18 januari 2023

Kan een vennootschap van rechtswege nog bestaan gelet op het feit dat gedurende haar bestaan de VOF tijdens een periode van 1 maand éénhoofdig was en kan er dan nog een omvorming plaatsvinden?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven

   

  Een VOF wenst een omvorming door te voeren. Bij haar oprichting waren er twee aandeelhouders (dhr. X en mevr. Y). Gedurende haar bestaan heeft mevr. Y al haar aandelen verkocht aan dhr. X, waardoor de VOF éénhoofdig is geworden. Kort na de verkoop (1 maand) is men tot de constatatie gekomen dat VOF éénhoofdig was en dat dit van rechtswege tot de ontbinding leidt aldus heeft dhr. X terug 1 aandeel verkocht aan mevr. Y. Bestaat deze vennootschap nog gelet op het feit dat gedurende haar bestaan de VOF tijdens een periode van 1 maand éénhoofdig was (of vindt enkel in geval van overlijden de ontbinding van de vennootschap)? Kan er bijgevolg een omvorming plaatsvinden?

   

   

 2. Om deze vraag te beantwoorden, wenst het ICCI te verwijzen naar artikel 4:1 van het WVV: “De maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om hun inbrengen in gemeenschap te brengen, met het oogmerk aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen (…)”.

   

  Vervolgens bepaalt artikel 4:22 WVV: “De maatschap waarvan de vennoten overeenkomen dat zij rechtspersoonlijkheid zal genieten, neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap.

    Zij is een vennootschap onder firma wanneer alle vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. (…)”.

   

  Op basis van het bovenstaande wordt een VOF van rechtswege ontbonden als een vennoot alle aandelen daarvan verkrijgt. Ontbinding is een gevolg van het overwegend contractuele karakter van vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen ([1]).

   

  Overeenkomstig artikel 2:14, 1° juncto 2:8, §1, 7° van het WVV moet een door de bevoegde organen van de vennootschap ondertekende verklaring waarin de ontbinding van de vennootschap wordt vermeld, worden gepubliceerd en neergelegd in het vennootschapsdossier. Zolang de openbaarmakingsvereisten niet zijn vervuld kan de ontbinding niet aan derden worden tegengeworpen, tenzij wordt aangetoond dat ze er kennis van hadden (zie art. 2:18 WVV). Voor de neerlegging en bekendmaking kan echter de ontbinding wel tegen de vennootschap worden ingeroepen.

  Wanneer de vennootschap van rechtswege is ontbonden, treedt ze dadelijk in vereffening ([2]).

   

 3. Tot slot, wenst het ICCI er op te wijzen dat een vennootschap in vereffening altijd kan worden overgenomen. Een alternatieve oplossing zou zijn een BV of een NV op te richten en de ontbonden VOF over te nemen.
 4. Gelet op het voorgaande is het ICCI van mening dat de betrokken VOF niet kan worden omgezet, aangezien ze reeds van rechtswege is ontbonden, omdat alle aandelen in handen zijn van één aandeelhouder.

 

Sleutelwoorden: Vennootschap onder firma (VOF) – ontbinding

Mots clés: Société en nom collectif (SNC) – dissolution


[1] K. Geens en M. Wyckaert, Verenigingen En Vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2011, p. 798 ; J. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrecht, P. Malherbe, et H. Culot, Droit des sociétés, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p.346.

 

[2] K. Geens en M. Wyckaert, Verenigingen En Vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2011, p. 801.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.