13 mei 2016

Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde situatie?

 

Een vennootschap verwerft een materieel vast actief met de bedoeling het te verhuren aan een andere vennootschap. De eerste vennootschap ontvangt een kapitaalsubsidie ter ondersteuning van de aankoop van dit vast actief. De vraag die zich stelt is: hoe moet in dit geval (in het kader van de beoordeling of dit een financiële dan wel een operationele lease is) in hoofde van de leasinggever “het door de leasinggever geïnvesteerd kapitaal” worden bepaald: op basis van de aanschaffingswaarde (bruto benadering) of op basis van de aanschaffingswaarde min de kapitaalsubsidie (netto benadering)?

 

Eerst wenst het ICCI de aandacht te vestigen op punt 5 van het advies 2015/4 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) van 24 juni 2015: “Leasing”:

 

De boekhoudkundige kwalificatie van de verrichting dient volgens de Commissie plaats te vinden bij het afsluiten van de overeenkomst. Zowel bij de leasinggever als bij de leasingnemer gebeurt de kwalificatie door het bestuursorgaan van de vennootschap, op basis van de definitie in artikel 95 KB W. Venn. [artikel 3:89 KB 29 april 2019] en de feitelijke gegevens van het specifieke geval. Hierbij wordt zowel door de leasinggever als door de leasingnemer met alle kenmerken van de overeenkomst rekening gehouden. De boekhoudkundige kwalificatie van de overeenkomst zal in principe dezelfde zijn in hoofde van de leasingnemer en in hoofde van de leasinggever, aangezien zowel op juridisch vlak als op economisch vlak het geleasede actief ofwel in handen van de ene ofwel in handen van de andere is.”. 

Het ICCI deelt de mening dat, in overeenstemming met het hierboven vermelde CBN-advies, bij het bepalen van het geïnvesteerd kapitaal door de leasinggever rekening moet worden gehouden met de kapitaalsubsidie bekomen voor de verwerving van het betrokken vast actief. Uiteraard moet worden nagegaan of er geen bijzondere voorwaarden werden opgelegd door de subsidiërende overheid. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan eventuele ontbindende voorwaarden.

 

 

 

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.