30 juni 2014

 

Is het voor een onderneming, die een commissaris heeft, toegestaan om een jaarrekening neer te leggen die opgesteld is volgens IFRS regelgeving?

 

Tevens zou de betrokken onderneming een actieve belastinglatentie tot uitdrukking willen brengen, is dit toegestaan?

 

Bij het antwoorden op de vraag gaat het ICCI ervan uit dat men met “jaarrekening” de enkelvoudige jaarrekening bedoelt omdat de betrokken vennootschap (X) geen geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen.

Conform artikel 3:1, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een jaarrekening op te maken in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning [i.e. K.B. van 29 april 2019]. Hieruit volgt dat een onderneming in beginsel (behalve voor vastgoedbevaks [1]) geen buitenlandse (bijvoorbeeld Amerikaanse) of internationale normen (IFRS) mag gebruiken bij het opmaken van de jaarrekening.

Desgewenst kan wel met toepassing van artikel 125 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of artikel III. 94 van het Wetboek van economisch recht (Boek III) een ministeriële toestemming worden verkregen om andere boekhoudnormen te gebruiken. In de praktijk zal dit hoofdzakelijk het geval zijn voor de geconsolideerde jaarrekening, onder meer omwille van mogelijke fiscale gevolgen. (K. Van Hulle, N. Lybaert et J.-P. Maes, Handboek boekhoud- en jaarrekeningrecht, Brugge, die Keure, 2010, p. 281).

Vervolgens is het ICCI van oordeel dat het uitdrukken van actieve belastinglatenties niet is toegelaten in het Belgisch boekhoudkundig referentiestelsel. Actieve belastinglatenties dienen onder het Belgisch boekhoudrecht echter wel te worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

[1] Voor het verder antwoord op de vraag worden de vastgoedbevaks buiten beschouwing gelaten.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.