15 december 2015

Is de omzetting bij onderhandse akte mogelijk bij een omvorming naar een gewone commanditaire vennootschap van een vennootschap onder firma?

 

Bij de omzetting van een VOF zijn er namelijk naast de algemene artikelen 774-786 van het Wetboek van vennootschappen / artikelen 14:1-14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ook het artikel 787 W. Venn. / artikel 14:14 WVV specifiek voor de VOF. M.a.w. staat het tweede lid los van het eerste lid of is de keuze enkel van toepassing bij het overlijden van een vennoot wanneer dit voorzien is in de statuten?

 

Het ICCI kan bevestigen dat de keuze van omzetting bij onderhandse akte enkel mogelijk is in het specifieke geval zoals beschreven in artikel 787, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen / artikel 14:14, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In alle andere gevallen dient de omzetting inderdaad bij authentieke akte te gebeuren.

Ter argumentatie verwijst het ICCI naar E. Spruyt, “Art. 774-488” in Artikelsgewijze commentaar vennootschapsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2008, p. 18-19:

Valt ten slotte buiten het toepassingsgebied van de gemeenrechtelijke omzettingsprocedure het geval van de vof waarvan de statuten bepalen dat bij het overlijden van een vennoot de vennootschap zal voortduren met zijn rechtverkrijgenden of met sommigen ervan die de hoedanigheid van stille vennoot zullen hebben. De omzetting die uit dergelijke statutaire bepalingen voortvloeit, is niet onderworpen aan de formaliteiten en regels als bepaald in artikelen 776 tot 785 en 786 derde en vierde lid W. Venn., doch mag bij authentieke akte of bij onderhandse akte worden vastgesteld en vervolgens openbaar worden gemaakt op de wijze bepaald in de artikelen 69 en 74 W. Venn.”.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.