27 oktober 2014

Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder vermelde situatie?

Een moedervennootschap heeft een bedrijfsrevisor maar de dochterondernemingen hebben geen bedrijfsrevisor. Er is wel één ondernemingsraad voor alle dochterentiteiten.

De bedrijfsrevisor weigert informatie of zijn verslag toe te lichten op de ondernemingsraad? Kan dit?

 

Conform artikelen 151 tot 154 van het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) / artikelen 3:83 tot 3:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV.) moet in elke vennootschap waar een ondernemingsraad is opgericht, een bedrijfsrevisor worden benoemd. Artikel 155 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stipuleert bovendien dat, indien in een vennootschap een commissaris moet worden aangesteld, de taak bedoeld in artikelen 151 tot 154 W. Venn. / artikelen  3:83 tot 3:86 WVV wordt uitgeoefend door de commissaris. 

Het feit dat dochterondernemingen die samen een technische bedrijfseenheid (“TBE”) vormen en waar een ondernemingsraad is opgericht, geen bedrijfsrevisor (desgevallend een commissaris) benoemen is strijdig met de vennootschappenwet. Wanneer er voor meerdere juridische entiteiten slechts één ondernemingsraad bestaat, zal een bedrijfsrevisor (of commissaris) benoemd worden in alle juridische entiteiten die deel uitmaken van de TBE, na voordracht van de kandidaat-commissaris aan de ondernemingsraad en goedkeuring door deze laatste [1]

Aangezien geen bedrijfsrevisor (of commissaris) werd benoemd in de dochterondernemingen, lijkt het voor het ICCI normaal dat de bedrijfsrevisor (of commissaris) van de moedervennootschap niet in staat is toelichtingen te geven op de economische en financiële informatie die betrekking heeft op deze dochterondernemingen, aangezien hij hiervoor immers geen opdracht heeft (en ook geen toegang tot de informatie). Deze overtreding van de onderneming kan gemakkelijk worden rechtgezet door een bedrijfsrevisor (of een commissaris) te benoemen in alle dochters die deel uitmaken van de TBE.

In de geschetste situatie dient te worden nagegaan of de moedervennootschap al dan niet deel uitmaakt van de TBE waarvoor de ondernemingsraad is bevoegd, conform de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.

Indien de moedermaatschappij deel uitmaakt van de voormelde TBE, zal de bedrijfsrevisor (of de commissaris) enkel verslag kunnen uitbrengen over de economische en financiële informatie met betrekking tot de moedervennootschap, zoals deze informatie vervat is in de informatie verstrekt aan de ondernemingsraad. Zolang de bedrijfsrevisor (of de commissaris) niet is aangesteld in de dochterondernemingen die deel uitmaken van de TBE, zal hij zich uitdrukkelijk moeten onthouden van elk oordeel over de jaarrekeningen en de economische en financiële informatie van de dochterondernemingen.

De situatie is licht verschillend wanneer de moedervennootschap consolidatieplichtig is. In zulk geval is de commissaris van de moedermaatschappij normaliter aangesteld voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening. In zulk geval moet de commissaris voldoende controlewerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot de dochterondernemingen om hem toe te laten verslag uit te brengen over de geconsolideerde jaarrekening. Zonder in audittechnische details te treden, vestigt het ICCI de aandacht op het feit dat de voormelde “voldoende controlewerkzaamheden” geen volkomen controle omvatten van elke dochteronderneming. Op basis van deze beperkte werkzaamheden kan de commissaris in geen geval de individuele jaarrekeningen van de dochterondernemingen attesteren, noch de economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad certificeren of commentariëren.

Indien de moedervennootschap consolidatieplichtig is (en deel uitmaakt van de TBE) en de commissaris de geconsolideerde jaarrekening attesteert, zal deze geconsolideerde jaarrekening, alsook het verslag van de commissaris, moeten overgemaakt worden aan de ondernemingsraad en besproken op de jaarlijkse voorlichting. De commissaris zal zijn verslag moeten toelichten en antwoorden op de vragen van de ondernemingsraad over dit verslag.

Indien de moedervennootschap consolidatieplichtig is maar geen deel uitmaakt van de technische bedrijfseenheid, zal de geconsolideerde jaarrekening toch moeten overgemaakt worden aan de ondernemingsraad. In dit geval is er geen wettelijke verplichting met betrekking tot de aanwezigheid van de commissaris van de moedervennootschap op de jaarlijkse voorlichting van de ondernemingsraad.

Ten slotte, brengt het ICCI in herinnering dat artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de benoeming van een commissaris voorschrijft in kleine vennootschappen die deel uitmaken van een groep die ertoe gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren.

 

 

[1] Artikel 4:1 en volgende van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.