25 maart 2024

1. De volgende situatie wordt beschreven: “De aandelen van vennootschap A en vennootschap B worden voor 100% gehouden door vennootschap M. Vennootschap A zal vennootschap B in februari 2024 overnemen, volgens de zogenaamde zusterfusie. Deze zusterfusie is volgens art 12:7 WVV een met fusie gelijkgestelde verrichting. Er dient bijgevolg geen revisoraal verslag opgesteld te worden. Op moment van de aktedatum zijn de jaarrekeningen over boekjaar 31/12/2023 nog niet geauditeerd. Aangezien vennootschap A en B zuster vennootschappen zijn, staat er geen deelneming van B in de jaarrekening van A. Als gevolg van de fusie zal het kapitaal van vennootschap B opgenomen worden in vennootschap A. Hierdoor zal er een kapitaalverhoging plaats vinden bij vennootschap A. Dient hier dan geen revisoraal verslag inbreng in natura voor opgesteld te worden?

2. Om de vraag te beantwoorden wenst het ICCI de aandacht te vestigen op de wet van 25 mei 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 met betrekking tot grensoverschrijdende omzetting, fusies en splitsingen. Met deze wetswijziging wordt de “vereenvoudigde zusterfusie” geïntroduceerd  in artikel 12:7,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  (hierna “WVV”).  Dit artikel luidt als volgt: 
Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld:
(…)
2° de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap zonder uitgifte van aandelen in de verkrijgende vennootschap wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van één persoon of wanneer de vennoten of aandeelhouders in de fuserende vennootschappen hun effecten en aandelen in alle fuserende vennootschappen in dezelfde verhouding aanhouden.


3. Verder stelt artikel 12:13, alinea 1 en 2 van het WVV het volgende:
De fusie of splitsing heeft van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen:
 1° in afwijking van artikel 2:76, eerste lid, houden de ontbonden vennootschappen op te bestaan;
evenwel worden voor de toepassing van de artikelen 2:44, 12:19 en 12:20 de ontbonden vennootschappen geacht te bestaan gedurende de in artikel 2:143, § 4, bepaalde termijn van zes maanden en, als een vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld, voor de duur van het geding tot op het ogenblik waarop over die vordering tot nietigverklaring uitspraak is gedaan bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing;
 2° de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschappen worden vennoten of aandeelhouders van de verkrijgende vennootschappen, in voorkomend geval, overeenkomstig de in het splitsingsvoorstel vermelde verdeling.
 3° het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschappen, in voorkomend geval, overeenkomstig de verdeling volgens het splitsingsvoorstel of overeenkomstig de artikelen 12:60 en 12:76.
  Het eerste lid, 2°, is echter niet van toepassing bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen en evenmin bij met splitsing gelijkgestelde verrichtingen overeenkomstig artikel 12:8, 2° en 3°.

Bijgevolg, is de te volgen procedure dezelfde als voor een “geruisloze” fusie zoals bedoeld in artikel 12:7, 1°, CSA en in dit kader is een vereenvoudigde procedure voorzien in de artikelen 12:50 tot en met 12:58 CSA.

Aangezien artikel 12:53, §2 WVV voorziet dat “de artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 niet van toepassing zijn.” zal de inbreng in natura procedure in deze vereenvoudigde procedure daarom niet vereist zijn.

4. Het ICCI wenst bijkomend de aandacht te vestigen op het feit dat, gebeurlijk de zustervennootschappen verschillende soorten van aandelen hebben. In dit geval zal artikel 5:102 WVV voor de BV en 7:155 WVV voor de NV, van toepassing zijn met de bijhorende verslaggeving.*****

Sleutelwoorden: Inbreng in natura – herstructurering gelijkgestelde verrichting – revisoraal verslag
Mots clés : apport en nature – restructuration opération assimilée – rapport révisoral

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.