30 juni 2014

Kan het ICCI een duidelijke visie geven op de hieronder geschetste situatie ?

Vennootschap X SA is een bedrijf naar Luxemburgs recht.

Men heeft een revisorenrapport laten maken door een Belgisch bedrijfsrevisorenkantoor m.b.t. de waarde van de intellectuele eigendom. Men zou dit willen inbrengen in de Luxemburgse vennootschap, uiteraard mist vertaling naar het Frans.

Is dit mogelijk of moet er terug een Luxemburgse bedrijfsrevisor worden aangesteld?

Men veronderstelt dat dit mogelijk moet zijn gezien de Europese richtlijnen of ziet men dat verkeerd?Aangezien de vennootschap waarin de inbreng in natura zal gebeuren een société anonyme is naar Luxemburgs recht, dient te worden gekeken naar de Luxemburgse « Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales »[1], teneinde te kunnen bepalen welke regels van toepassing zijn.

 

Bijgevolg zal hierna eerst een korte juridische tekstanalyse volgen, teneinde daarna een concreet antwoord op de vraag te kunnen formuleren.

 

Artikel 32-1, paragrafen (1) en (5) van de voormelde Luxemburgse Loi du 10 août 1915 stipuleren het volgende:

 

« (1) Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.

 

(5) Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d'augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d'entreprises agréé conformément à l'article 26-1; ce réviseur d'entreprises agrée est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d'entreprises agréé sera déposé conformément à l'article 9 paragraphe (1). ».

 

Artikel 26-1, paragraaf (3ter), eerste lid, waarnaar hierboven werd verwezen, bepaalt:

« Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes (3bis) à (3quater) qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un réviseur d’entreprises et que les conditions suivantes sont remplies :

 

a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus au Luxembourg pour le type d'élément d'actif constituant l'apport,

 

les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables. ».

Paragraaf (2) waarnaar voormelde passage naar verwijst behelst precies de verplichting om een bedrijfsrevisor aan te stellen ingeval van een inbreng in natura [2].

 

Uit voorgaande korte juridische tekstanalyse van het Luxemburgs recht volgt dat, in het kader van een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura (in casu een intellectuele eigendom), een voorgaand waarderingsverslag slechts kan leiden tot een vrijstelling van het revisoraal inbrengverslag indien cumulatief aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

  • de waarde in het economisch verkeer (« juste valeur ») van de inbreng werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;
  • de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de door Luxemburg algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen; en
  • de waardering werd gedaan door een « réviseur d’entreprises » onder de leden van het Luxemburgs « Institut des réviseurs d’entreprises » [3].

Bijgevolg meent het ICCI dat het enkel mogelijk zou zijn om een waarderingsverslag van een Belgisch bedrijfsrevisorenkantoor te gebruiken indien aan alle voormelde voorwaarden werd voldaan.[1] Deze Luxemburgse wet is integraal raadpleegbaar op de volgende website:

http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1.

[2] Artikel 26-1, paragraaf (2) stelt inderdaad : « Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d'entreprises indépendant de celle-ci désigné par les fondateurs parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. ». Deze paragraaf is naar analogie van toepassing ingeval van een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura (cf. art. 32-1, par. (1) van de  Loi du 10 août 1915), waar de situatieschets in casu dus een toepassing van is.

[3] Het ICCI meent dat dit eveneens een bedrijfsrevisor zou kunnen zijn die is ingeschreven in het openbaar register van het Belgische Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) op voorwaarde dat deze bedrijfsrevisor de volledige procedure zoals vermeld op de website van het Luxemburgs “Institut des réviseurs d’entreprises” heeft doorlopen: http://www.ire.lu/fr/la-profession/professionnels-etrangers/.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.