26 december 2017

Men gaat vennootschap A en vennootschap B fuseren via geruisloze fusie. Is daarbij een bedrijfsrevisor nodig? Als men er geen aanduidt, heeft dat dan nadelige effecten?

1.    Het ICCI verwijst naar paragraaf 1.1.2. van de norm van het IBR inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen [1], die het volgende bepaalt [2]

1.1.2. Geen verslag van een beroepsbeoefenaar in toepassing van onderhavige norm is vereist in de door artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen [/ artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] met de fusie van vennootschappen gelijkgestelde verrichtingen (fusie na vereniging van alle aandelen in één hand) en evenmin bij een splitsing, wanneer alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet beslissen (art. 731, § 1, laatste lid W. Venn.). In dit geval is het revisoraal verslag over de inbreng in natura verplicht (behoudens in het geval van fusie na vereniging van alle aandelen in één hand).”.

2.    Vervolgens verwijst het ICCI naar pagina 5 van Mededeling 2012/04 van het IBR [3] die stipuleert:

Artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen [/ artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] (i.e. met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen)

Ingeval van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen (art. 676 W. Venn.
[/ art. 12:7WVV]: ontbinding na vereniging van alle aandelen in één hand) zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de te volgen procedure (art. 719 W. Venn. e.v. [/ art. 12:50 WVV e.v.]) niet gewijzigd door de wet van 8 januari 2012. Zoals voorheen is er geen enkel revisoraal verslag vereist. In de mate dat er geen kapitaalverhoging is in het kader van deze verrichtingen is er geen enkele wettige reden om een verslag over de inbreng in natura op te stellen.”.

3.    Bijgevolg kan het ICCI besluiten dat er ingeval van een geruisloze fusie (“fusie na vereniging van alle aandelen in een hand”) noch een revisoraal verslag over de inbreng in natura, noch een controleverslag over de ruilverhouding in het kader van een fusie dient te worden opgesteld.

4.    Vervolgens meent het ICCI dat er op zich geen nadelige gevolgen zijn indien geen bedrijfsrevisor wordt ingeschakeld bij een dergelijke operatie. Door de geruisloze fusie gaan alle aandelen van de gefuseerde vennootschap immers verdwijnen van de balans van de fuserende vennootschap en het vermogen van de gefuseerde vennootschap (activa en passiva) nemen de plaats in van de aandelen. Het kapitaal en de reserves van de fuserende vennootschap blijven onveranderd. Het mogelijk verschil tussen de boekhoudkundige waarde van de aandelen en het netto-actief van de gefuseerde vennootschap worden behandeld zoals in advies CBN 2009/6, hoofdstuk 4.2 [4]. Uiteraard staat het de partijen steeds vrij om er alsnog voor te opteren om een bedrijfsrevisor in te schakelen voor de opstelling van een revisoraal verslag voor deze operatie.


 

[1]https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/normen/Norm-fusie-splitsingsverrichtingen-vennootschappen.pdf.

 

[2] Voor analoge ICCI-adviezen, cf.: https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/geruisloze-fusie-en-het-revisoraal-verslag; https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/fusion-apr-s-r-union-des-titres-en-une-seule-main-et-n-cessit-d-un-rapport-r-visoral.

 

[3] https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/mededelingen/10366_Mededeling-2012-04.pdf.

 

[4] https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/de-boekhoudkundige-verwerking-van-fusies.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.