15 december 2015

 

Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie a.u.b.?

 

Een Belgische groep van vennootschappen (10) en VZW’s (10) is actief in de dienstverleningssector.

De 10 vennootschappen overschrijden op zich de criteria om een geconsolideerde jaarrekening op te maken. De raad van bestuur is ook van plan om deze op te stellen onder Belgian GAAP.

Bij bepaling van de consolidatiekring oordeelt de raad van bestuur echter dat de VZW’s niet dienen te worden opgenomen. De leden van deze VZW’s zijn echter hoofdzakelijk dezelfde personen als de aandeelhouders / bestuurders / management van de vennootschappen die reeds in de consolidatiekring werden opgenomen.

De activiteiten van de VZW’s worden gestuurd door de raad van bestuur en de directie van de groep. Dit betekent dat er wel degelijk sprake is van controle.

Dienen deze VZW’s verplicht te worden opgenomen in de consolidatiekring van de moedervennootschap? Verschilt deze verplichting naargelang de consolidatie wordt opgesteld onder Belgisch boekhoudrecht of IFRS?

 

Het ICCI treedt het standpunt volledig bij. In het Belgisch recht rust er geen enkele consolidatieverplichting op verenigingen [1], ook niet na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Verenigingen dienen wel de verbonden entiteiten op te nemen in de balans en informatie hieromtrent te verschaffen in de toelichting in de staat betreffende de financiële vaste activa van haar enkelvoudige jaarrekening [2].

Bij wijze van voorbeeld [3], een VZW die naar boven toe, in rechte of in feite, wordt gecontroleerd wordt door een entiteit of die zijdelings verbonden is met een andere entiteit, dient deze entiteit te vermelden in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening van de VZW. Meer bepaald wordt deze vermelding gedaan in de lijst met verbonden entiteiten, met de naam, zetel, juridische vorm, en indien het een Belgische entiteit is, het ondernemingsnummer (identificatienummer toegekend door een officieel erkend ondernemingsloket). Het is eveneens raadzaam om in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening van de VZW, voor de direct of indirect verbonden entiteiten, de lopende rekeningen, waarborgen of belangrijke, door één van beide partijen aangegane, verplichtingen te vermelden.

Het feit dat in het Belgisch recht geen enkele consolidatieverplichting rust op verenigingen verschilt niet naargelang de consolidatie wordt opgesteld onder Belgisch boekhoudrecht of IFRS. De wettelijke verplichting tot consolideren en de bepaling van de consolidatiekring volgt in het Belgisch recht immers uit respectievelijk het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

[1] Cf. FOD Justitie, Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen, 26 september 2010, http://justitie.belgium.be/nl/publicaties/het_nieuw_boekhoudkundig_stelsel_van_de_grote_en_zeer_grote_verenigingen.jsp?referer=tcm:265-138650-64, p 9, punt 1.7. (Deze brochure dateert van 2004. De inhoud kan op bepaalde vlakken verouderd zijn. Een heruitgave is gepland in 2019); E. De Lembre, Y. Tiberghien en C. Vanhee, VZW jaarrekeningzakboekje : Boekhouding en jaarrekening van verenigingen en stichtingen, Mechelen, Kluwer, 2015, p. 375.

[2] Cf. E. De Lembre, Y. Tiberghien en C. Vanhee, VZW jaarrekeningzakboekje : Boekhouding en jaarrekening van verenigingen en stichtingen, Mechelen, Kluwer, 2015, p. 375.

[3] Cf. FOD Justitie, Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen, 26 september 2010, http://justitie.belgium.be/nl/publicaties/het_nieuw_boekhoudkundig_stelsel_van_de_grote_en_zeer_grote_verenigingen.jsp?referer=tcm:265-138650-64, p. 51-52, voorbeeld 55. (Deze brochure dateert van 2004. De inhoud kan op bepaalde vlakken verouderd zijn. Een heruitgave is gepland in 2019).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.