8 november 2021

Enkele vragen met betrekking tot hoofdstuk 5 – Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in het boek van het commissarisverslag uitgegeven door het ICCI op 18/12/2020:

 

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

 

Wij hebben volgende vragen met betrekking tot hoofdstuk 5 – Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in het boek van het commissarisverslag uitgegeven door het ICCI op 18/12/2020:

 

Met betrekking tot 5.2 Voorstel tot ontbinding door het bestuursorgaan – commissarisverslag opgesteld vóór de notariële akte, hebben we volgende vragen:

 

1. In het voorbeeld van dit commissarisverslag wordt de paragraaf m.b.t. de naleving van het wettelijk reglementair en normatief kader volledig weggelaten. Is het niet beter om enkel de zinsnede “omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch” weg te laten, zodat volgende paragraaf wordt opgenomen: Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.

 

Met betrekking tot 5.3 Commissarisverslag over de jaarrekening van een vennootschap in vereffening opgesteld door de vereffenaar, hebben we volgende vragen:

 

1. In het voorbeeld van dit commissarisverslag wordt de paragraaf m.b.t. de naleving van het wettelijk reglementair en normatief kader wel opgenomen, inclusief de zinsnede omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap. Kunnen we nog spreken van toekomstige levensvatbaarheid bij een vennootschap in vereffening? In deze paragraaf wordt tevens vermeld “noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vereffenaar ter hand heeft genomen of zal nemen”. Dient dit niet gewijzigd te worden in “noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee de vereffenaar(s) de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft [hebben] genomen of zal [zullen] nemen”? Merk op dat het anders (correct) staat in het Franstalige boek.

 

2. In het voorbeeldverslag wordt een paragraaf opgenomen ter benadrukking van een aangelegenheid. Dient de titel niet als volgt te worden aangepast: Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid?

 

3.In de sectie “Aspecten betreffende het jaarverslag” wordt tweemaal verwezen naar een aangelegenheid beschreven in de sectie “Basis voor het oordeel met voorbehoud”, terwijl in het eerste deel een sectie “Basis voor het oordeel zonder voorbehoud” is opgenomen. We stellen hetzelfde vast in het Franstalige boek.

 

 1. Vooreerst wenst het ICCI aan te geven dat de ICCI-publicatie “Het Commissarisverslag” van 18/12/2020 voorziet in modellen die op basis van het professioneel oordeel moeten worden aangepast aan de concrete omstandigheden en waarvan de terminologie, in voorkomend geval, moet worden verfijnd.

   

 2. Inzake de vraag met betrekking tot punt 5.2 Voorstel tot ontbinding door het bestuursorgaan – commissarisverslag opgesteld vóór de notariële akte betreft van hoofdstuk 5 – Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in het boek van het commissarisverslag uitgegeven door het ICCI op 18/12/2020, kan het ICCI de zienswijze bijtreden dat het passend zou zijn om de  voorgestelde paragraaf op te nemen, vermits de commissaris ook voor desbetreffende controle het wettelijk, reglementair en normatief kader dient na te leven dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. Bijgevolg is het ICCI ook  van oordeel dat de paragraaf m.b.t. de naleving van het wettelijk reglementair en normatief kader hier dient te worden opgenomen, behoudens de zinsnede “omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch”.

   

 3. Wat betreft de eerste vraag met betrekking tot punt 5.3 Commissarisverslag over de jaarrekening van een vennootschap in vereffening opgesteld door de vereffenaar, kan het ICCI wederom de visie bijtreden dat men in voorkomend geval niet meer kan spreken van toekomstige levensvatbaarheid bij een vennootschap in vereffening, zodat de daarin opgenomen zinsnede: “noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vereffenaar ter hand heeft genomen of zal nemen” inderdaad dient te worden gewijzigd in de zinsnede: “noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee de vereffenaar(s) de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft [hebben] genomen of zal [zullen] nemen”?, zoals wel correct is aangegeven in de Franstalige versie van het boek Commissarisverslag van 18/12/2020.

   

 4. Inzake de tweede en derde vraag met betrekking tot voormeld punt 5.3, kan het ICCI bevestigen dat het tevens van oordeel is dat de subtitel van het voorbeeldverslag dient te worden aangepast als zijnde: “Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid [- XX]” (i.p.v. “Benadrukking van een aangelegenheid [- XX]”). Daarnaast dient in de sectie “Aspecten betreffende het jaarverslag” inderdaad tweemaal te worden verwezen naar een aangelegenheid beschreven in de sectie “Basis voor het oordeel zonder voorbehoud”, aangezien in het eerste deel een sectie “Basis voor het oordeel zonder voorbehoud” is opgenomen, en dit zowel in de Nederlandstalige- als de Franstalige versie van het voormeld boek.

   

 5. Ten slotte wenst het ICCI te bedanken voor de opmerkzaamheid aangaande deze publicatie en zal het niet nalaten om deze suggesties over te maken aan de auteurs van het boek Commissarisverslag, teneinde deze aanpassingen op te nemen in de eerstvolgende update van deze publicatie die er op korte termijn aankomt.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.