2 februari 2022

 Dient het verslag over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva ingeval van fusie van stichtingen te worden opgesteld door de commissaris van de stichting van openbaar nut (verkrijgende rechtspersoon) en kan de private stichting (te ontbinden rechtspersoon), die geen commissaris heeft, een bedrijfsrevisor of externe account aanstellen voor de controle van hun staat van activa en passiva?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13:1 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het de bedoeling dat het gehele vermogen , zowel de rechten als verplichtingen van een private stichting overgaat naar een stichting van openbaar nut. In de stichting van openbaar nut (verkrijgende rechtspersoon) is een commissaris benoemd. In de private stichting (te ontbinden rechtspersoon) is geen commissaris benoemd. Hierbij stelt zich volgende vraag: artikel 13:3 § 2 WVV stelt:

   

  De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva die erbij wordt gevoegd. Indien geen enkele van de bij de verrichting betrokken rechtspersonen een commissaris heeft, kan in onderling overleg tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de betrokken rechtspersoon.”

   

  Kan men hieruit afleiden dat het verslag over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva van beide stichtingen moet worden opgesteld door de commissaris van de stichting van openbaar nut (verkrijgende rechtspersoon); of kan de private stichting (te ontbinden rechtspersoon) een andere bedrijfsrevisor of externe account aanstellen voor de controle op hun staat van activa en passiva? Dit laatste zou kunnen worden afgeleid uit de technische nota van het IBR 6/2021.”

   

 2. Om deze vraag te beantwoorden, wenst het ICCI naar artikel 13:3, §§ 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) te verwijzen, dat het volgende bepaalt:

 

§ 1. De bestuursorganen van de rechtspersonen die partij zijn bij de verrichting stellen gezamenlijk een verrichtingsvoorstel op.

  Het verrichtingsvoorstel omschrijft de redenen voor die verrichting en alle nadere regels ervan, alsmede indien het vermogen van de ontbonden rechtspersoon in meerdere verkrijgende rechtspersonen wordt ingebracht, de wijze waarop het wordt verdeeld.

  Bij dat voorstel wordt een staat van activa en passiva van de te ontbinden rechtspersoon gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten en, indien de verkrijgende rechtspersoon een VZW, een IVZW of een stichting vormt, een staat van activa en passiva ervan, die niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten.

 

§ 2. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva die erbij wordt gevoegd.

  Indien geen enkele van de bij de verrichting betrokken rechtspersonen een commissaris heeft, kan in onderling overleg tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de betrokken rechtspersoon.”

 

Uit het voorgaande volgt dat in casu twee staten van activa en passiva dienen te worden opgesteld: één voor de te ontbinden rechtspersoon (de private stichting) en één voor de verkrijgende rechtspersoon (de stichting van openbaar belang), vermits het stichtingen zijn waarvan de staten van activa en passiva dan moeten worden gecontroleerd door de commissaris of “een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant”.

 

Aangezien in casu een commissaris in de stichting van openbaar nut is benoemd, heeft hij (nog) geen verantwoordelijkheid tegenover de private stichting.

 

Bij de stichting van openbaar nut is er een commissaris benoemd. Over het verrichtingsvoorstel en over de bijgevoegde staat van activa en passiva van de stichting van openbaar nut dient de commissaris verslag op te stellen.

De private stichting heeft geen commissaris. Het is dan ook het bestuur van de private stichting die de vrije keuze heeft een bedrijfsrevisor of externe gecertificeerd accountant aan te stellen om over het verrichtingsvoorstel en de bijgevoegde staat van activa en passiva van de private stichting verslag op te stellen.

 

Zoals in de vraag wordt aangegeven, wordt dit standpunt ook weergegeven in de Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen van 3 juni 2021 ( [1] ).


( [1] ) pp. 6-8.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.