12 maart 2014

KAN MEN HET STANDPUNT KENNEN VAN HET ICCI IN DE HIERONDER GESCHETSTE SITUATIE?

Group X heeft de ondernemingen Y en Z overgenomen. Bijna onmiddellijk na de overname werd er in Y en Z een kapitaalvermindering doorgevoerd. Na 2 maanden werden deze sommen dan ook via aan dividend aan de nieuwe aandeelhouders toegekend. De overname van deze 2 ondernemingen werd gefinancierd met eigen middelen en zodoende is artikel 629 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing en dienen de verslagen van de algemene vergadering ter goedkeuring van deze verrichting te worden opgemaakt.

De interne accountant van Group X is echter niet akkoord met deze visie.

Artikel 629 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreft de financiering door de vennootschap van effecten in die vennootschap door derden. Deze verrichting staat bekend als “financiële bijstand” (Cf. M. Heene en F. Lecoutre, “Inbreng in natura, inkoop eigen aandelen en financiële bijstand”, NJW, 2009, p. 474-478).

Aangezien de financiële bijstand aan strikte voorwaarden is onderworpen, interpreteert de rechtspraak dit begrip restrictief. Zo heeft de rechter beslist dat de uitkering van een dividend niet als financiële bijstand dient te worden beschouwd, omdat deze uitkering niet moet worden terugbetaald (Kh, Tongeren, 5 december 2001, TRV, 2006, p. 494). De heren H. Braeckmans en R. Houben zijn van oordeel dat hetzelfde principe van toepassing is op bijzondere “uitkeringen” (bijvoorbeeld kapitaalvermindering, aflossing van kapitaal enz.). Meer informatie hieromtrent is te vinden in hun boek “Handboek Vennootschapsrecht” (Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 628 e.v.).

 

Als verdere verantwoording kan het ICCI mededelen dat de chronologie van de verrichtingen essentieel is. Eerst komt de overname van de vennootschappen die op dat moment moet worden gefinancierd. Vervolgens beslissen de (nieuwe) aandeelhouders een dividend uit te keren. Het dividend maakt dus geen deel uit van de financiering van de acquisitie, zelfs indien de ontvangen dividenden eventueel kunnen dienen om schulden, aangegaan om de overname te financieren, terug te betalen.

 

Uit het voorgaande kan het ICCI afleiden dat artikel 629 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit geval niet van toepassing is.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.