22 augustus 2011

Berust er in onderstaand geval een verplichting om een “geconsolideerde” jaarrekening op te stellen op het niveau van de technische bedrijfseenheid (die niet gelijk is aan de juridische entiteit)?

 

Een technische bedrijfseenheid bestaat uit verschillende onderdelen die elk hun eigen boekhouding voeren.

 

Overeenkomstig de wetgeving terzake worden er binnen een vzw verschillende ondernemingsraden georganiseerd op het niveau van de technische bedrijfseenheden (cf. art. 14 van de wet van 27 september 1948 betreffende de organisatie van het bedrijfsleven voor de definitie van het begrip “Technische bedrijfseenheid”). Uit de formulieren X-60 – Deel A hebben kan worden afgeleid dat een aantal van deze technische bedrijfseenheden bestaan uit verschillende “onderdelen”. Elk van deze onderdelen zijn actief in verschillende sectoren en voeren een eigen boekhouding. Op het niveau van de respectieve technische bedrijfseenheden bestaan er geen geconsolideerde boekhoudingen.


Het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende de reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden stelt dat de economische en financiële informatie in de eerste plaats betrekking heeft op de technische bedrijfseenheid. Met andere woorden voor de technische bedrijfseenheid moet alle informatie zoals opgesomd in het koninklijk besluit (dit is dus inclusief de jaarrekening cf. art. 8.2.) vertrekt worden aan de ondernemingsraad. In voorkomend geval moet deze informatie aangevuld worden met inlichtingen over de ruimere entiteit waartoe de onderneming behoort (de juridische entiteit, de economische entiteit of financiële entiteit) of met inlichtingen over kleinere entiteiten die binnen de technische bedrijfseenheid bestaan (de onderdelen). Ook wanneer de onderneming tot een economisch samenwerkingsverband behoort, moeten hierover inlichtingen worden verstrekt.Wanneer de technische bedrijfseenheid bestaat uit verschillende onderdelen die elk hun eigen boekhouding voeren, berust er dan een verplichting om een “geconsolideerde” jaarrekening op te stellen op het niveau van de technische bedrijfseenheid (die niet gelijk is aan de juridische entiteit)? Of kan er naar analogie met de regelgeving voor wat betreft de vrijstelling/verplichting tot subconsolidatie door de leden van de ondernemingsraad eveneens vrijstelling verleend worden tot subconsolidatie op het niveau van de technische bedrijfseenheid. Of is er helemaal geen verplichting tot opmaak van “geconsolideerde” jaarrekeningen op niveau van de technische bedrijfseenheid?


Er wordt hier een situatie geschetst van een vzw die bestaat uit verscheidene technische bedrijfseenheden [1] die elk hun ondernemingsraad hebben. Iedere technische bedrijfseenheid bestaat uit één of meerdere “onderdelen” die elk hun eigen boekhouding voeren. Aan het ICCI wordt de vraag gesteld of er een “geconsolideerde jaarrekening” [2] dient opgesteld te worden op het niveau van elke technische bedrijfseenheid.

 

Artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven definieert de “onderneming” als “de technische bedrijfseenheid, bepaald op grond van economische en sociale criteria”. Het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden (KB van 1973) bepaalt echter (onder meer in art. 5, 6 en 8) dat de inlichtingen worden verstrekt voor de “onderneming” of voor de “juridische, economische of financiële entiteit waarvan zij deel uitmaakt”.

 

Het ICCI is van mening dat er geen verplichting bestaat tot het opstellen van een “geconsolideerde jaarrekening” op het niveau van een technische bedrijfseenheid en is het voldoende dat de jaarlijkse economische en financiële inlichtingen worden verstrekt op het niveau van de vzw als juridische entiteit.

 

Aangezien de vzw bestaat uit verscheidene onderdelen met een aparte boekhouding, zal het ondernemingshoofd moeten oordelen of het verstrekken van informatie per onderdeel nodig is om te voldoen aan de vereisten van het koninklijk besluit van 1973 dat onder meer stipuleert in zijn artikel 8: “De uitleg moet voldoende gedetailleerd zijn opdat het mogelijk zou zijn een inzicht te krijgen in de jaarrekening.”.  Indien het hier gaat om een zeer grote vzw is het waarschijnlijk dat economische en financiële informatie zal moeten worden verstrekt per onderdeel waarvoor boekhoudkundige en financiële gegevens beschikbaar zijn.

 


[1] Zoals bepaald in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.

[2] Het zou hier eerder gaan over een samenvoeging van de boekhouding van de “onderdelen” met eliminatie van transacties en saldi tussen de “onderdelen” onderling.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.