1 juli 2015

KAN HET ICCI EEN ADVIES GEVEN OMTRENT DE HIERONDER VERMELDE SITUATIE?

 

Onderneming (opgericht met het oog op inbreng van bedrijfstak) en dus zonder ondernemingsraad heeft een bedrijfsrevisor aangesteld.

 

Na inbreng van bedrijfstak, is er een ondernemingsraad maar die wordt geconfronteerd met reeds aangestelde bedrijfsrevisor. Deze revisor heeft m.i. een mandaat voor 3 jaar.


Er dient niet opnieuw een beslissing genomen te worden in de ondernemingsraad i.v.m. de aanstelling.


De vraag is of de ondernemingsraad de ondernemingsrechtbank kan verzoeken om “om wettige redenen” de revisor te ontslagen/vervangen. De bedrijfsrevisor is ook aangesteld voor de “voormalige” groep van ondernemingen waartoe de carve-out vennootschap behoort.Eerst en vooral wenst het ICCI te benadrukken dat, in de situatie die men schetst, de commissaris van de vennootschap die de inbreng ontvangt op een geldige manier werd benoemd en dat de inbreng van een bedrijfstak waar een ondernemingsraad actief is hieraan niets verandert. Het is pas op het einde van het driejarig mandaat van de commissaris dat de ondernemingsraad zal moeten worden geraadpleegd bij de (her)benoeming van de commissaris.

 

Er bestaan geen wettelijke bepalingen over de tussenkomst van de ondernemingsrechtbank wanneer een op geldige wijze benoemde commissaris het vertrouwen niet heeft van de vertegenwoordigers van de werknemers in de ondernemingsraad. De voorschriften van artikel 157 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn hier niet van toepassing. Een ondernemingsraad heeft natuurlijk altijd het recht naar de ondernemingsrechtbank te stappen, maar wij zien niet op welke basis de rechtbank zou kunnen beslissen een einde te stellen aan een geldige benoeming, behoudens wangedrag van de commissaris.

 

Het ICCI vestigt eveneens de aandacht op het feit dat de ondernemingsraad slechts een kandidaat-commissaris kan weigeren bij de voordracht met het oog op de benoeming van de commissaris. De ondernemingsraad heeft niet het recht een kandidaten-commissaris voor te stellen (dit is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur; zie art. 3:58, § 2 WVV en art. 3:88, eerste lid WVV). De ondernemingsraad benoemt ook de commissaris niet (dit is de bevoegdheid van de algemene vergadering; zie art. 3:58, §§ 1 en 2 WVV).

 

Meer informatie hieromtrent is beschikbaar in de ICCI-publicatie 2010/2, De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad (Antwerpen, Maklu, 2010, 315 p.).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.