Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).

Via dit privacybeleid willen wij u duidelijkheid geven over:

 1. Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)
 2. Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
 3. Welke rechten u juist heeft met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd dit privacybeleid aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Dit privacybeleid werd voor het laatst aangepast op 26 juni 2018

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kunt u steeds contact opnemen met het ICCI via info@icci.be

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (hierna ICCI).  Het ICCI is een private stichting die objectieve en wetenschappelijke informatie verstrekt over vraagstukken die het bedrijfsrevisoraat aanbelangen. De meest essentiële elementen van deze informatie worden verstrekt op de website van het ICCI.

Het ICCI wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat het ICCI instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u zich bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, kunt wenden tot het ICCI:

Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.
ter attentie van de algemeen afgevaardigde

Ondernemingsnummer: 0884.005.738

Tel: 02/509 00 11

E-mail: info@icci.be

 

Doeleinden van de verwerking

De doeleinden van de verwerking houden verband met de doelstellingen en activiteiten zoals ze beschreven zijn in artikel 5 van de statuten van het ICCI :

“ (…) het verstrekken van adviezen aan bedrijfsrevisoren en aan derden over onderwerpen die de revisorale opdrachten aanbelangen, en het organiseren van seminaries betreffende het beroep van bedrijfsrevisor zowel voor bedrijfsrevisoren als voor derden. De Stichting mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verbonden zijn. Zij mag in het bijzonder haar medewerking verlenen aan en zich interesseren in elke activiteit die gelijkaardig is aan haar doel.”

Om onze doelstellingen te realiseren voeren wij verschillende werkzaamheden uit, waaronder:

 • Organisatie van seminaries, studiedagen, infosessies en evenementen voor bedrijfsrevisoren, stagiairs, kandidaat stagiairs en derden
 • Via de Helpdesk (review team) op de website verstrekt het ICCI adviezen aan bedrijfsrevisoren en aan derden over onderwerpen m.b.t. revisorale opdrachten
 • Sinds 2007 worden meerdere boeken door het ICCI gepubliceerd
 • Relevante rechtspraak omtrent het beroep van bedrijfsrevisor is op de website te vinden via trefwoorden onder de rubriek “rechtspraak”
 • Sinds 2010 is het ICCI de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift TAA (Tax, Audit & Accountancy)
 • Modeldocumenten zoals typeverslagen en brieven zijn op de website te vinden onder de rubriek “Modeldocumenten”
 • Ontwikkeling van een “Quick Scan webbased tool” voor bedrijfsrevisoren die een cyclus Quick Scan hebben gevolgd of personeel van de gemeenten die een Quick Scan ondergaan.
 • Informeren van bedrijfsrevisoren, belanghebbenden en belangstellenden via de mailings en onze website.

 

De belangrijkste verwerkingen door het ICCI

Afhankelijk van de dienst waarop u een beroep op doet, verwerkt het ICCI uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III.

 

Bezoek van onze website en gebruik van de helpdesk

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website, 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

 • De informatie in de cookies wordt niet gebruikt om het surfgedrag van individuele bezoekers te analyseren.
 • De informatie in de cookies wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verkocht aan derden.
 • Formulieren op de site of interactieve toepassingen en diensten, zoals de helpdesk, waar bezoekers informatie moeten geven als naam, adres, e-mail, taalvoorkeur en/of andere gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen en met deze in contact te komen. Deze informatie wordt alleen voor dit doel gebruikt en wordt niet langer opgeslagen dan noodzakelijk.

De persoonsgegevens die verwerkt worden voor het gebruik van de helpdesk worden op jaarlijkse basis geanonimiseerd.

 

Mailing politiek: leden en belanghebbende / belangstellende

Wij verwerken persoonsgegevens zodat we verschillende mailings kunnen richten in verband met onze opdrachten, hetzij in uw hoedanigheid van bedrijfsrevisor of stagiair, hetzij in uw hoedanigheid van belanghebbende of belangstellende (bvb. Verzending van de TAA).

Deze verwerking gebeurt op grond van uw toestemming of op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze doelstellingen te bereiken. Wij willen onderlijnen dat de mailings die u worden gericht nooit worden verstuurd vanuit een commercieel doel. Uw gegevens zullen bovendien nooit verkocht worden aan derden en zullen niet langer verwerkt worden dan noodzakelijk.

U kunt ten allen tijde uw abonnement op deze mailings stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U kunt dit doen via de link helemaal onderaan de mailing of uw verzoek per mail richten op het adres info@icci.be.

 

Quick Scan webbased tool

Wij verwerken persoonsgegevens zodat we toegang kunnen geven tot de webbased tool die voorbehouden is voor de bedrijfsrevisoren die de cyclus Quick Scan hebben gevolgd en derden (personeel van gemeenten) die een Quick Scan ondergaan.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst met het ICCI.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn van 10 jaar na de opzeg van de overeenkomst tenzij een door de wet of reglementering langere bewaartermijn opgelegd zou zijn of een gerechtvaardigd grond een langere bewaartermijn zou vereisen.

 

Tussenkomst van derden

Binnen bovenvermelde doeleinden worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van het verzoek.

Op vraag van het Instituut van de bedrijfsrevisoren (hierna IBR) en sinds 2011, zorgt het ICCI ook voor de organisatie van de vormingsseminaries voor bedrijfsrevisoren en derden en sinds 2015 voor de organisatie van de infosessies en studiedagen. Voor deze werkzaamheden worden het IBR en het ICCI  beiden als verwerkingsverantwoordelijken gekwalificeerd. In dit verband nodigen wij u uit om kennis te nemen van het privacybeleid van het IBR op www.ibr-ire.be.

Overheidsinstanties zoals het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, kunnen ook toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of uw gegevens bij ons opvragen in zoverre zulks wettelijk is voorgeschreven.

Wij verkopen persoonsgegevens nooit aan derden.

 

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens heeft bij het ICCI hoge prioriteit. Het ICCI neemt de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Verder vraagt het ICCI zijn dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor het ICCI, eveneens om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, kunt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@icci.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De vormgeving van de ID-kaart en uw naam moeten leesbaar blijven, alle andere persoonlijke gegevens mag u zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan vragen die manifest ongegrond of buitensporig zijn. De informatie die wij over u in ons bezit hebben, of een verklaring waarin wordt gespecificeerd dat wij geen informatie over u bezitten, wordt u gratis opgestuurd binnen een maand na uw verzoek. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd met twee maanden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal vragen. Uw vraag wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is.

Opmerking: als u een verzoek indient moeten wij beoordelen of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Een door de wet of reglementering opgelegde bewaartermijn of een gerechtvaardigd grond kan eventueel als gevolg hebben dat wij geen gunstig gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Het ICCI stelt alles in het werk om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal het ICCI u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

 

Wie contacteren in geval van klachten?

In eerste instantie is het best contact op te nemen met info@icci.be maar indien de klacht met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens niet correct behandeld wordt, hebt U het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).