24 januari 2019

 

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

 

De vraag stelt zich of vergoedingen toegekend aan verenigingswerkers moeten worden geboekt hetzij in rubriek 62 (normale arbeidsovereenkomst met specifiek sociaal stelsel) – rubriek waaronder de bezoldiging van werkers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst, en dus werknemers – is opgenomen, hetzij in rubriek 61 (diensten en diverse goederen).

 

***

1. Het statuut van verenigingswerker werd opgericht door de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (BS 26 juli 2018). Deze wet onderwerpt het statuut van verenigingswerker aan de naleving van een aantal toepassingsvoorwaarden opgenomen in de artikelen 2 tot 19 van de wet.

 

Artikel 41, § 1, vierde lid van de wet van 18 juli 2018 stelt dat in geval van niet-naleving van de toepassingsvoorwaarden van verenigingswerk “de betrokken persoon niet als verenigingswerker kan worden beschouwd”, zodat “de overeenkomst inzake verenigings-werk en alle overige overeenkomsten tot verenigingswerk van datzelfde kalenderjaar geherkwalificeerd worden tot arbeidsovereenkomst.”. Dit houdt in dat, a contrario, wanneer aan alle toepassingsvoorwaarden wordt voldaan, de verenigingswerker wordt tewerkgesteld met een overeenkomst inzake verenigingswerk, die geheel anders en onderscheiden is van de arbeidsovereenkomst die de hoedanigheid van werknemer toekent in toepassing van het arbeidsrecht (zie meer bepaald artikelen 328 en volgende van de programmawet (I) van 27 december 2006).

 

Artikel 3:90, II.B., tweede lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen stelt dat vergoedingen die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, worden opgenomen in rubriek 61. Bijgevolg is het dit begrip “arbeidsovereenkomst” dat moet worden beoordeeld.

 

2. Het ICCI is derhalve van mening dat vergoedingen toegekend aan verenigingswerkers moeten worden geboekt in rubriek 61 van de jaarrekening van de vereniging, en niet in rubriek 62.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.