14 januari 2015

Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

In haar advies 2013/01 van 28 januari 2013 stelt de Raad van het IBR dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen inbreng in natura kan ontvangen zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

In de voorlaatste alinea van onderdeel 2 van dit advies, schrijft het IBR dat “... de fiscale zekerheid beter gewaarborgd wordt indien de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid nieuwe aandelen uitgeeft ter vergoeding van de inbreng..

Doelt men hier op de fiscale toestand bij de niet-inbrengende aandeelhouders (die zich verrijken indien een/één aandeelhouder een inbreng doet en daarvoor geen aandelen in de plaats krijgt) dan wel bij de inbrenggenietende vennootschap?

 

Het ICCI meent dat het uitgeven van nieuwe aandelen door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ter vergoeding van de inbreng in algemene termen de fiscale zekerheid steeds beter waarborgt dan wanneer er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, en dit zowel voor de niet-inbrengende aandeelhouders als voor de inbrenggenietende vennootschap.

De reden hiervoor kan volgens het ICCI worden gevonden in het feit dat de Raad van het IBR in zijn Advies 2013/01 heeft gesteld dat het niet uitgeven van nieuwe aandelen desgevallend een verrijking zonder oorzaak kan uitmaken aangezien vennoten/aandeelhouders in ongelijke omstandigheden participeren in het kapitaal en de vennootschap zelfs eenvoudigweg geniet van een dergelijke verrijking.

De mogelijke fiscale en burgerrechtelijke implicaties die voortvloeien uit een dergelijke mogelijke verrijking zonder oorzaak in hoofde van de niet-inbrengende aandeelhouders (die zich verrijken indien een aandeelhouder een inbreng doet en daarvoor geen aandelen in de plaats krijgt) alsook in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap, maken volgens ons onder meer dat de Raad van het IBR in zijn Advies 2013/01 heeft geoordeeld dat de fiscale zekerheid beter wordt gewaarborgd indien de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wel nieuwe aandelen uitgeeft ter vergoeding van de inbreng.

Ten slotte wenst het ICCI eraan te herinneren dat zij geen advies van fiscale aard verleent.

 

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.