22 maart 2024

1. De volgende situatie wordt beschreven: “Een aanzienlijk aantal ondernemingen dient dit jaar nog langs de notaris te passeren om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Op basis van de input van accountants, merken we dat heel wat bestuurders de intentie hebben om in 2024 tot een vrijwillige ontbinding over te gaan en daardoor niet geneigd zijn om nog in 2023 een statutenwijziging te laten doorvoeren. Hierop vooruitlopend, vragen we ons nu reeds af welke impact dit zal hebben op ons controleverslag met betrekking tot het voorstel tot ontbinding.”


2. Om de vraag te beantwoorden, verwijst het ICCI naar Advies 2023/05 van het IBR "Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap", dat kort samengevat voorziet in de volgende procedure:

- Indien de bedrijfsrevisor een inbreuk op het WVV vaststelt, moet hij het bestuursorgaan hiervan op de hoogte stellen (cf. ISA 250 (Herzien), par. 23-25);
- Indien deze vastgestelde inbreuk een directe invloed heeft op de verrichting, dient de bedrijfsrevisor hiervan melding te maken in zijn verslag, tenzij die inbreuk het onderwerp zou zijn van een gepaste correctie (cf. Advies 2023/05, p. 24);
- Indien deze vastgestelde inbreuk van materieel belang is voor de verrichting en/of het getrouw beeld zoals dat voortvloeit uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan, moet de bedrijfsrevisor zijn oordeel aanpassen (cf. Advies 2023/05, p. 20). In dit verband kan het ICCI tevens verwijzen naar ISA 250 (Herzien), “Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten”. 

Wij willen hieraan toevoegen dat het niet tot de opdracht van de bedrijfsrevisor behoort om actief inbreuken op het WVV te onderzoeken.


Voor de volledigheid wil het ICCI nog de aandacht vestigen op de mogelijke gevolgen van het niet in overeenstemming brengen van uw statuten met het WVV. Het ICCI verwijst u naar de FAQ: Overgang van het W.Venn naar het WVV (update 26 oktober 2020), in het bijzonder naar FAQ 11,  gepubliceerd op de website van het IBR.*****


Sleutelwoorden: bijzondere opdrachten WVV – ontbinding en vereffening – controlenormen 
Mots clés : missions particulières du CSA - dissolution et liquidation - normes de révision


______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.