17 oktober 2013

 

Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

 

Het betreft een vraag inzake een koop-verkoop van aandelen. Meer bepaald, als er in zo’n overeenkomst gestipuleerd wordt dat bij afwezigheid van overeenkomst omtrent de waardering van aandelen, een bedrijfsrevisor zal worden aangesteld door de Voorzitter van het IBR, is dit mogelijk? Anders gezegd, kan men stipuleren dat, ingeval er geen overeenkomst wordt gevonden omtrent de aan te duiden bedrijfsrevisor, men de Voorzitter van het Instituut kan aanstellen om hierover een derde-beslissing te nemen en dus iemand aan te duiden? Zo ja, zal de Voorzitter van het instituut dit ook doen? Is hij gebonden door enig verbod of beslist hij autonoom? Hieronder de desbetreffende clausule, relevante passage in het vet.  

“(m) the Independent Accountants means an auditor of COMPANY X, having its registered seat at address or, if COMPANY X considers that it is not independent towards any of the Parties for the purposes of this Agreement, means a single independent accountant or an independent firm of accountants (i) to be agreed upon in writing by the Sellers and the Purchaser, or (ii) in default of a written agreement within ten (10) Business Days of the date on which a Party has submitted a written request that the matter be referred to the Independent Accountants pursuant to Clause 3.8 of this Schedule 2) to be selected at the request of the Sellers or the Purchaser by the President of the Institute of Statutory Auditors (Institut des Reviseurs d'Entreprises / Instituut der Bedrijfsrevisoren)”. 

 

Als antwoord op de vraag kan het ICCI bevestigen dat de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren kan worden verzocht om een bedrijfsrevisor als deskundige aan te stellen. Het verzoek dat aan de Voorzitter wordt gericht, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. identificatie van de betrokken vennootschap(pen) en vermelding of deze vennootschap(pen) al dan niet aan een revisorale controle wordt (worden) onderworpen;
  2. artikel(en) van de overeenkomst waarin staat (staan) dat een bedrijfsrevisor als expert wordt aangesteld;
  3. timing van de voormelde opdracht; en
  4. bevestiging dat alle partijen akkoord gaan om de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren te belasten met de aanstelling van een bedrijfsrevisor om de expertise uit te voeren indien de partijen het niet eens zijn over de identiteit van de aan te duiden bedrijfsrevisor voor deze expertiseopdracht.

 

Dit advies is tevens integraal raadpleegbaar op de website van het ICCI:

Vervolgens is het ICCI van oordeel dat de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren uiteraard rekening zal dienen te houden met de algemene onafhankelijkheidsregels en de deontologie die van toepassing zijn op het beroep van bedrijfsrevisor wanneer hij in voorkomend geval een beslissing zou dienen te vellen.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.