30 maart 2022

Geldt de uiterste termijn van drie maanden voor de vereffenings-en controlewerkzaamheden bij vereffening van een BV tevens voor de notariële akte tot onmiddellijke sluiting van de vereffening?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  Bij vereffening van een BV mag de jaarrekening die in vereffening wordt gesteld (in één akte) niet ouder zijn dan 3 maanden. Bijv. jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, uiterste datum voor de vereffenings- en controlewerkzaamheden 31 maart. Moet de notariële akte ook deze uiterste datum van 31 maart respecteren of mag de akte worden opgemaakt bijv. op 3 april, wel rekening houdend met de vereffeningswerkzaamheden tot 31 maart.

   

 2. Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “WVV”), bepaalt het volgende:

   

  Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met naleving van de volgende voorwaarden:

    1° er wordt geen vereffenaar benoemd;

    2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;

    3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte:

    a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap;

    b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.

    De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”.

   

  Artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, zoals vermeld in voormeld artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV, stipuleert:

   

  Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voornoemde staat wordt, behoudens met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1.”.

   

 3. Het ICCI meent derhalve dat de staat van activa en passiva in kwestie niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, dient te zijn afgesloten.

 

Aangezien deze algemene vergadering voor een notaris dient te worden gehouden, dient de notariële akte tot onmiddellijke sluiting van de vereffening tevens deze uiterste datum te respecteren ( [1] ).


( [1] ) Cf. voor een analoog standpunt: BIBF, “Draaiboek vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen”, Pacioli 2014, nr. 385, p. 1. 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.