16 november 2022

Dient bij een toegekende revisorale opdracht in het kader van waarderingen de internationale norm “IVS - International valuation standards” te worden gevolgd? Waar staat dat deze norm gevolgd dient te worden of dat bedrijfsrevisoren gebonden zijn door deze norm?

 

 1. Als antwoord op deze vraag kan het ICCI aangeven dat er in België geen enkele wettelijke, noch normatieve verplichting bestaat voor de bedrijfsrevisoren om de International Valuation Standards (IVS) te volgen. Bijgevolg zijn de bedrijfsrevisoren in België niet door deze norm gebonden.

  Aangezien er momenteel nog geen Belgische alternatieven (normen / guidelines) bestaan voor desbetreffende IVS, is het ICCI echter van oordeel dat de bedrijfsrevisoren de IVS als guidelines kunnen hanteren om hen te helpen bij de waarderingsopdrachten.

 2. In de normatieve ontwikkeling van het IBR wordt er evenwel naar deze normen verwezen gezien het ontbreken van andere normen. Het is hierbij nuttig om te verwijzen naar de Norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5:143 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Liquiditeitstest) ( [1] ) (§A5bis), dat het volgende bepaalt:

  14. Boekhoudkundige gegevens zijn historische gegevens die de cijfers betreffen die voortvloeien uit de boekhouding. Deze boekhoudkundige gegevens dienen te worden opgesteld overeenkomstig het van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. (par. A5bis).

  §A5bis. Onder boekhoudkundig referentiestelsel wordt verstaan: het Belgisch boekhoudkundig referentiestelsel (BE GAAP) of, in voorkomend geval, de IFRS wanneer deze van toepassing zijn voor de statutaire jaarrekening. In sommige gevallen kan het relevant zijn in de context van de entiteit dat een boekhoudkundig referentiestelsel van toepassing in een ander land of een regio wordt gebruikt, voor zover dit wordt toegelicht. Ofwel stemmen de financiële gegevens overeen met een boekhoudkundig referentiestelsel ofwel komt deze voort uit een andere financiële methodologie (de waarderingsstandaarden zoals ‘International Valuation Standards’ of IVS).

  Dit is ook te vinden in paragraaf A17 van het ontwerp van effectennorm, die momenteel ter goedkeuring voorligt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie ( [2] ).

  Bovendien stelt het ICCI vast dat het verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 8 oktober 2008 “tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal” de “international valuation standards” (alsook de “international private equity and venture capital guidelines”) aanhaalt als voorbeelden van de “algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng in natura vormen” ( [3] ) zoals bepaald in huidig artikel 5:7, § 2, 2°, b) (en equivalente bepalingen) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

 3. Daarenboven dient de bedrijfsrevisor in dergelijk geval niet na te gaan welke (internationale) regels algemeen aanvaard zijn om een waarderingsopdracht uit te voeren, en is hij ertoe gehouden dit normenkader toe te passen (zo niet kan zijn deskundigheid toch in twijfel worden getrokken).

  Dit is vergelijkbaar met wat wordt bepaald in ISA 210 met betrekking tot de aanvaardbaarheid van stelsels inzake financiële verslaggeving:

  A8. Momenteel is er geen objectieve en gezaghebbende basis die algemeen en wereldwijd erkend is voor het beoordelen van de aanvaardbaarheid van stelsels voor algemene doeleinden. Bij het ontbreken van een dergelijke basis worden financiële verslaggevingstandaarden die worden vastgesteld door organisaties die bevoegd of erkend zijn om standaarden uit te vaardigen die door bepaalde soorten entiteiten moeten worden gebruikt, geacht aanvaardbaar te zijn voor financiële overzichten voor algemene doeleinden die door dergelijke entiteiten worden opgesteld, op voorwaarde dat de organisaties een vastgesteld en transparant proces volgen waarvan de overweging en in aanmerking neming van de zienswijzen van een brede groep belanghebbenden deel uitmaken. Voorbeelden van dergelijke financiële verslaggevingstandaarden zijn onder meer:

  • de International Financial Reporting Standards (IFRS) uitgevaardigd door de International Accounting Standards Board;

  • de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) uitgevaardigd door de International Public Sector Accounting Standards Board; en

  • grondslagen voor financiële verslaggeving uitgevaardigd door een bevoegde of erkende organisatie die in een bepaald rechtsgebied standaarden vaststelt, op voorwaarde dat de organisatie een vastgesteld en transparant proces volgt waarvan de overweging en in aanmerking neming van de zienswijzen van een brede groep belanghebbenden deel uitmaken.

  In wet- of regelgeving die het opstellen van financiële overzichten voor algemene doeleinden regelt, worden deze financiële verslaggevingstandaarden vaak aangeduid als het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.

 

TrefwoordenInternational valuation standards, liquiditeitstest, boekhoudkundig referentiestelsel, International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, ontwerp van effectennorm, waarderingsopdrachten, ISA 210

Mots clésInternational valuation standards, test de liquidité, référentiel comptable, International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, projet de la norme titres, missions d’évaluation de sociétés, ISA 210

 


( [1] ) nrm-lt-goedk-20220512.pdf (ibr-ire.be).

( [2] ) nl-ont-nor-effecten-ibr-itaa-goedk-tc.pdf (ibr-ire.be).

( [3] ) Cf. Advies 2021/11 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2021-11-advies-uitzonderingen-inbreng-natura19755b83-68a3-4685-bae3-8312b71abc74.pdf (ibr-ire.be), p. 5; IBR, Jaarverslag 2008, IBR Jaarverslag 2008 (ibr-ire.be), p. 70.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.