7 november 2014

Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder vermelde vragen?

Men heeft de vraag gekregen om twee vereffeningsverslagen op te stellen voor twee vennootschappen. Het betreffen beide deficitaire vereffeningen.

Men heeft mogen vernemen dat niet alle leveranciers akkoord zijn met de deficitaire vereffening. Is het in deze situatie toegelaten om een revisoraal verslag op te stellen?

 

Eerst dient het ICCI te wijzen op het feit dat rechtspraak van het Hof van Cassatie [1] de deficitaire vereffening wel degelijk aanvaardt op voorwaarde dat de schuldeisers het vertrouwen geven aan de vereffening en haar vereffenaars [2].

 

In dit kader stellen H. Braeckmans en R. Houben [3] het volgende: “Algemeen kan worden gesteld dat een deficitaire vereffening mogelijk is als dit gebeurt met uitdrukkelijke instemming van de schuldeisers, die volledig en duidelijk ingelicht zijn aangaande de financiële situatie van de vennootschap in vereffening en die hun vertrouwen stellen in de correcte uitvoering van de vereffening: in dat geval zijn de voorwaarden van faillissement niet vervuld en moet de rechtbank het faillissement niet uitspreken.”.

Het ICCI is bijgevolg van oordeel dat er in casu niet noodzakelijk een bijkomende inbreng (i.e. bijstorting door de aandeelhouders) nodig is om de deficitaire vereffening door de rechtbank te laten aanvaarden, op voorwaarde dat de schuldeisers hun uitdrukkelijke instemming geven. Indien onder meer de toestemming van een schuldeiser met betrekking tot de deficitaire vereffening ontbreekt, wat desgevallend zoals u aangeeft hoogstwaarschijnlijk het geval zal zijn, kan de rechtbank haar akkoord met het plan voor de verdeling van activa weigeren [4].

Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat het in de door u beschreven situatie is toegelaten om de twee controleverslagen op te stellen, met dien verstande dat het ICCI aanbeveelt om in de controleverslagen telkens te vermelden of deze instemming van de schuldeisers al dan niet gebeurd is.

Verder verwijst het ICCI naar E. De Bie en M. Corynen, “Commentaar bij artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen”, in Vennootschappen en verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2001, p. 41 en voetnoot 1: “De gevolgen voor de aandeelhouders of vennoten zijn dus in hoofdzaak afhankelijk van het batig of deficitair karakter van de vereffening, zodat het verslag van het bestuursorgaan hieromtrent de nodige aanwijzingen moet bevatten.” [5].

 

Naar de mening van het ICCI dient de bedrijfsrevisor in zijn controleverslagen dus tevens te vermelden of het verslag van het bestuursorgaan al dan niet de nodige aanwijzingen bevat omtrent het deficitair karakter van de vereffening.

Voor verdere aanwijzingen aangaande deze controleopdracht kan integraal worden verwezen naar de IBR‑normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van 6 december 2002 [6].

[1] Cass. 6 maart 2003, TRV 2003, 413 en Cass. 14 januari 2005, TRV 2005.

[2] Cass. 6 maart 2003, TRV 2003, 413 en Cass. 14 januari 2005, TRV 2005. Zie ook: M. Wyckaert, “De smalle grenslijn tussen een deficitaire vereffening en een failliete vennootschap in vereffening”, noot onder Cass. 14 januari 2005, TRV 2005; H. Braeckmans, Vereffening van vennootschappen buiten faillissement, Antwerpen, Intersentia, 2008, 12 e.v., nrs. 197 e.v.

[3] H. Braeckmans en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 831-832, nr. 1515.

[4] H. Braeckmans en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, p. 832, nr. 1515.

[5] Het is vanzelfsprekend in veel gevallen niet mogelijk om op het ogenblik van de ontbinding reeds met zekerheid te zeggen of de vereffening met een batig saldo dan wel met een tekort zal worden afgesloten. Toch is het mogelijk om zich op dat ogenblik reeds uit te spreken over de kansen dat de vereffening batig dan wel deficitair zal zijn, aangezien de door art. 181 W. Venn. vereiste staat van activa en passiva in de meeste gevallen zal worden opgesteld in functie van de realisatiewaarde van de verschillende vermogensbestanddelen.”.

[6] Cf. https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/normen/Normen-inzake-controle-voorstel-tot-ontbinding-van-vennootschappen-met-beperkte-aansprakelijkheid.pdf. .

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.