6 november 2012

KAN HET ICCI ONDERSTAANDE CASUS BEVESTIGEN?

 

Vennootschap X heeft een schuld openstaan bij de heer Y van 600.000,00 EUR. Vennootschap X zou nu converteerbare obligaties uitgeven aan de heer Y en in ruil zou de heer Y zijn schuldvordering van 600.000,00 EUR komen te vervallen. In feite wordt de schuld van 600.000,00 EUR omgezet in converteerbare obligaties ter waarde van 600.000,00 EUR.


Bij de rechtstreekse omzetting van de bestaande lening in kapitaal is een verslag inzake inbreng in natura van een bedrijfsrevisor noodzakelijk. Door in het inbouwen van een tussenstap, zijnde de omzetting van de lening in een converteerbare obligatielening, zou er geen verslag van een bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura vereist zijn.


De vraag rijst of bij de geschetste situatie, de uitgifte van de converteerbare obligaties, ook een revisoraal verslag inzake inbreng in natura vereist zou zijn omdat bij de rechtstreekse omzetting van de bestaande lening in kapitaal eveneens een revisoraal verslag inzake inbreng in natura noodzakelijk is.

Als antwoord op de gestelde vraag bevestigt het ICCI wederom zijn standpunt van in advies “Uitgifte van converteerbare obligaties” van 16 februari 2007 dat stelt dat er bij de conversie van obligaties op geen enkel ogenblik een revisoraal verslag inzake inbreng in natura moet worden opgesteld. Deze vereiste is immers terug te vinden noch bij de formaliteiten die moeten worden nageleefd bij conversie van obligaties (art. 591 W. Venn. / art. 7:187 WVV), noch op een andere plaats in het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wel dient de commissaris of commissarissen of bij ontstentenis van deze, een bedrijfsrevisor de lijst van de gevraagde conversies of van de uitgeoefende warrants voor echt te verklaren (art. 591 W. Venn. / art. 7:187 WVV).

 

Het ICCI wenst echter de aandacht te vestigen op de volgende punten:

  • de uitgifte van converteerbare obligaties moet door een bijzondere algemene vergadering worden goedgekeurd want het gaat om een mogelijke kapitaalverhoging (bij uitoefening van de conversie); de uitgifte van converteerbare obligaties kan mits een uitdrukkelijke bepaling ook eventueel geschieden in het kader van het toegestane kapitaal; 
  • in de door u beschreven situatie, zou de uitgifte van converteerbare obligaties worden voorbehouden aan een welbepaalde persoon wat, bij de uitgifte, leidt tot de procedure inzake afschaffing van het voorkeurrecht; en 
  • om de ingeschreven obligaties te kunnen volstorten met de openstaande vordering op de vennootschap, dient het bestuursorgaan te verifiëren of voldaan is aan de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek over de schuldvergelijking.

Naar de mening van het ICCI heeft de wetgever geen revisoraal verslag inzake inbreng in natura voorzien bij een conversie van obligaties omdat de algemene vergadering bij de uitgifte van de converteerbare obligaties reeds haar goedkeuring had verleend; bovendien moet de commissaris (of bij diens ontstentenis de bedrijfsrevisor) de lijst van gevraagde conversies warrants voor echt verklaren. De kapitaalverhoging is het gevolg van deze conversie van de converteerbare obligaties in aandelen die reeds voor echt zijn verklaard geweest. Het lijkt dan ook niet opportuun dat daarnaast nog een revisoraal verslag inzake inbreng in natura vereist zou worden.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.