31 oktober 2017

Een bedrijf met 65 werknemers waar enkel een CPBW aanwezig en een bedrijfsrevisor aanwezig (doordat criteria overschreden zijn) is, dient deze bedrijfsrevisor ook certificering af te leggen aan het CPBW en aanwezig te zijn op de bespreking van de jaarinformatie?

 
 1. Op basis van de huidige wettelijke bepalingen terzake heeft de bedrijfsrevisor geen specifieke rol te vervullen ten aanzien van het CPBW behalve wanneer het Comité, in uitvoering van artikel 18 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van de economie, tijdelijk de activiteiten van een voorheen bestaande ondernemingsraad voortzet tot de volgende vierjaarlijkse sociale verkiezingen.
 2.   Punt 1.1.1. van de Normen van het IBR betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad stelt daaromtrent dat “Artikel 18, vierde lid van de wet van 20 september 1948 bepaalt: “in de ondernemingen die minder dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten de leden van de ondernemingsraad niet worden verkozen alhoewel de vernieuwing ervan vereist is. Hun mandaat wordt uitgeoefend door de afgevaardigden van het personeel verkozen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk. Deze regel is eveneens van toepassing op de ondernemingen die een raad moeten vernieuwen die geheel of gedeeltelijk behouden is krachtens artikel 21, § 10”. Het in deze bepaling bedoelde geval betreft een onderneming die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt en die naar aanleiding van de voorgaande verkiezing een ondernemingsraad heeft of had moeten oprichten. In deze hypothese, zijn de bepalingen gedefinieerd in de art. 151 (verslag), 156 en 157 (benoeming) of 159 (ontslag) van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.”.
 3.  De Normen van het IBR zijn beschikbaar op haar website (www.ibr-ire.be), onder de rubriek “Regelgeving – Normen”.
 4.  De gewijzigde wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bevat geen wettelijke certificeringsplicht ten aanzien van het CPBW. Het lijkt inderdaad zinvol dat de economische en financiële basisinformatie, die door de werkgever aan het CPBW dient te worden verstrekt, zou worden gecertificeerd door een bedrijfsrevisor, doch de huidige wetgeving legt deze verplichting niet op, alsook niet de verplichting dat de bedrijfsrevisor aanwezig zou zijn op de bespreking van de jaarinformatie van de onderneming. Daar deze verplichting niet wettelijk opgelegd is, betreft het een bijkomende werkzaamheid waarvoor de commissaris best een afzonderlijke opdrachtbrief (met erin de voorwaarden) opstelt.
 5.  Meer informatie daaromtrent is eveneens te vinden in punten 72 tot 89 van het ICCI-boek nr. 2010/2, “De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad” (Antwerpen, Maklu, 2010, p. 25 e.v., alsook de analoge gepubliceerde ICCI-adviezen omtrent dit onderwerp:
  -https://sfprod.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/de-rol-van-de-bedrijfsrevisor-ten-aanzien-van-het-comit-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk
  -https://sfprod.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/rol-van-de-bedrijfsrevisor-ten-aanzien-van-het-comit-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-cpbw
  -https://sfprod.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/certificeringsplicht-van-de-commissaris-bedrijfsrevisor-in-een-vennootschap-waarin-een-comit-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-werd-ingesteld

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.