19 oktober 2012

Hoe kan/moet de vennootschap A de bijkomende aankoopkosten boeken ten laste van de resultatenrekening van het boekjaar X, in onderstaande situatie, terwijl de deelneming geboekt zal worden in het boekjaar X+1?

De naamloze vennootschap A heeft in het boekjaar X de verbintenis aangegaan om alle aandelen van de naamloze vennootschap B te kopen. Op balansdatum is overeenstemming bereikt over de prijs en overige verkoopcondities (waaronder eigendomsoverdracht en betaling binnen 90 dagen) en is vastgesteld dat mogelijks bijkomende aankoopkosten van belang verschuldigd zijn. De eigendomsoverdracht en betaling vindt uiteindelijk plaats in het boekjaar X+1 maar over het al dan niet verschuldigd zijn van de bijkomende aankoopkosten en het bedrag ervan bestaat nog onduidelijkheid.

 

Indien er tijdens het boekjaar X een akkoord werd bereikt tussen de koper en verkoper over de zaak (hier aandelen) en de prijs, dan vindt de verkoop plaats in het jaar X voor zover er geen opschortende voorwaarde is opgenomen in de overeenkomst. Het feit dat de eigendomsoverdracht en/of betaling pas in X+1 plaatsvindt, verandert niets in dit opzicht. In voorkomend geval wordt tegenover het actiefbestanddeel een schuld geboekt. 

In overeenstemming met de artikelen 3:13 en 3:14 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 worden deze activa geboekt aan de aanschaffingsprijs, nl. de aankoopprijs vermeerderd met de bijkomende kosten.

Artikel 3:19, § 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 bevat evenwel een optie: “De bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van financiële vaste activa en van geldbeleggingen mogen ten laste worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan”. 

Indien de waarderingsregels van de betrokken vennootschap bepalen dat de bijkomende kosten op dergelijke activa onmiddellijk in resultaat worden genomen, worden deze kosten in de door u voorgelegde situatie ten laste genomen van het boekjaar X. 

Er is hier dan ook geen sprake van het boeken van voorzieningen.

Indien er nog geen akkoord over de transactie werd bereikt in het jaar X, worden de eventuele bijkomende kosten ofwel geboekt onder de financiële vaste activa, ofwel onder de over te dragen kosten (op het bovenvermeld art. 3:19, § 2 kan nog geen beroep worden gedaan).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.