19 november 2014

Kan het ICCI duidelijkheid scheppen omtrent het onderstaande?

Voor een eigen kantoor stelt men zich de vraag m.b.t. de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling, of ook de éénmalige verslagen (oprichtingen, kapitaalsverhogingen, vereffeningen, enz.) door een collega-bedrijfsrevisor dienen te worden beoordeeld?


Tevens zou een collega-bedrijfsrevisor een controle dienen door te voeren indien één bedrijfsrevisor gedurende meerdere jaren verantwoordelijk is voor een bepaalde opdracht. Welke termijn dient men te verstaan onder meerdere jaren a.u.b.?Paragraaf 35 van de norm ISQC-1 stelt dat:

Het kantoor dient beleidslijnen en procedures vast te stellen op grond waarvan, voor passende opdrachten, vereist is dat een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling wordt verricht waarbij de significante oordeelsvormingen die het opdrachtteam heeft gemaakt en de conclusies die bij het formuleren van de rapportage zijn bereikt objectief worden geëvalueerd. In het kader van dergelijke beleidslijnen en procedures:

 

(a) dient te worden vereist dat alle controles van de financiële overzichten van beursgenoteerde entiteiten aan een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling worden onderworpen;

 

(b) dienen criteria te worden vastgesteld aan de hand waarvan alle andere controle- en beoordelingsopdrachten betreffende historische financiële informatie en andere assurance- en aan assurance verwante opdrachten dienen te worden geëvalueerd om te bepalen of een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moet worden uitgevoerd; en (Zie Par. A41)

 

(c) dient te worden vereist dat eventuele opdrachten die aan de in overeenstemming met subparagraaf 35(b) vastgestelde criteria voldoen, aan een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling worden onderworpen.”.

 

Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat éénmalige verslagen (oprichtingen, kapitaalverhogingen, vereffeningen, enz.) het voorwerp kunnen uitmaken van een kwaliteitsbeoordeling in de zin van bovenvermelde bepaling.

 

Toch meent het ICCI dat specifiek wettelijke opdrachten die aan de Belgische normen zijn onderworpen, momenteel in principe niet vallen onder het toepassingsgebied van de norm ISQC-1.

 

Wat de betekenis van “meerdere jaren” betreft, dient te worden gesteld dat het ICCI niet bevoegd is om daaromtrent een termijn te bepalen. Dit hoort toe aan de beoordeling van het bestuursorgaan van uw kantoor. Voor meer praktische informatie met betrekking tot de criteria bij de organisatie van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling, verwijst het ICCI naar het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (gepubliceerd op www.icci.be, onder de rubriek “Publicaties – Modeldocumenten”).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.