21 maart 2023

Wat zijn de gevolgen van wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen. Is een verslag vanwege de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist?

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

  Ik word gelast met de akte statutenwijziging van een BV waarin men twee soorten van aandelen wenst te creëren. Soort A voor aandeelhouders-natuurlijke personen en Soort B voor aandeelhouders-rechtspersonen. Men wenst hierdoor de fiscale gevolgen van de liquidatiereserve te optimaliseren door de dividenden toegestaan aan A-aandeelhouders voor zoveel als mogelijk te putten uit de liquidatiereserves en de dividenden toegestaan aan B-aandeelhouders zoveel als mogelijk te putten uit de gewone reserves. Dit alles zonder een verschillend bedrag aan dividenden toe te kennen (elke aandeelhouder ontvangt - netto - hetzelfde bedrag aan dividend).

  De vraag die zich hierbij aandient is of er, conform artikel 5:102, tweede lid WVV, een verslag vereist is vanwege de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Dit is zoals u weet enkel vereist indien er aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

 2. Allereerst, wenst het ICCI te verwijzen naar de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “WVV”) die de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen in BV’s, CV’s en NV’s regelen, met name de artikelen 5:102, tweede lid (BV), 6:87, tweede lid (CV) en 7:155, tweede lid (NV), die als volgt luiden:

  (...) Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. (...)

  Uit de voorgaande volgt dat er, naast het verslag van het bestuursorgaan, ook een verslag van de beroepsbeoefenaar is vereist indien financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van het verslag van het bestuursorgaan.

 3. Wat de notie “financiële of boekhoudkundige gegevens” betreft, verwijst het ICCI allereerst naar de IBR-mededeling 2019/25 ( [1] ) en de technische nota van het IBR van 20 december 2019 betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (WVV) ( [2] ). Deze laatste stelt op pagina 19 dat over het algemeen de financiële en boekhoudkundige gegevens kunnen worden beschouwd als ( [3] ): “gegevens die ter beschikking moeten worden gesteld als men redelijkerwijs mag verwachten dat ze een invloed zullen hebben op de beslissingen die de aandeelhouders nemen op basis van die gegevens.

   

  Vervolgens verwijst het ICCI naar IBR-advies 2020/02 ( [4] ) waarin op pagina 2 wordt aangegeven dat de Juridische Commissie van het IBR erop wijst dat het bestuursorgaan moet ingaan op de gevolgen voor de bestaande aandeelhouders van de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen. Verder is ze van mening dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen deze gevolgen niet van financiële aard zouden zijn. Dit standpunt wordt ook bevestigd in paragraaf A35 van het ontwerp van effectennorm, die momenteel ter goedkeuring voorligt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie.[5]

  Op grond van de bovenstaande technische nota en bovenstaand standpunt van de Juridische Commissie van het IBR zoals verwoord in voormeld IBR-advies 2020/02, dat naar analogie van toepassing is op de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen in BV’s (art. 5:102, tweede lid WVV), is het ICCI van oordeel dat, aangezien slechts in zeer uitzonderlijke gevallen de gevolgen niet van financiële aard zouden zijn, ook in de voorgelegde situatie sprake is van financiële en boekhoudkundige gegevens.

  Bijgevolg meent het ICCI dat er in casu, naast het verslag van het bestuursorgaan, tevens een verslag vereist is vanwege de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, die dient aan te geven of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

  ( [1] ) IBR, Mededeling 2019/25 Technische nota met betrekking tot de opdracht van de  bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en  voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens  opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, 20 december 2019, https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/mededelingen/2019-25-mededeling-TN-beoordeling-getrouw-voldoende.pdf.

  ( [2] ) IBR, Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, 20 december 2019, https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving-en-publicaties/technische-nota-s/technische-notas-detail-page/technische-nota-met-betrekking-tot-de-opdracht-van-de-bedrijfsrevisor-in-het-kader-van-de-beoordeling-van-het-getrouw-en-voldoende-zijn.

  ( [3] ) IBR, Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan van 20 december 2019, https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving-en-publicaties/technische-nota-s/technische-notas-detail-page/technische-nota-met-betrekking-tot-de-opdracht-van-de-bedrijfsrevisor-in-het-kader-van-de-beoordeling-van-het-getrouw-en-voldoende-zijn.

  ( [4] ) Advies 2020/02 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2020-02-Advies-Financiele-of-boekhoudkundige-gegevens-ten-grondslag.pdf (ibr-ire.be).

  [5] nl-ont-nor-effecten-ibr-itaa-goedk-tc.pdf (ibr-ire.be).

 

 

Sleutelwoorden: Wijziging van rechten, soorten van aandelen, financiële of boekhoudkundige gegevens

Mots clés: Modification des droits, classes d'actions, données financières et comptables

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.