25 juli 2016

Op basis van een openbare aanbesteding weigeren de betreffende klanten een opdrachtbrief zoals voorzien door ISA 210 te ondertekenen, waarvan reden niet is voorzien in de openbare aanbesteding.

 

Probleem daarbij is dat men geen audit kan uitvoeren onder ISA. Graag het advies van het ICCI in deze.

 

Overeenkomstig ISA 210 met betrekking tot het overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten wordt een controle volgens de ISA’s uitgevoerd op basis van de vooronderstelling dat het management de in paragraaf 6(b) van deze norm beschreven verantwoordelijkheden die hem toekomt erkent en begrijpt. Zo dient de bedrijfsrevisor de bevestiging van het bestuursorgaan te ontvangen dat het zijn verantwoordelijkheid erkent en begrijpt:

(i)                 voor het opstellen van de financiële overzichten in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met inbegrip van de getrouwe weergave daarvan, indien relevant;

(ii)               voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de financiële overzichten die vrij zijn van een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude of van fouten; en

(iii)             om de bedrijfsrevisor:

a.         toegang te verschaffen tot alle informatie waarvan het bestuursorgaan kennis heeft en die relevant is voor het opstellen van de financiële overzichten, zoals de vastleggingen, documentatie en andere aangelegenheden;

b.         aanvullende informatie te verschaffen die de bedrijfsrevisor van het bestuursorgaan voor het doel van de controle kan vragen; en

c.         onbeperkte toegang te verschaffen tot personen binnen de entiteit van wie de bedrijfsrevisor vaststelt dat het noodzakelijk is controle-informatie te verkrijgen.

 

Krachtens paragraaf 10 van ISA 210 dienen de overeengekomen voorwaarden van de controleopdracht in een opdrachtbevestiging voor een controleopdracht of in een andere geschikte vorm van schriftelijke overeenkomst te worden vastgelegd. Het ICCI is derhalve van oordeel [1] dat het de bedrijfsrevisor toekomt om na te gaan of, in het kader van een openbare aanbesteding, de bepalingen van het lastenboek opgesteld door de aanbestedende overheid voldoen aan de eisen opgenomen in ISA 210 met betrekking tot het overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten. Als in voorkomend geval wordt bevonden dat niet (volledig) aan deze eisen werd voldaan, is het ICCI van mening dat een opdrachtbrief zich opdringt. Het ICCI wenst in herinnering te brengen dat het model van opdrachtbrief dat als bijlage bij ISA 210 is gevoegd, niet bindend is maar louter tot doel heeft om een kader aan te reiken voor de toepassing van de overwegingen ontwikkeld in deze norm.

Ten slotte wenst het ICCI de aandacht te vestigen op het Observatorium van de openbare aanbestedingen, opgericht onder de auspiciën van de Raad van het IBR, waar zowel aanbestedende overheden als bedrijfsrevisoren specifieke vragen kunnen overmaken in geval van twijfel over de inhoud van een lastenboek dat voorziet in de aanstelling van een bedrijfsrevisor Deze vragen kunnen naar het volgende e‑mailadres worden gestuurd: obs@ibr-ire.be.

 

 

[1] Cf. voor een analoog advies: https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/etablissement-d-une-lettre-de-mission-dans-le-cadre-d-un-march-public. .

 

 

 


 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.