9 september 2021

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  Behoudens vergissing is volgende tegenstrijdigheid bestaande tussen het boekje ICCI m.b.t. commissarisverslag en de Tool Revidocs die het ICCI aanbiedt. De tegenstrijdigheid komt voor bij het verslag met oordeelonthouding.

   

  Volgende tekst wordt opgenomen in Revidocs terwijl dit in het boekje ICCI wordt weggelaten: “Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.”

   

  Hierbij hebben we volgende 3 vragen:

  1. Dienen we deze tekst op te nemen bij een verslag met oordeelonthouding, m.a.w. dienen we Revidocs of het boekje te volgen?

  2. Indien we een verslag met oordeelonthouding afleveren omwille van de continuïteit, dient deze paragraaf dan ook te worden opgenomen?

  3. Dienen we deze paragraaf ook op te nemen bij een afkeurend oordeel? En wat indien het afkeurend oordeel wordt afgeleverd ten gevolge van de continuïteit?”

   

 2. Het ICCI kan bevestigen dat de door u aangehaalde tegenstrijdigheid correct is. De versie van de ICCI‑tool Revidocs die vandaag beschikbaar is op de website van het ICCI ( [1] ), wordt op dit moment geactualiseerd. Dat wordt ook zo aangegeven op de pagina van Revidocs. In de nieuwe versie zullen enkele technische fouten worden gecorrigeerd en wordt aandacht besteed aan de overeenstemming met de laatste versie van het ICCI-boek “Het commissarisverslag” (hierna: “ICCI-boek”)

   

 3. Op de vraag of het ICCI-boek of Revidocs moet worden gevolgd, wenst het ICCI vooreerst in herinnering te brengen dat de bedrijfsrevisor bij het gebruik van zowel Revidocs, als het ICCI-boek steeds zijn professionele oordeelsvorming en zijn professioneel-kritische ingesteldheid dient toe te passen, teneinde een verslag op te stellen dat in overeenstemming is met Belgische wet- en regelgeving en met de ISA’s. In het licht van voorgaande randnummer 3, kan het ICCI bevestigen dat, mede gezien het voorgaande, het door het ICCI-boek voorgestelde voorbeeldverslag het meest volledige verslag is.

   

 4. In geval van een oordeelonthouding, wordt de zin voorzien door art. 3:75, § 4 WVV niet overgenomen in de sectie “verantwoordelijkheden van de commissaris”. Een oordeelonthouding wordt geformuleerd indien de commissaris niet in staat is voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop zijn oordeel te baseren en de commissaris tot de conclusie komt dat de mogelijke gevolgen van eventuele niet-gedetecteerde afwijkingen voor de financiële overzichten zowel van materieel belang kunnen zijn als een diepgaande invloed zouden kunnen hebben (ISA 705, par. 9). Het is belangrijk om in geval van een oordeelonthouding duidelijk aan te geven dat de commissaris niet in staat is geweest om de controle uit te voeren. Daarom vereist par. 19 van ISA 705 een aantal specifieke aanpassingen van het verslag, onder meer dient de zin vereist in paragraaf 24(b) van ISA 700 (Herzien) – die aangeeft dat de financiële overzichten zijn gecontroleerd – te worden aangepast, om te vermelden dat de commissaris de opdracht heeft gekregen om de financiële overzichten te controleren (par. 19(c) van ISA 705). Het opnemen van de door art. 3:75, § 4 WVV voorziene bepaling in het geval van een oordeelonthouding zou kunnen suggereren dat de wettelijke controle werd uitgevoerd.

   

 5. In het geval van een afkeurend oordeel zijn 2 gevallen mogelijk:

   

  -        Wanneer de commissaris oordeelt dat de jaarrekening is opgesteld vanuit een perspectief van continuïteit daar waar volgens de commissaris de vennootschap haar jaarrekening dient op te stellen vanuit een perspectief van discontinuïteit (met bijhorende waarderingsregels), werd de wettelijke controle uitgevoerd, maar wordt een afkeurend oordeel tot uitdrukking gebracht;

   

  -        Wanneer er geen toelichting over een bestaande onzekerheid
  van materieel belang bestaat die verband houdt met een aangelegenheid die significante twijfel kan doen ontstaan over de continuïteit van de vennootschap, werd de wettelijke controle uitgevoerd en is deze afwijking niet alleen van materieel belang maar ook van diepgaande invloed op de jaarrekening, waardoor een afkeurend oordeel tot uitdrukking wordt gebracht.

   

  In de beide gevallen blijft het nuttig voor de lezer om aan te geven dat de wettelijke controle geen zekerheid biedt noch omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen (dit staat los van het soort van oordeel dat door de commissaris tot uitdrukking wordt gebracht).

   


  ( [1] ) https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/revidocs

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.