2 juli 2015

Graag verneemt men het standpunt van het ICCI in verband met de hieronder vermelde situatie.

 

Sinds 1 februari 2013 werkt men als bediende in een niet revisoren vennootschap en aldus heeft men zich conform artikel 30, § 2 van de wet van 7 december 2016  tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna: “wet van 7 december 2016”) als “tijdelijk verhinderd om wettelijke controles uit te voeren” gemeld.

 

 

De werkgever vraagt om een functie op te nemen als lid van de Raad van Commissarissen in een Nederlandse vennootschap. Dergelijk orgaan bestaat niet in België en daarom de vraag of het opnemen van dergelijke functie een onverenigbaarheid zou betekenen met de titel van bedrijfsrevisor.

 

Een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die zich in één van de omstandigheden bevindt opgesomd in artikel 30, § 2 van wet van 7 december 2016 is daardoor tijdelijk verhinderd om revisorale opdrachten uit te voeren (maar niet om de titel van bedrijfsrevisor te voeren).

 

Aangezien men zich reeds heeft gemeld als tijdelijk verhinderd om wettelijke controles uit te voeren, is het ICCI van oordeel dat het opnemen van de functie van lid van de Raad van Commissarissen in een Nederlandse vennootschap geen onverenigbaarheid zou betekenen met de titel van bedrijfsrevisor.

 

Ten slotte wenst het ICCI nog mee te geven dat bedrijfsrevisoren, die in één van de omstandigheden verkeren zoals opgesomd in artikel 30, § 2 van wet van 7 december 2016, weliswaar verhinderd zijn om revisorale opdrachten uit te voeren, doch verplicht blijven de algemene deontologische beginselen na te komen (waardigheid, rechtschapenheid, voorzichtigheid en kiesheid) [1]. Tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren dienen eveneens de vereisten van ons beroep qua permanente vorming na te leven.

 

[1] IBR, Vademecum Deel I: Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 45; IBR, Mededeling aan de leden inzake de omzetting van de Europese Richtlijn van 17 mei 2006 – De belangrijkste hervorming van het beroep sedert 1985, 27 april 2007, p. 18.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.