15 juli 2011

Is onderstaande boeking mogelijk?

 

De vennootschap boekt een voorziening voor herstructureringskosten van 700.000 EUR
Teneinde haar impact op het resultaat op nul te brengen wenst zij een bijkomende boeking te doen als volgt:


Rekening herstructureringskost 700.000 EUR (balansrekening) aan rekening geactiveerde herstructureringskosten. Er is nog geen enkele factuur ontvangen nog kost effectief betaald.

Om te bepalen of herstructureringskosten in casu mogen worden geactiveerd, dient er eerst nagekeken te worden of deze herstructureringskosten voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het tweede lid van artikel 3:36 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, dat als volgt luidt: 

Kosten die worden gemaakt in het kader van een herstructurering worden alleen dan onder de activa opgenomen, wanneer het gaat om welbepaalde kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting en die kosten ertoe strekken een gunstige en duurzame invloed te hebben op de rentabiliteit van de vennootschap of de activiteiten van de VZW, IVZW of stichting. In de toelichting moet bij de waarderingsregels worden verantwoord dat aan deze voorwaarden is voldaan. De herstructureringskosten die het karakter hebben van bedrijfskosten of van financiële kosten worden geactiveerd door ze op zichtbare wijze in mindering te brengen van het totaal bedrag respectievelijk van de bedrijfskosten en van de financiële kosten.”” [1].

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, mogen herstructureringskosten inderdaad worden geactiveerd hoewel deze activering in geen enkel geval een verplichting inhoudt.

Het feit dat de te activeren herstructureringskosten het voorwerp uitmaken van een voorziening en nog niet betaald zouden zijn (of nog niet het voorwerp uitmaken van een facturatie) is niet relevant bij de beoordeling of deze kosten al dan niet mogen worden geactiveerd.

[1] In dezelfde zin, zie Advies C.B.N. nr. 123/1, Bull. C.B.N. nr. 6, januari 1980, 19; K. Van Hulle, N. Lybaert en J.-P. Maes, Handboek boekhoud- en jaarrekeningrecht, Brugge, die Keure, 2010, p. 362.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.