18 januari 2016

Kan het volgende opgenomen worden in een partiële splitsing?

 

De datum van welke de aandelen recht geven te delen in de winst van de twee vennootschappen

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het resultaat vanaf 1 januari 2016 en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum van de notariële akte van de splitsing. 

De datum van welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap

De datum wordt vastgesteld op 1 januari 2016.

De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap gebeurt op basis van de tussentijdse balansen op 30 september 2015. Waarbij de duidelijke omschrijving van de activa en passiva-posten gegeven wordt die wordt overgedragen gebeurt op basis van de waarden van de tussentijdse balansen op 30 september 2015.

Mijn vraag is eigenlijk of het mag dat de data van welke de aandelen recht geven te delen in de winst en de data van welke de handelingen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap niet 1 oktober 2015 is maar 1 januari 2016?

 

Artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet voor het geval van een splitsing door overneming dat de volgende vermeldingen dienen te worden opgenomen in het splitsingsvoorstel:

“[…]

-        3° de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt;

-        4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

-        5° de datum vanaf welke de handelingen van de te split­sen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende ven­nootschappen;

[…]” /

 

[...]

  • 3° de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt;
  • 4° de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht;
  • 5° de datum vanaf wanneer de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;

[...]

Artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt analoog voor de splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (cf. R. Messiaen, De boekhoudkundige retroactiviteit bij fusies en splitsingen: de schim niet langer in nevelen gehuld, Not. Fisc. M. 2009, 9, p. 350-351; cf. ook Y. De Cordt, « Commentaire de l’art. 728 C. Soc. », in Commentaire systématique du Code des sociétés, Waterloo, Kluwer, 2008).

Naar analogie is het ICCI van oordeel dat het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen in uw geval de datum van 1 januari 2016 niet verbiedt, voor zover deze in het splitsingsvoorstel wordt opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.