8 november 2019

 1. De vraag wordt gesteld of een bedrijfsrevisor een ondertekend verslag kan afleveren aan de notaris met voorbehoud voor het eigendomsattest zonder dat hij het eigendomsattest verkregen heeft dan wel of de bedrijfsrevisor in het bezit dient te zijn van het eigendomsattest alvorens een ondertekend verslag kan worden afgeleverd.

   

 2. Als antwoord op deze vraag verwijst het ICCI naar paragraaf 2.3.1, tweede punt van de Normen van 7 december 2001 inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, die het volgende bepaalt:

   

  De bedrijfsrevisor vraagt aan de oprichters of het bestuursorgaan om, rekening houdend met het relatief belang van elk overgedragen bestanddeel, hem de gegevens te overhandigen die hij nodig acht om een oordeel te kunnen uitspreken over, en controleert hun overeenstemming met de beschrijving van de inbreng in natura of quasi-inbreng: (…)

  het eigendomsrecht van de overdrager (door b.v. hypothecaire uittreksels) en de identiteit van de overdrager; de bedrijfsrevisor zal o.m. het huwelijksstelsel van de overdrager natrekken;”

 3. Krachtens paragraaf 2.3.2 van dezelfde Normen: “Het is nuttig om te gepasten tijde contact op te nemen met de optredende notaris, met het oog op de coördinatie van het nazicht van ondermeer de beschrijving van de onroerende rechten, van de verbintenissen die deze goederen bezwaren en van

  de beperkingen die op hun toekomstig gebruik kunnen wegen (hoofdzakelijk op het vlak van ruimtelijke ordening).

   

 4. Uit het voorgaande volgt dat het ICCI van oordeel is dat een bedrijfsrevisor geen ondertekend verslag kan afleveren aan de notaris met voorbehoud voor het eigendomsattest. Hij moet een bewijs van het eigendomsrecht verkrijgen voordat hij de andere controlewerkzaamheden voorzien in de sectie 2 van dezelfde normen kan afronden en zijn verslag aflevert.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.