23 september 2013

Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

De vennootschap X wenst over te gaan tot een splitsing. Het splitsingsvoorstel werd opgemaakt op basis van cijfers per 30 juni 2012. Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 30 september 2012. Er werd aan de bedrijfsrevisor gevraagd om de inbrengverslagen naar aanleiding van de oprichting op te maken in het kader van deze splitsing, datum van deze verslagen zou ± eind november 2012 zijn. Het betreft dus een splitsing over het boekjaar heen. Volgens de notaris in dit dossier zou dit geen probleem zijn gezien de jaarrekening van de vennootschap nog niet door de algemene vergadering werd goedgekeurd.


Zoals reeds eerder gemeld, werd deze vraag overgemaakt aan de Juridische Commissie van het IBR en deze werd behandeld op de vergadering van 27 maart jl. en goedgekeurd op haar vergadering van 29 mei jl.

 

Hierbij kan het ICCI u meedelen dat de Juridische Commissie als volgt antwoordde op deze vraag:

 

Retroactieve splitsing over het boekjaar

Het gaat hier om een inbreng in natura die op 30 juni 2012 gebeurt terwijl het boekjaar eindigt op 30 september 2012, zodanig dat de beslissing tot splitsing (eind november 2012) gebeurt na de afsluitingsdatum van het boekjaar 2012. De vraag stelt zich of het mogelijk is om de datum van boekhoudkundige retroactiviteit terug te draaien voor een boekjaar dat reeds is afgesloten; wetende dat de jaarrekening van het afgesloten boekjaar nog niet is goedgekeurd. Met andere woorden: kan boekhoudkundige retroactiviteit verder teruggaan dan de eerste dag van het boekjaar (in casu verder dan 1 oktober 2012) indien de jaarrekening van het afgesloten boekjaar nog niet werd goedgekeurd?

 

Hoewel in beginsel een verlenging of verkorting van het boekjaar tijdens hetzelfde lopende boekjaar moet worden genomen [1], is de Juridische Commissie van oordeel dat het wel mogelijk is om de boekhoudkundige retroactiviteit verder terug te laten gaan dan de eerste dag van het boekjaar, voor zover de jaarrekening van het afgesloten boekjaar nog niet door de algemene vergadering werd goedgekeurd.”.


[1]Cf. CBN-advies 2010-10, p. 2: “Op de vraag wanneer een onderneming haar boekjaar kan verlengen of verkorten, is de Commissie de mening toegedaan dat het besluit tot verlenging of verkorting vóór het einde van het betrokken boekjaar moet zijn genomen. Een onderneming kan m.a.w. haar boekjaar slechts verlengen of verkorten tijdens het lopende boekjaar zelf.”.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.