29 september 2023

Dient de inbreng in natura procedure toegepast te worden in het kader van een fusie zoals voorzien door het nieuw artikel 12:7, 2° WVV?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

 

“Recente wijziging van het WVV (16-06-2023) – artikel 12:7 2° WVV

Twee zustervennootschappen wensen op basis van artikel 12:7 2° te fuseren volgens de vereenvoudigde procedure (fusie zonder uitgifte nieuwe aandelen). Beide vennootschappen hebben dezelfde moedervennootschap (100%). Op basis van dit artikel kan de vereenvoudigde procedure toegepast worden, en zou er geen tussenkomst nodig zijn van de commissaris/bedrijfsrevisor. In een klassieke geruisloze fusie tussen moeder-dochter is er geen uitgifte van aandelen EN is er geen wijziging van het eigen vermogen van de moedervennootschap. Bij de zuster-zuster fusie is dit anders: het eigen vermogen van de overnemende zustervennootschap zal toenemen ten belope van het eigen vermogen van de overgenomen zustervennootschap (Boekhoudkundige continuïteit).

Vraag: het eigen vermogen van de overnemende zustervennootschap zal toenemen ten belope van het eigen vermogen van de overgenomen zustervennootschap. Dient de inbreng in natura procedure in deze situatie toegepast te worden?”

 

 1. Om deze vraag te beantwoorden wenst het ICCI te verwijzen naar artikel 12:7, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen[1] (hierna “WVV”) waar fusie door overneming gedefinieerd wordt als:

  “de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap zonder uitgifte van aandelen in de verkrijgende vennootschap wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van één persoon of wanneer de vennoten of aandeelhouders in de fuserende vennootschappen hun effecten en aandelen in alle fuserende vennootschappen in dezelfde verhouding aanhouden.”

   

 2. Verder stelt artikel 12:13, alinea 1 en 2 van het WVV het volgende:

  “De fusie of splitsing heeft van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen:
   1° in afwijking van artikel 2:76, eerste lid, houden de ontbonden vennootschappen op te bestaan;

  evenwel worden voor de toepassing van de artikelen 2:44, 12:19 en 12:20 de ontbonden vennootschappen geacht te bestaan gedurende de in artikel [2:143, § 4], bepaalde termijn van zes maanden en, als een vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld, voor de duur van het geding tot op het ogenblik waarop over die vordering tot nietigverklaring uitspraak is gedaan bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing;

   2° de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschappen worden vennoten of aandeelhouders van de verkrijgende vennootschappen, in voorkomend geval, overeenkomstig de in het splitsingsvoorstel vermelde verdeling.

   3° het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschappen, in voorkomend geval, overeenkomstig de verdeling volgens het splitsingsvoorstel of overeenkomstig de artikelen 12:60 en 12:76.
    Het eerste lid, 2°, is echter niet van toepassing bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen en evenmin bij met splitsing gelijkgestelde verrichtingen overeenkomstig artikel 12:8, 2° [ en 3°].”

   

  Bijgevolg, is de te volgen procedure dezelfde als voor een “geruisloze” fusie zoals bedoeld in artikel 12:7, 1°, CSA en in dit kader is een vereenvoudigde procedure voorzien in de artikelen 12:50 tot en met 12:58 CSA.

   

  Waaronder artikel 12:53, §2 WVV verduidelijkt dat “de artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 niet van toepassing zin.” De inbreng in natura procedure zal in dit geval daarom niet vereist zijn in deze vereenvoudigde procedure.

   

  *****

  Sleutelwoorden: inbreng in natura, geruisloze fusie

  Mots-clefs: apport en nature, fusion silencieuse


  ([1]) Artikel 12:7, 2° WVV werd gewijzigd door de wet van 25 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.