3 november 2020

Dient men wanneer een NV haar gestort kapitaal aangetast blijkt te zijn (omwille van aanhoudende verliezen gedurende het boekjaar) in lijn met artikel 2:21 te kennen te geven dat het kapitaal is aangetast op stukken zoals bepaald in artikel 2:20? Is het dan eveneens nodig dat de entiteit een publicatie in het Belgisch Staatsblad laat geschieden?

 

 1. De volgende vraag wordt gesteld:

   

  Geachte Heer, Geachte Mevrouw, Geachte Voorzitter,

  Sta ons toe te verwijzen naar artikel 2:21 WVV: “Indien bij een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap, de websites of de in artikel 2:20 bedoelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal is aangetast, dient melding te worden gemaakt van het nettoactief zoals dit blijkt uit de laatste balans. Ingeval een hoger bedrag is opgegeven dan overeenkomstig het eerste lid is bepaald en de vennootschap in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, heeft de betrokken derde het recht om van de persoon die namens de vennootschap in de akte of website is opgetreden, het herstel te vorderen van de daardoor geleden schade”.

  Graag hadden wij bij U bijkomend advies ingewonnen en meer bepaald wat uw standpunt is omtrent volgende: "Wanneer een NV haar gestort kapitaal aangetast blijkt te zijn (omwille van aanhoudende verliezen gedurende het boekjaar)".

  Vraag: In lijn met artikel 2:21 dient men te kennen te geven op stukken zoals bepaald in artikel 2:20 dat het kapitaal is aangetast. In dit kader stellen wij ons de vraag of het dan eveneens nodig is dat de entiteit een publicatie in het Belgisch Staatsblad laat geschieden? Zoja, wat is de frequentie van de publicatie? Dient men dit te herzien wanneer het kapitaal niet langer aangetast blijkt te zijn of eventueel een bijkomende publicatie bij verdere aantasting?”.

   

 2. Het ICCI verwijst naar C. Piette en J. De Landsheere, “Art. 2:21 WVV”, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2020, Antwerpen, Kluwer, p. 3, nr. 5:

   

  Het is bovendien niet voldoende, wanneer melding gemaakt wordt van het kapitaal, om om het even welk gestort kapitaal te vermelden. Enkel dit kapitaal zoals vermeld in de laatste balans mag het voorwerp uitmaken van vermelding. Bovendien moet een ander bedrag, nl. het nettoactief, worden vermeld als het kapitaal ‘aangetast’ is, d.w.z. als de verliezen de reserves overtreffen. Boekhoudkundig betekent dit dat niet alleen rekening wordt gehouden met de verliezen opgetekend in het laatste boekjaar maar dat ook de verliezen uit de vorige boekjaren worden opgenomen zodat derden ingelicht worden over het bestaan van verliezen.”.

   

  Het ICCI is derhalve van oordeel dat, wanneer een NV ervoor opteert om haar kapitaal te vermelden op de websites of de in artikel 2:20 WVV bedoelde stukken, en wanneer het gestort kapitaal van deze NV aangetast blijkt te zijn omwille van aanhoudende verliezen, zij in voorkomend geval het nettoactief dient te vermelden zoals dit blijkt uit haar laatste balans.

   

 3. Vervolgens kan het ICCI meegeven dat er in het kader van voormeld artikel 2:21 WVV, in hoofde van de NV in kwestie wiens kapitaal aangetast blijkt te zijn omwille van aanhoudende verliezen, geen enkele verplichting bestaat om dienaangaande eveneens op actieve wijze een publicatie in het Belgisch Staatsblad te laten geschieden.

 

Artikel 2:21 WVV verwijst daarentegen naar de stukken zoals bepaald in artikel 2:20 WVV waarop melding dient te worden gemaakt van het nettoactief zoals dit blijkt uit de laatste balans. Meer bepaald betreffen dit de volgende stukken:

 

– akten ( [1] );

– facturen;

– aankondigingen ( [2] );

– bekendmakingen ( [3] );

– brieven;

– orders;

– websites; en

– andere stukken ( [4] ).


( [1] ) Zoals de benoeming van een bestuurder. (Cf. C. Piette en J. De Landsheere, “Art. 2:20 WVV”, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2020, Antwerpen, Kluwer, p. 4, nr. 2, voetnoot 4).

( [2] ) Zoals de melding van een uitgifte van een obligatielening. (Cf. C. Piette en J. De Landsheere, “Art. 2:20 WVV”, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2020, Antwerpen, Kluwer, p. 4, nr. 2, voetnoot 5).

( [3] ) Zoals de bevestiging van de plaatsing van de thesauriebewijzen. (Cf. C. Piette en J. De Landsheere, “Art. 2:20 WVV”, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2020, Antwerpen, Kluwer, p. 4, nr. 2, voetnoot 6).

( [4] ) Zoals een bevestiging van een bestelbon of faxpapier, e-mail en andere informatiedragers. (Cf. C. Piette en J. De Landsheere, “Art. 2:20 WVV”, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2020, Antwerpen, Kluwer, p. 4, nr. 2, voetnoot 7).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.