19 augustus 2015

Graag vernemen we de visie van het ICCI omtrent de situatie hieronder vermeld.

In het kader van de auditwerkzaamheden bij vzw’s stelt zich de vraag of een overboeking van een rekening 13 “bestemde fondsen” naar een rekening 10 “fondsen van de vereniging”, overeenkomstig het CBN advies 121-3, rechtstreeks binnen het eigen vermogen kan worden verwerkt, vergelijkbaar met de voorziene boeking in dit advies van reserves naar kapitaal bij een kapitaalsverhoging van een vennootschap.

 

Het ICCI verwijst naar CBN-advies 2011/7 van 6 april 2011 “Bestemde fondsen” [1] en in het bijzonder het tweede voorbeeld, inclusief de volgende passage op p. 3:

Het aangewend bestemd fonds mag eventueel ook rechtstreeks overgeboekt worden naar een ander bestemd fonds overeenkomstig advies 121/3 “Mutaties binnen het eigen vermogen.”.

Het CBN-advies 121/3 van maart 1995 “Mutaties binnen het eigen vermogen” [2] (waarnaar in CBN-advies 2011/7 wordt verwezen) kan niet zonder meer worden toegepast op de vzw’s omdat het wettelijk kader niet hetzelfde is.

Het ICCI verwijst meer bepaald naar een uittreksel uit het koninklijk besluit van 29 april 2019:

§ 2. De inhoud van bepaalde rubrieken van het passief wordt als volgt gedefinieerd:

  I. Fondsen van de VZW, IVZW of stichting

  Onder fondsen van de VZW, IVZW of stichting moet het totaal worden verstaan van, enerzijds, het beginvermogen, met name het vermogen van de VZW, IVZW of stichting op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van dit besluit gelden, en, anderzijds, de permanente financiering, met name de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de VZW, IVZW of stichting.””

Het rekeningenstelsel, eigen aan de vzw’s en stichtingen, opgenomen in Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht : minimumindeling van algemeen rekeningenstelsel voor verenigingen en Stichtingen,vermeldt tevens in de eerste voetnoot dat rubriek 10 Fondsen van de vereniging of stichting dient te worden uigesplitst “tussen, enerzijds, het beginvermogen, met name het vermogen van de vereniging of stichting op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van dit besluit gelden, en, anderzijds, de permanente financiering, met name de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging of stichting”.  Zodus wordt rubriek 10 Fondsen van de vereniging of stichting uitgesplitst in:

100 Beginvermogen

101 Permanente financiering

Het gaat hier duidelijk om inbrengen, terwijl een eventuele overboeking van bestemde fondsen geen inbreng vertegenwoordigt.

Bijgevolg, zowel op basis van de definitie van de rubriek “10 Fondsen van de vereniging” als op basis van de libellering van de rekeningen behorend tot de rubriek 10, is het ICCI van mening dat een overboeking van de bestemde fondsen naar de rubriek 10 in strijd zou zijn met de toepasselijke regelgeving.

 

[1] https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/bestemde-fondsen.

[2] https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/mutaties-binnen-het-eigen-vermogen.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.