7 maart 2024

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

De vraag werd gesteld om een controle verslag op te maken, echter maakt de groep deel uit van een groep die een consolidatie heeft en de entiteit is onderdeel van deze consolidatie. Ze stellen dat de consolidatie niet openbaar wordt gemaakt aan het publiek. Conform artikel 3:72, 2° WVV moeten kleine niet-genoteerde vennootschappen toch een wettelijke controle hebben (i.e. commissaris aanstellen) indien ze deel uitmaken van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren. De vraag stelt zich in casu wat effectief “te publiceren” betekent in deze?

-          Doelt dit effectief op het openbaar raadpleegbaar stellen van de geconsolideerde jaarrekening (bijvoorbeeld door middel van dit te downloaden op een website)?; of

-          is het meedelen van de jaarrekening aan (bijvoorbeeld) de belasting administratie of andere instelling voldoende zonder dat deze effectief gedeeld wordt met het grote publiek?.

 

 1. Om de vraag te beantwoorden, verwijst het ICCI eerst naar artikel 3:72, 2° van het WVV, dat het volgende bepaalt:

   

  HOOFDSTUK 2. Wettelijke controle van de jaarrekening.

    Art. 3:72. Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1° of 2° bedoelde vennootschappen of om één van de in artikel 1:12, 5°, bedoelde organisaties van openbaar belang of om een beleggingsonderneming met het statuut van beursvennootschap krachtens artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, is dit hoofdstuk niet van toepassing op:

  (…)

    2° de niet-genoteerde kleine vennootschappen als bedoeld in artikel 1:24 of de kleine vennootschappen die geen organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, zijn, met dien verstande dat voor de toepassing van dit hoofdstuk iedere vennootschap afzonderlijk wordt beschouwd, behoudens de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren;

   

 2. Het begrip openbaarmaking moet overeenkomstig de Europese regels ( [1] ) worden ingevuld. Dit wil zeggen dat er, ofwel een neerlegging moet zijn bij een officiële instelling, ofwel een verbintenis om de bescheiden ter zetel van de vennootschap ter beschikking te houden van elke belangstellende derde ( [2] ).

   

  Het ICCI is derhalve van oordeel dat met de notie “te publiceren” wordt gedoeld op ofwel een effectieve neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening bij een officiële instelling (bijv. een nationale bank), ofwel een verbintenis om de geconsolideerde jaarrekening ter zetel van de vennootschap ter beschikking te houden van elke belangstellende derde.

  Het louter meedelen van de geconsolideerde jaarrekening aan bijvoorbeeld de belastingadministratie of aan een andere instelling zonder het doel om deze geconsolideerde jaarrekening openbaar te maken (dus geen “neerlegging” maar louter een “mededeling”), is volgens het ICCI niet voldoende om een wettelijke controle van de jaarrekening op te kunnen leggen overeenkomstig artikel 3:72, 2° in fine van het WVV.

   

 3. Ten slotte wensen wij hierbij wel nog op te merken dat de voormelde uitzondering bepaald in artikel 3:72, 2° in fine van het WVV het heeft over een groep die “gehouden is” een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren, zodat een groep die er wel toe gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren, maar dit nalaat om te doen, dus wel een commissaris dient aan te stellen voor de wettelijke controle van de jaarrekening.

   

  *****

   

  Sleutelwoorden: Vrijstelling van aanstellen commissaris, consolidatie groep

  Mots-clés : Exemption nomination commissaire, consolidation groupe


  ( [1] ) Cf. Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32013L0034.

  ( [2] ) IBR, Vademecum Deel I: Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 640; Gepubliceerd ICCI-advies van 11 december 2018 Interpretatie van art. 141, 2°W. Venn. / art. 3:72, 2° WVV (icci.be).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.