Lieven-Acke-2024

 

Voorzitter ICCI

Lieven ACKE is bedrijfsrevisor en sinds 2016 voorzitter van het ICCI. Hij is vicevoorzitter van de Commissie publieke sector, lid van de juridische Commissie, de Commissie normen, de Commissie dienstverlening aan het beroep en de werkgroep ISQM. Hij vertegenwoordigt het IBR in de CBN.

Meer info over lieven Acke

 

Henri-Olivier

 

Ondervoorzitter ICCI

Henri OLIVIER is emeritus professor aan de HEC Ecole de Gestion de l'Université de Liège (HEC-ULg) waar hij sinds 1981 les gaf in domeinen als financiële audit, internationale boekhouding en consolidatie

Meer info over Henri Olivier

 

 

Contact

Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat

Private Stichting naar Belgisch recht

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

BTW: BE 0884 005 738

info@icci.be

Historiek van de Stichting

Medio 2001 is de Raad van het IBR overgegaan tot de inrichting van een "helpdesk" in de schoot van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Dit inititatief had tot doel de confraters daadwerkelijk steun te geven wanneer zij, in het kader van hun professionele activiteiten, geconfronteerd werden met problemen van juridische of technische aard, waarvoor zij elders geen advies konden vinden.
In de loop van de voorbije jaren hebben vele confraters reeds beroep gedaan op de helpdesk van het IBR.

De Raad van het IBR heeft in 2006 beslist om de activiteiten van de helpdesk onder te brengen in een aparte juridische structuur, meer in het bijzonder in een private stichting. De Stichting "INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT - CENTRE D'INFORMATION DU REVISORAT D'ENTREPRISES", opgericht in het najaar van 2006 zette de activiteiten van de eerdere helpdesk verder.
De voornaamste beweegreden om deze dienstverlening aan het beroep via de Stichting te laten verlopen, bestaat erin om het statuut van de verstrekte adviezen te verduidelijken. De Stichting geeft op een autonome wijze, dus los van het IBR, antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité ingewonnen worden.

De 5 review teams van de ICCI-adviezen zijn de volgende:  

  1. Questions juridiques et déontologiques / juridische en deontologische vragen: Michel De Wolf, Henri Olivier (coordinateur/coordinator) et/en Luk Ostyn
  2. Questions comptables / boekhoudkundige vragen: Thomas Carlier, Marleen Mannekens (coordinateur/coordinator) et/en Ria Verheyen
  3. Questions normatives - normes ISA / normatieve - ISA - vragen: Dries Schockaert, Olivier Vertessen (coordinateur/coordinator) et/en Lieven Tydgat
  4. Questions AML vragen : Thierry Dupont (coordinateur/coordinator), Olivier de Bonhome et/en Wim Rutsaert
  5. Questions ISQM / ISQM vragen: Marleen Mannekens (coordinator), Olivier de Bonhome en Dries Schockaert

Daarnaast heeft de Stichting tot doel onder haar eigen verantwoordelijkheid objectieve en wetenschappelijke informatie over vraagstukken die het bedrijfsrevisoraat aanbelangen te verstrekken. De Stichting publiceert ook jaarlijks diverse boeken betreffende het bedrijfsrevisoraat. De “institutionele” publicaties zoals het Vademecum en  het Jaarverslag ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de Raad van het IBR en worden bijgevolg door het IBR zelf uitgegeven.

Sinds 2010 is het ICCI de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift TAA (Tax, Audit & Accountancy).
Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de organisatie van de voorheen door het IBR georganiseerde seminaries voor bedrijfsrevisoren en ook voor iedereen die geïnteresseerd is (100 sessies per jaar, 50 in het Nederlands en 50 in het Frans).

Sinds midden 2012 is het ICCI lid - sinds 2016 ook bestuurder - van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (Stichtingen.be) en Silver sponsor van de vzw Women on Board.
Tevens verzorgt het ICCI sinds 2015 de organisatie van de ook voorheen door het IBR georganiseerde infosessies en studiedagen.