12 maart 2020

Wanneer moet in kader van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening inzake dit boekjaar worden opgemaakt?

 1. De vraag wordt gesteld of, in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte, de jaarrekening m.b.t dit boekjaar (inclusieve jaarverslag en controleverslag) nog moet worden opgemaakt. Zo ja, wanneer?

   

 2. Als antwoord op deze vraag verwijst het ICCI naar artikel 2:70, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat het volgende bepaalt: “De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg..

   

  De memorie van toelichting stelt inzake deze bepaling:

   

  Voor het boekjaar in de loop waarvan de vennootschap wordt ontbonden, worden bij voorkeur twee jaarrekeningen opgemaakt; één door de gewezen zaakvoerders of bestuurders betreffende de periode tot aan de ontbinding en één door de vereffenaar betreffende de periode vanaf de ontbinding tot het

  einde van het boekjaar tijdens hetwelk de vennootschap werd ontbonden. Elk mandataris neemt verantwoordelijkheid op voor en wordt met betrekking tot zijn beleid afgerekend op basis van de door hem opgestelde (gedeeltelijke) jaarrekening.

   

  De jaarrekening m.b.t. de periode voor de ontbinding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering en neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB) overeenkomstig artikel 3:10. Tevens zal er ook een belastingaangifte “speciaal” worden ingediend. De fiscus zal deze jaarrekening afladen bij de balanscentrale van de NBB.

   

  De jaarrekening m.b.t. de periode na de ontbinding wordt voorgelegd aan de algemene vergadering overeenkomstig het voorgestelde artikel 2:93, eerste lid [artikel 2:99, eerste lid WVV] (niet ter goedkeuring) en neergelegd bij de Nationale Bank van België overeenkomstig het voorgestelde artikel 2:93, tweede lid [artikel 2:99, tweede lid WVV]”. ([1])

   

  Deze oplossing is ook aanbevolen in CBN-advies 2011/08 ([2]).

   

 3. Uit het voorgaande is het ICCI van mening dat de jaarrekening m.b.t de periode voor de ontbinding in ieder geval moet worden opgemaakt (inclusief jaarverslag en verslag van de commissaris).

   

 4. Wat de timing van de verrichting betreft, ziet het ICCI twee mogelijkheden:

   

  * Alle schulden zijn, conform artikel 2:80, 2° WVV,:

  - terugbetaald; of

  - de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; of

  - de schuldeisers (aandeelhouders, vennoten of derden) hebben schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV.

   

  In dat geval is het mogelijk om twee algemene vergaderingen op dezelfde dag bijeen te roepen.

   

  De eerste algemene vergadering zal de ontbinding in principe goedkeuren.

   

  De tweede algemene vergadering zal:

   

  - de jaarrekening goedkeuren;

  - kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris; en

  -overeenkomstig artikel 2:80 juncto 2:71 WVV, tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte beslissen.

   

  * Indien er nog een schuld bestaat en niet werd terugbetaald of de nodige gelden werden niet geconsigneerd of de schuldeisers hebben hun akkoord niet gegeven, is het niet mogelijk om door te gaan met een ontbinding en vereffening in één akte.

   

 5. De goedgekeurde jaarrekening moet, overeenkomstig artikel 3:10 WVV, door het bestuursorgaan worden neergelegd bij de NBB.


([1]) Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, Amendment nr. 167 van de heer Van Der Donckt, Parl. St., 26 september 2018, nr. 54-3119/008, p.2.

([2]) Advies van 6 april 2011, “Verslaggeving v-bij ontbinding en vereffening”, cf. https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/verslaggeving-bij-ontbinding-en-vereffening .

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.