30 november 2021

Dient een nieuw opgerichte VZW die vervolgens fuseert met 4 bestaande VZW’s, waarbij 2 van de 3 groottecriteria worden overschreden, reeds vanaf het eerste boekjaar een commissaris aan te stellen?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  We hebben een nieuwe VZW opgericht om vervolgens over te gaan tot een fusie van 4 bestaande VZW’s (de nieuwe is de verkrijgende VZW).

   

  Op basis van de balansen van de 4 bestaande VZW’s weten we dat 2 van de 3 groottecriteria zullen worden overschreden.

   

  Dienen wij dan al voor het 1ste boekjaar een commissaris aan te stellen? Of pas vanaf het 3de boekjaar wanneer we effectief hebben vastgesteld dat in boekjaar 1 en 2 de groottecriteria werden overschreden?

   

 2. Als antwoord op deze vraag verwijst het ICCI naar artikel 1:28, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “WVV”), dat het volgende bepaalt:

   

  Voor VZW's en IVZW's die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden gedurende het eerste boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden gehouden.”.

   

  In CBN-advies 2018/23 ( [1] ) wordt verduidelijkt dat volgens de CBN de boekhoudkundige retroactiviteit tot gevolg heeft dat het boekjaar van de vennootschap(pen)/(I)VZW(’s)/stichting(en) opgericht naar aanleiding van een fusie aanvangt op de datum dat de fusie boekhoudkundig van kracht wordt. Met andere woorden begint het eerste boekjaar van de nieuwe vennootschap(pen)/(I)VZW(’s)/stichting(en) op de datum dat de fusie boekhoudkundig van kracht wordt.

   

  Uit een gecombineerde lezing van het voorgaande, is het ICCI van oordeel dat de nieuw opgerichte VZW bij het begin van het eerste boekjaar (i.e. datum dat de fusie boekhoudkundig van kracht wordt) de cijfers van de in artikel 1:28, § 1 WVV vermelde groottecriteria te goeder trouw dient te schatten. Indien uit deze schatting – zoals u in uw situatieschets aangeeft – effectief blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden gedurende het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte VZW, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden gehouden.

   

 3. Bijgevolg meent het ICCI dat de nieuw opgerichte VZW in casu, overeenkomstig de artikelen 3:47, § 6 juncto 1:28 WVV, al voor het eerste boekjaar een commissaris dient aan te stellen.

 


( [1] ) CBN-advies 2018/23 – Begin van het boekjaar, 12 september 2018, nr. 13.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.