22 februari 2016

Klopt de visie van de bedrijfsrevisor dat onderstaande aankoop, ongeacht of de machine reeds operationeel was per jaareinde, als MVA (zij het onder machines, zij het onder overige MVA) dient te worden gerubriceerd?

 

Men is benoemd als commissaris bij de onderneming X.

De onderneming kocht eind 2015 een machine aan van een derde partij met een waarde van 1,2 miljoen €. Per jaareinde was er echter nog een probleem met de facturatie waardoor de aankoopfactuur van de machine nog niet werd opgenomen in de boekhouding. De machine was echter wel reeds geplaatst in Antwerpen, op de hoofdzetel van de onderneming, en het grootste gedeelte van de facturatie was tevens reeds betaald.

Per jaareinde heeft de accountant de factuur als TOAF geboekt -tot hier is men akkoord-, en mee onder de werken in uitvoering opgenomen.

Zijn visie is dat de machine nog niet klaar was per jaareinde (er diende inderdaad nog installatiewerkzaamheden te gebeuren), waardoor de machine onder werken in uitvoering kan worden geboekt.

Het ICCI is van mening dat de aankoop van een machine waaraan op balansdatum nog installatiewerkzaamheden dienen te gebeuren (i.e. op balansdatum nog niet gebruiksklaar), dient te worden geboekt onder de rekening “270 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen: aanschaffingswaarde”. Alhoewel het boekhoudrecht geen omschrijving geeft van deze rekening, wordt algemeen aanvaard dat in deze rekening worden opgenomen [1]:

 

-        de materiële vaste activa die nog in constructie zijn, en op balansdatum nog niet gebruiksklaar zijn. Eens gebruiksklaar worden deze activa op de passende rekening geboekt; en

-        voorschotten gegeven op bestelde materiële vaste activa. 

Ten slotte wenst het ICCI ter informatieve titel nog mee te geven dat een voorbeeld van een boeking waar voormelde rekening “270 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen: aanschaffingswaarde” effectief wordt gehanteerd, kan worden gevonden in CBN-advies 2015/9 – Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten [2].

 


[1] E. De Lembre en S. Vlaminck, Jaarrekeningzakboekje 2015, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, p. 90; C. Siau en R. Mercken, Boekhouding en financiële rapportering, Boek 1, Antwerpen, Garant, 2005, p. 240.

[2] https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/boekhoudkundige-verwerking-van-geactiveerde-intercalaire-interesten, p. 4.

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.