• opgeheven adviezen

  Kies een thema

  • andere controleopdrachten
  • Belgische boekhoudwetgeving
  • bijzondere aspecten van het commissarismandaat
  • bijzondere opdrachten in het wetboek van vennootschappen
  • bijzondere wetgevingen en reglementering
  • commissaris
  • controlenormen
  • deontologie
  • financiële informatie
  • IBR
  • IFRS
  • informatie aan de ondernemingsraad
  • kapitaal en aandelen
  • ondernemingen in moeilijkheden
  • openbaarmakingsverplichtingen
  • vzw's en stichtingen
  • witwassen, fraude en corruptie
Uw selectie:

  27 april 2022

  Verzoek van de Thesaurie als gevolg van een kennisgeving inzake het UBO-register - Demande de la Trésorerie suite à une notification relative au registre UBO

  Peut-on conclure qu'il n'y a pas d'exception permettant de justifier un transfert de documents à l'administration au-delà du simple signalement de la différence constatée par un réviseur d'entreprises (= entité assujettie) avec les données du registre UBO d'un client ?

  5 januari 2021

  Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV) en opmaak van het commissarisverslag – Correction des comptes annuels (art. 3:19 CSA) et la rédaction du rapport du commissaire

   Wie stelt in de volgende situaties het commissarisverslag op over de gecorrigeerde jaarrekening:- de jaarrekening van het voorgaande boekjaar werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor van een ander auditkantoor (niet behorende tot het netwerk).

  - de jaarrekening van het voorgaande boekjaar werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor van een ander auditkantoor (niet behorende tot het netwerk) die ondertussen overleden is?

  10 december 2019

  Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV)

  Interpretatie van de wettelijke verankering van CBN Advies 2014/4 in artikel 3:19 WVV.

  Enkele vragen omtrent de formulering van artikel 3:19 WVV.

  3 mei 2019

  Oprichting van een vennootschap door middel van inbreng deels in geld en deels in natura

  De vraag betreft de situatie waar bij bij de oprichting van een vennootschap zowel een inbreng in geld (bijvoorbeeld 5.500,00 EUR) als een inbreng in natura (bijvoorbeeld 38.500 EUR) wordt uitgevoerd.

  10 december 2018

  Toepassing van ISA-normen op niet-commissarismandaten

  Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

  28 september 2018

  Toepassing van artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen

  Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

  22 mei 2018

  Uitzondering verslag quasi-inbreng – art. 222, § 3 W. Venn.

  Kan het ICCI een advies geven in verband met onderstaande problematiek ?

  17 mei 2018

  Quasi-inbreng en recht van opstal door de oprichters aan zijn BVBA

  Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

  9 mei 2018

  Vragen voorgelegd met betrekking tot het toepassingsgebied van de kernpunten van de controle en meer in het bijzonder van ISA 701

  Aan het ICCI werden een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot het toepassingsgebied van de kernpunten van de controle en meer in het bijzonder van ISA 701 in afwachting van de goedkeuring van het ontwerp van norm door de HREB en de minister van Economie

  18 januari 2018

  Quasi-inbreng door een radioloog

  Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de volgende probleemstelling in verband met quasi-inbreng?

  26 december 2017

  “Uitbreng” van een onroerend goed in een BVBA via een reële kapitaalvermindering

  Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

  27 oktober 2017

  Normatief kader van toepassing op controles van financiële overzichten (audit) betreffende het boekjaar geopend op 1 juli 2016

  Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder geschetste situatie?

  21 december 2016

  Revisoraal verslag van commissaris in het kader van wijziging van doel van overnemende vennootschap bij een fusie/splitsing door overneming

  Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

  9 mei 2017

  Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige termijn wordt verkocht

  Welke mogelijkheden zijn er om van commissaris te veranderen in onderstaand geval?

  29 maart 2017

  Impact van de niet up-to-date elektronische versie van het NBB-model van jaarrekening op het commissarisverslag

  Kan een jaarrekening van een onderneming waarvan het boekjaar is gestart op of na 1 januari 2016 nog worden ingediend volgens het oude model ?

  17 januari 2017

  ESR-rapportering single audit

  Kan het ICCI meedelen waar men de bijhorende modelverslagen van de revisor kan terugvinden i.v.m. het hieronder vermelde?

   

  7 november 2016

  Omzetting van boekhoudrichtlijn 2013/34/EU en impact van nieuwe groottecriteria op vzw’s

  Zijn de nieuwe criteria die bepalen wanneer een onderneming als groot kan beschouwd worden eveneens van toepassing voor de vzw's?

  15 juni 2016

  Gevolgen van de omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU voor vzw’s

  Heeft de omzetting van de boekhoudrichtlijn van eind 2015 ook gevolgen voor vzw’s. M.a.w. moeten vzw’s bijvoorbeeld ook rekening houden met de nieuwe rubriek voorzieningen voor milieuverplichtingen, maakt ook bij vzw’s de sociale balans geen onderdeel meer uit van de toelichting, enz.?

  6 april 2016

  Afschrijving van goodwill en afschaffing van de kosten van onderzoek

  Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

  23 maart 2016

  Quasi-inbreng en recht van opstal door een oprichter aan zijn BVBA

  Graag een duidelijk ICCI advies omtrent de hieronder vermelde probleemstelling a.u.b.?

  18 maart 2016

  Controleverslag in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng van een schuldvordering

  Graag een duidelijk advies van het ICCI in verband met de juiste toepassing van het W. Venn. en dit in het vooruitzicht van een correcte interpretatie van bedoelde onderstaande wetgeving.

  10 februari 2016

  Wet van 18 december 2015 tot omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU – benoeming

  Als in 2016 het commissarismandaat afloopt, dient er dan een “bedrijfsrevisor” of een “commissaris” aangesteld te worden in een vennootschap met een ondernemingsraad die toch een verkort schema mag opstellen omdat per 31 december 2015 (en vorige jaren) de nieuwe criteria inzake omzet en balanstotaal niet worden behaald en ook niet in 2016?

  5 februari 2016

  Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

  Gelieve ons een verduidelijking te geven m.b.t. de volgende vragen inzake de verplichte verzekering voor bedrijfsrevisoren

  5 februari 2016

  Huidige rotatieplicht naar Belgisch recht

  Is de verplichte rotatieplicht voor de benoeming van de revisor voor [beurs]genoteerde ondernemingen ook van toepassing op onderliggende dochterondernemingen?

  18 januari 2016

  Verenigbaarheid van het commissarismandaat in een AGB met bijstandsopdrachten

  Zijn onderstaande opdrachten verenigbaar met het commissarismandaat? En zijn de artikelen 133, § 2, § 8 en § 9 van het Wetboek van vennootschappen hier en uiteraard de onverenigbaarheden vermeld in artikel 183ter van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 van toepassing?

  18 december 2015

  Verkoop van handelsfonds van apotheker (eenmanszaak) aan net opgerichte vennootschap en revisorale tussenkomst

  Dient er in het geval van een verkoop van het handelsfonds van een apotheker (eenmanszaak) aan een net opgerichte vennootschap er nog een bedrijfsrevisor aangesteld te worden voor een verslag van quasi-inbreng?

  26 november 2015

  Inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 over de single audit van universiteiten en hogescholen

  Bij de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 over de single audit van universiteiten en hogescholen wordt het nazicht van de uitvoering van de begroting niet meer toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor. In artikel 8 staat dat dit besluit in werking treedt vanaf 1 januari 2016.

  10 september 2015

  Waardering van een holding en onafhankelijkheid van de commissaris

  Kan men onderstaande opdracht uitvoeren vanuit deontologisch standpunt?

  7 augustus 2015

  Commissarisverslag voor autonome gemeentebedrijven

  Kan het ICCI de volgende vragen beantwoorden met betrekking tot het commissarisverslag voor BBC-wetgeving van de autonome gemeentebedrijven?

  1 juli 2015

  Procedure omtrent de quasi- inbreng

  Kan het ICCI een advies geven omtrent het al dan niet toepassen van de procedure quasi-inbreng? Dient in deze situatie de procedure quasi-inbreng toegepast te worden?

  29 juni 2015

  Controleverklaring van de commissaris – wijziging van referentiekader (ISA normen)

  Wat is de aard van de controleverklaring in het commissarisverslag in geval van wijziging van referentiekader (IBR-normen – ISA’s)?

  11 juni 2015

  Verkopen van een eenmanszaak in het kader van de omzetting van een VOF naar een BVBA

  In de maand juli 2015 wordt een VOF (bestaat reeds meer dan 2 jaar) omgevormd tot een BVBA. In september 2015 gaat een (bestaande) aandeelhouder zijn eenmanszaak verkopen aan deze BVBA. Is deze overdracht een quasi-inbreng?

  4 juni 2015

  Boekhoudkundige verplichtingen van de Centra voor Leerlingen Begeleiding (CLB) (wetgevende update 05/07/2019)

  Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

  7 juni 2015

  Verslag van de economische beroepsbeoefenaar in het kader van de gedwongen verkoop van aandelen aan toonder

  Zou men mogen vragen of een voorbeeld van ontwerp kan worden bezorgd in verband met de hieronder vermelde situatie?

  29 mei 2015

  Vlaams Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opgericht zonder enige verwijzing naar een specifieke rechtsvorm – implicaties (wetgevende update 05/07/2019)

  Is een autonoom gemeentebedrijf onderworpen aan de vennootschapswetgeving ingeval het opgericht werd zonder enige verwijzing naar een specifieke rechtsvorm ?

  17 april 2015

  Aanstelling van een commissaris

  Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling in verband met de aanstelling van een commissaris?

  14 april 2015

  Benoeming van de vaste vertegenwoordiger en gevolgen van de mogelijke verbreking van de samenwerking met het auditkantoor van de moedervennootschap

  Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

  2 april 2015

  Kapitaalsverhoging in een bedrijfsrevisorenkantoor

  Een notaris is gelast met een kapitaalverhoging voor een vennootschap door middel waarvan een bedrijfsrevisor zijn beroep uitoefent.

  2 maart 2015

  Aanstellen van een commissaris - duur van het commissarismandaat

  Kan het ICCI een visie geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

  2 februari 2015

  Commissarismandaat in een consolidatieplichtige groep

  Is de hieronder geschetste situatie een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen ?

  3 december 2014

  Aanstelling van de commissaris

  Moet deze met een bijzondere algemene vergadering worden aangesteld of mag dit met de algemene vergadering over boekjaar 2014?

  7 november 2014

  Commissarisverslag van een autonoom gemeentebedrijf (AGB)

  Is de hieronder vermelde stelling correct?

  10 april 2014

  Impact van taalwetgeving op commissarisverslagen en op auditverslagen in het algemeen

  Wat is de impact van de taalwetgeving op revisorale opdrachten of auditopdrachten in het algemeen?

  21 maart 2014

  Duur van het commissarismandaat

  Kan het ICCI de hieronder geschetste situatie verduidelijken a.u.b.?

  21 februari 2014

  Vraag naar mogelijke toepassing van quasi-inbrengprocedure

  Betreft de hieronder geschetste situatie een quasi-inbreng of gaat het gewoon om een verslag van tegenstrijdig belang?

  5 februari 2014

  Staat van activa en passiva in een Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij

  Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

  5 februari 2014

  Commissarismandaat in het kader van een fusie door oprichting van een nieuwe entiteit

  Hoe moet men onderstaande in overeenstemming brengen met hetgeen bepaald is in paragraaf 183 van de vermelde publicatie?

  5 februari 2014

  Gelijkschakeling van de begindata van commissarismandaten binnen stedelijke dochterbedrijven van een autonoom gemeentebedrijf

  Bestaat er een wettelijke manier om de begindata van commissarismandaten binnen stedelijke dochterbedrijven van een autonoom gemeentebedrijf met elkaar gelijk te schakelen?

  21 januari 2014

  Controle van Autonome Gemeentebedrijven – Beleids-en beheerscyclus (BBC)

  Dient men voor het controleren van de BBC een afzonderlijke commissaris aan te stellen of mag dit dezelfde persoon zijn?

  21 januari 2014

  Wat is het standpunt van het ICCI in onderstaande situatie?

  Is het mogelijk om 970.000,00 EUR als maximum dividenduitkering te nemen in de hieronder geschetste situatie?

  20 december 2013

  Verhouding tussen de overgangsmaatregel overeenkomstig artikel 537 WIB92 en artikel 613 W. Venn.

  Wat is het standpunt van het ICCI in onderstaande situatie?

  9 december 2013

  Vastlegging van aandelen in een CVBA en specificatie van agendapunten voor haar algemene vergadering

  Kan het ICCI helpen in de hieronder gestelde situatie?

  31 oktober 2013

  Inbreng in het kapitaal van een CVBA

  Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

  31 oktober 2013

  Incorporatie van reserves in het maatschappelijk kapitaal

  Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde problematiek?

  6 juni 2019

  Antiwitwassen en identificatie van de ultimate beneficial owner (UBO)

  Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder uiteengezette situatie die via de werkgroep AWW van het IBR werd ontvangen ?

  4 september 2013

  Overdracht van een renting contract aan een BVBA

  Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

  23 mei 2013

  Rotatieplicht van de commissaris bij beursgenoteerde ondernemingen

  Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

  21 mei 2013

  Op te richten bedrijfsrevisorenkantoor met andere Europese erkende bedrijfsrevisoren

  Onder welke voorwaarden kunnen bedrijfsrevisoren, erkend in andere Europese landen, vennoot worden in een Belgisch op te richten bedrijfsrevisorenkantoor?

  2 april 2013

  Commissarismandaat in een vzw waarvan één van de bestuurders de schoonbroer is van de bedrijfsrevisor

  Kan het ICCI uitsluitsel geven in onderstaande situatie?

  2 april 2013

  Benoeming van een commissaris in een autonoom gemeentebedrijf

  Is de volgende geschetste situatie mogelijk?

  7 maart 2013

  Onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor en patrimoniumvennootschap

  Is het een bedrijfsrevisor toegestaan een mandaat als zaakvoerder waar te nemen in een eigen patrimoniumvennootschap welke werd opgericht met het oog op successieplanning en waarvan de activiteiten zich beperken tot het verhuren van onroerende goederen?

  5 februari 2013

  Artikel 6 van de wet van 22 juli 1953

  Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde vraagstelling ?

  17 januari 2013

  Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van het risico financiële afhankelijkheid

  Kunnen bepaalde veiligheidsmaatregelen de overschrijding van de 20%-regel opvangen?

  17 januari 2013

  Ontbinding van een bouwvennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

  Kan het ICCI helpen bij de volgende vraagstellingen?

  19 december 2012

  Financiële onafhankelijkheid en retroactieve vermindering van het gehanteerde uurtarief

  Kan het ICCI helpen bij de volgende vraagstellingen?

  11 december 2012

  Benoemingstermijn van een bedrijfsrevisor van een hogeschool

  Is onderstaande situatie in strijd met de wetgeving en wat bij de aanstelling door het bevoegd orgaan van de autonome instelling?

  26 november 2012

  Uitkering van een tussentijds dividend met de overgedragen winst

  Dient er een verslag inzake de uitkering van een interimdividend te worden opgesteld of kan dit dividend onder vorm van tussentijds dividend worden uitgekeerd in de hieronder geschetste situatie?

  26 november 2012

  Elektronisch bijhouden van werkdocumenten van de bedrijfsrevisor op een server gelokaliseerd buiten de Europese Unie

  Is het toegelaten om gebruik te maken van een Cloud working paper tool om het elektronisch controledossier bij te houden met de opmerking dat de servers waarop de werkpapieren worden bewaard, gelokaliseerd zijn buiten de EU (meer bepaald in de VS)?

  22 oktober 2012

  Verantwoording van deskundigheid van het auditcomité in het jaarverslag van kredietinstellingen

  Kan het ICCI bevestigen welke wetsbepaling primeert in de geschetste situatie?

  20 augustus 2012

  Inbreng van aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor (burgerlijke bvba) in een burgerlijke maatschap

  Onderstaande tweeledige vraag wordt voorgelegd in verband met de inbreng van aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor in een burgerlijke maatschap:

  2 augustus 2012

  Aanvaarding van het commissarismandaat na waardering van de aandelen van deze vennootschap

  Kan een bedrijfsrevisor een mandaat van commissaris opnemen in een vennootschap waarvan hijzelf of een met hem verbonden entiteit een waardering van de aandelen heeft uitgevoerd een aantal maanden vóór de aanvang van de opdracht?

  6 juli 2012

  Beroepsgeheim van de commissaris in een college van commissarissen in een autonoom gemeentebedrijf

  Is het toegestaan aan Y om te antwoorden op de vragen van Mevr. X in onder vermeld geval?

  14 juni 2012

  Hoedanigheid van vennoten/aandeelhouders van een bedrijfsrevisorenkantoor

  Kan een burgerlijke maatschap vennoot zijn van een bedrijfsrevisorenkantoor onder de vorm van BVBA?

  14 juni 2012

  Verenigbare werkzaamheden met de titel van bedrijfsrevisor

  Mag een bedrijfsrevisor ook de volgende taken uitvoeren: het voeren van een boekhouding en het opzetten van een IT-systeem?

  4 mei 2012

  Berekening van de forfaitaire IBR-bijdrage

  Dient in onderstaande situatie Natuurlijk persoon / Rechtspersoon A (bedrijfsrevisor) de volledige forfaitaire IBR-bijdrage te betalen?

  17 april 2012

  Bedrijfsrevisor als zaakvoerder in een middelenvennootschap

  Mag een bedrijfsrevisor zaakvoerder zijn in een middelenvennootschap?

  9 maart 2012

  Onmiddellijke mandaatmelding commissaris vertegenwoordigd door twee bedrijfsrevisoren

  Een maatschap wordt benoemd als commissaris, in meerdere dossiers vertegenwoordigd door twee bedrijfsrevisoren. Het bedrijfsrevisorenkantoor kan echter maar één persoon tegelijkertijd aanduiden.

  13 februari 2012

  Kapitaalverhoging van een BVBA starter (S-BVBA)

  Welke formaliteiten zijn er vereist inzake tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij volgende situatie?

  13 februari 2012

  De waardebepaling van het scheidingsaandeel van een uitgetreden vennoot van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

  Een CVBA heeft in zijn statuten ingeschreven dat bij uittreding de vennoten voor hun aandeel de waarde per aandeel verkrijgen zoals vastgelegd door het huishoudelijk reglement.

  26 mei 2011

  Partiële splitsing van een vennootschap voor bestanddelen met boekwaarde gelijk aan nul euro en met herwaarderingsmeerwaarde (wetgevende update 05/07/2019)

  Deze vraag heeft betrekking op een partiële splitsing met volgend voorstel van afsplitsing.

  31 maart 2011

  Bedrijfsrevisor in de vzw studentenvoorzieningen van een hogeschool

  Wat dient er in onderstaande situatie te gebeuren met het mandaat van de bedrijfsrevisor?

  1 maart 2011

  Uittreding van vennoten in een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) met een negatief eigen vermogen

  Een CVOA bezit kapitaal van 6.000 EUR en overgedragen resultaat van -9.336,22  EUR.  Het eigen vermogen is dus negatief (- 3.336.22 EUR). De vennoten wensen uit te treden en vragen 4.000 EUR kapitaal terug. Kan dit bij een negatief eigen vermogen?

  23 februari 2011

  Neerlegging jaarrekening van een beroepsvereniging

  Is een beroepsvereniging die ressorteert onder de wet van 31 maart 1998, verplicht tot neerlegging van haar jaarrekening?

  29 december 2010

  Inzetten van personeel van een geschorste confrater voor de controle van de jaarrekening van een vzw waarvan de geschorste confrater commissaris was (wetgevende update 05/07/2019)

  Zijn er onoverkomelijke bezwaren die pleiten tegen volgende werkwijze?

  16 december 2010

  Bewijs van aflevering door de vennootschap van aandelen aan toonder

  Volgende vraag betreft het kapitaal van een naamloze vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen aan toonder.

  20 juli 2010

  Verslag van de commissaris bij de doelwijziging van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

  Wat is de achterliggende reden dat de commissaris een revisoraal verslag dient op te maken in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel en welke specifieke doelstelling dient hij terzake voor ogen houden?

  3 juni 2010

  Mogelijkheid in het kader van een partiële splitsing van vrijstelling van het opstellen van een verslag van inbreng in natura

  Kan artikel 444, § 2, 3° van het Wetboek van vennootschappen worden toegepast of moet het verslag van de commissaris/bedrijfsreivisor aangaande de inbreng in natura worden opgemaakt?

  2 april 2010

  Verslag van quasi-inbreng door een Nederlandse registeraccountant

  Kan het verslag van quasi-inbreng in een Belgische vennootschap worden opgemaakt door een nederlandse registeraccountant?

  6 oktober 2009

  Bevestigingsbrief voor bijzondere wettelijke opdrachten

  Is een bevestigingsbrief verplicht voor bijzondere wettelijke opdrachten ?

  9 september 2009

  Elektronisch bijhouden van de werkdocumenten van de bedrijfsrevisor

  Is het toegelaten dat een bedrijfsrevisor zijn werkdocumenten volledig elektronisch bijhoudt?

  7 juli 2009

  Uitstel van algemene vergadering

  Wat moet de commissaris van een vzw doen, indien het bestuursorgaan het ontwerp van jaarrekening niet tijdig heeft voorgelegd?

  11 mei 2009

  Verwerking van de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw

  Hoe dienen de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw te worden verwerkt?

  23 april 2009

  Waardering van het vermogen van twee vzw’s die willen fuseren

  Hoe dient het vermogen van twee vzw’s die willen fuseren te worden gewaardeerd?

  1 april 2009

  Jaarlijkse controle van de Bebat aangifte

  Dient de aangifte conform nog verklaard te worden door de commissaris indien de cliënt meer dan 250.000 batterijen op de markt brengt?

  14 januari 2009

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid van een bedrijfsrevisorenkantoor en van diens vaste vertegenwoordiger

  Bestaat er een gezamenlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid tussen het bedrijfsrevisorenkantoor dat als commissaris werd aangesteld en zijn vaste vertegenwoordiger ingeval van een onopzettelijke misdrijf?

  13 oktober 2008

  Bijstand van de bedrijfsrevisorbij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

  Kan de bedrijfsrevisor die een splitsingsverslag moet opstellen een cliënt bijstaan bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken?

  24 juli 2008

  Bewaringstermijn van dossiers door de bedrijfsrevisor

  Wat is de bewaringstermijn van dossiers door de bedrijfsrevisor?

  30 juni 2008

  VAL-I-PAC aangifte

  Moet een commissaris in elk geval de VAL-I-PAC aangifte controleren of enkel wanneer de aangifte geattesteerd moet worden boven de 1.500 euro?

  30 juni 2009

  Wijziging van de neergelegde jaarrekening

  Is het mogelijk de jaarrekening te wijzigen nadat zij werd goedgekeurd en neergelegd?

  20 februari 2008

  Opstellen van lijsten met personen met voorkennis

  Bestaat er een verplichting voor de personen, die in naam of voor rekening van emittenten optreden, om lijsten van personen die toegang hebben tot voorkennis op te stellen?

  17 januari 2008

  Activiteiten van een registeraccountant in België

  Is het mogelijk dat een in Nederland geregistreerde registeraccountant de opdrachten van een bedrijfsrevisoren in België uitvoert?

  17 januari 2008

  Opmaken van een verslag overeenkosmtig artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen ingeval van een recht van opstal in het kader van een quasi-inbreng

  Moet een verslag worden opgemaakt overeenkomstig artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen, indien een recht van opstal wordt verleend tussen een BVBA en haar hoofdaandeelhouder in het kader van een quasi-inbreng?

  11 juli 2007

  Herroepen verslag van quasi-inbreng

  Is het een bedrijfsrevisor deontologisch toegelaten het verslag van een confrater bedrijfsrevisor te herroepen in het kader van een quasi-inbreng?

  8 mei 2015

  Participatie in een tax shelter programma

  Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?