van de jaarrekening?

    19 februari 2010

    Toepassing van artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (wetgevende update 05/07/2019)

    Is artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening?

    28 januari 2010

    Aanstelling door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van een bedrijfsrevisor als deskundige (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag een contractuele clausule bepalen dat een bedrijfsrevisor als deskundige dient te worden aangesteld door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren?

    11 januari 2010

    Storting van een waarborg in het kader van de openbare aanbesteding tot benoeming van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de storting van een waarborg bij de Deposito- en Consignatiekas als voorwaarde voor de aanvaarding van een commissarismandaat, in het kader van een openbare aanbesteding, deontologisch toegestaan?

    2 december 2009

    Inbreng van goodwill door een arts-specialist bij de oprichting van een BV(BA) (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een specialist die verbonden is aan een ziekenhuis en geen privé-praktijk of eigen materiaal bezit goodwill inbrengen bij de oprichting van een BVBA?

    26 november 2009

    Notie “verbondenheid met een lid van het netwerk” (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag een bedrijfsrevisor die lid is van een netwerk een revisorale opdracht uitvoeren voor een onderneming die cliënt is van een boekhoudkantoor dat geen lid is van hetzelfde netwerk, doch wel verbonden is met een ander lid van het bedoelde netwerk?

    25 november 2009

    Onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor die lid is van een netwerk (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag een bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die deel uitmaakt van een netwerk, een revisorale opdracht uitvoeren voor een familielid van een ander lid van hetzelfde netwerk?

    9 november 2009

    Het doornemen door een werknemer van de werkdocumenten van de huidige commissaris op vraag van de toekomstige commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een werknemer van een gecontroleerde vennootschap de werkdocumenten van de huidige commissaris overmaken aan de toekomstige commissaris?

    9 november 2009

    Arbitrage georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in geval van betwisting van het ereloon van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een arbitrage organiseren ingeval van betwisting van het ereloon van een bedrijfsrevisor?

    30 oktober 2009

    Wijziging van een goedgekeurde jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een goedgekeurde jaarrekening worden gewijzigd?

    12 oktober 2009

    Retroactieve benoeming van een commissaris voor één boekjaar (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een commissaris worden benoemd voor een periode van vier boekjaren (retroactieve benoeming voor één boekjaar)?

    15 september 2009

    Terbeschikkingstelling door een VZW van de jaarrekening aan de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

     

    Wanneer moet de jaarrekening van een VZW ter beschikking van de commissaris worden gesteld?

    9 september 2009

    Uitoefening door een bedrijfsrevisor van de activiteiten van een zelfstandig boekhouder (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de bedrijfsrevisor toegelaten de activiteiten van een zelfstandig boekhouder uit te oefenen?

    28 augustus 2009

    Bewaringstermijn van een revisoraal verslag omtrent de controle van een tussentijdse balans

    Wat is de bewaringstermijn van het door een bedrijfsrevisor opgesteld verslag?

    17 augustus 2009

    Impact van de vereffening op het mandaat van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de impact van de vereffening op het mandaat van de commissaris?

    31 juli 2009

    Bevoegdheid van een buitenlandse auditor in het kader van de oprichting van een Belgische vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een buitenlandse auditor optreden in het kader van de oprichting van een Belgische vennootschap?

    28 juli 2009

    Bijstand van een bedrijfsrevisor in de activiteiten van een boekhouder (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor “onderaannemer” van een boekhouder zijn in het kader van de bijstand die deze laatste oplevert aan een vennoot tijdens de algemene vergadering?

    22 juli 2009

    Koersverschil op vordering en schuld tussen groepsvennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet het koersverschil op vordering en schuld tussen groepsvennootschappen boekhoudkundig worden behandeld?

    14 juli 2009

    Beroepsgeheim van een bedrijfsrevisor omtrent een vraag om inlichtingen door de belastingsadministratie (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat moet de bedrijfsrevisor doen in het kader van het beroepsgeheim omtrent een vraag om inlichtingen door de belastingadministratie?

    9 juli 2009

    Boekhoudkundige verwerking van “silent factoring” (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan “silent factoring” worden toegepast als alternatief financieringsmiddel voor ondernemingen?

    1 juli 2009

    Voorstel van commissaris door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) tussenkomen in het kader van de benoeming van een nieuwe commissaris?

    22 juni 2009

    Cooling-off period van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Geldt een cooling-off period van twee jaar nog steeds voor een commissaris die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor ondertussen heeft verloren?

    18 juni 2009

    Het verlenen en motivering van kwijting aan de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Wanneer en hoe dient de kwijting van de commissaris plaats te vinden?

    18 juni 2009

    De mogelijkheid om één verslag op te stellen voor een inbreng in natura en de omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk één verslag op te stellen voor een inbreng in natura en de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap?

    3 juni 2009

    Belgisch bijkantoor van een buitenlandse moedervennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient een Belgisch bijkantoor dat de benoemingscriteria niet overschrijdt maar die wel is opgenomen in de consolidatie van haar in de Verenigde Staten beursgenoteerde moedervennootschap, een commissaris te benoemen?

    2 juni 2009

    Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de curator (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor informatie aan de curator overmaken?

    2 juni 2009

    Sancties bij de niet-benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Een vennootschap overschrijdt 2 van de 3 vooropgestelde wettelijke criteria (omzet en balanstotaal). Welke zijn de verantwoordelijkheden van deze vennootschap bij het niet benoemen van een commissaris?

    2 juni 2009

    Quasi-inbreng met negatief saldo in een NV (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan in het kader van een quasi-inbreng de overlater activa en passiva aan de vennootschap overdragen, dit met een negatief saldo?

    29 mei 2009

    Criteria van de consolidatieplicht (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat gebeurt er wanneer de criteria van een “kleine groep” in het jaar 2007 worden overschreden het volgend jaar?

    25 mei 2009

    Verbetering van een jaarrekening na neerlegging (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk de jaarrekening te verbeteren na goedkeuring door de algemene vergadering en neerlegging bij de Balanscentrale?

    19 mei 2009

    Publicatie van de jaarrekening in de twee landstalen (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet de jaarrekening in de twee landstalen worden gepubliceerd?

    19 mei 2009

    Code 9507 in de toelichting bij de jaarrekening en de eventuele overlapping met code 9505 (wetgevende update 05/07/2019)

    Bestaat er een eventuele overlapping tussen de code 9507 en de code 9505 in de toelichting bij de jaarrekening?

    30 april 2009

    Omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor?

    23 april 2009

    Benoeming van een bedrijfsrevisor ingeval van een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

    Moeten alle oprichters van een vennootschap de aanstelling van de bedrijfsrevisor vragen of is het enkel de inbrenger die de inbreng in natura doet?

    7 april 2009

    Rapportering over bijdragen verschuldigd op leveringen van elektriciteit en aardgas (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke controleactiviteiten dient een bedrijfsrevisor (die geen commissaris is bij de betreffende entiteit) uit te voeren alvorens hij een dergelijke certificering kan afleveren?

    25 maart 2009

    De uitvoering van een kapitaalvermindering op basis van de aandelen van één van de aandeelhouders (wetgevende update 05/07/2019)

    Is een kapitaalvermindering van een NV mogelijk op basis van de 20 aandelen van één van de drie aandeelhouders?

    13 maart 2009

    Juridische waarde van de elektronische handtekening bij de ondertekening van een revisoraal verslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de juridische aard van de elektronische handtekening (certipost certificaat) ?

    10 maart 2009

    Vermelding van de vergoeding van de commissaris van een kleine vennootschap of een VZW in het jaarverslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient de vergoeding van de commissaris vermeld te worden in het jaarverslag als deze vergoeding niet apart gemeld wordt in de toelichting van de jaarrekening?

    10 maart 2009

    Omzetting van een gewone commanditaire vennootschap in een vennootschap onder firma (wetgevende update 05/07/2019)

    Is er een revisoraal verslag nodig bij de omzetting van een gewone commanditaire vennootschap in een vennootschap onder firma?

    17 februari 2009

    Partiële splitsing zonder toekenning van aandelen (wetgevende update 05/07/2019)

    Is een partiële splitsing mogelijk waarbij geen aandelen in de afgesplitste vennootschappen zouden worden toegekend aan een minderheidsaandeelhouder?

    2 februari 2009

    Assistentie aan de curatoren door de vorige commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan de commissaris curatoren bijstaan bij hun onderzoek naar belangrijke bestuursfouten van de vorige bestuurders en  commissaris ondanks het feit dat het commissarismandaat onmiddellijk werd beëindigd bij de faillissementsverklaring?

    27 januari 2009

    Het statuut van gedelegeerd bestuurder (wetgevende update 05/07/2019)

    Dient een gedelegeerd bestuurder steeds tevens bestuurder te zijn?

    26 januari 2009

    Inbreng van genotsrechten in een nieuwe vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet “het recht van inrichting" worden gewaardeerd?

    22 januari 2009

    Leasing van een onroerend goed door een natuurlijk persoon aan zijn vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een natuurlijk persoon, eigenaar van een onroerend goed, dit onroerend goed gaan leasen aan zijn vennootschap?

    22 januari 2009

    Berekening van de criteria voor de benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet een vennootschap die de aankopen centraliseert en doorfactureert aan groepsvennootschappen een commissaris benoemen?

    19 januari 2009

    Benoeming van een Nederlandse registeraccountant in een gewone commanditaire vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een Nederlandse registeraccountant als commissaris/bedrijfsrevisor voor een gewone commanditaire vennootschap optreden?

    19 januari 2009

    Ontvangen door de bedrijfsrevisor van een geschenk van de raad van bestuur (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het de bedrijfsrevisor deontologisch toegelaten een geschenk van de door hem gecontroleerde vennootschap te aanvaarden?

    9 januari 2009

    De controle van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Wanneer moet een commissaris in een VZW worden benoemd?

     

    18 december 2008

    Het verlengen van het mandaat van commissaris met één jaar (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk het commissarismandaat met één jaar te verlengen?

    18 december 2008

    Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de toepassing van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de rol van de bedrijfsrevisor in het kader van de toepassing van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de interimdividenden?

    18 december 2008

    Informatie in de toelichting bij de jaarrekening over bezoldigingen van de bestuurders (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de aard van de informatie over de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen van de bestuurders?

    3 december 2008

    Inbreng van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder (wetgevende update 05/07/2019)

    Bestaat er specifieke wettelijke bepalingen met betrekking tot de overdracht van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder?

    28 november 2008

    Fusie van een ontbonden vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Is een fusie met een door het verstrijken van de statutaire duur ontbonden vennootschap mogelijk?

    28 november 2008

    Benoeming van een vaste vertegenwoordiger (wetgevende update 05/07/2019)

    Wie is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor aan te stellen?

    28 november 2008

    Activiteiten van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het Vlaams hogeschooldecreet (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe kunnen de activiteiten van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het Vlaams hogeschooldecreet worden bepaald?

    7 november 2008

    Voorkooprecht in het kader van een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat gebeurt met een voorkooprecht ingeval van een inbreng in natura?

    5 november 2008

    Indienen van een klacht (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet een klacht tegen een bedrijfsrevisor worden ingediend?

    31 oktober 2008

    Interpretatie van artikel 3:68, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moeten de woorden “halfjaarlijks boekhoudkundige staat” worden geïnterpreteerd in artikel 137, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:68, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen?

    30 oktober 2008

    Aard van de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

    Wordt de bedrijfsrevisor belast met de waardering ingeval van een inbreng in natura bij de oprichting van een BVBA?

    23 oktober 2008

    Consortium tussen een vennootschap en een natuurlijke persoon (wetgevende update 05/07/2019)

    Is een consortium tussen een vennootschap en een natuurlijke persoon mogelijk?

    15 oktober 2008

    Impact van een ondernemingsraad in een VZW op de activiteiten en de vergoeding van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de impact van de oprichting van een ondernemingsraad in een VZW op de activiteiten en de vergoeding van de commissaris?

    13 oktober 2008

    Verplichting tot het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening van een consortium (wetgevende update 05/07/2019)

    Wanneer dienen vennootschappen die tot een consortium behoren een geconsolideerde jaarrekening op te stellen?

    13 oktober 2008

    Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet de vervanging van een bedrijfsrevisor, vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor gebeuren die zich tijdelijk verhinderd verklaart?

    6 oktober 2008

    Beoordeling van de grootte van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet de grootte van een BVBA / BV worden beoordeeld die met een vzw is verbonden?

    6 oktober 2008

    Mandaat van de commissaris in het kader van een fusie (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat gebeurt met het mandaat van de commissaris van de overgenomen vennootschap in het kader van een fusie?

    24 september 2008

    Inbreuk op de onafhankelijkheidsregels inzake het commissarismandaat (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor een mandaat van commissaris aanvaarden in een vennootschap waar hij een controleopdracht betreffende een inbreng in natura heeft uitgevoerd?

    18 september 2008

    Benoeming van een commissaris in de Belgische dochteronderneming van een Sloveens bedrijf (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet de Belgische dochteronderneming van een Sloveens bedrijf een commissaris benoemen ?

    2 september 2008

    Mogelijkheid van verhuring van een handelsfonds aan een NV (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk een handelszaak te verhuren en is dit dan te kwalificeren als een quasi-inbreng?

    4 september 2008

    Informatie met betrekking tot de waarde van de minderheidsparticipaties ("décote") (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moet de waarde van minderheidsparticipaties in relatie tot het percentage van het totaal van de aandelen (“décote”) worden vastgesteld?

    7 augustus 2008

    Controle van de geconsolideerde jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de controle van de geconsolideerde jaarrekening een jaarlijks toe te wijzen opdracht?

    7 augustus 2008

    Vaststelling van het ereloon van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Wordt het ereloon van de commissaris voor elk van de drie controlejaren vastgesteld?

    24 juli 2008

    Inbreng in natura bestaande uit een back-license (wetgevende update 05/07/2019)

    Is een back-license mogelijk als inbreng in natura bij de oprichting van een vennootschap?

    24 juli 2008

    Splitsing van een VZW en maatstaf van verdeling van activa (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een VZW worden gesplitst en haar activa worden ingebracht in twee aanverwante regionale VZW’s?

    11 juli 2008

    Splitsing van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de wettelijke procedure voor de splitsing van een VZW?

    26 juni 2008

    Informatie ontvangen van een ex-directeur van een cliënt van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat moet de bedrijfsrevisor doen met mogelijks bezwarende informatie die door de ontslagen ex-directeur van een vzw werd geleverd? 

    24 juni 2008

    Inrichting van een ondernemingsraad en het mandaat van commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Heeft de inrichting van een ondernemingsraad een impact op het mandaat van de zittende commissaris?

    16 juni 2008

    Verslag van de bedrijfsrevisor in een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Zijn er specifieke regels voor het verslag van de bedrijfsrevisor in een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een VZW?

    18 juni 2008

    Publicatie van de benoeming en het ereloon van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Moeten de benoeming en het ereloon van de commissaris worden gepubliceerd?

    16 juni 2008

    Retroactieve benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk een commissaris retroactief te benoemen in een vennootschap die ten onrechte geen commissaris had benoemd en die de situatie alsnog wil regulariseren?

    17 juni 2008

    Certificeringsplicht van de commissaris/bedrijfsrevisor in een vennootschap waarin een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werd ingesteld (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk informatie te ontvangen waarin een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) werd ingesteld?

    13 juni 2006

    Benoeming van een bedrijfsrevisor in twee VZW’s waarin een gezamenlijke ondernemingsraad moet worden geïnstalleerd (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor worden benoemd in twee VZW’s waarin een gezamenlijke ondernemingsraad moet worden geïnstalleerd?

    11 juni 2006

    Eventuele strijdigheid van het voeren van de “vormingstitel van bedrijfsrevisor” met artikel 5 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (wetgevende update 05/07/2019)

    Is er een tegenstrijdigheid tussen een persoon die overeenkomstig artikel 30, § 2 van de wet van 7 december 2016 als tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor de vormingstitel van bedrijfsrevisor voert en het naleven van artikel 5 van deze wet?

    26 mei 2008

    Vaststellen van het ereloon van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe wordt het ereloon van de commissaris bepaald in het kader van een offerteprocedure?

    21 mei 2008

    Commissarisverslag in het kader van de vereffening van een naamloze vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet een commissarisverslag worden opgesteld waarbij wordt gemeld dat de jaarrekening door de vereffenaar is opgesteld met aanduiding van gebruikte waarderingsregels ?

    13 mei 2008

    Benoeming van een commissaris in een internationale VZW (iVZW) (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat zijn de criteria voor de benoeming van een commissaris in een IVZW?

    6 mei 2008

    De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk?

    6 mei 2008

    Boekhoudkundige verwerking van vermeldingen met betrekking tot de honoraria en de bekendmaking van het commissarisverslag in kleine ’VZW’s (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe moeten de vermeldingen met betrekking tot de honoraria en de bekendmaking van het commissarisverslag in kleine ’VZW’s boekhoudkundig worden behandeld?

    29 april 2008

    Toepassing van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in een vennootschap in vereffening (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast in een vennootschap in vereffening?

    22 april 2008

    Hoedanigheid van een vaste vertegenwoordiger (wetgevende update 05/07/2019)

    Is er een officieel standpunt van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger?

    1 april 2008

    Mandaat van de commissaris en het verdwijnen van de ondernemingsraad na sociale verkiezingen (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat gebeurt er met het mandaat van de commissaris in functie wanneer, naar aanleiding van de sociale verkiezingen, geen orgaan wordt verkozen die de functie van ondernemingsraad waarneemt, omdat het personeelsbestand onder de drempel van 50 gedaald?

    4 april 2008

    Functie van de bedrijfsrevisor in een instelling van openbaar nut (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat houdt de functie in van de bedrijfsrevisor in een instelling van openbaar nut?

    1 april 2008

    Ontslag van een commissaris om wettige redenen en verslaggevingsplicht (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet de commissaris van een vennootschap, die om wettige redenen wordt ontslagen, een verslag opstellen met betrekking tot het gedeelte van het boekjaar tot aan zijn ontslag?

    27 maart 2008

    Uitkeren van een dividend terwijl de jaarrekening nog niet is goedgekeurd (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het wettelijk toegestaan om een dividend uit te keren door afname van reserves per 31 december 2006 terwijl de jaarrekening per 31 december 2007 nog niet is goedgekeurd?

    27 maart 2008

    Benoeming van een bedrijfsrevisor voor een bijzondere opdracht (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een bedrijfsrevisor worden benoemd om kosten verbonden aan Europese projecten te auditeren en te certificeren voor een vennootschap die reeds een commissaris heeft aangesteld?

    27 maart 2008

    Controle van XBRL-bestanden (wetgevende update 05/07/2019)

    Bestaan er richtlijnen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de controle van XBRL-bestanden?

    18 maart 2008

    Benoeming van een commissaris en het inzagerecht bedoeld in artikel 10 van de VZW-wet van 27 juni 1921 / artikel 9:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

    Blijft het inzagerecht voorzien in artikel 10 van de VZW-wet van 27 juni 1921 / artikel 9:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing wanneer een commissaris in een VZW wordt benoemd?

    7 maart 2008

    Interpretatie van de term “honoraria” in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

    Vormen de verplaatsingskosten een deel van de “honoraria” van de commissaris in de zin van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen?

    7 maart 2008

    Fusie van een door het verstrijken van de statutaire duur ontbonden vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Is een fusie mogelijk tussen een ontbonden vennootschap (door het verstrijken van haar duur zoals bepaald in haar statuten) en een naamloze vennootschap?

    25 februari 2008

    Vroegtijdig ontslag van een op vrijwillige basis benoemde commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan de algemene vergadering van een VZW haar commissaris, die op een vrijwillige basis werd benoemd, vroegtijdig afzetten?

    13 februari 2008

    Doelomschrijving van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag een bedrijfsrevisorenkantoor onroerende en roerende goederen aan- en verkopen en op andere manieren beheren?

    13 februari 2008

    Boekhoudkundige- en publicatieverplichtingen van de Belgische vestiging van een Franse vzw (wetgevende update 05/07/2019)

    Bestaan er boekhoudkundige- en publicatieverplichtingen voor de Belgische vestiging van een Franse vzw?

    13 februari 2008

    Duur van de benoeming van een bedrijfsrevisor in een instelling van openbaar nut (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan het driejarig mandaat van bedrijfsrevisor in een gewestelijke instelling van openbaar nut worden verlengd?

    5 december 2007

    Beroepsgeheim en bevestiging van een schuld van een personeelslid (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor van toepassing op een schriftelijke bevestiging van een schuld van een personeelslid ten aanzien van de gecontroleerde vennootschap?

    25 september 2007

    Behandeling van bankuittreksels als verantwoordingstukken (wetgevende update 05/07/2019)

    Kunnen elektronische bankuittreksels als verantwoordingstukken worden beschouwd in de zin van artikel 6 van de boekhoudwet van 17 juli 1975/ Boek III WER?

    2 oktober 2007

    Ereloon van een commissaris bij (beurs)genoteerde vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe worden de vergoedingen van de commissarissen bij (beurs)genoteerde en niet-(beurs)genoteerde vennootschappen berekend en bekend gemaakt?

    2 oktober 2007

    Vroegtijdige beëindiging van het mandaat van bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het feit dat een vennootschap niet langer verplicht is een commissaris te benoemen een wettige reden om het mandaat van de bedrijfsrevisor vroegtijdig op te zeggen, en, zo ja,  hoe wordt de bezoldiging vastgesteld?

    4 september 2007

    Wettelijke controle van de jaarrekening van een Belgische vennootschap door een Nederlandse registeraccountant (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een Nederlandse registeraccount de wettelijke controle van de jaarrekening van een Belgische vennootschap uitvoeren?

    30 augustus 2007

    Benoeming van een commissaris in een Belgische dochtervennootschap met Ierse moedervennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

    Moet een kleine Belgische vennootschap die de dochtervennootschap is van een moedervennootschap die in Ierland een geconsolideerde jaarrekening publiceert een commissaris benoemen?

    30 augustus 2007

    Betaling van prestaties van de commissaris ingeval van niet-goedkeuring van jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de niet-goedkeuring van een jaarrekening door de gewone algemene vergadering en het niet-verlenen van kwijting voor het commissarismandaat een voldoende reden om de betaling van de prestaties voor het commissarismandaat te weigeren?

    22 augustus 2007

    Aard van het commissarisverslag in het kader van een ontbinding (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat is de aard van het commissarisverslag dat moet worden opgesteld over de jaarrekening per 31 maart 2007 van twee vennootschappen waarvan een buitengewone algemene vergadering van 23 juli 2007 reeds tot de ontbinding heeft beslist?

    22 augustus 2007

    Opmaak van het transparantieverslag (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe dient het transparantieverslag van bedrijfsrevisoren die wettelijke controles van jaarrekeningen bij organisaties van algemeen belang uitvoeren te worden opgesteld?

    9 augustus 2007

    Consolidatie van vennootschappen van een internationale groep (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke consolidatieverplichtingen zijn op Belgisch niveau van toepassing voor vennootschappen die tot een internationale groep behoren?

    31 juli 2007

    Gebeurtenissen na balansdatum (wetgevende update 05/07/2019)

    Indien het jaarverslag geen melding maakt van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum, is het voldoende voor de commissaris van deze uitspraak voor waar aan te nemen, of dient hij aanvullende werkzaamheden ter plaatste te gaan uitvoeren?

    17 juli 2007

    Onafhankelijkheid van de commissaris ingeval van waardering van aandelen bij inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

    Mag de commissaris van een dochtervennootschap controleopdrachten uitvoeren in het kader van een kapitaalverhoging van de moedervennootschap door middel van een inbreng van aandelen van deze dochtervennootschap?

    17 juli 2007

    Gerechtelijke invereffeningstelling en mandaat van commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat gebeurt met het mandaat van commissaris in het geval van gerechtelijke invereffeningstelling?

    10 juli 2007

    De mogelijkheid van benoeming van een tweede commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk een tweede commissaris te benoemen op verzoek van de nieuwe aandeelhouders?

    6 juli 2007

    Informatie te verschaffen aan de fiscale administratie inzake een quasi-inbreng (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het een bedrijfsrevisor toegelaten een inspecteur van de fiscale administratie op diens verzoek een kopie over te maken van zijn revisoraal verslag aangaande de quasi-inbreng van een onroerend goed in een naamloze vennootschap (NV)?

    26 juni 2007

    Ontslagname als commissaris om reden van onenigheid over bijkomende erelonen (wetgevende update 05/07/2019)

    Is het mogelijk voor een commissaris ontslag te nemen om reden van onenigheid over bijkomende erelonen?

    25 juni 2007

    Partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

    Kan een handelsvennootschap op basis van een partiële splitsing een exploitatie in een VZW onderbrengen?

    5 juni 2007

    Vermelding in het jaarverslag van een toestand van strijdig belang (wetgevende update 05/07/2019)

    Wanneer moet een toestand van strijdig belang die door de raad van bestuur werd behandeld na datum van afsluiting van de jaarrekening, doch vóór de datum van het jaarverslag, worden vermeld?

    16 mei 2007

    Herbenoeming van een commissaris in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Wanneer het mandaat van de commissaris van een VZW afloopt in 2008, dient dan de algemene vergadering van 2007 dan wel die van 2008 de commissaris te herbenoemen?

    2 april 2007

    Sancties bij niet-benoeming van een commissaris. (wetgevende update 05/07/2019)

    Welke zijn de sancties ingeval van niet-benoeming van een commissaris?

    6 maart 2007

    Toepassing van de quasi-inbreng procedure in een NV (wetgevende update 05/07/2019)

    Is de door artikelen 445 tot 447 van het Wetboek van vennootschappen / artikelen 7:8 tot 7:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene quasi-inbrengprocedure van toepassing indien de 10%-drempel van het kapitaal wordt bereikt door twee oprichters?

    19 februari 2007

    Controlewerkzaamheden bij de toekenning van een licentie aan een voetbalclub onder de vorm van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

    Wat houden de controlewerkzaamheden van een bedrijfsrevisor in ingeval van toekenning van een licentie aan een voetbalclub onder de vorm van een VZW?

    16 februari 2007

    Uitgifte van converteerbare obligaties (wetgevende update 05/07/2019)

    Hoe wordt de uitgifte van converteerbare obligaties geregeld?