21 maart 2023

Waarom is geen melding en paragraaf voorzien in de aangepaste ontwerpnorm voor fusies en splitsingen, dat de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, vijftien dagen vóór de algemene vergadering kennis mogen nemen van de andere verslagen die dit wetboek voorschrijft?

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

  We hebben een vraag naar aanleiding van een verschil dat werd vastgesteld tussen de aangepaste ontwerpnorm m.b.t. de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen enerzijds en de aangepaste ontwerpnormen bij de ontbinding en vereffening en bij de omzetting anderzijds.

  In artikel 5:97, 4° WVV wordt vermeld dat de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vijftien dagen vóór de algemene vergadering kennis mogen nemen van de andere verslagen die dit wetboek voorschrijft. Dit geldt aldus dus onder meer voor de verslaggeving vereist in het kader van fusies en splitsingen.

  We stellen vast dat in de aangepaste ontwerpnorm inzake fusies en splitsingen geen melding wordt gemaakt van de wettelijke termijn van 15 dagen. In het modelverslag in bijlage 2 wordt ook geen paragraaf voorgesteld om te gebruiken bij het overtreden van de wettelijke termijn.

  In de aangepaste ontwerpnorm inzake ontbinding wordt onder titel 1.4 Termijnen in acht te nemen bij de uitvoering van de opdracht en paragraaf 22 melding gemaakt van de wettelijke termijn van
  15 dagen en wordt gesteld dat er een vermelding dient opgenomen te worden in het verslag wanneer de wettelijke termijn niet geëerbiedigd kan worden. Dit is tevens voorzien als een paragraaf voor een overige aangelegenheid in het modelverslag in bijlage 1.

  Ook in de aangepaste ontwerpnorm inzake omzetting wordt melding gemaakt van de wettelijke termijn van 15 dagen in paragraaf 51 en wordt een overige aangelegenheid opgenomen in het modelverslag in bijlage 2.

  Waarom is een dergelijke melding en paragraaf niet voorzien in de aangepaste ontwerpnorm voor fusies en splitsingen?

 2. Overeenkomstig de artikelen 5:84 juncto 5:97, 4° (BV); 6:70, § 2, eerste lid juncto 6:82, 4° (CV) en 7:132, eerste lid juncto 7:148, 4° (NV) WVV meent het ICCI dat de bedrijfsrevisor bij een fusie of splitsing van een BV, een CV of een NV, zijn verslag dient over te maken aan de vennootschap, ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering die moet beslissen over de fusie of splitsing.

   

  Als de bedrijfsrevisor de documenten niet tijdig heeft ontvangen, en hij niet in de mogelijkheid is om deze wettelijke termijn te eerbiedigen, dient hij dat te vermelden in zijn verslag aan de algemene vergadering, met melding, in voorkomend geval, van de  wijze waarop zijn werkzaamheden daardoor zijn beïnvloed.

 3. Het ICCI is van oordeel dat, alhoewel de voormelde termijn van 15 dagen vóór de algemene vergadering niet expliciet wordt vermeld in de ontwerpnorm m.b.t. de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen, er logischerwijze kan worden van uitgegaan dat de bedrijfsrevisor op basis van zijn/haar professioneel-kritische instelling en zijn/haar professionele oordeelsvorming de voormelde termijn van 15 dagen reeds indachtig is en zodoende zijn/haar verslag opstelt dat in overeenstemming is met Belgische wet- en regelgeving (in casu de voormelde artikelen van het WVV) en met de van toepassing zijnde normen.

 

Sleutelwoorden: Fusie, splitsing, termijn

Mots clés: Fusion, scission, délai

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.