7 maart 2024

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

  “In het kader van mijn controlerecht, vroeg ik de PV’s van de algemene vergaderingen op van 2005-2011 aan de commissaris. Echter, deze verwijst me telkens naar het bestuur die me ook weigert documenten af te leveren. Moet de commissaris me deze documenten niet geven?”

   

 2. Om op de vraag te antwoorden, wenst het ICCI te verwijzen naar het IBR Vademecum 2009[1], dat het volgende bepaalt:

  “We herinneren eraan dat een individuele aandeelhouder nooit kan worden beschouwd als “de vennootschap”, ook al is hij de voornaamste aandeelhouder. Terecht zou dit moeten inhouden dat de commissaris geen mededelingen kan doen aan een individuele aandeelhouder, tenzij dan bij toepassing van de verplichtingen die hij krachtens de wet heeft, onder meer wat betreft de uitzondering bedoeld in artikel 79, § 1, a) van de gecoördineerde wet van 1953 ten aanzien van de controle op de jaarrekening en op de geconsolideerde jaarrekening (nieuw artikel 86van de wet van 7 december 2016) .”

  Vervolgens stelt artikel 86 van de wet van 7 december 2016 te verwijzen, het volgende:

  “Art. 86.§ 1. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bedrijfsrevisoren, de geregistreerde auditkantoren, de stagiairs en de personen voor wie zij instaan.

    Buiten de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht waarin dit artikel voorziet, geldt deze plicht evenmin voor:

    1° de mededeling van een attest of van een bevestiging verricht met de schriftelijke toestemming van de onderneming waar zij hun taak uitoefenen;

    2° de mededeling van een attest of van een bevestiging gericht tot een commissaris of een persoon die in een onderneming naar buitenlands recht een gelijkaardige taak als die van commissaris uitoefent, binnen het kader van de hun toevertrouwde controle over de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een onderneming;

  (…);

   

 3. Op basis van het voorgaande is het ICCI van mening dat enkel het bestuursorgaan van de entiteit de betreffende documenten (notulen van de algemene vergaderingen) kan bezorgen.

   

 4. Tot slot wenst het ICCI nog toe te voegen dat men als aandeelhouder, indien men een redelijk belang heeft, de mogelijkheid heeft inzage van deze documenten te vragen aan de ondernemingsrechtbank.

 

Dit zoals volgt uit onderstaande rechtspraak:

“ Een vennoot heeft recht op inzage of afschrift van de notulen wanneer hij daartoe een redelijk belang heeft (Van der Heijden-Van der Grinten, negende druk, nr. 222, blz. 370).[2] Verklaring te vorderen van de besluiten van twee algemene vergaderingen een afschrift kan eisen van de notulen van die vergaderingen. De vennootschap werd in kort geding veroordeeld tot afgifte van het gevraagde afschrift (Kh. Brussel, kort ged., 1 december 1967, R.P.S., 1969, nr. 5469, blz. 46).

 

*****

 

Sleutelwoorden: beroepsgeheim, aandeelhouder

Mots-clés : secret professionnel, actionnaire


[1] IBR, Vademecum Deel I: Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 433; ICCI publicatie 2009-2, Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, Brussel, die Keure, p. 89, nrs. 185-186.

[2] Ronse J., Nelissen J.M., Van Hulle K., Van Bruystegem B., “Vennootschappen (1968-1977)  Overzicht van rechtspraak”, in TPR 1978, p.834.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.