11 juni 2015

EEN “VENNOOT-BEDRIJFSREVISOR” KAN IN NAAM VAN DE DOOR HET IBR ERKENDE REVISOREN VENNOOTSCHAP EEN VERSLAG, ADVIES, ... TEKENEN. VERBINDT DE REVISOR/VENNOOT HIERMEE DE VENNOOTSCHAP?Of dient deze vennoot ook zaakvoerder / bestuurder te zijn om op deze wijze de vennootschap te verbinden (dus de orgaantheorie)? Of m.a.w. dient elke vennoot ook zaakvoerder / bestuurder te zijn?

Vooreerst is het nuttig in herinnering te brengen dat, wat revisorale opdrachten betreft, artikel 22, § 1, eerste lid van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren uitdrukkelijk het volgende stelt:

 

Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan een bedrijfsrevisorenkantoor, dient dat bedrijfsrevisorenkantoor een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon dient als vennoot of anderszins aan dat kantoor verbonden te zijn, en is belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van het bedrijfsrevisorenkantoor. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht heeft de bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon die het bedrijfsrevisorenkantoor vertegenwoordigt, als enige de handtekeningsbevoegdheid voor rekening van het bedrijfsrevisorenkantoor. Hij wordt actief betrokken bij de uitvoering van de revisorale opdracht.

De statutaire bepalingen van het bedrijfsrevisorenkantoor dienen de vertegenwoordiging van dit kantoor  te regelen. Het is niet noodzakelijk dat de betrokken bedrijfsrevisor bestuurder of zaakvoerder zou zijn van het bedrijfsrevisorenkantoor om als vertegenwoordiger van de vennootschap te kunnen optreden en haar te verbinden.

 

Ten slotte en in overeenstemming met de artikelen 69, 9° en 74, 2°, a) van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:8, § 2, 9° ) van het Wetboek van vennootschappen van verenigingen moet de benoeming en de ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te verbinden in ieder geval worden neergelegd op de griffie en worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.