31 maart 2015

Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde probleemstelling?

 

Men wordt geraadpleegd door een cliënt, die lid is van de algemene vergadering van een VZW. In dat verband heeft men een specifieke vraag en hoopt men dat het ICCI hiermee zou kunnen verder helpen.

 

 

Het bestuursorgaan van de VZW heeft vorig jaar een beslissing genomen die in grote mate verspilling van gelden met zich mee heeft gebracht voor de VZW.

 

 

In welke mate kan de cliënt hierover een mededeling doen aan de bedrijfsrevisor zodat hij dit verplicht zou moeten mee opnemen in zijn revisoraal verslag over de financiële cijfers aan de algemene vergadering van de VZW?

 

 

Het ICCI gaat ervan uit dat de bedrijfsrevisor in casu werd aangesteld als commissaris van desbetreffende VZW.

 

Het staat een lid van een VZW uiteraard vrij om een mededeling te doen aan de commissaris van de vzw betreffende een vermeende beslissing die door het bestuursorgaan van de VZW zou genomen zijn en die in grote mate verspilling van gelden met zich mee zou hebben gebracht.

 

De commissaris zal bij zijn risicoanalyse rekening houden met de aan hem medegedeelde inlichtingen; in voorkomend geval zal hij zijn controleprogramma aanpassen. De commissaris is echter niet bevoegd om een opportuniteitsoordeel te geven over beslissingen van het bestuursorgaan.

 

De commissaris die een mededeling heeft ontvangen, is niet verplicht om dit in zijn commissarisverslag op te nemen. Het lid van de VZW is uiteraard vrij om het woord te nemen tijdens de algemene vergadering en zijn vaststellingen mede te delen.

 

Daarenboven wenst het ICCI aan te stippen dat, door de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de belangenconflictenregeling voortaan ook van toepassing is op VZW’s (cf. art. 9:8 WVV)[1]. Aangezien de VZW een commissaris heeft benoemd, dienen de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan aan hem te worden meegedeeld. In zijn verslag dient de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het bestuursorgaan te beoordelen waarvoor een strijdig belang bestaat (cf. art. 9:8, § 1, vierde lid WVV). De VZW kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn (cf. art. 9:8, § 2 WVV).

 

Ten slotte wenst het ICCI nog op te merken dat de Stichting in geen geval gevolg kan geven aan vragen die zich mogelijks in een litigieuze context kunnen afspelen.


______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.