8 december 2023

Kan een bedrijfsrevisor een opdracht aanvaarden in een vennootschap die er wettelijk toe gehouden is een commissaris te benoemen, maar die voorlopig geen commissaris meer heeft omwille van een ontslag van de commissaris die aangesteld was?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven: “Wij werden gecontacteerd door onderneming C om het verslag van inbreng in natura op te stellen voor een geplande inbreng van een achtergestelde lening. Onderneming X is wettelijk verplicht een commissaris te benoemen en had reeds een commissaris benoemd. Echter heeft deze commissaris ontslag genomen vanaf 1/9/2023 omwille van onafhankelijkheidsredenen en de inbreng dient vóór 22/9/2023 te worden verleden. Onderneming X is volop zoekende naar een commissaris en heeft hiervoor reeds 3 partijen gecontacteerd, maar de officiële beslissing hiervoor zou pas in oktober gebeuren. De akte zou absoluut in september dienen te worden verleden. Vraag: kunnen wij als bedrijfsrevisor deze opdracht aanvaarden indien er geen commissaris werd benoemd en zij hiervoor wél wettelijk verplicht, maar wél kunnen aantonen dat zij de nodige stappen hebben ondernomen om zeer binnenkort een nieuwe commissaris aan te stellen?

   

 2. Om de vraag te beantwoorden, verwijst het ICCI volledig naar het ICCI-advies van 22 juni 2023:Bijzondere opdrachten (WVV) – Vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen (icci.be).

   

  Zoals aangegeven in het voormeld advies, is er sprake van een potentiële strafbare deelneming aan het strafbaar hoofdmisdrijf van artikel 3:97, § 1 WVV wanneer een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant een bijzondere opdracht uitvoert in een vennootschap die er wettelijk toe gehouden is een commissaris te benoemen, maar dit heeft nagelaten.

  De hierboven vermelde analyse geldt ook in het geval van een inbreng in natura. De aanstelling van een commissaris is de enige mogelijkheid.

   

 3. Ten slotte wenst het ICCI in dit verband te verwijzen naar het eerste principe in de Gemeenschappelijke mededeling van het ITAA en het IBR van 22 juni 2021 aan de (gecertificeerde) accountants en de bedrijfsrevisoren tot interpretatie van de principes van toepassing in geval van aanvaarding, verlenging en/of hernieuwing van een opdracht van (gecertificeerd) accountant en/of bedrijfsrevisor, volgens hetwelk:

 

“(…) Gelet op het risico op strafbare deelneming aan het misdrijf, vermeld in artikel 3:97, §1 WVV, zal de gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor zich onthouden van het aanvaarden of voortzetten van een wettelijke opdracht voor een entiteit, als blijkt dat deze entiteit zich niet in regel wenst te stellen om een commissaris aan te stellen. Met “wettelijke opdracht” wordt de opdracht bedoeld die door het WVV of een andere wettelijke bepaling aan een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor wordt voorbehouden (andere dan de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening), zoals de inbreng in natura of quasi-inbreng, tegenstrijdige belangen, ontbinding en vereffening, omzetting van rechtsvorm, fusie en splitsing, enz (…)”.

 

*****

 

Sleutelwoorden: commissaris, benoeming, inbreng in natura

Mots-clés : commissaire, nomination, apport en nature

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.