21 februari 2020

 1. De volgende vragen worden gesteld:

   

  - Kan een tantième enkel worden toegekend voor zover in de jaarrekening van het boekjaar, waarvoor een tantième wordt toegekend, een winst van het boekjaar heeft ?;

  - Kan een tantième worden toegekend uit “overdragen winsten” of en “beschikbare reserves” in de jaarvergadering van de aandeelhouders die de jaarrekening goedkeurt ?; en

  - Kunnen de teksten van ISRE 2410 en ISRE 2400 in het Nederlands worden bezorgd (of de referentie naar een website waar deze teksten kunnen worden gevonden)?

   

 2. Als antwoord op de eerste twee vragen verwijst het ICCI naar de artikelen 5:141 t.e.m. 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) betreffende de BV, alsook naar de IBR-technische nota bij artikel 5:142 en 6:115, § 1 van het WVV (Nettoactieftest) ([1]).

   

  Uit deze twee teksten kan besloten worden dat de algemene vergadering altijd bevoegd is om een uitkering vast te stellen uit:

   

  - de beschikbare reserves en het overdragen resultaat, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening; en

  - de winst van het lopende boekjaar en van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.

   

  Dergelijke uitkering mag niet gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of deze ten gevolge daarvan negatief zou worden (art. 5:142 WVV).

   

  De hierboven vermelde technische nota omschrijft hoe het nettoactief in twee stappen moet worden bepaald:

   

  - Stap 1 (Welk bedrag komt in aanmerking voor uitkering volgens artikel 5:142 WVV?)

   

   In geval van princiepsbeslissing genomen door de algemene vergadering  In geval van princiepsbeslissing genomen door het bestuursorgaan

  Winst (- verlies) van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd

  +/-                           overgedragen resultaat

  +                              winst/(- verlies) van het lopende boekjaar

  +                              alles wat niet onbeschikbaar eigen vermogen is

  = winst die in aanmerking kan komen voor uitkering


   
   

  Winst (- verlies) van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd

  +/-                           overgedragen resultaat

  +                              winst/(- verlies) van het lopende boekjaar

   

   

  = winst die in aanmerking kan komen voor uitkering

   

   

  - Stap 2 (Maximum uitkeerbaar vermogen):

   

  Totaalbedrag van de activa

  Voorzieningen

  -              Schulden


  Netto-actief

  Nog niet afgeschreven oprichtings- en uitbreidingskosten

  -              Nog niet afgeschreven kosten voor onderzoek en ontwikkeling


  Gecorrigeerd netto-actief

  -              Wettelijke en/of statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening **


  Maximum uitkeerbaar vermogen

   

 3. Het ICCI is van oordeel dat uit het voorgaande volgt dat de uitkering van een tantième mogelijk is, zelfs indien de vennootschap in het betreffend jaar een boekhoudkundig verlies in de jaarrekening van het boekjaar heeft, voor zover het nettoactief niet negatief is/zou worden ten gevolge van de uitkering. Bovendien kan een tantième door de algemene vergadering ook worden toegekend uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves.

   

  Het ICCI beperkt zich hier tot een louter vennootschapsrechtelijke analyse en doet geen uitspraak over de fiscale behandeling ervan.

   

 4. Overeenkomstig artikel 7:212 WVV geldt dezelfde oplossing ook voor een NV. De memorie van toelichting vermeldt immers dat: “Deze regel geldt in de ontworpen bepaling voor alle uitkeringen zonder onderscheid tussen dividenden, tantièmes of andere gelijkgestelde verrichtingen zoals de inkoop van eigen aandelen of het verlenen van financiële steunverlening( [2] ). Daarboven, zal een informele liquiditeitstest in principe worden uitgevoerd.

   

  Voor meer informatie dienaangaande kan het ICCI ook verwijzen naar M. Mannekens, “Nieuwe commissarisopdracht bij elke uitkering in een BV/CV: nettoactief- en liquiditeitstest”, Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV, ICCI 2019-2, Brussel, Maklu, 2020, beschikbaar op het website van het ICCI: https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/publicaties/boeken-detail-page/nieuwe-en-aangepaste-opdrachten-van-de-bedrijfsrevisor-in-het-wvv.

   

 5. Betreffende de laatste vraag, kan het ICCI meegeven dat ISRE 2410 in het Nederlands beschikbaar is op de website van het IBR: https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/ISA-Update-2015bis/ISRE-2410-versie-18-december-2009.pdf (op de IBR-website via de rubriek “Regelgeving en publicaties” > “In België van toepassing zijnde internationale standaarden” > “Ga naar tabel”). Daarentegen is de norm ISRE 2400 (nog) niet van toepassing in België, vandaar dat er hiervan (nog) geen vertaling beschikbaar is.

 

 

 


( [2] ) Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2018-2019, nr. 54 3119/001, p. 267.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.